SK  
20.10.2012  
Úradný vestník Európskej únie  
L 292/3  
DOHODA O SPOLOČNOM LETECKOM PRIESTORE  
medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Moldavskou republikou  
BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO,  
BULHARSKÁ REPUBLIKA,  
ČESKÁ REPUBLIKA,  
DÁNSKE KRÁĽOVSTVO,  
SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO,  
ESTÓNSKA REPUBLIKA,  
ÍRSKO,  
HELÉNSKA REPUBLIKA,  
ŠPANIELSKE KRÁĽOVSTVO,  
FRANCÚZSKA REPUBLIKA,  
TALIANSKA REPUBLIKA,  
CYPERSKÁ REPUBLIKA,  
LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,  
LITOVSKÁ REPUBLIKA,  
LUXEMBURSKÉ VEĽKOVOJVODSTVO,  
MAĎARSKO,  
MALTA,  
HOLANDSKÉ KRÁĽOVSTVO,  
RAKÚSKA REPUBLIKA,  
POĽSKÁ REPUBLIKA,  
PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,  
RUMUNSKO,  
SLOVINSKÁ REPUBLIKA,  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA,  
FÍNSKA REPUBLIKA,  
ŠVÉDSKE KRÁĽOVSTVO,  
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA,  
ako zmluvné strany Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ďalej spolu len „zmluvy EÚ“) a ako  
členské štáty Európskej únie, a  
SK  
L 292/4  
Úradný vestník Európskej únie  
20.10.2012  
EURÓPSKA ÚNIA  
na jednej strane a  
MOLDAVSKÁ REPUBLIKA  
na strane druhej,  
BERÚC NA VEDOMIE Dohodu o partnerstve a spolupráci medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na  
jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej, uzavretú 28. novembra 1994 v Bruseli,  
SO ŽELANÍM vytvoriť spoločný letecký priestor (CAA) založený na cieli otvoreného prístupu pre zmluvné strany na trhy  
s rovnakými podmienkami hospodárskej súťaže a dodržiavaním rovnakých pravidiel vrátane oblastí bezpečnosti, bezpeč­  
nostnej ochrany, riadenia letovej prevádzky, sociálnych aspektov a životného prostredia,  
SO ŽELANÍM uľahčiť rozširovanie príležitostí leteckej dopravy, a to aj rozvojom leteckých dopravných sietí na uspoko­  
jenie potrieb cestujúcich a prepravcov výhodnými službami leteckej dopravy,  
UZNÁVAJÚC dôležitosť leteckej dopravy pri podpore obchodu, cestovného ruchu a investícií,  
BERÚC NA VEDOMIE Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve, ktorý sa otvoril na podpis 7. decembra 1944  
v Chicagu,  
SÚHLASIAC, že je vhodné založiť pravidlá spoločného leteckého priestoru na príslušných právnych predpisoch účinných  
v rámci Európskej únie, ako je uvedené v prílohe III k tejto dohode,  
UZNÁVAJÚC, že úplný súlad s pravidlami spoločného leteckého priestoru umožní zmluvným stranám plne získavať  
výhody vrátane otvárania prístupu na trhy a maximalizovania výhod pre spotrebiteľov, priemyselné odvetvia a pracov­  
níkov oboch strán,  
UZNÁVAJÚC, že vytvorenie spoločného leteckého priestoru a uplatňovanie jeho pravidiel nemožno dosiahnuť v prípade  
potreby bez prechodných ustanovení;  
UZNÁVAJÚC význam primeranej pomoci v tejto súvislosti,  
SO ŽELANÍM umožniť leteckým dopravcom ponúkať cestujúcej verejnosti a verejným prepravcom konkurenčné ceny  
a služby na otvorených trhoch,  
SO ŽELANÍM, aby liberalizovaná dohoda bola prínosom pre všetky sektory odvetvia leteckej dopravy vrátane pracovníkov  
leteckých dopravcov,  
SO ŽELANÍM zabezpečiť najvyšší stupeň bezpečnosti a bezpečnostnej ochrany medzinárodnej leteckej dopravy a znova  
zdôrazňujúc vážne znepokojenie nad skutkami a hrozbami proti bezpečnostnej ochrane lietadiel, ktoré ohrozujú bezpeč­  
nosť osôb a majetku, nepriaznivo vplývajú na prevádzku leteckej dopravy a podkopávajú dôveru verejnosti v bezpečnosť  
civilného letectva,  
SO ŽELANÍM zabezpečiť rovnaké podmienky pre leteckých dopravcov, ktoré poskytnú spravodlivé a rovnaké príležitosti  
pre ich leteckých dopravcov, pokiaľ ide o poskytovanie dohodnutých služieb,  
UZNÁVAJÚC, že štátne dotácie môžu nepriaznivo ovplyvniť hospodársku súťaž leteckých dopravcov a môžu ohroziť  
základné ciele tejto dohody,  
POTVRDZUJÚC dôležitosť ochrany životného prostredia pri tvorbe a vykonávaní medzinárodnej leteckej politiky a uzná­  
vajúc právo zvrchovaných štátov prijímať na tento účel primerané opatrenia,  
SK  
20.10.2012  
Úradný vestník Európskej únie  
L 292/5  
BERÚC NA VEDOMIE dôležitosť ochrany spotrebiteľov vrátane ochrany, ktorú poskytuje Dohovor o zjednotení určitých  
pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu podpísaný 28. mája 1999 v Montreale,  
S ÚMYSLOM vychádzať z rámca existujúcich dohôd o leteckej doprave s cieľom otvoriť prístup na trhy a maximalizovať  
výhody pre spotrebiteľov, leteckých dopravcov, pracovníkov a verejnosť na obidvoch stranách,  
SA DOHODLI TAKTO:  
Článok 1  
republiku a pre členský štát alebo členské štáty Európ­  
skej únie, ktorých sa príslušná záležitosť týka;  
Vymedzenie pojmov  
Na účely tejto dohody:  
8. „právo piatej slobody“ znamená právo alebo výsadu, ktoré  
poskytuje jeden štát („poskytujúci štát“) leteckému doprav­  
covi iného štátu („prijímajúci štát“) na poskytovanie služieb  
medzinárodnej leteckej dopravy medzi územím poskytujú­  
ceho štátu a územím tretieho štátu na základe podmienky,  
že sa takéto služby začínajú alebo končia na území prijí­  
majúceho štátu;  
1. „dohodnuté služby“ a „určené trasy“ znamenajú medziná­  
rodnú leteckú dopravnú službu podľa článku 2 (Udelenie  
práv) a prílohy I k tejto dohode;  
2. „dohoda“ znamená túto dohodu, jej prílohy a akékoľvek ich  
zmeny a doplnenia;  
9. „úplné náklady“ znamenajú náklady na poskytnutie služby  
plus primeraný poplatok za administratívne režijné náklady  
a prípadne akékoľvek príslušné poplatky, ktoré odrážajú  
náklady súvisiace s ochranou životného prostredia a ktoré  
sa uplatňujú bez ohľadu na štátnu príslušnosť;  
3. „letecká doprava“ znamená prepravu cestujúcich, batožiny,  
nákladu a poštových zásielok lietadlom, a to samostatne  
alebo v kombinácii, ktorá sa poskytuje verejnosti za úhradu  
alebo nájom a ktorá, aby nedošlo k pochybnostiam, zahŕňa  
pravidelné  
a nepravidelné (charterové) služby, ako aj  
výlučne nákladné dopravné služby;  
10. „medzinárodná letecká doprava“ znamená leteckú dopravu,  
ktorá prechádza cez vzdušný priestor nad územím viac ako  
jedného štátu;  
4. „príslušné orgány“ znamenajú orgány alebo subjekty štátnej  
správy zodpovedné za administratívne funkcie podľa tejto  
dohody;  
11. „dohoda ECAA“ je mnohostranná dohoda medzi Európ­  
skym spoločenstvom a jeho členskými štátmi, Albánskou  
republikou, Bosnou a Hercegovinou, Chorvátskou republi­  
kou, Bývalou juhoslovanskou republikou Macedónsko,  
Islandskou republikou, Republikou Čierna Hora, Nórskym  
5. „spôsobilosť“ znamená, či je letecký dopravca spôsobilý  
prevádzkovať medzinárodné letecké dopravné služby, teda  
či má uspokojivé finančné schopnosti a adekvátne mana­  
žérske skúsenosti a či je pripravený dodržiavať zákony,  
právne predpisy a požiadavky, ktorými sa musia takéto  
služby pri svojej prevádzke riadiť;  
kráľovstvom, Srbskou republikou  
a
Misiou Organizácie  
Spojených národov pre dočasnú správu  
v
Kosove (1)  
o vytvorení Spoločného európskeho leteckého priestoru;  
12. „partnermi európskej susedskej politiky“ sú Alžírsko,  
Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Egypt, Gruzínsko,  
Izrael, Jordánsko, Libanon, Líbya, Moldavská republika,  
Maroko, Okupované palestínske územie, Sýria, Tunisko  
a Ukrajina;  
6. „štátna príslušnosť“ znamená, či letecký dopravca spĺňa  
požiadavky týkajúce sa vlastníctva, účinnej kontroly a hlav­  
ného miesta podnikania;  
7. „dohovor“ je Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve,  
ktorý sa otvoril na podpis 7. decembra 1944 v Chicagu  
a zahŕňa:  
13. „štátny príslušník“ znamená akúkoľvek osobu alebo subjekt,  
ktorý má moldavskú štátnu príslušnosť za moldavskú  
stranu alebo štátnu príslušnosť členského štátu za európsku  
stranu, pokiaľ je v prípade právnickej osoby vždy pod  
skutočnou kontrolou, či už priamo, alebo väčšinovou účas­  
ťou, osôb alebo subjektov, ktoré majú moldavskú štátnu  
príslušnosť, za moldavskú stranu, alebo osôb alebo subjek­  
tov, ktoré majú štátnu príslušnosť členského štátu alebo  
jednej z tretích krajín uvedených v prílohe IV, za európsku  
stranu;  
a) akúkoľvek zmenu alebo doplnenie, ktoré nadobudli  
platnosť podľa článku 94 písm. a) dohovoru a ratifiko­  
vala ich Moldavská republika, ako aj členský štát alebo  
členské štáty Európskej únie a  
b) akúkoľvek prílohu alebo jej zmenu a doplnenie prijaté  
podľa článku 90 dohovoru, pokiaľ sú táto príloha alebo  
zmena a doplnenie kedykoľvek platné pre Moldavskú  
(1) Podľa rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN č. 1244 z 10. júna 1999.  
SK  
L 292/6  
Úradný vestník Európskej únie  
20.10.2012  
14. „prevádzkové licencie“ sú:  
prostriedkov, ako sú napr. granty, pôžičky alebo prísuny  
kapitálu, prípadný priamy prevod prostriedkov do  
spoločnosti alebo prevzatie finančných záväzkov spoloč­  
nosti, ako sú napr. záruky na pôžičku, kapitálové injek­  
cie, vlastníctvo, ochrana proti bankrotu alebo poistenie;  
i) v prípade Európskej únie a jej členských štátov prevádz­  
kové licencie a akékoľvek iné relevantné dokumenty  
alebo osvedčenia vydané podľa príslušných platných  
právnych predpisov EÚ a  
b) vláda alebo regionálny orgán alebo iná verejnoprávna  
organizácia sa zriekne príjmu, ktorý by bol inak splatný,  
prípadne ho nevyberie alebo neoprávnene zníži;  
ii) v prípade licencií Moldavskej republiky, osvedčenia  
alebo povolenia vydané podľa príslušných právnych  
predpisov platných v Moldavskej republike;  
15. „strany dohody“ znamenajú na jednej strane Európsku úniu  
alebo jej členské štáty alebo Európsku úniu a jej členské  
štáty v súlade s ich príslušnými právomocami (európska  
strana) a na druhej strane Moldavskú republiku (moldavská  
strana);  
c) vláda alebo regionálny orgán alebo iná verejnoprávna  
organizácia poskytne tovar alebo služby, ktoré nepatria  
do všeobecnej infraštruktúry, alebo tovar alebo služby  
nakupuje, alebo  
16. „cena“ znamená:  
d) vláda alebo regionálny orgán alebo iná verejnoprávna  
organizácia uhrádza platby do finančného mechanizmu  
alebo splnomocní alebo poverí súkromný orgán, aby  
vykonával jeden alebo viac typov funkcií uvedených  
v písmenách a), b) a c), ktoré by sa za bežných okol­  
ností zverili vláde, pričom použitý postup sa v praxi  
v podstate neodlišuje od bežnej praxe vlád,  
i) „letecké cestovné“ znamená ceny, ktoré sa platia  
leteckým dopravcom alebo ich zástupcom alebo iným  
predajcom leteniek za prepravu cestujúcich a batožiny  
v rámci leteckej dopravnej služby, a všetky podmienky,  
za ktorých sa tieto ceny používajú, vrátane odplát  
a
podmienok ponúknutých za agentúrne  
a
iné  
doplnkové služby, a  
a ak sa tým poskytuje určitá výhoda.  
ii) „letecké sadzby“ znamenajú ceny, ktoré sa platia za  
prepravu nákladu, a podmienky, za ktorých sa tieto  
ceny používajú, vrátane odplát a podmienok ponúknu­  
tých za agentúrne a iné doplnkové služby.  
20. „SESAR“ je technické vykonávanie jednotného európskeho  
neba, ktorého cieľom je poskytnúť EÚ do roku 2020 vyso­  
kovýkonnú infraštruktúru riadenia letovej prevádzky, ktorá  
napomôže rozvoju leteckej dopravy, ktorá bude bezpečná  
a ohľaduplná voči životnému prostrediu;  
Táto definícia zahŕňa, ak je to vhodné, pozemnú dopravu  
v
súvislosti  
s
medzinárodnou leteckou dopravou  
a podmienky, ktorým podlieha ich uplatňovanie;  
21. „územie“ znamená vo vzťahu  
k Moldavskej republike  
17. „hlavné miesto podnikania“ znamená ústredie alebo sídlo  
leteckého dopravcu strany dohody, v ktorom sa vykonávajú  
hlavné finančné operácie a prevádzková kontrola vrátane  
riadenia letovej spôsobilosti leteckého dopravcu;  
oblasti súše a výsostné teritoriálne vody v rámci jej suvere­  
nity, ochrany alebo mandátu a vo vzťahu k Európskej únii,  
oblasti súše (pevnina a ostrovy), vnútrozemské vody a teri­  
toriálne vody, na ktoré sa vzťahujú zmluvy EÚ a podľa  
podmienok stanovených v týchto zmluvách a akomkoľvek  
následnom právnom dokumente. Uplatňovaním tejto  
dohody na letisko Gibraltár nie je dotknutá príslušná  
18. „služba vo verejnom záujme“ znamená záväzok leteckých  
dopravcov zabezpečiť na určenej trase poskytovanie mini­  
málne pravidelných leteckých dopravných služieb  
s ohľadom na plynulosť, pravidelnosť, ceny a minimálnu  
kapacitu vyhovela štandardom, ktoré by letecký dopravca  
nedodržal, ak by sledoval výhradne svoj ekonomický  
záujem. Leteckých dopravcov môže príslušná strana  
dohody odmeniť za splnenie záväzkov v oblasti služieb  
vo verejnom záujme;  
právna pozícia Španielskeho kráľovstva  
a Spojeného  
kráľovstva, pokiaľ ide o spor o právomoc nad územím,  
na ktorom sa nachádza letisko, ani pokračujúce pozasta­  
venie uplatňovania opatrení EÚ pre leteckú dopravu na  
letisko Gibraltár, ktoré od 18. septembra 2006 platia  
medzi členskými štátmi v súlade s ministerským vyhlá­  
sením týkajúcim sa letiska Gibraltár, prijatým 18. septembra  
2006 v Cordobe;  
19. „dotácia“ znamená akýkoľvek finančný príspevok udelený  
orgánmi, regionálnou organizáciou alebo inou verejno­  
právnou organizáciou, čiže keď:  
22. „užívateľský poplatok“ znamená poplatok uložený leteckým  
dopravcom za poskytnutie zariadení alebo služieb letísk,  
zariadení alebo služieb spojených so životným prostredím,  
a) postup vlády alebo regionálneho orgánu alebo inej  
s
leteckou navigáciou alebo leteckou bezpečnostnou  
verejnoprávnej organizácie zahŕňa priamy prevod  
ochranou vrátane súvisiacich služieb a zariadení.  
SK  
20.10.2012  
Úradný vestník Európskej únie  
L 292/7  
HLAVA I  
— pokiaľ nie je v článku 6 (Investície) tejto dohody stano­  
vené inak, leteckého dopravcu priamo alebo prostredníc­  
tvom väčšinového vlastníckeho podielu vlastní a účinne  
kontroluje Moldavská republika a/alebo jej štátni prísluš­  
níci;  
HOSPODÁRSKE USTANOVENIA  
Článok 2  
Udelenie práv  
1.  
Každá strana dohody udelí druhej strane dohody v súlade  
b) v prípade leteckého dopravcu Európskej únie:  
s prílohou I a prílohou II k tejto dohode na účely vykonávania  
medzinárodnej leteckej dopravy leteckými dopravcami druhej  
strany dohody tieto práva:  
— letecký dopravca má hlavné miesto podnikania na území  
členského štátu podľa zmlúv EÚ a získal platnú prevádz­  
kovú licenciu a  
a) právo prelietavať bez pristátia ponad územie strany dohody  
udeľujúcej práva;  
členský štát zodpovedný za vydávanie osvedčení letec­  
kých prevádzkovateľov vykonáva a spravuje účinnú regu­  
lačnú kontrolu leteckého dopravcu a príslušný letecký  
úrad je jasne uvedený a  
b) právo pristávať na jej území na akékoľvek iné účely, ako sú  
nastúpenie alebo vystúpenie cestujúcich, naloženie alebo  
vyloženie batožiny, nákladu a/alebo poštových zásielok  
v leteckej doprave (účely, ktoré nie sú spojené s leteckou  
dopravou);  
— pokiaľ nie je v článku 6 (Investície) tejto dohody stano­  
vené inak, leteckého dopravcu priamo alebo prostredníc­  
tvom väčšinového vlastníckeho podielu vlastnia a účinne  
kontrolujú členské štáty a/alebo štátni príslušníci člen­  
c) pri vykonávaní dohodnutej služby na určenej trase právo  
pristávať na jej území zmluvnej strany udeľujúcej práva na  
účely nastúpenia alebo vystúpenia cestujúcich, naloženia  
alebo vyloženia nákladu a/alebo poštových zásielok v medzi­  
národnej leteckej doprave, a to samostatne alebo v kombi­  
nácii a  
ských štátov alebo iné štáty uvedené  
v prílohe IV  
k tejto dohode a/alebo štátni príslušníci týchto iných  
štátov;  
c) letecký dopravca spĺňa podmienky podľa zákonov a iných  
právnych predpisov, ktoré príslušný orgán bežne uplatňuje  
v súvislosti a  
d) práva, ktoré sú iným spôsobom stanovené v tejto dohode.  
d) dodržiavajú sa a uplatňujú ustanovenia uvedené v článku 14  
(Bezpečnosť leteckej dopravy) a v článku 15 (Bezpečnostná  
ochrana leteckej dopravy).  
2.  
Žiadne ustanovenie tejto dohody neoprávňuje leteckých  
dopravcov:  
Článok 4  
a) Moldavskej republiky vziať na palubu na území ktorého­  
koľvek členského štátu cestujúcich, batožinu, náklad a/alebo  
poštové zásielky prepravované za náhradu a určené na iné  
miesto na území daného členského štátu;  
Vzájomné uznávanie regulačných rozhodnutí týkajúcich sa  
vhodnosti leteckej spoločnosti, vlastníctva a kontroly  
Po prijatí žiadosti o oprávnenie od leteckého dopravcu jednej  
strany dohody príslušné orgány druhej strany dohody urýchlene  
uznajú akékoľvek rozhodnutia o spôsobilosti a/alebo občian­  
stve, vydané príslušnými orgánmi prvej strany dohody, vzťahu­  
júce sa na tohto leteckého dopravcu, akoby také rozhodnutie  
vydali jej vlastné príslušné orgány, a nebudú sa týmito záleži­  
tosťami ďalej zaoberať s výnimkou ustanovení pod písmenami  
a) a b) nižšie:  
b) Európskej únie vziať na palubu na území Moldavskej repu­  
bliky cestujúcich, batožinu, náklad a/alebo poštové zásielky  
prepravované za náhradu a určené na iné miesto na území  
Moldavskej republiky.  
Článok 3  
Oprávnenie  
a) Ak po prijatí žiadosti o oprávnenie od leteckého dopravcu  
alebo po udelení takéhoto oprávnenia príslušné orgány prijí­  
majúcej strany dohody majú osobitný dôvod na obavy, že  
napriek rozhodnutiu vydanému príslušnými orgánmi druhej  
strany dohody vrátane otázok týkajúcich sa dvojitého  
občianstva, podmienky stanovené v článku 3 (Oprávnenie)  
tejto dohody na udelenie príslušných oprávnení alebo povo­  
lení neboli splnené, majú okamžite informovať tieto orgány  
a uviesť podstatné dôvody svojich obáv. V takom prípade  
Po prijatí žiadostí  
o prevádzkové oprávnenie od leteckého  
dopravcu jednej strany dohody príslušné orgány druhej strany  
dohody udelia príslušné oprávnenia bez zbytočného procedurál­  
neho odkladu, pokiaľ:  
a) v prípade leteckého dopravcu Moldavskej republiky:  
môže každá strana dohody požiadať  
o konzultácie, na  
— letecký dopravca má hlavné miesto podnikania v Moldav­  
ktorých sa môžu zúčastniť zástupcovia relevantných prísluš­  
ných orgánov, a/alebo o dodatočné informácie týkajúce sa  
týchto obáv a takejto žiadosti sa vyhovie v najskoršom  
možnom termíne. Ak sa táto záležitosť nevyrieši, každá  
strana dohody môže túto záležitosť predložiť spoločnému  
výboru zriadenému podľa článku 22 (Spoločný výbor)  
tejto dohody.  
skej republike  
a je držiteľom platnej prevádzkovej  
licencie v súlade s platnými právnymi predpismi Moldav­  
skej republiky a  
— Moldavská republika vykonáva účinnú regulačnú  
kontrolu leteckého dopravcu a  
SK  
L 292/8  
Úradný vestník Európskej únie  
20.10.2012  
b) Tento článok sa netýka uznávania alebo určovania vzťahu­  
d) sa nedodržiavajú alebo neuplatňujú ustanovenia uvedené  
v článku 14 (Bezpečnosť leteckej dopravy) a v článku 15  
(Bezpečnostná ochrana leteckej dopravy) tejto dohody, alebo  
júceho sa na:  
— osvedčenia o bezpečnosti alebo bezpečnostné oprávne­  
nia,  
e) strana dohody zistila v súlade s článkom 8 (Konkurenčné  
prostredie) tejto dohody, že sa nenapĺňajú podmienky  
konkurenčného prostredia.  
— opatrenia bezpečnostnej ochrany alebo  
— poistné krytie.  
2.  
Ak nie je potrebné okamžité opatrenie s cieľom zabrániť  
ďalšiemu nedodržiavaniu odseku 1 písm. c) alebo písm. d) tohto  
článku, práva stanovené v tomto článku sa uplatňujú len po  
konzultáciách s príslušnými orgánmi druhej strany dohody.  
Článok 5  
Zamietnutie, zrušenie, pozastavenie alebo obmedzenie  
oprávnenia  
1.  
Príslušné orgány strán dohody môžu zamietnuť, zrušiť,  
pozastaviť alebo obmedziť prevádzkové oprávnenia alebo inak  
pozastaviť alebo obmedziť prevádzku leteckého dopravcu druhej  
strany dohody, ak:  
3.  
Žiadna strana dohody nepoužije svoje práva stanovené  
týmto článkom na zamietnutie, zrušenie, pozastavenie alebo  
obmedzenie oprávnení alebo povolení ktoréhokoľvek leteckého  
dopravcu strany dohody z toho dôvodu, že väčšinové vlast­  
níctvo a/alebo účinná kontrola tohto leteckého dopravcu je  
zaručená u jednej alebo viacerých strán dohody ECAA alebo  
ich štátnych príslušníkov za predpokladu, že takáto strana  
alebo strany dohody ECAA poskytnú recipročné zaobchádzanie,  
a za predpokladu, že takáto strana alebo strany uplatňujú  
podmienky dohody ECAA.  
a) v prípade leteckého dopravcu Moldavskej republiky:  
— letecký dopravca nemá hlavné miesto podnikania  
v
Moldavskej republike a nie je držiteľom platnej  
prevádzkovej licencie v súlade s platnými právnymi pred­  
pismi Moldavskej republiky, alebo  
— Moldavská republika nevykonáva účinnú regulačnú  
Článok 6  
kontrolu leteckého dopravcu, alebo  
Investície  
1.  
Bez ohľadu na článok 3 (Oprávnenie) a článok 5 (Zamiet­  
— pokiaľ nie je v článku 6 (Investície) tejto dohody stano­  
vené inak, leteckého dopravcu priamo alebo prostredníc­  
tvom väčšinového vlastníckeho podielu nevlastní alebo  
účinne nekontroluje Moldavská republika a/alebo jej  
štátni príslušníci;  
nutie, zrušenie, pozastavenie alebo obmedzenie oprávnenia)  
tejto dohody sa väčšinové vlastníctvo alebo účinná kontrola  
leteckého dopravcu Moldavskej republiky členskými štátmi  
a/alebo ich štátnymi príslušníkmi povoľuje.  
b) v prípade leteckého dopravcu Európskej únie:  
2.  
Bez ohľadu na článok 3 (Oprávnenie) a článok 5 (Zamiet­  
nutie, zrušenie, pozastavenie alebo obmedzenie oprávnenia)  
tejto dohody sa väčšinové vlastníctvo alebo účinná kontrola  
leteckého dopravcu Európskej únie Moldavskou republikou  
a/alebo jej štátnymi príslušníkmi povoľuje na základe predchá­  
dzajúceho rozhodnutia spoločného výboru stanoveného touto  
dohodou v súlade s článkom 22 ods. 2 (Spoločný výbor) tejto  
dohody. V tomto rozhodnutí sa uvádzajú podmienky spojené  
s vykonávaním dohodnutých služieb podľa tejto dohody a so  
službami medzi tretími krajinami a zmluvnými stranami. Usta­  
novenia článku 22 ods. 8 (Spoločný výbor) tejto dohody sa  
nevzťahujú na tento typ rozhodnutí.  
— letecký dopravca nemá hlavné miesto podnikania na  
území členského štátu podľa zmlúv EÚ a nezískal platnú  
prevádzkovú licenciu, alebo  
členský štát zodpovedný za vydávanie osvedčení letec­  
kých prevádzkovateľov nevykonáva alebo nespravuje  
účinnú regulačnú kontrolu leteckého dopravcu alebo  
príslušný letecký úrad nie je jasne uvedený, alebo  
— pokiaľ nie je v článku 6 (Investície) tejto dohody stano­  
vené inak, leteckého dopravcu priamo alebo prostredníc­  
tvom väčšinového vlastníckeho podielu nevlastnia alebo  
účinne nekontrolujú členské štáty a/alebo štátni prísluš­  
níci členských štátov alebo iné štáty uvedené v prílohe IV  
k tejto dohode a/alebo štátni príslušníci týchto iných  
štátov;  
Článok 7  
Uplatňovanie zákonov a právnych predpisov  
1.  
Pri vstupe na územie jednej strany dohody, pobyte na  
tomto území alebo pri jeho opustení dodržiavajú leteckí doprav­  
covia druhej zmluvnej strany zákony a iné právne predpisy,  
ktoré sa na tomto území vzťahujú na prílet a odlet lietadiel  
používaných na leteckú dopravu alebo na prevádzkovanie  
a navigáciu lietadiel.  
c) letecký dopravca nespĺňa požiadavky zákonov a právnych  
predpisov uvedených v článku 7 (Uplatňovanie zákonov  
a právnych predpisov) tejto dohody alebo  
SK  
20.10.2012  
Úradný vestník Európskej únie  
L 292/9  
2.  
V prípade cestujúcich, posádky alebo v ich zastúpení alebo  
článku, a nie je ním dotknuté právo ktorejkoľvek zo strán prijať  
opatrenie podľa článku 24 (Ochranné opatrenia) tejto dohody.  
nákladu leteckých dopravcov druhej strany dohody sa musia  
dodržiavať zákony a právne predpisy platné v rámci územia,  
ktoré sa týkajú vstupu lietadla na územie alebo odletu cestujú­  
cich, posádky alebo nákladu v lietadle (vrátane právnych pred­  
pisov týkajúcich sa vstupu, odbavenia, prisťahovalectva, pasov,  
7.  
Každá strana sa po zaslaní oznámenia druhej strane môže  
obrátiť na orgány štátnej správy na území druhej strany vrátane  
orgánov na štátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni, aby  
prerokovali záležitosti týkajúce sa tohto článku.  
colného odbavenia alebo karantény alebo  
v prípade pošty  
poštových predpisov) pri vstupe lietadla na územie prvej strany  
dohody, na tomto území alebo pri odlete lietadla z tohto  
územia.  
8.  
Ustanoveniami tohto článku nie sú dotknuté zákony a iné  
Článok 8  
právne predpisy strán dohody, pokiaľ ide o záväzky služieb vo  
verejnom záujme na územiach strán dohody.  
Konkurenčné prostredie  
1.  
a
Strany potvrdzujú, že ich spoločným cieľom je spravodlivé  
konkurenčné prostredie na prevádzku služieb leteckej  
Článok 9  
Obchodné príležitosti  
Podnikanie  
dopravy. Strany uznávajú, že spravodlivé konkurenčné praktiky  
zo strany leteckých spoločností sa s najväčšou pravdepodob­  
nosťou uplatňujú vtedy, keď tieto letecké spoločnosti pôsobia  
na plne komerčnej báze a nie sú dotované štátom.  
1.  
Strany dohody súhlasia, že prekážky, s ktorými sa môžu  
stretnúť obchodné subjekty pri podnikaní, by obmedzovali  
výhody, ktoré sa majú dosiahnuť touto dohodou. Strany dohody  
preto súhlasia so zapájaním sa do účinného a recipročného  
procesu odstraňovania prekážok pri podnikaní obchodných  
subjektov oboch strán dohody, pokiaľ takéto prekážky obme­  
dzujú obchodné operácie, narušujú hospodársku súťaž alebo  
bránia vytvoreniu rovnakých podmienok.  
2.  
V rámci pôsobnosti tejto dohody a bez toho, aby boli  
dotknuté jej osobitné ustanovenia, je akákoľvek diskriminácia  
na základe štátnej príslušnosti zakázaná.  
3.  
Štátna pomoc, ktorá narúša hospodársku súťaž alebo  
hrozí jej narušením uprednostnením určitých podnikov alebo  
určitých leteckých produktov alebo služieb, nie je zlučiteľná  
s riadnym fungovaním tejto dohody, pretože môže ovplyvniť  
obchod medzi stranami dohody v odvetví letectva.  
2.  
ločný výbor) tejto dohody vypracuje postup spolupráce súvisiaci  
podnikaním obchodnými príležitosťami, monitoruje  
pokroky účinnom odstraňovaní prekážok pri podnikaní  
Spoločný výbor zriadený v súlade s článkom 22 (Spo­  
s
a
v
4.  
Všetky postupy, ktoré sú v rozpore s týmto článkom, sa  
obchodných subjektov a v prípade potreby pravidelne preskú­  
mava vývoj vrátane legislatívnych a regulačných zmien. V súlade  
s článkom 22 (Spoločný výbor) tejto dohody môže strana  
dohody požiadať o zasadnutie spoločného výboru s cieľom  
prediskutovať akékoľvek otázky týkajúce sa uplatňovania tohto  
článku.  
posudzujú na základe kritérií vyplývajúcich z pravidiel hospo­  
dárskej súťaže uplatňovaných v Európskej únii, najmä z článku  
107 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a nástrojov na ich  
výklad, prijatých inštitúciami Európskej únie.  
5.  
podmienky, najmä z hľadiska dotácií, ktoré by nepriaznivo  
ovplyvnili spravodlivé rovnaké príležitosti jej leteckých  
Ak jedna strana zistí, že na území druhej strany sú  
Zástupcovia leteckých dopravcov  
a
dopravcov, pokiaľ ide o ich konkurencieschopnosť, môže druhej  
strane predložiť pripomienky. Okrem toho môže požiadať  
o zasadnutie spoločného výboru, ako sa ustanovuje v článku  
22 (Spoločný výbor) tejto dohody. Konzultácie sa začnú do 30  
dní od prijatia takejto žiadosti. Nedosiahnutie uspokojivej  
dohody v lehote 30 dní od začatia konzultácií je dôvodom,  
aby strana dohody, ktorá požiadala o konzultácie, prijala opat­  
renie na zamietnutie, neposkytnutie leteckému dopravcovi alebo  
leteckým dopravcom tejto strany dohody prevádzkové oprávne­  
nie, na ich zrušenie alebo pozastavenie alebo uloženie  
podmienok vo vzťahu k nim v súlade s článkom 5 (Zamietnu­  
tie, zrušenie, pozastavenie alebo obmedzenie oprávnenia) tejto  
dohody.  
3.  
Leteckí dopravcovia každej strany dohody majú právo  
zriadiť si pobočku na území druhej strany dohody na propa­  
gáciu a predaj služieb leteckej dopravy a súvisiacich služieb, ako  
aj právo predávať a vydávať letenky a/alebo letecké nákladné  
listy, ako aj vlastné letenky a/alebo letecké nákladné listy  
iného dopravcu.  
4.  
Leteckí dopravcovia každej strany dohody majú právo  
v súlade so zákonmi a s právnymi predpismi druhej strany  
dohody, ktoré sa týkajú vstupu, pobytu a zamestnania, priviesť  
a držať na území druhej strany dohody riadiacich, obchodných,  
technických, prevádzkových a iných odborných zamestnancov,  
ktorí sú potrební na podporu poskytovania leteckej dopravy.  
Tieto požiadavky na personál možno podľa uváženia leteckých  
dopravcov splniť prostredníctvom vlastných zdrojov alebo  
využitím služieb inej organizácie, spoločnosti alebo leteckého  
dopravcu pôsobiacich na území druhej strany dohody a opráv­  
nenej poskytovať takéto služby na území tejto strany dohody.  
6.  
Opatrenia uvedené v odseku 5 tohto článku sú vhodné,  
primerané a ich rozsah pôsobnosti a trvanie sa obmedzuje na  
to, čo je nevyhnutne potrebné. Opatrenia sú výlučne zamerané  
na leteckého dopravcu alebo leteckých dopravcov, ktorí využí­  
vajú výhody dotácií alebo podmienok uvedených  
v tomto  
SK  
L 292/10  
Úradný vestník Európskej únie  
20.10.2012  
Obe strany dohody  
v
prípade potreby uľahčia  
a
urýchlia  
8.  
kému dopravcovi druhej strany dohody právo zmeniť na  
voľne zmeniteľné meny previesť príjmy miestneho  
Každý letecký dopravca poskytne ktorémukoľvek letec­  
udeľovanie pracovných povolení pre personál zamestnaný  
v kanceláriách, zriadených podľa tohto odseku, vrátane osôb  
vykonávajúcich určité dočasné úlohy, ktoré nepresiahnu deväť­  
desiat (90) dní, podliehajúcich príslušným platným zákonom  
a právnym predpisom.  
a
z
podnikania z územia druhej strany dohody na svoje domáce  
územie a okrem prípadov, keď to nie je v súlade so všeobecne  
uplatniteľnými zákonmi a s právnymi predpismi, do krajiny  
alebo krajín podľa vlastného výberu. Zmena  
a prevod  
prostriedkov sa umožnia rýchlo, bez obmedzení alebo zdanenia  
prostriedkov, vo výmennom kurze platnom na aktuálne trans­  
akcie a prevody v deň, keď dopravca predloží úvodnú žiadosť  
o prevod prostriedkov.  
Pozemná obsluha  
5.  
a) Bez toho, aby bolo dotknuté ďalej uvedené písm. b),  
má každý letecký dopravca v súvislosti s pozemnou  
obsluhou na území druhej strany dohody:  
9.  
Leteckým dopravcom každej strany dohody sa umožní,  
aby miestne výdavky vrátane nákupu paliva na území druhej  
strany dohody uhrádzali v miestnej mene. Podľa svojho rozhod­  
nutia môžu leteckí dopravcovia každej strany dohody uhrádzať  
tieto výdavky na území druhej strany dohody vo voľne zmeni­  
teľných menách podľa vnútroštátnych právnych predpisov týka­  
júcich sa meny.  
i) právo sám vykonávať vlastnú pozemnú obsluhu  
(ďalej len „vlastná obsluha“) alebo podľa svojho  
uváženia;  
ii) právo vybrať si spomedzi konkurenčných dodáva­  
teľov, ktorí poskytujú úplné alebo čiastočné služby  
pozemnej obsluhy, ak je týmto dodávateľom na  
Podmienky spolupráce  
základe zákonov  
a právnych predpisov každej  
10.  
Pri prevádzkovaní alebo ponúkaní služieb podľa tejto  
strany dohody povolený prístup na trh a ak sa  
títo dodávatelia nachádzajú na trhu.  
dohody ktorýkoľvek letecký dopravca strany dohody môže  
uzatvárať marketingové dohody o spolupráci, ako sú napr.  
dohody  
o blokovanej časti kapacity lietadla alebo dohody  
o spoločnom označovaní liniek, s:  
b) Pre niektoré kategórie služieb pozemnej obsluhy,  
konkrétne odbavovanie batožiny, odbavovanie na  
manipulačnej ploche, manipulácia s palivom a olejom,  
odbavovanie nákladu a poštových zásielok, pokiaľ ide  
o fyzickú manipuláciu s nákladom a poštovými zásiel­  
a) ktorýmkoľvek leteckým dopravcom alebo leteckými doprav­  
cami strany dohody a  
b) ktorýmkoľvek leteckým dopravcom alebo leteckými doprav­  
kami medzi letiskovým terminálom  
podliehajú práva uvedené pod písm. a) bod (i) a bod  
(ii) určitým obmedzeniam podľa zákonov iných  
a lietadlom,  
cami tretej krajiny a  
a
právnych predpisov uplatniteľných na území druhej  
strany dohody. Ak takéto obmedzenia bránia vlastnej  
obsluhe, alebo ak neexistuje účinná hospodárska súťaž  
medzi dodávateľmi, ktorí poskytujú služby pozemnej  
obsluhy, musia byť všetky tieto služby dostupné  
všetkým leteckým dopravcom rovnocenne a nediskrimi­  
načne.  
c) poskytovateľom povrchovej dopravy (pozemnej alebo  
námornej);  
pokiaľ:  
i) prevádzkujúci leteckí dopravcovia majú príslušné dopravné  
práva;  
ii) obchodní dopravcovia majú príslušné základné oprávnenie  
pre trasu a  
Pozemná obsluha pre tretie strany  
6. Každá spoločnosť vykonávajúca pozemnú obsluhu, či už  
ide o leteckého dopravcu, alebo nie, má vo vzťahu k pozem­  
nému odbaveniu na území druhej strany dohody právo posky­  
tovať služby pozemného odbavenia pre leteckých dopravcov  
pôsobiacich na tom istom letisku, ak majú oprávnenie a ak  
sú v súlade s uplatniteľnými zákonmi a inými právnymi pred­  
pismi.  
iii) dohody spĺňajú požiadavky týkajúce sa bezpečnosti a hospo­  
dárskej súťaže, ktoré sa pri takýchto dohodách bežne uplat­  
ňujú. Pokiaľ ide  
o
služby osobnej dopravy predávané  
spolupráci, kupujúci  
v
rámci marketingových dohôd  
o
musí byť informovaný na predajnom mieste alebo v každom  
prípade pred nástupom do lietadla o tom, ktorí dopravní  
prevádzkovatelia budú prevádzkovať jednotlivé úseky  
služby.  
Predaj, miestne výdavky a prevod finančných prostriedkov  
7.  
Ktorýkoľvek letecký dopravca každej strany dohody sa  
11.  
a) Pokiaľ ide o dopravu cestujúcich, poskytovatelia  
môže zaoberať predajom služieb leteckej dopravy a súvisiacich  
služieb na území druhej strany dohody priamo a/alebo podľa  
svojho rozhodnutia prostredníctvom svojich obchodných  
zástupcov alebo iných sprostredkovateľov, ktorých určí letecký  
dopravca, prostredníctvom iného leteckého dopravcu alebo cez  
internet. Každý letecký dopravca má právo predávať tieto  
dopravné služby a každý má právo si tieto dopravné služby  
kúpiť v mene daného územia alebo vo voľne zmeniteľných  
menách v súlade s miestnymi právnymi predpismi týkajúcimi  
sa meny.  
povrchovej dopravy nepodliehajú zákonom ani  
právnym predpisom, ktorými sa riadi letecká doprava,  
a to výhradne na základe toho, že túto povrchovú  
dopravu ponúka letecký dopravca pod vlastným  
menom. Poskytovatelia povrchovej dopravy sa môžu  
rozhodnúť, či uzavrú dohody  
o spolupráci. Pri  
rozhodovaní o konkrétnych dohodách môžu posky­  
tovatelia povrchovej dopravy okrem iného zvažovať  
záujmy spotrebiteľa a technické, ekonomické, priesto­  
rové a kapacitné obmedzenia.  
SK  
20.10.2012  
Úradný vestník Európskej únie  
L 292/11  
b) Okrem toho a bez toho, aby bolo dotknuté ktoré­  
koľvek iné ustanovenie tejto dohody, sa leteckým  
dopravcom a nepriamym poskytovateľom nákladnej  
dopravy strán dohody bez obmedzenia povolí v súvi­  
Článok 10  
Clá a dane  
1.  
Pri prílete na územie jednej strany dohody lietadlá  
slosti  
s leteckou dopravou využívať akúkoľvek  
prevádzkované v rámci medzinárodnej leteckej dopravy letec­  
kými dopravcami druhej strany dohody, ich štandardné vybave­  
nie, palivo, mazivá, spotrebné technické zásoby, pozemné zaria­  
denie, náhradné diely (vrátane motorov), zásoby lietadla (okrem  
iného vrátane takých položiek ako potraviny, nápoje, liehoviny,  
tabak a iné výrobky určené na predaj cestujúcim alebo využitie  
povrchovú nákladnú dopravu na miesta alebo  
z miest na území Moldavskej republiky a Európskej  
únie alebo tretích krajín vrátane dopravy na všetky  
letiská a zo všetkých letísk so zariadením na colné  
odbavenie  
dopravu nákladu pod colným dohľadom podľa  
uplatniteľných zákonov právnych predpisov.  
prípade takéhoto nákladu, či už sa presúva  
a v prípade potreby vrátane práv na  
cestujúcimi  
položky určené na využívanie alebo využívané výhradne v súvi­  
slosti prevádzkou alebo údržbou lietadiel používaných  
v obmedzenom množstve počas letu) a ďalšie  
a
V
s
povrchovou dopravou, alebo letecky, sa zabezpečí  
prístup k letiskovému colnému odbaveniu a zariade­  
niu. Leteckí dopravcovia sa môžu rozhodnúť, že si  
budú zabezpečovať povrchovú dopravu sami alebo  
na základe dohody s inými povrchovými dopravcami  
vrátane povrchovej dopravy, ktorú prevádzkujú iní  
leteckí dopravcovia alebo nepriami poskytovatelia  
nákladnej leteckej dopravy. Takéto kombinované  
nákladné služby možno poskytovať za jednu  
spoločnú cenu za kombinovanú leteckú a pozemnú  
dopravu, pokiaľ zasielatelia nie sú uvedení do omylu  
z hľadiska skutočností týkajúcich sa takejto dopravy.  
v medzinárodnej leteckej doprave sú na základe reciprocity  
oslobodené od všetkých dovozných obmedzení, daní z nehnu­  
teľností, kapitálových poplatkov, colných poplatkov, spotreb­  
ných daní a podobných poplatkov a odvodov, ktoré sú: a)  
uložené vnútroštátnymi alebo miestnymi orgánmi alebo  
Európskou úniou a b) nie sú založené na cene za poskytované  
služby, pokiaľ toto zariadenie a zásoby zostávajú na palube  
lietadla.  
2.  
Na základe reciprocity sú tiež v rámci príslušných uplat­  
niteľných právnych predpisov oslobodené od daní, odvodov,  
ciel a poplatkov uvedených v odseku 1 tohto článku s výnimkou  
poplatkov vychádzajúcich z ceny za poskytnuté služby:  
Prenájom  
12. Leteckí dopravcovia každej strany dohody sú oprávnení  
poskytovať dohodnuté služby pomocou leteckej posádky  
a personálu prenajatých od iného leteckého dopravcu, a to aj  
z tretích krajín, ak všetci účastníci takýchto dohôd spĺňajú  
a) zásoby v lietadle, ktoré sa privezú alebo dodajú na územie  
strany dohody a nakladajú na palubu v primeraných množ­  
stvách na použitie v odlietajúcom lietadle leteckého dopravcu  
druhej strany dohody, ktoré sa používa v medzinárodnej  
leteckej doprave, aj keď sa tieto zásoby majú používať  
počas časti letu uskutočnenej nad uvedeným územím;  
podmienky stanovené  
v zákonoch a právnych predpisoch,  
ktoré štandardne uplatňujú strany dohody na takéto dohody.  
a) Žiadna strana dohody nevyžaduje, aby letecký dopravca,  
ktorý prenajíma lietadlo, vlastnil dopravné práva podľa  
tejto dohody.  
b) pozemné zariadenia a náhradné diely (vrátane motorov)  
dovezené na územie strany dohody s cieľom servisu, údržby  
alebo opravy lietadla leteckého dopravcu druhej strany  
dohody, ktoré sa používa v medzinárodnej leteckej doprave;  
b) Prenájom lietadla s posádkou leteckým dopravcom Moldav­  
skej republiky od leteckého dopravcu tretej krajiny alebo  
leteckým dopravcom Európskej únie od leteckého dopravcu  
tretej krajiny, ktorá nie je uvedená v prílohe IV k tejto  
dohode, s cieľom využívať práva uvedené v tejto dohode,  
musí zostať výnimkou alebo musí slúžiť na plnenie dočas­  
ných potrieb. Predkladá sa na schválenie vopred orgánu,  
ktorý vydal licenciu prenajímajúcemu leteckému dopravcovi,  
a príslušnému orgánu druhej strany dohody.  
c) palivo, mazivá a spotrebné technické zásoby v lietadle, ktoré  
sa privezú alebo dodajú na územie strany dohody na  
použitie v lietadle leteckého dopravcu druhej strany dohody,  
ktoré sa používa v medzinárodnej leteckej doprave, aj keď sa  
tieto zásoby majú používať počas časti letu uskutočnenej nad  
uvedeným územím;  
Koncesie a označovanie  
13.  
Leteckí dopravcovia každej strany dohody sú oprávnení  
uzatvárať koncesionárske dohody alebo dohody o označovaní  
so spoločnosťami vrátane leteckých dopravcov každej strany  
dohody alebo tretích krajín, pokiaľ leteckí dopravcovia majú  
príslušné oprávnenie a spĺňajú podmienky stanovené v zákonoch  
a právnych predpisoch, ktoré strany dohody uplatňujú na takéto  
dohody, najmä na tie, ktoré vyžadujú zverejniť totožnosť letec­  
kého dopravcu vykonávajúceho túto službu.  
d) tlačoviny, tak ako ustanovujú colné právne predpisy každej  
strany dohody, ktoré sa privezú alebo dodajú na územie  
jednej strany dohody a vezmú sa na palubu na použitie  
v odlietajúcom lietadle leteckého dopravcu druhej strany  
dohody, ktoré sa používa v medzinárodnej leteckej doprave,  
aj keď sa tieto zásoby majú používať počas časti letu usku­  
točnenej nad uvedeným územím, a  
SK  
L 292/12  
Úradný vestník Európskej únie  
20.10.2012  
e) bezpečnostné a ochranné zariadenia na používanie na letis­  
bezpečnostnej ochrany a príslušných zariadení a služieb, boli  
spravodlivé, primerané, nie nespravodlivo diskriminačné a spra­  
vodlivo rozdelené medzi jednotlivé kategórie užívateľov. Bez  
toho, aby bol dotknutý článok 16 ods. 1 (Riadenie letovej  
prevádzky), môžu tieto poplatky odrážať, ale nie prevyšovať  
úplné náklady príslušných finančných úradov alebo orgánov  
na poskytovanie príslušných zariadení a služieb letísk, zariadení  
a služieb spojených s leteckou bezpečnostnou ochranou na  
letisku alebo v rámci letiskového systému. V týchto poplatkoch  
môže byť zahrnutá primeraná návratnosť aktív po započítaní  
odpisov. Zariadenia a služby, za ktoré sa účtujú poplatky, sa  
poskytujú efektívne a hospodárne. Takéto poplatky sa v každom  
prípade stanovia leteckým dopravcom druhej strany za podmie­  
nok, ktoré nie sú menej priaznivé ako najpriaznivejšie  
podmienky dostupné pre akéhokoľvek iného leteckého  
dopravcu v čase stanovenia poplatkov.  
kách alebo nákladných termináloch.  
3.  
Bez ohľadu na akékoľvek iné ustanovenie, ktoré by bolo  
v rozpore s týmto ustanovením, nič v tejto dohode nebráni  
strane dohody v tom, aby uložila dane, odvody, clá alebo  
poplatky na palivo dodávané na jej území na nediskriminačnom  
základe na použitie  
v lietadlách leteckého dopravcu, ktorý  
prevádzkuje lety medzi dvoma miestami na jej území.  
4.  
Môže sa od nich vyžadovať, aby sa zariadenia a zásoby  
uvedené v odseku 1 a odseku 2 tohto článku držali pod  
dohľadom alebo kontrolou príslušných orgánov a aby sa nepre­  
pravovali bez zaplatenia príslušných ciel a daní.  
5.  
Výnimky stanovené v tomto článku sa uplatňujú tiež  
2.  
Každá strana vyžaduje konzultácie medzi príslušnými  
vtedy, keď leteckí dopravcovia jednej strany dohody uzavreli  
s iným leteckým dopravcom, ktorý obdobne využíva takéto  
výnimky udelené druhou stranou dohody, zmluvu o pôžičke  
alebo prevode položiek uvedených v odsekoch 1 a 2 tohto  
článku na územie druhej strany dohody.  
finančnými úradmi alebo orgánmi na jej území a leteckými  
dopravcami a/alebo ich zastupujúcimi orgánmi, ktoré využívajú  
služby a zariadenia, a podporuje výmenu tých informácií medzi  
príslušnými finančnými úradmi alebo orgánmi  
a leteckými  
dopravcami alebo ich zastupujúcimi orgánmi, ktoré môžu byť  
potrebné na presné preskúmanie primeranosti poplatkov  
v súlade so zásadami odsekov 1 a 2 tohto článku. Každá strana  
zabezpečí, aby príslušné finančné úrady alebo orgány prime­  
raným spôsobom oznámili každú navrhovanú zmenu užíva­  
teľských poplatkov, aby mali užívatelia možnosť vyjadriť sa  
pred vykonaním týchto zmien.  
6.  
Žiadne ustanovenie tejto dohody nebráni žiadnej strane  
dohody v tom, aby uložila dane, odvody, clá alebo poplatky  
na tovar predávaný na iný účel ako na spotrebu na palube pre  
cestujúcich na úseku leteckej dopravnej služby medzi dvoma  
miestami na jej území, na ktorých je dovolené nastupovanie  
do lietadla a vystupovanie z lietadla.  
3.  
V rámci postupov riešenia sporov podľa článku 23 (Rie­  
šenie sporov a arbitráž) tejto dohody sa žiadna strana nepova­  
žuje za stranu porušujúcu ustanovenia tohto článku, pokiaľ:  
7.  
Batožina a náklad v priamom tranzite cez územie strany  
dohody sú oslobodené od daní, colných poplatkov a iných  
podobných odvodov, ktoré nevychádzajú z ceny za poskyto­  
vanú službu.  
a) preskúma poplatok alebo postup, ktorý je predmetom sť­  
nosti druhej strany v primeranej lehote, alebo  
8.  
Bežné palubné vybavenie, ako aj materiály a zásoby, ktoré  
sa zvyčajne ponechávajú na palube lietadla leteckého dopravcu  
jednej alebo druhej strany dohody, sa môžu vyložiť na území  
druhej strany dohody len so súhlasom colných orgánov tohto  
územia. V takom prípade sa môžu držať pod dohľadom uvede­  
ných orgánov až dovtedy, kým sa nevyvezú naspäť alebo sa  
s nimi v súlade s colnými predpismi nenaloží inak.  
b) po takomto preskúmaní prijme všetky opatrenia vo svojej  
právomoci na nápravu akéhokoľvek poplatku alebo postupu,  
ktorý nie je v súlade s týmto článkom.  
Článok 12  
9.  
Ustanoveniami tejto dohody sa neovplyvňuje oblasť DPH,  
Tvorba cien  
s výnimkou takejto dane uloženej na dovoz. Ustanoveniami  
tejto dohody sa neovplyvňujú ustanovenia dohovorov uzatvo­  
rených medzi členským štátom  
s cieľom predchádzať dvojitému zdaneniu príjmov a kapitálu,  
ktoré môžu byť v tom čase v platnosti.  
1.  
Strany dohody umožnia, aby leteckí dopravcovia stanovo­  
vali ceny voľne na základe slobodnej a spravodlivej hospodár­  
skej súťaže.  
a Moldavskou republikou  
2.  
vali.  
Strany nevyžadujú, aby sa ceny registrovali alebo oznamo­  
Článok 11  
Užívateľské poplatky za používanie letísk, zariadení  
leteckej dopravy a služieb  
1.  
Každá zo strán zabezpečí, aby užívateľské poplatky, ktoré  
3.  
Príslušné orgány môžu medzi sebou viesť rokovania  
jej príslušné finančné úrady alebo orgány môžu ukladať  
leteckým dopravcom druhej strany dohody za používanie  
leteckej navigácie a kontroly letovej prevádzky, letísk, leteckej  
s cieľom prediskutovať okrem iného také záležitosti, ako sú  
ceny, ktoré môžu byť nespravodlivé, neopodstatnené, diskrimi­  
načné alebo dotované.  
SK  
20.10.2012  
Úradný vestník Európskej únie  
L 292/13  
Článok 13  
4.  
Príslušné orgány strany dohody môžu kedykoľvek  
požiadať o konzultácie týkajúce sa bezpečnostných noriem,  
Štatistiky  
ktoré dodržiava druhá strana dohody.  
1.  
Každá strana dohody poskytne druhej strane štatistiky, ako  
sa vyžaduje v súlade s vnútroštátnymi zákonmi a právnymi  
predpismi, a na požiadanie aj iné dostupné štatistické údaje,  
ktoré možno odôvodnene vyžadovať na účely preskúmania  
prevádzky služieb leteckej dopravy.  
5.  
Príslušné orgány zmluvnej strany prijmú všetky vhodné  
a bezodkladné opatrenia kedykoľvek, keď zistia, že lietadlo,  
produkt alebo prevádzka:  
a) nespĺňajú minimálne normy stanovené podľa dohovoru  
alebo právnych predpisov uvedených v prílohe III časti C  
k tejto dohode, podľa toho, čo je uplatniteľné;  
2.  
Strany dohody spolupracujú v rámci spoločného výboru  
cieľom  
podľa článku 22 (Spoločný výbor) tejto dohody  
s
uľahčiť vzájomnú výmenu štatistických informácií na účely  
monitorovania rozvoja leteckých dopravných služieb podľa  
tejto dohody.  
b) spôsobujú vážne znepokojenie na základe kontroly uvedenej  
v odseku 3 tohto článku – že lietadlo alebo prevádzka  
lietadla nie je v súlade s minimálnymi normami stanovenými  
podľa dohovoru alebo právnych predpisov, ktoré sú uvedené  
v prílohe III časti C k tejto dohode, podľa toho, čo je uplat­  
niteľné, alebo  
HLAVA II  
REGULAČNÁ SPOLUPRÁCA  
Článok 14  
c) spôsobujú vážne znepokojenie, že minimálne normy stano­  
vené podľa dohovoru alebo právnych predpisov uvedených  
v prílohe III časti C k tejto dohode, podľa toho, čo je uplat­  
niteľné, sa účinne nedodržiavajú a neuplatňujú.  
Bezpečnosť leteckej dopravy  
1.  
Na základe prechodných ustanovení stanovených v prílohe  
II k tejto dohode strany dohody konajú v súlade s ustanoveniami  
právnych predpisov o bezpečnosti letectva uvedených v prílohe  
III časti C podľa podmienok stanovených nižšie.  
6.  
Ak príslušné orgány jednej strany dohody prijmú opat­  
renia podľa odseku 5 tohto článku, bezodkladne informujú  
príslušné orgány druhej strany dohody o prijatí týchto opatrení  
a predložia odôvodnenie svojich opatrení.  
2.  
Strany dohody spolupracujú s cieľom zabezpečiť vykoná­  
vanie právnych predpisov stanovených v odseku 1 tohto článku  
Moldavskou republikou. Na tento účel sa Moldavská republika  
zapája do činnosti Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva  
ako pozorovateľ, a to od dátumu nadobudnutia účinnosti tejto  
dohody.  
7.  
Ak sa opatrenia prijaté na základe uplatnenia odseku 5  
tohto článku aj naďalej uplatňujú, aj keď dôvod na ich prijatie  
už pominul, môže každá strana dohody vec predložiť spoloč­  
nému výboru.  
a) Postupný prechod Moldavskej republiky na plné uplatňo­  
vanie právnych predpisov uvedených v prílohe III časti C  
k tejto dohode podlieha hodnoteniu. Toto hodnotenie vyko­  
náva Európska únia v spolupráci s Moldavskou republikou.  
Ak Moldavská republika usúdi, že právne predpisy uvedené  
v prílohe III časti C k tejto dohode boli v plnej miere uplat­  
nené, informuje Európsku úniu, aby vykonala hodnotenie.  
Článok 15  
Bezpečnostná ochrana leteckej dopravy  
1.  
Na základe prechodných ustanovení stanovených v prílohe  
II k tejto dohode, strany dohody konajú v súlade s ustanove­  
niami právnych predpisov Európskej únie  
o
bezpečnostnej  
ochrane leteckej dopravy, uvedených  
v prílohe III časti  
D podľa podmienok stanovených nižšie.  
b) Keď Moldavská republika v plnej miere uplatní právne pred­  
pisy uvedené v prílohe III časti C k tejto dohode, spoločný  
výbor zriadený podľa článku 22 (Spoločný výbor) tejto  
dohody stanoví presné postavenie a podmienky účasti aj  
pre zmienené postavenie pozorovateľa pre Moldavskú repu­  
bliku v Európskej agentúre pre bezpečnosť letectva.  
2.  
Moldavská republika môže podliehať kontrole Európskej  
komisie v súlade s príslušnými bezpečnostnými právnymi pred­  
pismi Európskej únie, uvedenými v prílohe III k tejto dohode.  
Strany dohody vytvoria mechanizmus potrebný na výmenu  
informácií o výsledkoch takýchto bezpečnostných kontrol.  
3.  
Strany dohody zabezpečujú, aby sa lietadlo zaregistrované  
3.  
Keďže zabezpečenie bezpečnosti civilných lietadiel, ich  
jednou stranou dohody, ktoré je podozrivé z nedodržiavania  
medzinárodných leteckých bezpečnostných noriem stanovených  
podľa dohovoru a ktoré pristáva na letiskách otvorených pre  
medzinárodnú leteckú dopravu na území druhej strany dohody,  
podrobilo inšpekciám na ploche vykonávaným príslušnými  
orgánmi druhej strany dohody, na palube a v okolí lietadla na  
účely kontroly platnosti dokladov lietadla a jeho posádky, ako aj  
viditeľného stavu lietadla a jeho vybavenia.  
cestujúcich a posádky je základnou podmienkou poskytovania  
služieb medzinárodnej leteckej dopravy, strany dohody  
potvrdzujú svoje vzájomné záväzky zabezpečovať bezpečnostnú  
ochranu civilného letectva voči protiprávnym zásahom a najmä  
svoje záväzky podľa Chicagského dohovoru, Dohovoru o trest­  
ných činoch a niektorých iných činoch spáchaných na palube  
lietadla podpísaného v Tokiu 14. septembra 1963, Dohovoru  
o potlačení protiprávneho zmocnenia sa lietadiel podpísaného  
SK  
L 292/14  
Úradný vestník Európskej únie  
20.10.2012  
v Haagu 16. decembra 1970 a Dohovoru o potlačení protipráv­  
nych činov ohrozujúcich bezpečnosť civilného letectva podpísa­  
ného v Montreale 23. septembra 1971 a Protokolu o boji  
s protiprávnymi činmi násilia na letiskách slúžiacich medziná­  
8.  
Ak dôjde k incidentu alebo hrozbe incidentu protipráv­  
neho zmocnenia sa civilného lietadla alebo iných protiprávnych  
činov proti bezpečnosti lietadiel, ich cestujúcich a posádky,  
letísk alebo leteckých navigačných zariadení, strany dohody si  
navzájom pomáhajú uľahčením komunikácie a ďalšími vhod­  
nými opatreniami s cieľom rýchlo a bezpečne ukončiť tento  
incident alebo jeho hrozbu.  
rodnému civilnému letectvu podpísaného  
v
Montreale  
24. februára 1988 a podľa Dohovoru o značkovaní plastických  
trhavín na účely detekcie podpísaného v Montreale 1. marca  
1991, keďže obidve strany dohody sú stranami týchto dohovo­  
rov, ako aj podľa všetkých ostatných dohovorov a protokolov  
týkajúcich sa bezpečnosti civilného letectva, na ktorých sa  
častňujú obidve strany dohody.  
9.  
Každá strana dohody prijme všetky možné opatrenia, aby  
lietadlo, ktoré je predmetom protiprávneho zmocnenia sa alebo  
iných protiprávnych činov a ktoré sa nachádza na zemi na  
území tejto strany dohody, zadržala na zemi, okrem prípadov,  
keď si jeho odlet vyžaduje zásadnú povinnosť chrániť ľudské  
životy. Takéto opatrenia sa pokiaľ možno prijímajú na základe  
spoločných konzultácií.  
4.  
Strany dohody si na požiadanie navzájom poskytnú  
cieľom zabrániť protiprávnemu  
všetku potrebnú pomoc  
s
zmocneniu sa civilného lietadla a iným protiprávnym činom  
ohrozujúcim bezpečnosť takéhoto lietadla, jeho cestujúcich  
a posádky, ako aj letísk a leteckých navigačných zariadení,  
a všetkým ostatným hrozbám pre bezpečnosť civilného letectva.  
10.  
Ak má strana dohody opodstatnený dôvod domnievať  
sa, že druhá strana nedodržala ustanovenia tohto článku  
o bezpečnostnej ochrane leteckej dopravy, môže strana dohody  
požiadať o urýchlené konzultácie s druhou stranou dohody.  
5.  
Strany dohody vo svojich vzájomných vzťahoch konajú  
v súlade s normami bezpečnostnej ochrany letectva do tej  
miery, do akej ich sami uplatňujú, s odporúčanými postupmi  
stanovenými Medzinárodnou organizáciou civilného letectva  
(ICAO), ktoré sa označujú ako prílohy k Chicagskému doho­  
voru, a to v rozsahu, v akom sa tieto ochranné opatrenia vzťa­  
hujú na strany dohody. Obidve strany dohody vyžadujú, aby  
11.  
Bez toho, aby bol dotknutý článok 5 (Zamietnutie,  
zrušenie, pozastavenie alebo obmedzenie oprávnenia) tejto  
dohody, ak sa nedosiahne uspokojivá dohoda do pätnástich  
(15) dní od dátumu žiadosti, bude to predstavovať dôvod na  
pozastavenie, zamietnutie, obmedzenie alebo uloženie  
podmienok na prevádzkové oprávnenie jedného alebo viacerých  
leteckých dopravcov druhej strany dohody.  
prevádzkovatelia lietadiel  
z ich registra, prevádzkovatelia  
s hlavným miestom podnikania alebo trvalým sídlom na ich  
území a prevádzkovatelia letísk na ich území konali v súlade  
s týmito ustanoveniami o bezpečnostnej ochrane letectva.  
12.  
Ak si to vyžiada bezprostredné alebo mimoriadne ohro­  
zenie, môže strana dohody prijať predbežné opatrenie pred  
uplynutím pätnástich (15) dní.  
6.  
Každá strana dohody zabezpečí, aby sa na jej území prijali  
účinné opatrenia na ochranu civilného letectva pred činmi nezá­  
konného zasahovania vrátane, nie však výlučne, kontroly cestu­  
júcich a ich príručnej a podanej batožiny a bezpečnostných  
kontrol nákladu a pošty pred nastúpením do lietadla alebo  
nakladaním lietadla a bezpečnostných kontrol pre dodávky  
potrebné počas letu a letiskové dodávky a kontroly vstupu do  
letovej časti a vyhradených bezpečnostných priestorov. Tieto  
13.  
Opatrenie prijaté v súlade s odsekom 11 tohto článku sa  
ukončí potom, ako druhá strana dohody dosiahne plný súlad  
s ustanoveniami tohto článku.  
Článok 16  
opatrenia sa prispôsobia  
v súlade so zvýšením ohrozenia.  
Každá strana dohody súhlasí s tým, že sa od jej leteckých  
dopravcov môže požadovať, aby dodržiavali ustanovenia  
bezpečnostnej ochrany leteckej prevádzky uvedené v odseku 5  
tohto článku, ktoré druhá strana dohody vyžaduje pri vstupe,  
opustení alebo počas pobytu na území druhej strany dohody.  
Riadenie letovej prevádzky  
1.  
Na základe prechodných ustanovení stanovených v prílohe  
II k tejto dohode konajú strany dohody v súlade s ustanoveniami  
právnych predpisov o bezpečnosti letectva, uvedených v prílohe  
III časti B podľa podmienok stanovených nižšie.  
7.  
Každá strana dohody s pochopením pristúpi k akejkoľvek  
2.  
Strany dohody spolupracujú v oblasti riadenia letovej  
žiadosti druhej strany dohody o osobitné opatrenia bezpeč­  
nostnej ochrany na zvládnutie konkrétnej hrozby. Okrem  
prípadu, keď to nie je v prípade núdze možné, každá strana  
dohody vopred informuje druhú stranu o osobitných bezpeč­  
nostných opatreniach, ktoré plánuje zaviesť a ktoré by mohli  
mať významný finančný alebo prevádzkový vplyv na služby  
leteckej dopravy poskytované podľa tejto dohody. Každá strana  
dohody môže požiadať o zasadnutie spoločného výboru na  
prediskutovanie takýchto bezpečnostných opatrení, ako sa  
uvádza v článku 22 (Spoločný výbor) tejto dohody.  
prevádzky s úmyslom rozšírenia jednotného európskeho neba  
na Moldavskú republiku s cieľom zlepšiť časné bezpečnostné  
normy a celkovú účinnosť všeobecných noriem leteckej dopravy  
v Európe, optimalizovať kontrolné kapacity leteckej dopravy,  
minimalizovať oneskorenia a zvýšiť environmentálnu účinnosť.  
Na tento účel sa Moldavská republika zapojí ako pozorovateľ  
do výboru pre jednotné európske nebo, a to od dátumu nado­  
budnutia účinnosti tejto dohody. Spoločný výbor je zodpovedný  
za monitorovanie a uľahčenie spolupráce v oblasti riadenia  
letovej prevádzky.  
SK  
20.10.2012  
Úradný vestník Európskej únie  
L 292/15  
3.  
Na účely uľahčenia uplatňovania právnych predpisov  
Článok 20  
jednotného európskeho neba na svojich územiach:  
Sociálne aspekty  
Podľa prechodných ustanovení uvedených v prílohe II k tejto  
dohode strany konajú v súlade s právnymi predpismi týkajúcimi  
sa leteckej dopravy, uvedenými v prílohe III časti F k tejto  
dohode.  
a) Moldavská republika prijme opatrenia potrebné na prispôso­  
benie svojich inštitucionálnych štruktúr manažmentu letovej  
prevádzky jednotnému európskemu nebu, najmä zriadením  
príslušných vnútroštátnych dozorných orgánov, ktoré sú  
aspoň funkčne nezávislé od poskytovateľov leteckých navi­  
gačných služieb, a  
HLAVA III  
INŠTITUCIONÁLNE USTANOVENIA  
Článok 21  
b) Európska únia pridruží Moldavskú republiku k príslušným  
prevádzkovým iniciatívam v oblasti leteckých navigačných  
služieb, vzdušného priestoru a interoperability, ktoré majú  
pôvod v jednotnom európskom nebi, najmä prostredníc­  
tvom včasného zapojenia úsilia Moldavskej republiky o zria­  
denie funkčných blokov vzdušného priestoru alebo prostred­  
níctvom vhodnej koordinácie v rámci projektu SESAR.  
Výklad a presadzovanie  
1.  
Strany dohody prijmú všetky vhodné opatrenia, či už  
všeobecné, alebo konkrétne, na zabezpečenie splnenia záväzkov  
vyplývajúcich z tejto dohody a zdržia sa akýchkoľvek opatrení,  
ktoré by ohrozili dosiahnutie cieľov tejto dohody.  
Článok 17  
Životné prostredie  
2.  
Každá strana dohody je zodpovedná na vlastnom území  
1.  
Strany dohody uznávajú dôležitosť ochrany životného  
za riadne plnenie tejto dohody, a najmä za plnenie nariadení  
a smerníc z oblasti leteckej dopravy uvedených v prílohe III  
k tejto dohode.  
prostredia pri tvorbe a vykonávaní leteckej politiky. Strany  
dohody uznávajú, že sú potrebné účinné globálne, regionálne,  
vnútroštátne a/alebo miestne opatrenia na minimalizáciu vplyvu  
civilného letectva na životné prostredie.  
3.  
Každá strana dohody poskytne druhej strane dohody  
všetky potrebné informácie a pomoc v prípade vyšetrovania  
prípadných porušení ustanovení tejto dohody, ktoré uskutoč­  
ňuje druhá strana dohody podľa príslušných kompetencií usta­  
novených v tejto dohode.  
2.  
Podľa prechodných ustanovení uvedených v prílohe II  
k tejto dohode strany konajú v súlade s právnymi predpismi  
týkajúcimi sa leteckej dopravy, uvedenými v prílohe III časti E  
k tejto dohode.  
3.  
Strany uznávajú dôležitosť spolupráce a v rámci mnoho­  
4.  
Vždy keď strany dohody konajú podľa právomocí, ktoré  
stranných diskusií posúdia vplyvy leteckej dopravy na životné  
prostredie a zabezpečia, aby boli akékoľvek zmierňujúce opat­  
renia plne v súlade s cieľmi tejto dohody.  
im boli touto dohodou udelené, vo veciach, ktoré sú pred­  
metom zásadného záujmu druhej strany dohody a ktoré sa  
týkajú orgánov a podnikov druhej strany dohody, musia byť  
o tom príslušné orgány druhej strany dohody riadne informo­  
vané a pred prijatím konečného rozhodnutia musia mať príle­  
žitosť vyjadriť sa.  
4.  
Žiadne ustanovenie tejto dohody sa nesmie chápať ako  
obmedzenie právomoci príslušných orgánov strany dohody na  
prijímanie všetkých primeraných opatrení na predchádzanie  
alebo iné riešenie vplyvu leteckej dopravy na životné prostredie  
za predpokladu, že sú tieto opatrenia v plnom súlade s ich  
právami a povinnosťami podľa medzinárodného práva a uplat­  
ňované bez ohľadu na štátnu príslušnosť.  
5.  
Pokiaľ sú ustanovenia tejto dohody a ustanovenia aktov  
špecifikovaných v prílohe III k tejto dohode v zásade zhodné  
s príslušnými pravidlami zmlúv EÚ a aktmi prijatými podľa  
zmlúv EÚ, vykladajú sa tieto ustanovenia pri vykonávaní a uplat­  
ňovaní v súlade so súvisiacimi rozsudkami a s rozhodnutiami  
Súdneho dvora a Európskej komisie.  
Článok 18  
Ochrana spotrebiteľa  
Článok 22  
Podľa prechodných ustanovení uvedených v prílohe II k tejto  
dohode strany konajú v súlade s právnymi predpismi týkajúcimi  
sa leteckej dopravy, uvedenými v prílohe III časti G k tejto  
dohode.  
Spoločný výbor  
1.  
Týmto sa zriaďuje spoločný výbor zložený zo zástupcov  
strán dohody (ďalej len „spoločný výbor“), ktorý je zodpovedný  
za správu tejto dohody a zabezpečuje jej riadne vykonávanie.  
Na tento účel predkladá odporúčania a prijíma rozhodnutia  
v prípadoch, ktoré sú výslovne stanovené v tejto dohode.  
Článok 19  
Počítačové rezervačné systémy  
Podľa prechodných ustanovení uvedených v prílohe II k tejto  
dohode strany konajú v súlade s právnymi predpismi týkajúcimi  
sa leteckej dopravy, uvedenými v prílohe III časti H k tejto  
dohode.  
2.  
Rozhodnutia spoločného výboru sa prijímajú na základe  
konsenzu a sú pre strany dohody záväzné. Strany dohody ich  
uplatnia v súlade s vlastnými pravidlami.  
SK  
L 292/16  
Úradný vestník Európskej únie  
20.10.2012  
3.  
Spoločný výbor prijme na základe rozhodnutia vlastný  
b) riešenia a čo najúčinnejšieho vyriešenia problémov podnika­  
nia, ktoré môžu okrem iného obmedzovať prístup na trh  
a hladké prevádzkovanie služieb podľa tejto dohody ako  
prostriedok na zabezpečenie rovnakých podmienok, zbližo­  
vania v oblasti regulácie a prostredníctvom minimalizácie  
regulačného zaťaženia obchodných subjektov;  
rokovací poriadok.  
4.  
Spoločný výbor sa schádza podľa potreby. Každá strana  
dohody môže požiadať o zvolanie zasadnutia.  
c) podpory konzultácií na úrovni expertov o nových legislatív­  
nych alebo regulačných iniciatívach a trendoch, okrem iného  
5.  
Strana dohody môže požiadať o zvolanie zasadnutia  
spoločného výboru s cieľom vyriešiť akúkoľvek otázku, ktorá  
sa týka výkladu alebo uplatňovania tejto dohody. Také zasad­  
nutie sa začne v čo najskoršom možnom termíne a najneskôr  
do dvoch mesiacov odo dňa prijatia žiadosti, ak sa strany  
dohody nedohodnú inak.  
v
oblasti bezpečnostnej ochrany, bezpečnosti, životného  
prostredia, leteckej infraštruktúry (vrátane prevádzkových  
intervalov), konkurenčného prostredia a ochrany spotrebi­  
teľa;  
d) pravidelného skúmania sociálnych účinkov tejto dohody pri  
jej vykonávaní, a to najmä v oblasti zamestnanosti, a vypra­  
covaním vhodných reakcií na obavy, pri ktorých sa zistí, že  
sú oprávnené;  
6.  
Na účely riadneho vykonávania tejto dohody si strany  
dohody vymieňajú informácie a na požiadanie ktorejkoľvek  
strany dohody uskutočňujú v rámci spoločného výboru konzul­  
tácie.  
e) hľadania potenciálnych oblastí ďalšieho rozvoja tejto dohody  
vrátane vypracovávania odporúčaní týkajúcich sa zmien  
a doplnení tejto dohody;  
7.  
Ak podľa názoru jednej zo strán dohody druhá strana  
dohody riadne nevykonáva rozhodnutie spoločného výboru,  
príslušná strana dohody môže požiadať, aby danú otázku prero­  
koval spoločný výbor. Ak spoločný výbor nemôže otázku  
vyriešiť do dvoch mesiacov od jej postúpenia, žiadajúca strana  
môže prijať primerané ochranné opatrenia podľa článku 24  
(Ochranné opatrenia) tejto dohody.  
f) schvaľovania návrhov, prístupov alebo dokumentov proces­  
ného charakteru na základe konsenzu, ktoré priamo súvisia  
s fungovaním tejto dohody;  
g) posudzovania a rozvíjania technickej pomoci v oblastiach, na  
8.  
Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2 tohto článku, ak  
otázke, ktorá mu  
ktoré sa vzťahuje táto dohoda, a  
spoločný výbor neprijme rozhodnutie  
v
bola postúpená, do šiestich mesiacov od dátumu postúpenia  
môžu strany dohody prijať primerané predbežné ochranné  
opatrenia podľa článku 24 (Ochranné opatrenia) tejto dohody.  
h) zintenzívnenia spolupráce na príslušných medzinárodných  
fórach.  
9.  
Spoločný výbor preskúma v súlade s článkom 6 (Investí­  
Článok 23  
cie) tejto dohody otázky týkajúce sa obojstranných investícií  
čšinovej účasti alebo zmeny účinnej kontroly leteckých  
dopravcov strán dohody.  
Riešenie sporov a arbitráž  
1.  
V prípade, že medzi stranami vznikne spor týkajúci sa  
výkladu alebo vykonávania tejto dohody, v prvom rade sa ho  
usilujú vyriešiť prostredníctvom formálnych konzultácií v rámci  
spoločného výboru v súlade s článkom 22 ods. 5 (Spoločný  
výbor) tejto dohody.  
10.  
Spoločný výbor v súlade s článkom 14 (Bezpečnosť  
leteckej dopravy) tejto dohody monitoruje proces odstraňovania  
lietadiel z registra ku dňu podpisu v Moldavskej republike, ktorý  
nie je v súlade s medzinárodnými leteckými bezpečnostnými  
normami stanovenými podľa dohovoru. Spoločný výbor takisto  
monitoruje proces postupného vyraďovania lietadiel počas  
prechodnej fázy uvedenej v prílohe II k tejto dohode, ktoré  
boli zaregistrované ku dňu podpisu tejto dohody v Moldavskej  
republike a ktoré používali prevádzkovatelia v rámci regulačnej  
kontroly Moldavskej republiky, ktoré nemajú typové osvedčenie  
vydané v súlade s príslušnými právnymi predpismi EÚ uvede­  
nými v prílohe III časti C k tejto dohode s cieľom schváliť  
postupné znižovanie počtu lietadiel uvedených v odseku 7  
prílohy II k tejto dohode.  
2.  
Každá strana môže postúpiť akýkoľvek spor týkajúci sa  
uplatňovania alebo výkladu tejto dohody, ktorý nebol vyriešený  
v súlade s odsekom 1 tohto článku, a to arbitrážnej komisii  
zloženej z troch arbitrov v súlade s postupom stanoveným  
nižšie:  
a) každá strana dohody vymenuje arbitra do šesťdesiatich (60)  
dní odo dňa prijatia oznámenia žiadosti o arbitráž arbi­  
trážnym súdom, adresovanej druhou stranou dohody diplo­  
matickou cestou; tretí arbiter by mal byť vymenovaný týmito  
dvoma arbitrami do ďalších šesťdesiatich (60) dní. Ak niek­  
torá zo strán dohody nevymenuje arbitra v rámci dohodnu­  
tého obdobia alebo ak tretí arbiter nie je vymenovaný  
v rámci dohodnutého obdobia, môže každá strana dohody  
požiadať predsedu rady Medzinárodnej organizácie civilného  
letectva, aby podľa potreby vymenoval arbitra alebo arbitrov;  
11.  
Spoločný výbor rozvíja spoluprácu aj prostredníctvom:  
a) preskúmania podmienok trhu, ktoré ovplyvňujú leteckú  
dopravu podľa tejto dohody;  
SK  
20.10.2012  
Úradný vestník Európskej únie  
L 292/17  
b) tretí arbiter vymenovaný podľa podmienok uvedených  
v písm. a) by mal byť štátnym príslušníkom tretieho štátu  
a vykonáva funkciu predsedu arbitrážneho súdu;  
7.  
Každé opatrenie podľa tohto článku sa pozastaví, len čo  
neplniaca strana splní ustanovenia tejto dohody.  
Článok 25  
c) arbitrážny súd schváli svoj rokovací poriadok a  
Vzťah k iným dohodám  
d) s výhradou konečného rozhodnutia arbitrážneho súdu sa  
počiatočné výdavky arbitrážneho konania rozdelia rovnakým  
dielom medzi strany dohody.  
1.  
Ustanovenia tejto dohody majú prednosť pred príslušnými  
leteckých  
ustanoveniami existujúcich bilaterálnych dohôd  
o
dopravných službách medzi členskými štátmi a Moldavskou  
republikou. Avšak existujúce dopravné práva, ktoré vznikli na  
základe týchto bilaterálnych dohôd a ktoré nie sú predmetom  
tejto dohody, sa môžu naďalej uplatňovať, pokiaľ nedochádza  
k diskriminácii medzi členskými štátmi a ich štátnymi prísluš­  
níkmi.  
3.  
Na žiadosť niektorej strany dohody môže arbitrážny súd  
nariadiť druhej strane dohody, aby vykonala dočasné nápravné  
opatrenia do vynesenia konečného rozhodnutia súdu.  
4.  
Akékoľvek predbežné rozhodnutie alebo konečné rozhod­  
nutie arbitrážneho súdu je pre strany dohody záväzné.  
2.  
Strany dohody sa obrátia na spoločný výbor na základe  
žiadosti druhej strany, aby im odporučil, či by sa Moldavská  
republika mala pripojiť k dohode ECAA.  
5.  
Ak jedna zo strán dohody nekoná v súlade s rozhodnutím  
arbitrážneho súdu prijatým podľa podmienok tohto článku do  
tridsiatich (30) dní od oznámenia uvedeného rozhodnutia,  
môže druhá strana dohody počas obdobia nekonania prvej  
strany obmedziť, pozastaviť alebo zrušiť práva alebo výsady,  
ktoré udelila podľa podmienok tejto dohody strane, ktorá túto  
dohodu neplní.  
3.  
Ak sa strany dohody stanú účastníkmi multilaterálnej  
dohody alebo schvália rozhodnutie prijaté Medzinárodnou orga­  
nizáciou civilného letectva alebo inou medzinárodnou organi­  
záciou, ktoré rieši záležitosti, ktoré sú predmetom tejto dohody,  
uskutočnia v spoločnom výbore konzultácie s cieľom určiť, či  
by sa táto dohoda mala revidovať s cieľom zohľadniť tento  
vývoj.  
Článok 24  
Ochranné opatrenia  
1.  
Strany prijmú akékoľvek všeobecné alebo konkrétne opat­  
renia, ktoré si vyžaduje plnenie ich povinností podľa tejto  
dohody. Dohliadajú na to, aby sa dosiahli ciele stanovené  
v tejto dohode.  
Článok 26  
Zmeny a doplnenia  
1.  
Ak si jedna zo strán dohody želá zmeniť a doplniť usta­  
2.  
Ak sa ktorákoľvek zo strán nazdáva, že druhá strana si  
novenia tejto dohody, oznámi svoje rozhodnutie zodpoveda­  
júcim spôsobom spoločnému výboru.  
neplní záväzky vyplývajúce z tejto dohody, môže prijať vhodné  
ochranné opatrenia. Ochranné opatrenia sú obmedzené, pokiaľ  
ide o rozsah a trvanie, na to, čo je bezpodmienečne potrebné na  
nápravu situácie alebo udržanie rovnováhy tejto dohody. Pred­  
nosť majú také opatrenia, ktoré čo najmenej narušia fungovanie  
tejto dohody.  
2.  
Spoločný výbor môže na základe návrhu jednej zo strán  
dohody a v súlade s týmto článkom rozhodnúť na základe  
konsenzu o úprave príloh k tejto dohode.  
3.  
Strana dohody, ktorá uvažuje o prijatí ochranných opat­  
rení, to oznámi prostredníctvom spoločného výboru ostatným  
3.  
Dohodnutá zmena a doplnenie tejto dohody nadobudnú  
stranám dohody a predloží všetky príslušné informácie.  
účinnosť po ukončení príslušných vnútorných postupov každej  
strany.  
4.  
Strany  
dohody  
bezodkladne  
začnú  
konzultácie  
v spoločnom výbore s cieľom nájsť vzájomne prijateľné riešenie.  
4.  
Touto dohodou nie sú za podmienky dodržania zásady  
ustanovení tejto dohody dotknuté práva  
5.  
Bez toho, aby bol dotknutý článok 3 písm. d) (Oprávne­  
nediskriminácie  
a
nie), článok 5 ods. 1 písm. d) (Zamietnutie, zrušenie, pozasta­  
venie alebo obmedzenie oprávnenia) a články 14 (Bezpečnosť  
leteckej dopravy) a 15 (Bezpečnostná ochrana leteckej dopravy)  
tejto dohody, môžu dotknuté strany prijať ochranné opatrenia  
až po uplynutí jedného mesiaca odo dňa oznámenia podľa  
odseku 3 tohto článku, okrem prípadov, keď bol konzultačný  
postup podľa odseku 4 tohto článku ukončený pred uplynutím  
uvedenej lehoty.  
jednotlivých strán dohody jednostranne prijímať nové právne  
predpisy alebo meniť a dopĺňať existujúce právne predpisy  
v oblasti leteckej dopravy alebo pridruženej oblasti uvedenej  
v prílohe III k tejto dohode.  
5.  
Keď jedna zmluvná strana posúdi nové právne predpisy  
alebo zmenu a doplnenie svojich platných právnych predpisov  
v oblasti leteckej dopravy alebo pridruženej oblasti uvedenej  
v prílohe III k tejto dohode, náležite a čo najskôr o tom infor­  
muje druhú stranu dohody. Na žiadosť ktorejkoľvek zo strán  
dohody uskutoční spoločný výbor výmenu názorov.  
6.  
Dotknutá strana dohody bezodkladne oznámi prijaté opat­  
renia spoločnému výboru a poskytne všetky príslušné informá­  
cie.  
SK  
L 292/18  
Úradný vestník Európskej únie  
20.10.2012  
6.  
Každá strana dohody pravidelne a čo najskôr primerane  
Článok 28  
informuje druhú stranu dohody o novoprijatých právnych pred­  
pisoch alebo zmene a doplnení svojich platných právnych pred­  
pisov v oblasti leteckej dopravy alebo súvisiacej oblasti uvedenej  
v prílohe III k tejto dohode. Na žiadosť ktorejkoľvek zo strán  
dohody uskutoční spoločný výbor do šesťdesiatich (60) dní  
výmenu názorov o dôsledkoch týchto nových právnych pred­  
Registrácia v Medzinárodnej organizácii civilného letectva  
a na sekretariáte Organizácie Spojených národov  
Táto dohoda a všetky jej zmeny a doplnenia sa po nadobudnutí  
jej platnosti registrujú v Medzinárodnej organizácii civilného  
letectva  
a na sekretariáte Organizácie Spojených národov  
pisov alebo zmien  
dohody.  
a doplnení na riadne fungovanie tejto  
v súlade s článkom 102 Charty Organizácie Spojených národov.  
Článok 29  
7.  
Na základe výmeny názorov uvedenej v odseku 6 tohto  
článku spoločný výbor:  
Predbežné uplatňovanie a nadobudnutie platnosti  
1.  
Táto dohoda nadobúda platnosť jeden mesiac odo dňa  
a) prijíma každé rozhodnutie, ktorým sa reviduje príloha III  
k tejto dohode s cieľom zapracovať do nej, v prípade potreby  
recipročne, nové právne predpisy alebo príslušné zmeny  
a doplnenia;  
neskoršej nóty pri výmene diplomatických nót medzi stranami,  
ktorými sa potvrdzuje, že sa uskutočnili všetky potrebné  
postupy na nadobudnutie platnosti tejto dohody. Na účely  
tejto výmeny doručí Moldavská republika Generálnemu sekreta­  
riátu Rady Európskej únie svoju diplomatickú nótu určenú  
Európskej únii a jej členským štátom a Generálny sekretariát  
Rady Európskej únie doručí Moldavskej republike diplomatickú  
nótu Európskej únie a jej členských štátov. Diplomatická nóta  
Európskej únie a jej členských štátov obsahuje oznámenia všet­  
kých členských štátov, ktorými potvrdzujú ukončenie svojich  
postupov potrebných na nadobudnutie platnosti tejto dohody.  
b) prijíma rozhodnutie, podľa ktorého sú nové právne predpisy  
alebo príslušné zmeny a doplnenia v súlade s touto doho­  
dou, alebo  
c) odporúča ďalšie opatrenia, ktoré sa majú prijať v primeranom  
čase s cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto dohody.  
2.  
Bez ohľadu na odsek 1 tohto článku strany dohody  
Článok 27  
súhlasia s tým, že budú túto dohodu predbežne vykonávať  
v súlade s vnútornými postupmi a/alebo vnútroštátnymi práv­  
nymi predpismi od dátumu podpísania tejto dohody.  
Vypovedanie dohody  
Ktorákoľvek strana dohody môže kedykoľvek písomne oznámiť  
diplomatickou cestou druhej strane dohody svoje rozhodnutie  
vypovedať túto dohodu. Toto oznámenie sa súčasne zašle  
Medzinárodnej organizácii civilného letectva. Platnosť tejto  
dohody sa skončí o polnoci greenwichského stredného času  
na konci dopravnej sezóny Medzinárodného združenia letec­  
kých dopravcov (IATA) trvajúcej jeden rok odo dňa písomného  
oznámenia o ukončení, pokiaľ nie je toto oznámenie zrušené  
vzájomnou dohodou strán pred uplynutím tohto obdobia.  
NA DÔKAZ TOHO nižšie podpísaní splnomocnení zástupcovia  
podpísali túto dohodu.  
V Bruseli dvadsiateho šiesteho júna dvetisícdvanásť v dvoch  
vyhotoveniach v každom úradnom jazyku zmluvných strán,  
pričom každé znenie je rovnako autentické.  
SK  
20.10.2012  
Úradný vestník Európskej únie  
L 292/19  
Voor het Koninkrijk België  
Pour le Royaume de Belgique  
Für das Königreich Belgien  
За Република България  
Za Českou republiku  
For Kongeriget Danmark  
Für die Bundesrepublik Deutschland  
Eesti Vabariigi nimel  
SK  
L 292/20  
Úradný vestník Európskej únie  
20.10.2012  
Thar cheann Na hÉireann  
For Ireland  
Για την Ελληνική Δημοκρατία  
Por el Reino de España  
Pour la République française  
Per la Repubblica italiana  
Για την Κυπριακή Δημοκρατία  
SK  
20.10.2012  
Úradný vestník Európskej únie  
L 292/21  
Latvijas Republikas vārdā –  
Lietuvos Respublikos vardu  
Pour le Grand-Duché de Luxembourg  
Magyarország részéről  
Għal Malta  
Voor het Koninkrijk der Nederlanden  
SK  
L 292/22  
Úradný vestník Európskej únie  
20.10.2012  
Für die Republik Österreich  
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej  
Pela República Portuguesa  
Pentru România  
Za Republiko Slovenijo  
SK  
20.10.2012  
Úradný vestník Európskej únie  
L 292/23  
Za Slovenskú republiku  
Suomen tasavallan puolesta  
För Republiken Finland  
För Konungariket Sverige  
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland