Predkladacia správa
Euro-stredomorská dohoda o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej (ďalej len „dohoda“) bola podpísaná 15. 12. 2010 všetkými vtedajšími členskými štátmi Európskej únie, zástupcom Európskej únie a zástupcom Jordánskeho hášimovského kráľovstva a publikovaná v Úradnom vestníku Európskej únie 6. decembra 2012 (Ú. v. EÚ L 334, 06. 12. 2012).
Rokovania s Jordánskym hášimovským kráľovstvom viedla Európska komisia, na základe mandátu, ktorý dostala od Rady, od roku 2007 s cieľom uzatvorenia leteckej dohody medzi členskými štátmi Európskej únie a Jordánskym hášimovským kráľovstvom. Dôležitým impulzom na začatie rokovaní bolo zvyšovanie významu ekonomických a obchodných vzťahov, ako aj nárast turizmu medzi jednotlivými členskými štátmi a Jordánskym hášimovským kráľovstvom. Následne došlo 17. marca 2010 k podpisu Memoranda o konzultáciách na základe tohto mandátu, ako súčasti barcelonského procesu, ktorý mal za úlohu presadiť spoločný letecký priestor s krajinami stredozemia. Dôležitým impulzom na začatie rokovaní bola aj situácia v dvojstranných zmluvných vzťahoch medzi jednotlivými členskými štátmi Európskej únie a Jordánskym hášimovským kráľovstvom.
Ustanovenia dohody po ratifikácii všetkými členskými štátmi Európskej únie a Jordánskym hášimovským kráľovstvom nahradia príslušné ustanovenia existujúcich bilaterálnych dohôd medzi členskými štátmi Európskej únie a Jordánskym hášimovským kráľovstvom. Existujúce prepravné práva, ktoré vznikli na základe platných bilaterálnych dohôd medzi členskými štátmi Európskej únie a Jordánskym hášimovským kráľovstvom a ktoré nie predmetom dohody, sa môžu i naďalej uplatňovať, pokiaľ sa nerozlišuje medzi leteckými dopravcami Európskej únie a na základe štátnej príslušnosti.
Dohoda stanovuje postupné otváranie trhu, pokiaľ ide o prístup k trasámna recipročnej báze, nediskrimináciu a rovnaké podmienky pre hospodárske subjekty založené na princípoch zmlúv EÚ, aproximáciu právnych predpisov v oblasti letectva Jordánskeho hášimovského kráľovstva s právnymi predpismi v otázkach, ako je bezpečnosť a riadenie letovej prevádzky. Dohoda zakladá Spoločný výbor, ktorého úlohou je prerokovanie otázok súvisiacich s jej vykonávaním (článok 21). Dohoda obsahuje tri prílohy, ktoré zahŕňajú prevádzkové práva na určených trasách, prechodné ustanovenia a spresňujú právne predpisy týkajúce sa leteckej dopravy v EÚ, ktoré musí prijať Jordánske hášimovské kráľovstvo.
Predkladaná dohoda je medzinárodnou zmluvou podľa článku 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá priamo zakladá práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb, a preto podlieha pred jej ratifikáciou súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky. Zároveň je dohoda je medzinárodnou zmluvou podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá po ratifikácii a vyhlásení spôsobom ustanoveným zákonom, prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky.
Dohoda je v súlade so zahraničnými záujmami Slovenskej republiky a je vypracovaná v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi Slovenskej republiky a všeobecnými zásadami medzinárodného práva, ako aj záväzkami Slovenskej republiky vyplývajúcimi jej z iných medzinárodných dokumentov.
Materiál bol schválený vládou SR uznesením číslo 127/2018 zo dňa 28. marca 2018.