NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
N á v r h
č..........
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z............
k návrhu na vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Moldavskou republikou (tlač č. )
Národná rada Slovenskej republiky
podľa čl. 86 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky
A. vyslovuje súhlas
s Dohodou o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Moldavskou republikou;
B. rozhodla, že
ide o medzinárodnú zmluvu podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá má prednosť pred zákonmi.
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky