VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie Číslo: ÚV-11616/2018
Národnej rady
Slovenskej republiky
925
Návrhna vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Dohodou o spoločnom leteckom priestore medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi a Moldavskou republikou
Materiál predkladá:Materiál obsahuje:
Peter Pellegrini1. Návrh uznesenia NR SR
predseda vlády 2. Predkladacia správa
Slovenskej republiky3. Text dohody v slovenskom jazyku
4. Text dohody v anglickom jazyku
5. Doložka prednosti medzinárodnej zmluvy pred zákonmi SR
6. Doložka vybraných vplyvov
Bratislava, 28. marca 2018