1/2
Predkladacia správa
Dohoda o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Moldavskou republikou (ďalej len „dohoda“) bola podpísaná v Bruseli dňa 26. júna 2012. Rozhodnutie o podpise a predbežnom vykonávaní dohody, ako aj znenie dohody boli uverejnené v Úradnom vestníku Európskej únie dňa 20. októbra 2012.
Európska komisia v súlade s rozhodnutím Rady a zástupcov vlád členských štátov Európskej únie zasadajúcich v Rade zo dňa 16. júna 2011, ktorým bola Európska komisia poverená začať rokovania s Moldavskou republikou, prerokovala túto dohodu v mene Európskej únie a jej členských štátov. Dohoda bola parafovaná dňa 26. októbra 2011.
Cieľom dohody je vytvorenie spoločného leteckého priestoru, ktorý bude založený na otvorenom prístupe zmluvných strán na trhy s rovnakými podmienkami hospodárskej súťaže za súčasného dodržiavania rovnakých pravidiel vrátane oblasti bezpečnosti, bezpečnostnej ochrany, riadenia letovej prevádzky, sociálnych aspektov a životného prostredia.
Základné princípy dohody:
a)každý členský štát Európskej únie právo určiť na prevádzkovanie leteckých služieb súvisiacich s dohodou akéhokoľvek leteckého dopravcu s platnou licenciou na vykonávanie leteckej dopravy ktoréhokoľvek členského štátu EÚ,
b)určenie leteckého dopravcu nie je v rámci Európskej únie obmedzené spôsobom vlastníctva ani miestom podnikania,
c)spoločným cieľom je spravodlivé a konkurenčné prostredie na prevádzku služieb leteckej dopravy,
d)zákaz akejkoľvek diskriminácie na základe štátnej príslušnosti,
e)dopravcovia Európskej únie môžu vykonávať priame lety do Moldavskej republiky z ľubovoľného bodu na území Európskej únie,
f)vzájomné uznávanie regulačných rozhodnutí týkajúcich sa vhodnosti leteckej spoločnosti, vlastníctva a kontroly,
g)clá a poplatky za predmety určené na využívanie alebo využívané výlučne v súvislosti s prevádzkou alebo údržbou lietadiel prípadne produkty určené na predaj cestujúcim alebo na používanie cestujúcimi v medzinárodnej leteckej doprave na základe reciprocity oslobodené od všetkých dovozných obmedzení, daní z nehnuteľností, kapitálových poplatkov, colných poplatkov, spotrebných daní (s upresneniami),
h)dôraz na bezpečnosť a bezpečnostnú ochranu leteckej dopravy.
Predkladaná dohoda je medzinárodnou zmluvou podľa článku 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá priamo zakladá práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb, a preto podlieha pred jej ratifikáciou vysloveniu súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky. Zároveň je dohoda je medzinárodnou zmluvou podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá po ratifikácii a vyhlásení spôsobom ustanoveným zákonom, má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.
2/2
Prezident Slovenskej republiky vyjadril súhlas s podpisom a s predbežným vykonávaním dohody dňa 6. júna 2012. Dohoda sa predbežne vykonáva od 26. júna 2012 v súlade s článkom 29 ods. 2.
Prijatie dohody nemá dopad na zvýšenie výdavkov verejných financií, podnikateľské prostredie, životné prostredie, informatizáciu spoločnosti, sociálny vplyv ani vplyvy na služby verejnej správy pre občana, nezasahuje do pôsobnosti iných orgánov verejnej moci.
Dohoda je v súlade so zahraničnými záujmami Slovenskej republiky a je vypracovaná v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi Slovenskej republiky a všeobecnými zásadami medzinárodného práva, ako aj záväzkami Slovenskej republiky vyplývajúcimi jej z iných medzinárodných dokumentov.
Materiál bol schválený vládou SR uznesením číslo 124/2018 zo dňa 28. marca 2018.