1
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh na ratifikáciu a predbežné vykonávanie Euro–stredomorskej dohody o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
minister dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
január 2018
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
marec 2018
2.Definícia problému
Ide o komplexnú dohodu a členských štátov Európskej únie s Jordánskym hášimovským kráľovstvom o spoločnom leteckom priestore. Ustanovenia tejto dohody majú prednosť pred príslušnými ustanoveniami existujúcich bilaterálnych dohôd o leteckých dopravných službách medzi členskými štátmi Európskej únie a Jordánskym hášimovským kráľovstvom.
3.Ciele a výsledný stav
Ustanovenia dohody po ratifikácií všetkými členskými štátmi Európskej únie a Jordánskym hášimovským kráľovstvom nahradia príslušné ustanovenia existujúcich bilaterálnych dohôd medzi členskými štátmi Európskej únie a Jordánskym hášimovským kráľovstvom.
4.Dotknuté subjekty
1. fyzické osoby a právnické osoby EÚ
2. fyzické osoby a právnické osoby Jordánskeho hášimovského kráľovstva
5.Alternatívne riešenia
Neboli posudzované alternatívne riešenia.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
7.Transpozícia práva EÚ
8.Preskúmanie účelnosti**
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
2
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
9.Poznámky
V prípade potreby uveďte doplňujúce informácie k návrhu.
10.Kontakt na spracovateľa
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia civilného letectva, odbor civilného letectva,
letectvo@mindop.sk
, +421 2 594 94 744.
11.Zdroje
12.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Návrh na ratifikáciu a predbežné vykonávanie mnohostrannej Euro–stredomorskej leteckej dohody medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej nemá vplyv na rozpočet verejnej správy, na podnikateľské prostredie, nemá sociálne vplyvy, vplyv na životné prostredie, vplyv na informatizáciu a nemá vplyvy na služby pre občana, preto nie je predmetom PPK.