SK  
6.12.2012  
Úradný vestník Európskej únie  
L 334/3  
EURO-STREDOMORSKÁ DOHODA O LETECKEJ DOPRAVE  
medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským  
kráľovstvom na strane druhej  
BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO,  
BULHARSKÁ REPUBLIKA,  
ČESKÁ REPUBLIKA,  
DÁNSKE KRÁĽOVSTVO,  
SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO,  
ESTÓNSKA REPUBLIKA,  
ÍRSKO,  
HELÉNSKA REPUBLIKA,  
ŠPANIELSKE KRÁĽOVSTVO,  
FRANCÚZSKA REPUBLIKA,  
TALIANSKA REPUBLIKA,  
CYPERSKÁ REPUBLIKA,  
LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,  
LITOVSKÁ REPUBLIKA,  
LUXEMBURSKÉ VEĽKOVOJVODSTVO,  
MAĎARSKÁ REPUBLIKA,  
MALTA,  
HOLANDSKÉ KRÁĽOVSTVO,  
RAKÚSKA REPUBLIKA,  
POĽSKÁ REPUBLIKA,  
PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,  
RUMUNSKO,  
SLOVINSKÁ REPUBLIKA,  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA,  
FÍNSKA REPUBLIKA,  
ŠVÉDSKE KRÁĽOVSTVO,  
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA,  
zmluvné strany Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ďalej len „členské štáty“, a  
EURÓPSKA ÚNIA  
na jednej strane a  
JORDÁNSKE HÁŠIMOVSKÉ SKE KRÁĽOVSTVO, ďalej len „Jordánsko“,  
na druhej strane,  
SO ŽELANÍM podporovať medzinárodný systém leteckej dopravy založený na spravodlivej hospodárskej súťaži medzi  
leteckými dopravcami na trhu s minimálnymi zásahmi a reguláciou zo strany vlády,  
SK  
L 334/4  
Úradný vestník Európskej únie  
6.12.2012  
SO ŽELANÍM uľahčiť rozširovanie príležitostí medzinárodnej leteckej dopravy vrátane a prostredníctvom rozvoja letec­  
kých sietí na uspokojenie potrieb cestujúcich a prepravcov nákladu výhodnými službami leteckej dopravy,  
UZNÁVAJÚC dôležitosť leteckej dopravy pri podpore obchodu, cestovného ruchu a investícií,  
ŽELAJÚC SI umožniť leteckým dopravcom ponúkať konkurenčné služby a ceny za cestovanie a nákladnú prepravu na  
otvorených trhoch,  
UZNÁVAJÚC potenciálne výhody regulačnej spolupráce a, pokiaľ je to vhodné, harmonizácie predpisov týkajúcich sa  
leteckej dopravy,  
ŽELAJÚC SI, aby liberalizované prostredie bolo prínosom pre všetky odvetvia leteckej dopravy vrátane pracovníkov  
leteckých dopravcov,  
ŽELAJÚC SI zabezpečiť najvyšší stupeň bezpečnosti a bezpečnostnej ochrany medzinárodnej leteckej dopravy a znova  
zdôrazňujúc vážne znepokojenie nad skutkami alebo hrozbami proti ochrane lietadiel, ktoré ohrozujú bezpečnosť osôb  
a majetku a nepriaznivo vplývajú na prevádzku leteckej dopravy a podkopávajú dôveru verejnosti v bezpečnosť civilného  
letectva,  
BERÚC NA VEDOMIE Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve, ktorý bol 7. decembra 1944 otvorený na podpis  
v Chicagu,  
UZNÁVAJÚC, že táto Euro-stredomorská dohoda o leteckej doprave patrí do rozsahu pôsobnosti euro-stredomorského  
partnerstva, ktoré je uvedené v barcelonskom vyhlásení z 28. novembra 1995,  
BERÚC NA VEDOMIE spoločnú vôľu podporiť euro-stredomorský letecký priestor vychádzajúci zo zásad konvergencie  
právnych predpisov, spolupráce regulačných orgánov a liberalizácie prístupu na trh,  
BERÚC NA VEDOMIE spoločné vyhlásenie Arabskej komisie pre civilné letectvo a Organizácie arabských leteckých  
dopravcov na jednej strane a generálneho riaditeľstva pre energetiku a dopravu na strane druhej, podpísané 16. novembra  
2008 v Šarm al-Šajchu,  
ŽELAJÚC SI zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetkých leteckých dopravcov, ktoré by im dávali spravodlivú a rovno­  
cennú príležitosť na poskytovanie dohodnutých služieb,  
UZNÁVAJÚC význam regulácie prideľovania prevádzkových intervalov na základe spravodlivých a rovnakých príležitostí  
pre ich leteckých dopravcov pre zaručenie neutrálneho a nediskriminačného prístupu ku všetkým leteckým dopravcom,  
UZNÁVAJÚC, že dotácie môžu mať nepriaznivý dosah na hospodársku súťaž leteckých dopravcov a môžu ohroziť  
základné ciele tejto dohody,  
POTVRDZUJÚC dôležitosť obmedzovania emisií skleníkových plynov z leteckej dopravy a ochrany životného prostredia  
pri tvorbe a vykonávaní medzinárodnej leteckej politiky,  
BERÚC NA VEDOMIE dôležitosť ochrany spotrebiteľov vrátane ochrany, ktorú poskytuje Dohovor o zjednotení niekto­  
rých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu podpísaný 28. mája 1999 v Montreale, keďže obidve strany dohody sú  
účastníkmi tohto dohovoru,  
S ÚMYSLOM budovať na sústave existujúcich dohôd o leteckej doprave s cieľom otvoriť prístup na trhy a maximálne  
zvýšiť výhody pre spotrebiteľov, leteckých dopravcov, pracovníkov a verejnosť obidvoch strán dohody,  
BERÚC NA VEDOMIE, že cieľom tejto dohody je jej uplatňovanie postupným, ale uceleným spôsobom a že vhodným  
mechanizmom možno zabezpečiť čoraz užšie zosúladenie právnych predpisov,  
SA DOHODLI TAKTO:  
Článok 1  
pravidelnú a nepravidelnú (charterovú) leteckú dopravu  
a len nákladné služby;  
Vymedzenie pojmov  
Na účely tejto dohody, ak nie je uvedené inak:  
4. „dohoda o pridružení“ znamená euro-stredomorskú dohodu  
o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami a ich člen­  
skými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským  
kráľovstvom na strane druhej, podpísanú 24. novembra  
1997 v Bruseli;  
1. „dohodnutá služba“ a „určená trasa“ znamenajú medziná­  
rodnú leteckú dopravu podľa článku 2 (Prepravné práva)  
tejto dohody a prílohy I k tejto dohode;  
5. „občianstvo“ znamená, či letecký dopravca vyhovuje požia­  
davkám týkajúcim sa takých otázok, ako sú vlastníctvo,  
účinná kontrola a hlavné miesto podnikania;  
2. „dohoda“ znamená túto dohodu, jej prílohy a akékoľvek ich  
zmeny a doplnenia;  
3. „letecká doprava“ znamená dopravu cestujúcich, batožiny,  
nákladu a pošty lietadlom, a to samostatne alebo v kombi­  
nácii, ktorá sa ponúka verejnosti za úhradu alebo  
v prenájme, ktorá, aby nedošlo k pochybnostiam, obsahuje  
6. „príslušné orgány“ znamenajú orgány štátnej správy alebo  
subjekty zodpovedné za administratívne funkcie na základe  
tejto dohody;  
SK  
6.12.2012  
Úradný vestník Európskej únie  
L 334/5  
7. „strany dohody“ znamenajú na jednej strane Európsku úniu  
alebo jej členské štáty alebo Európsku úniu a jej členské  
štáty v súlade s príslušnými právomocami a na druhej  
strane Jordánsko;  
kontrolou, či už priamo, alebo väčšinovou účasťou, osôb či  
subjektov, ktoré majú v prípade jordánskej strany dohody  
jordánsku štátnu príslušnosť, alebo osôb či subjektov, ktoré  
majú v prípade európskej strany dohody štátnu príslušnosť  
členského štátu alebo jednej z tretích krajín uvedených  
v prílohe IV;  
8. „dohovor“ je Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve,  
ktorý sa otvoril na podpis 7. decembra 1944 v Chicagu,  
a zahŕňa:  
15. „prevádzkové licencie“ znamenajú v prípade Európskej únie  
a jej členských štátov prevádzkové licencie a akékoľvek  
ďalšie príslušné dokumenty alebo osvedčenia vydané na  
základe nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)  
č. 1008/2008 z 24. septembra 2008 o spoločných pravid­  
lách prevádzky leteckých dopravných služieb v Spoločen­  
stve (1) a akýchkoľvek následných právnych predpisov, a v  
prípade Jordánska znamenajú licencie, osvedčenia, povo­  
lenia alebo výnimky vydané na základe JCAR, časti 119;  
a) akúkoľvek zmenu a doplnenie, ktoré nadobudli platnosť  
podľa článku 94 písm. a) dohovoru a ratifikovalo ich  
tak Jordánsko, ako i členský štát alebo členské štáty  
Európskej únie a  
b) akúkoľvek prílohu alebo akúkoľvek zmenu a doplnenie  
prílohy, prijaté podľa článku 90 dohovoru, pokiaľ táto  
príloha alebo zmena a doplnenie sú kedykoľvek platné  
pre Jordánsko a členský štát alebo členské štáty Európ­  
skej únie a sú relevantné pre daný problém;  
16. „cena“ znamená:  
— „letecké cestovné“, ktoré sa platí leteckým dopravcom  
alebo ich zástupcom alebo iným predajcom leteniek za  
9. „spôsobilosť“ znamená, či je letecký dopravca spôsobilý na  
prevádzkovanie medzinárodných služieb leteckej dopravy,  
to znamená, či má uspokojivé finančné schopnosti a adek­  
vátne manažérske skúsenosti a či je pripravený dodržiavať  
právne predpisy, nariadenia a požiadavky, ktorými sa musia  
takéto služby pri svojej prevádzke riadiť;  
prepravu cestujúcich  
dopravnej služby, a všetky podmienky, za ktorých sa  
tieto ceny používajú, vrátane odplát podmienok  
a batožiny v rámci leteckej  
a
ponúknutých za agentúrne a iné doplnkové služby a  
— „letecké sadzby“, ktoré sa platia za prepravu nákladu,  
a
podmienky, za ktorých sa tieto ceny používajú,  
10. „krajina ECAA“ znamená akúkoľvek krajinu, ktorá je  
stranou mnohostrannej dohody, ktorou sa vytvára  
Spoločný európsky letecký priestor (členské štáty Európskej  
únie, Albánska republika, Bosna a Hercegovina, Chorvátska  
republika, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko,  
Islandská republika, Čiernohorská republika, Nórske  
kráľovstvo, Srbská republika a Kosovo podľa rezolúcie  
Bezpečnostnej rady OSN č. 1244);  
vrátane odplát a podmienok ponúknutých za agentúrne  
a iné doplnkové služby.  
Toto vymedzenie zahŕňa, ak je to vhodné, povrchovú  
dopravu v spojení s medzinárodnou leteckou dopravou  
a príslušné podmienky.  
17. „hlavné miesto podnikania“ znamená administratívne  
ústredie alebo registrované sídlo leteckého dopravcu v strane  
dohody, v ktorom sa vykonávajú hlavné finančné operácie  
11. „krajina Euromedu“ znamená ktorúkoľvek stredomorskú  
krajinu zapojenú do európskej susedskej politiky (medzi  
ktoré patria Maroko, Alžírsko, Tunisko, Líbya, Egypt, Liba­  
non, Jordánsko, Izrael, palestínske územie, Sýria a Turecko);  
a
prevádzková kontrola vrátane riadenia trvalej letovej  
spôsobilosti leteckého dopravcu;  
12. „právo v rámci piatej slobody“ znamená právo alebo výsadu  
18. „záväzok verejnej služby“ znamená každý záväzok uložený  
leteckým dopravcom na určenej trase na zabezpečenie  
minimálneho poskytovania pravidelných leteckých doprav­  
ných služieb vyhovujúcich stanoveným normám z hľadiska  
kontinuity, pravidelnosti, cien a minimálnej kapacity, na  
ktoré by sa leteckí dopravcovia nepodujali, ak by sledovali  
výhradne svoje ekonomické záujmy. Príslušná strana  
dohody môže leteckým dopravcom kompenzovať plnenie  
záväzku verejnej služby.  
udelené jedným štátom („udeľujúci štát“) leteckému doprav­  
covi  
z iného štátu („štát prijímateľa“) na poskytovanie  
služieb medzinárodnej leteckej dopravy medzi územím  
udeľujúceho štátu a územím tretieho štátu, pod podmien­  
kou, že takéto služby vychádzajú z územia štátu prijíma­  
teľa, alebo sa na ňom končia;  
13. „medzinárodná letecká doprava“ znamená leteckú dopravu,  
ktorá prechádza cez vzdušný priestor nad územím aspoň  
dvoch štátov;  
19. „SESAR“ znamená technickú implementáciu jednotného  
európskeho vzdušného priestoru, ktorá zabezpečuje koor­  
dinovaný, synchronizovaný výskum, vývoj a rozmiestňo­  
vanie nových generácií systémov manažmentu letovej  
prevádzky;  
14. „štátny príslušník“ znamená pre jordánsku stranu dohody  
akúkoľvek osobu s jordánskou štátnou príslušnosťou, alebo  
pre európsku stranu dohody akúkoľvek osobu so štátnou  
príslušnosťou členského štátu, pokiaľ v prípade právnickej  
osoby je táto právnická osoba nepretržite pod účinnou  
(1) Ú. v. EÚ L 293, 31.10.2008, s. 3.  
SK  
L 334/6  
Úradný vestník Európskej únie  
6.12.2012  
20. „dotácia“ znamená akýkoľvek finančný príspevok udelený  
orgánmi alebo regionálnou organizáciou, alebo inou  
verejnou organizáciou, čiže keď:  
práva na uskutočnenie medzinárodnej leteckej dopravy letec­  
kými dopravcami druhej strany dohody:  
a) právo prelietať bez pristátia ponad jej územie;  
a) postup vlády alebo regionálneho orgánu alebo inej  
štátnej organizácie zahŕňa priamy prevod prostriedkov,  
ako sú napr. granty, pôžičky alebo prílev majetku,  
prípadný priamy prevod prostriedkov do spoločnosti  
alebo prevzatie finančných záväzkov spoločnosti, ako  
sú napr. záruky na pôžičku, kapitálové injekcie, vlastníc­  
tvo, ochrana proti bankrotu alebo poistenie;  
b) právo zastaviť na svojom území s akýmkoľvek iným cieľom,  
než je nastúpenie alebo vystúpenie cestujúcich, naloženie  
alebo vyloženie batožiny, nákladu a/alebo pošty v leteckej  
doprave (účel netýkajúci sa dopravy);  
c) pri prevádzkovaní dohodnutej služby na určitej trase právo  
zastaviť na svojom území s cieľom nastúpenia alebo vystú­  
penia cestujúcich, naloženia alebo vyloženia nákladu a/alebo  
pošty v medzinárodnej leteckej doprave, a to samostatne  
alebo v kombinácii a  
b) vláda alebo regionálny orgán alebo iná štátna organi­  
zácia sa zriekne príjmu, ktorý by bol inak splatný,  
prípadne ho nevyberie;  
c) vláda alebo regionálny orgán alebo iná štátna organi­  
zácia poskytuje tovar alebo služby, ktoré nepatria do  
všeobecnej infraštruktúry, alebo tovar či služby naku­  
puje, alebo  
d) práva inak špecifikované v tejto dohode.  
2.  
Žiadne ustanovenie tejto dohody neoprávňuje leteckých  
dopravcov:  
d) vláda alebo regionálny orgán, alebo iná štátna organi­  
zácia uhrádza platby pre finančný mechanizmus alebo  
poverí, alebo riadi súkromný orgán, aby uskutočnil  
jeden alebo viac typov funkcií uvedených v bodoch  
(a), (b) a (c), ktoré by ináč prináležali štátu, pričom  
použitý postup sa skutočne neodlišuje od bežnej praxe  
vlády;  
a) Jordánska na území ktoréhokoľvek členského štátu priberať  
cestujúcich, nakladať batožinu, náklad a poštu, ktoré sa  
prepravujú za úhradu a sú určené pre iný bod na území  
tohto členského štátu;  
b) Európskej únie vziať na palubu na území Jordánska cestujú­  
cich, batožinu, náklad a/alebo poštu prepravovanú za  
náhradu a určenú na iné miesto na území Jordánska.  
a ak sa tým poskytuje určitá výhoda.  
21. „Územie“ znamená pre Jordánsko oblasti na pevnine (kon­  
tinent a ostrovy), vnútrozemské vody a výsostné pobrežné  
Článok 3  
vody pod jeho suverenitou alebo jurisdikciou  
a pre  
Oprávnenie  
Európsku úniu oblasti na pevnine (kontinent a ostrovy),  
vnútrozemské vody a výsostné pobrežné vody, na ktoré  
sa uplatňuje Zmluva o Európskej únii a Zmluva o fungovaní  
Európskej únie a podľa podmienok stanovených v tejto  
zmluve a v akomkoľvek následnom právnom dokumente.  
Uplatňovaním tejto dohody na gibraltárske letisko nie je  
dotknutá príslušná právna pozícia Španielskeho kráľovstva  
a Spojeného kráľovstva, pokiaľ ide o spor o právomoc nad  
územím, na ktorom sa nachádza letisko, ani pokračujúci  
odklad uplatňovania opatrení EÚ pre leteckú dopravu, ktoré  
medzi členskými štátmi platia od 18. septembra 2006, na  
gibraltárske letisko v súlade s ministerským vyhlásením  
o gibraltárskom letisku dohodnutým 18. septembra 2006  
v Córdobe a  
1.  
Po prijatí žiadostí o prevádzkové oprávnenie od leteckého  
dopravcu jednej zo strán dohody príslušné orgány udelia  
príslušné oprávnenia bezodkladne, pokiaľ:  
a) v prípade leteckého dopravcu Jordánska:  
— letecký dopravca má hlavné miesto podnikania  
v
Jordánsku a získal prevádzkovú licenciu v súlade  
s príslušnými právnymi predpismi Jordánskeho hášimov­  
ského kráľovstva,  
— účinnú regulačnú kontrolu leteckého dopravcu vykonáva  
a udržiava Jordánske hášimovské kráľovstvo a  
22. „používateľský poplatok“ znamená poplatok účtovaný  
leteckým dopravcom za poskytnutie letiska, letiskových  
zariadení alebo služieb, respektíve zariadení alebo služieb  
týkajúcich sa vonkajšieho prostredia letiska, leteckej navi­  
gácie alebo bezpečnostnej ochrany letectva vrátane súvisia­  
cich služieb a zariadení, a ak je to vhodné, odrážajúci  
environmentálne náklady súvisiace s emisiami hluku.  
— leteckého dopravcu vlastní, priamo alebo formou väčši­  
nového vlastníckeho podielu a účinne ovláda Jordánsko  
a/alebo jeho štátni príslušníci;  
b) v prípade leteckého dopravcu Európskej únie:  
HLAVA I  
HOSPODÁRSKE USTANOVENIA  
Článok 2  
— letecký dopravca má hlavné miesto podnikania na území  
členského štátu podľa Zmluvy o fungovaní Európskej  
únie a získal prevádzkovú licenciu a  
— účinnú regulačnú kontrolu leteckého dopravcu vykonáva  
a udržiava členský štát zodpovedný za vydanie jeho  
osvedčenia leteckého prevádzkovateľa a príslušný vládny  
orgán civilného letectva je jasne uvedený,  
Prepravné práva  
1.  
Každá strana dohody udeľuje druhej strane dohody  
v súlade s prílohou I a prílohou II k tejto dohode nasledujúce  
SK  
6.12.2012  
Úradný vestník Európskej únie  
L 334/7  
— leteckého dopravcu priamo alebo prostredníctvom väčši­  
nového vlastníckeho podielu vlastnia členské štáty  
a/alebo štátni príslušníci členských štátov, alebo iné  
c) letecký dopravca nedodržal zákony a iné právne predpisy  
uvedené v článku 6 (Dodržiavanie zákonov a iných právnych  
predpisov) tejto dohody alebo  
štáty uvedené  
v prílohe IV a/alebo štátni príslušníci  
týchto iných štátov;  
d) ustanovenia uvedené v článku 13 (Bezpečnosť letectva) a v  
článku 14 (Bezpečnostná ochrana letectva) nie sú udržiavané  
alebo spravované.  
c) letecký dopravca spĺňa podmienky podľa zákonov a iných  
právnych predpisov, ktoré bežne uplatňuje príslušný orgán  
pre vykonávanie medzinárodnej leteckej dopravy a  
2.  
Ak nie je nutné bezodkladné opatrenie s cieľom zabrániť  
d) ustanovenia uvedené v článku 13 (Bezpečnosť letectva) a v  
článku 14 (Bezpečnostná ochrana letectva) sú dodržiavané  
a spravované.  
ďalšiemu nedodržiavaniu ods. 1 písm. c) alebo d), práva, ktoré  
sa ustanovujú v tomto článku, na zamietnutie, zrušenie, poza­  
stavenie alebo obmedzenie oprávnenia alebo povolenia ktoré­  
hokoľvek leteckého dopravcu niektorej strany dohody sa uplat­  
ňujú len podľa postupu stanoveného v článku 23 (Ochranné  
opatrenia) tejto dohody. Vykonávanie týchto práv je v každom  
prípade vhodné, primerané a jeho rozsah pôsobnosti a trvanie  
sa obmedzuje na to, čo je nevyhnutne potrebné. Zameriava sa  
výlučne na príslušného leteckého dopravcu alebo dopravcov  
a ponecháva nedotknuté právo každej strany dohody prijať  
opatrenia podľa článku 22 (Riešenie sporov a arbitráž).  
Článok 4  
Zamietnutie, zrušenie, pozastavenie alebo obmedzenie  
oprávnenia  
1.  
Príslušné orgány každej strany dohody môžu zamietnuť,  
zrušiť, pozastaviť alebo obmedziť prevádzkové oprávnenia alebo  
inak pozastaviť alebo obmedziť činnosť leteckého dopravcu inej  
strany dohody, ak:  
3.  
Žiadna zo strán dohody nevyužije práva dané týmto  
článkom na zamietnutie, zrušenie, pozastavenie alebo obme­  
dzenie oprávnenia alebo povolenia ktoréhokoľvek leteckého  
dopravcu niektorej strany dohody na základe toho, že väčšinové  
vlastníctvo a/alebo účinná kontrola tohto leteckého dopravcu je  
v rukách inej krajiny Euromedu alebo jej štátnych príslušníkov,  
za predpokladu, že takáto krajina Euromedu je stranou  
a) v prípade leteckého dopravcu Jordánska:  
— letecký dopravca nemá hlavné miesto podnikania  
v
Jordánsku alebo nezískal prevádzkové osvedčenie  
v súlade s príslušnými právnymi predpismi Jordánska,  
podobnej euro-stredomorskej dohody  
o leteckej doprave  
a ponúkne recipročné zaobchádzanie.  
— účinnú regulačnú kontrolu leteckého dopravcu nevyko­  
náva a neudržiava Jordánsko  
Článok 4a  
alebo  
Vzájomné uznanie regulačných zistení týkajúcich sa  
spôsobilosti leteckej spoločnosti a občianstva  
1.  
Po prijatí žiadosti o oprávnenie od leteckého dopravcu  
— leteckého dopravcu nevlastní, priamo alebo formou  
čšinového vlastníckeho podielu, ani účinne neovláda  
Jordánsko a/alebo jeho štátni príslušníci;  
jednej strany dohody príslušné orgány druhej strany dohody  
uznajú akékoľvek zistenia o spôsobilosti a/alebo občianstve  
vydané príslušnými orgánmi prvej strany dohody vzťahujúce  
sa na tohto leteckého dopravcu, ako keby také zistenie vykonali  
jej vlastné príslušné orgány a nebudú sa týmito záležitosťami  
ďalej zaoberať s výnimkou ustanovení v ods. 2 nižšie.  
b) v prípade leteckého dopravcu Európskej únie:  
— letecký dopravca nemá hlavné miesto podnikania alebo  
prípadne registrované sídlo na území členského štátu  
podľa Zmluvy o fungovaní Európskej únie alebo nezískal  
prevádzkovú licenciu v súlade s právnymi predpismi  
Únie,  
2.  
Ak po prijatí žiadosti o oprávnenie od leteckého dopravcu  
alebo po udelení takéhoto oprávnenia príslušné orgány prijíma­  
júcej strany majú osobitný dôvod, vyplývajúci z dôvodnej  
pochybnosti, na obavy, že napriek rozhodnutiu vydanému  
príslušnými orgánmi druhej strany dohody podmienky stano­  
vené v článku 3 (Povolenie) tejto dohody pre udelenie prísluš­  
ných oprávnení alebo povolení neboli splnené, v takom prípade  
okamžite informujú tieto orgány a uvedú podstatné dôvody  
svojich obáv. V takomto prípade môže každá strana dohody  
požiadať o konzultácie, na ktorých sa môžu zúčastniť zástup­  
covia príslušných orgánov oboch strán dohody, a/alebo  
o poskytnutie dodatočných informácií súvisiacich s takýmito  
obavami, a takejto žiadosti sa vyhovie v najkratšom možnom  
čase. Ak sa táto záležitosť nevyrieši, každá strana dohody môže  
túto záležitosť predložiť spoločnému výboru zriadenému podľa  
článku 21 (Spoločný výbor) tejto dohody.  
členský štát zodpovedný za vydávanie osvedčenia letec­  
kého prevádzkovateľa nevykonáva a neudržiava účinnú  
regulačnú kontrolu leteckého dopravcu alebo príslušný  
letecký orgán nie je jasne uvedený alebo  
— leteckého dopravcu priamo alebo prostredníctvom väčši­  
nového vlastníckeho podielu nevlastnia a účinne neriadia  
členské štáty a/alebo štátni príslušníci členských štátov,  
alebo iné štáty uvedené v prílohe IV, a/alebo štátni  
príslušníci týchto iných štátov;  
SK  
L 334/8  
Úradný vestník Európskej únie  
6.12.2012  
3.  
na:  
Tento článok sa netýka uznávania zistení vzťahujúcich sa  
2.  
Strany dohody uznávajú, že ich spoločným cieľom je  
zabezpečiť spravodlivé a rovnaké príležitosti pre leteckých  
dopravcov oboch strán na prevádzkovanie dohodnutých služieb.  
Aby sa to dosiahlo, je potrebné spravodlivé a konkurenčné  
prostredie pre prevádzku služieb leteckej dopravy. Strany  
dohody uznávajú, že spravodlivé konkurenčné praktiky letec­  
kých dopravcov sa s najväčšou pravdepodobnosťou uplatňujú  
vtedy, keď títo leteckí dopravcovia poskytujú služby leteckej  
dopravy na plne komerčnej báze a nie sú dotovaní štátom.  
— osvedčenia o bezpečnosti alebo bezpečnostné oprávnenia,  
— opatrenia bezpečnostnej ochrany alebo  
— poistné krytie.  
3.  
Ak bude strana dohody považovať za nutné poskytnúť  
Článok 5  
leteckému dopravcovi alebo leteckým dopravcom, ktorí pôsobia  
podľa tejto dohody, štátne dotácie na dosiahnutie zákonného  
cieľa, postará sa, aby tieto dotácie boli primerané cieľu, trans­  
parentné a určené tak, aby znížili na najnižšiu možnú mieru  
nepriaznivý dosah na leteckých dopravcov druhej strany  
dohody. Strana dohody, ktorá má v úmysle poskytnúť dotáciu,  
informuje druhú stranu dohody o svojom úmysle a postará sa,  
aby táto dotácia bola v súlade s kritériami stanovenými v tejto  
dohode.  
Investície  
1.  
Jordánsko môže podniknúť opatrenia umožňujúce väčši­  
nové vlastníctvo a/alebo účinnú kontrolu leteckých dopravcov  
Jordánska členskými štátmi alebo ich štátnymi príslušníkmi.  
2.  
Po overení spoločným výborom v súlade s článkom 21  
ods. 10 (Spoločný výbor), že existujú recipročné opatrenia,  
strany dohody povolia väčšinové vlastníctvo a/alebo účinnú  
kontrolu leteckých dopravcov Jordánska členskými štátmi  
alebo ich štátnymi príslušníkmi, alebo leteckých dopravcov  
Európskej únie Jordánskom alebo jeho štátnymi príslušníkmi.  
4.  
Ak jedna strana dohody zistí, že na území druhej strany  
dohody existujú, najmä na základe dotácie, podmienky nezluči­  
teľné s kritériami stanovenými v ods. 3, ktoré by mali negatívny  
vplyv na možnosť spravodlivej a rovnocennej hospodárskej  
ťaže jej leteckých dopravcov, môže druhej strane dohody  
predložiť pripomienky. Okrem toho môže požiadať o zasadnutie  
spoločného výboru, ako sa ustanovuje v článku 21 (Spoločný  
výbor) tejto dohody. Konzultácie sa začnú do 30 dní od doru­  
čenia takejto žiadosti. Ak spoločný výbor nemôže urovnať spor,  
strany dohody si ponechajú možnosť uplatnenia príslušných  
protidotačných opatrení.  
3.  
Špecifické investičné projekty podľa tohto článku sa  
povolia prostredníctvom predbežného rozhodnutia spoločného  
výboru zriadeného touto dohodou. V týchto rozhodnutiach sa  
môžu uviesť podmienky spojené s prevádzkovaním dohodnu­  
tých služieb podľa tejto dohody a so službami medzi tretími  
krajinami a stranami dohody. Ustanovenia článku 21 ods. 9  
(Spoločný výbor) tejto dohody sa nevzťahujú na tento typ  
rozhodnutia.  
5.  
Opatrenia uvedené v ods. 4 tohto článku sú vhodné,  
Článok 6  
primerané a ich rozsah pôsobnosti a trvanie sa obmedzuje na  
to, čo je nevyhnutne potrebné. Opatrenia sú výlučne zamerané  
na leteckého dopravcu alebo dopravcov, ktorí využívajú výhody  
prameniace z dotácie alebo podmienok uvedených v tomto  
článku a nie je nimi dotknuté právo každej strany dohody prijať  
opatrenie podľa článku 23 (Ochranné opatrenia) tejto dohody.  
Dodržiavanie zákonov a iných právnych predpisov  
1.  
Zákony a iné právne predpisy, ktoré sa na území jednej  
strany dohody uplatňujú na prílet a odlet lietadiel na toto  
územie alebo z tohto územia a používaných na medzinárodnú  
leteckú dopravu, alebo zákony a iné právne predpisy, ktoré sa  
týkajú prevádzkovania  
a navigácie lietadiel, musia leteckí  
dopravcovia druhej strany dohody dodržiavať pri prílete lietadla  
na toto územie, pobyte na ňom alebo pri odlete z tohto  
územia.  
6.  
Každá strana dohody sa po zaslaní oznámenia druhej  
strane dohody môže obrátiť na zodpovedné orgány štátnej  
správy na území druhej strany dohody vrátane orgánov na  
štátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni s cieľom prerokovať  
záležitosti týkajúce sa tohto článku.  
2.  
Pri vstupe na územie prvej strany dohody, na tomto  
území alebo pri odlete z tohto územia musia cestujúci, posádka  
alebo náklad leteckých dopravcov druhej strany dohody  
dodržiavať zákony a iné právne predpisy platné na území  
prvej strany dohody, ktoré sa týkajú vstupu na toto územie  
alebo odletu z neho cestujúcich, posádky alebo nákladu v lietadle  
(vrátane predpisov týkajúcich sa vstupu, odbavenia, prisťahova­  
lectva, pasov, colného odbavenia a karantény alebo v prípade  
pošty poštových predpisov), alebo sa musia dodržať v ich zastú­  
pení.  
7.  
Ustanovenia tohto článku platia bez toho, aby tým boli  
dotknuté zákony a iné právne predpisy strán dohody týkajúce  
sa povinností verejnej služby na územiach strán dohody.  
Článok 8  
Obchodné príležitosti  
Článok 7  
Zástupcovia leteckých dopravcov  
Konkurenčné prostredie  
1.  
Leteckí dopravcovia každej strany dohody majú právo  
1.  
Strany dohody opätovne potvrdzujú, že na túto dohodu  
zriadiť si pobočku na území druhej strany dohody na propa­  
gáciu a predaj služieb leteckej dopravy a súvisiacich činností.  
sa uplatňujú zásady kapitoly II hlavy IV dohody o pridružení.  
SK  
6.12.2012  
Úradný vestník Európskej únie  
L 334/9  
2.  
Leteckí dopravcovia každej strany dohody majú právo  
nutia môžu leteckí dopravcovia každej strany dohody uhrádzať  
tieto výdavky na území druhej strany dohody vo voľne zmeni­  
teľných menách podľa miestnych právnych predpisov týkajúcich  
sa meny.  
v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi druhej strany  
dohody, ktoré sa týkajú vstupu, pobytu a zamestnania, priviesť  
a držať na území druhej strany dohody riadiacich, obchodných,  
technických, prevádzkových a iných odborných zamestnancov  
na podporu poskytovania leteckej dopravy.  
Podmienky spolupráce  
Pozemná obsluha  
7.  
Pri prevádzkovaní alebo ponúkaní služieb podľa tejto  
dohody ktorýkoľvek letecký dopravca strany dohody môže  
uzatvárať marketingové dohody o spolupráci, ako sú napr.  
dohody o vyhradení časti kapacity miest pre cestujúcich alebo  
dohody o spoločnom označovaní liniek s:  
3.  
a) Bez toho, aby bolo dotknuté písm. b) nižšie, každý  
letecký dopravca má vo vzťahu k pozemnej obsluhe  
na území druhej strany dohody:  
i) právo sama vykonávať vlastnú pozemnú obsluhu  
(ďalej len „vlastná obsluha“) alebo podľa vlastnej  
voľby;  
a) ktorýmkoľvek leteckým dopravcom alebo dopravcami strán  
dohody a  
ii) právo vybrať si spomedzi konkurenčných dodáva­  
teľov, ktorí poskytujú úplné alebo čiastočné služby  
pozemnej obsluhy, ak je týmto dodávateľom na  
základe zákonov a iných právnych predpisov každej  
strany dohody povolený prístup na trh a ak sa títo  
dodávatelia nachádzajú na trhu.  
b) ktorýmkoľvek leteckým dopravcom alebo dopravcami tretej  
krajiny a  
c) ktorýmkoľvek povrchovým, pozemným alebo námorným  
dopravcom;  
b) Pre nasledujúce kategórie služieb pozemnej obsluhy, t.  
j. vybavovanie batožiny, vybavovanie na manipulačnej  
ploche, manipulácia s palivom a olejom, vybavovanie  
nákladu a pošty, pokiaľ ide o fyzickú manipuláciu  
s nákladom a poštou medzi letiskovým terminálom  
a lietadlom, práva uvedené v písm. a) bod i) a ii)  
podliehajú len určitým fyzickým alebo prevádzkovým  
obmedzeniam v súlade so zákonmi a inými právnymi  
predpismi platnými na území druhej strany dohody.  
Ak takéto obmedzenia bránia vlastnej obsluhe alebo  
ak neexistuje účinná hospodárska súťaž medzi dodáva­  
teľmi, ktorí poskytujú služby pozemnej obsluhy, všetky  
tieto služby musia byť dostupné všetkým leteckým  
pokiaľ i) všetci účastníci týchto dohôd majú primerané základné  
oprávnenie pre trasu a ii) dohody spĺňajú požiadavky týkajúce  
sa bezpečnosti a hospodárskej súťaže, ktoré sa bežne pri taký­  
chto dohodách uplatňujú. Pokiaľ ide o služby osobnej dopravy  
predávané pri spoločnom označovaní liniek, kupujúci musí byť  
informovaný na predajnom mieste alebo v každom prípade  
pred nástupom do lietadla o tom, ktorí dopravní prevádzkova­  
telia budú prevádzkovať jednotlivé sektory služby.  
8.  
a) Pokiaľ ide o dopravu cestujúcich, poskytovatelia  
povrchovej dopravy nepodliehajú zákonným a iným  
právnym predpisom, ktorými sa riadi letecká doprava,  
len na základe toho, že túto povrchovú dopravu  
ponúka letecký dopravca pod vlastným menom. Posky­  
tovatelia povrchovej dopravy sa môžu rozhodnúť, či  
dopravcom na rovnoprávnom  
a nediskriminačnom  
základe; ceny za tieto služby nesmú prekročiť náklady  
v plnej výške vrátane primeranej návratnosti aktív po  
započítaní odpisov.  
uzavrú dohody  
konkrétnych dohodách môžu poskytovatelia  
povrchovej dopravy okrem iného zvažovať záujmy  
o
spolupráci. Pri rozhodovaní  
o
Predaj, miestne výdavky a prevod finančných prostriedkov  
spotrebiteľa  
a technické, ekonomické, priestorové  
4.  
Ktorýkoľvek letecký dopravca každej strany dohody sa  
a kapacitné obmedzenia.  
môže zaoberať predajom služieb leteckej dopravy na území  
druhej strany dohody priamo a/alebo podľa svojho rozhodnutia  
prostredníctvom svojich obchodných zástupcov, iných spro­  
stredkovateľov, ktorých určí letecký dopravca, alebo prostred­  
níctvom internetu. Každý letecký dopravca má právo predávať  
tieto dopravné služby a každý má právo si tieto dopravné  
služby kúpiť v mene daného územia alebo vo voľne zmeni­  
teľných menách.  
b) Navyše a bez toho, aby bolo dotknuté ktorékoľvek iné  
ustanovenie tejto dohody sa leteckým dopravcom  
a
nepriamym poskytovateľom nákladnej prepravy  
strán dohody bez obmedzenia povolí  
v súvislosti  
s
medzinárodnou leteckou dopravou využívať  
akúkoľvek povrchovú nákladnú dopravu na miesta  
alebo z miest na území Jordánska a Európskej únie  
alebo tretích krajín vrátane dopravy na všetky letiská  
a zo všetkých letísk so zariadením pre colné vybavenie  
5.  
Každý letecký dopravca má právo zmeniť a previesť  
príjmy z miestneho podnikania z územia druhej strany dohody  
na svoje domáce územie a, s výnimkou prípadov, ak to nie je  
v súlade so všeobecne platným zákonom alebo predpisom, do  
štátu alebo štátov podľa svojho vlastného výberu. Zmena  
a
prípadne vrátane práv na dopravu nákladu pod  
colným dohľadom podľa platných zákonných a iných  
právnych predpisov. V prípade takéhoto nákladu, či už  
sa presúva povrchovou dopravou alebo letecky, sa  
zabezpečí prístup k letiskovému colnému vybaveniu  
a zariadeniu. Leteckí dopravcovia sa môžu rozhodnúť,  
že si budú zabezpečovať povrchovú dopravu sami  
alebo na základe dohody s inými povrchovými doprav­  
cami vrátane povrchovej dopravy, ktorú prevádzkujú  
iní leteckí dopravcovia alebo nepriami poskytovatelia  
nákladnej leteckej dopravy. Takéto kombinované  
a
prevod prostriedkov sa umožnia rýchlo, bez obmedzení  
alebo zdanenia prostriedkov, vo výmennom kurze platnom  
pre aktuálne transakcie a prevody v deň, keď dopravca predloží  
úvodnú žiadosť o prevod prostriedkov.  
6.  
Leteckému dopravcovi každej strany dohody sa umožní,  
aby miestne výdavky vrátane nákupu paliva na území druhej  
strany dohody uhrádzal v miestnej mene. Podľa svojho rozhod­  
SK  
L 334/10  
Úradný vestník Európskej únie  
6.12.2012  
nákladné služby možno poskytovať za jednu spoločnú  
cenu za kombinovanú leteckú a povrchovú dopravu,  
pokiaľ zasielatelia nie sú uvedení do omylu z hľadiska  
skutočností týkajúcich sa tejto dopravy.  
zariadenia, náhradné diely (vrátane motorov), zásoby lietadla  
(okrem iného vrátane potravín, nápojov a liehovín, tabaku  
a iných produktov určených na používanie cestujúcimi alebo  
predaj cestujúcim v obmedzenom množstve počas letu) a ďalšie  
predmety určené na využívanie alebo využívané výlučne v súvi­  
slosti s prevádzkou alebo údržbou lietadla v medzinárodnej  
leteckej doprave, sú na základe reciprocity oslobodené od všet­  
kých dovozných obmedzení, daní z nehnuteľností, kapitálových  
poplatkov, colných poplatkov, spotrebných daní a podobných  
poplatkov a odvodov, ktoré a) ukladajú štátne alebo miestne  
orgány alebo Európska únia a b) nie sú založené na cene za  
poskytované služby, pokiaľ toto zariadenie a zásoby zostanú na  
palube lietadla.  
Prenájom  
9.  
a) Leteckí dopravcovia každej strany dohody sú oprávnení  
poskytovať dohodnuté služby využitím lietadla  
s
a posádky, prenajatých od ktoréhokoľvek leteckého  
dopravcu vrátane leteckých dopravcov z tretích krajín,  
za predpokladu, že všetci účastníci takejto dohody  
spĺňajú podmienky stanovené zákonmi a inými práv­  
nymi predpismi, ktoré strany dohody bežne uplatňujú  
pri takýchto dohodách.  
2.  
Na základe reciprocity sú tiež oslobodené od daní, odvo­  
dov, ciel a poplatkov uvedených v odseku 1 tohto článku  
s výnimkou poplatkov vychádzajúcich z ceny za poskytnuté  
služby:  
b) Žiadna strana dohody nevyžaduje, aby leteckí doprav­  
covia, ktorí prenajímajú svoje zariadenia, vlastnili  
prepravné práva podľa tejto dohody.  
a) zásoby v lietadle, ktoré sa privezú alebo dodajú na územie  
strany dohody a nakladajú na palubu v primeraných množ­  
stvách na použitie  
v odlietajúcom lietadle leteckého  
c) Prenájom lietadla s posádkou leteckým dopravcom  
strán dohody, pričom lietadlo patrí leteckému doprav­  
covi tretej krajiny, ktorá nie je uvedená v prílohe IV,  
s cieľom využívať práva uvedené v tejto dohode, musí  
zostať výnimkou alebo musí slúžiť na plnenie dočas­  
ných potrieb. Prenájom lietadla s posádkou sa musí  
vopred predložiť na schválenie orgánu, ktorý vydal  
licenciu prenajímajúcemu leteckému dopravcovi,  
a príslušnému orgánu druhej strany dohody, do ktorej  
zamýšľa dopravca prevádzkovať lety lietadlom prena­  
jatým s posádkou.  
dopravcu druhej strany dohody, ktoré sa používa v medziná­  
rodnej leteckej doprave, aj keď sa tieto zásoby majú používať  
počas časti letu uskutočnenej nad uvedeným územím;  
b) pozemné zariadenia a náhradné diely (vrátane motorov)  
dovezené na územie strany dohody s cieľom servisu, údržby  
alebo opravy lietadiel leteckého dopravcu druhej strany  
dohody, ktoré sa používajú  
doprave;  
v medzinárodnej leteckej  
c) palivo, mastivá a spotrebné technické zásoby v lietadle, ktoré  
sa privezú alebo dodajú na územie strany dohody na  
použitie v lietadle leteckého dopravcu druhej strany dohody,  
ktoré sa používa v medzinárodnej leteckej doprave, aj keď sa  
tieto zásoby majú používať počas časti letu uskutočnenej nad  
uvedeným územím;  
Koncesie a označovanie  
10.  
Leteckí dopravcovia každej strany dohody sú oprávnení  
uzatvárať koncesionárske dohody alebo dohody o označovaní  
so spoločnosťami vrátane leteckých dopravcov každej strany  
dohody alebo tretích krajín, pokiaľ leteckí dopravcovia majú  
príslušné oprávnenie a spĺňajú podmienky stanovené v zákonoch  
a iných právnych predpisoch, ktoré strany dohody uplatňujú na  
takéto dohody, najmä na tie, ktoré si vyžadujú odhalenie totož­  
nosti leteckého dopravcu prevádzkujúceho túto službu.  
d) tlačoviny, tak ako ustanovujú colné právne predpisy každej  
strany dohody, ktoré sa privezú alebo dodajú na územie  
prvej strany dohody a vezmú sa na palubu na použitie  
v odlietajúcom lietadle leteckého dopravcu druhej strany  
dohody, ktoré sa používa v medzinárodnej leteckej doprave,  
aj keď sa tieto zásoby majú používať počas časti letu usku­  
točnenej nad uvedeným územím a  
Prideľovanie prevádzkových intervalov na letiskách  
11.  
Prideľovanie prevádzkových intervalov na letiskách na  
územiach strán dohody sa vykonáva nezávislým, trans­  
parentným a nediskriminačným spôsobom. So všetkými letec­  
kými dopravcami sa zaobchádza na spravodlivom a rovno­  
cennom základe. V súlade s článkom 21 ods. 5 (Spoločný  
výbor) strana dohody môže požiadať o zvolanie spoločného  
výboru s cieľom pokúsiť sa o vyriešenie všetkých problémov  
týkajúcich sa uplatňovania tohto odseku.  
e) bezpečnostné a ochranné zariadenia na používanie na leti­  
skách alebo nákladných termináloch.  
3.  
Napriek akémukoľvek inému ustanoveniu, ktoré by bolo  
v rozpore s týmto ustanovením, nič v tejto dohode nebráni  
strane dohody v tom, aby uložila dane, odvody, clá alebo  
poplatky na palivo dodávané na jej území na nediskriminačnom  
Článok 9  
základe na použitie  
v lietadlách leteckého dopravcu, ktorý  
prevádzkuje lety medzi dvomi miestami na jej území.  
Clá a poplatky  
1.  
Pri prílete na územie jednej strany dohody lietadlá  
prevádzkované v rámci medzinárodnej leteckej dopravy letec­  
kými dopravcami druhej strany dohody, ich bežné vybavenie,  
pohonné látky, mastivá, spotrebné technické zásoby, pozemné  
4.  
Na zariadenia a zásoby uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto  
článku sa môže vzťahovať požiadavka, aby boli držané pod  
dohľadom alebo kontrolou príslušných orgánov.  
SK  
6.12.2012  
Úradný vestník Európskej únie  
L 334/11  
5.  
Výnimky ustanovené v tomto článku sa uplatňujú tiež  
a zariadenia, a zabezpečí, aby si príslušné finančné úrady alebo  
orgány a leteckí dopravcovia alebo ich zastupujúce orgány  
vymenili informácie, ktoré môžu byť potrebné na presné  
vtedy, keď leteckí dopravcovia jednej strany dohody uzavreli  
s iným leteckým dopravcom, ktorý obdobne využíva takéto  
výnimky udelené druhou stranou dohody, zmluvu o pôžičke  
alebo prevode položiek uvedených v ods. 1 a 2 na územie  
druhej strany dohody.  
preskúmanie primeranosti poplatkov  
v súlade so zásadami  
ods. 1 a 2 tohto článku. Každá strana dohody zabezpečí, aby  
príslušné úrady užívateľom primeraným spôsobom oznámili  
každú navrhovanú zmenu užívateľských poplatkov, aby tieto  
úrady mali pred vykonaním zmien možnosť posúdiť vyjadrené  
názory užívateľov.  
6.  
Žiadne ustanovenie tejto dohody nebráni žiadnej strane  
dohody v tom, aby uložila dane, odvody, clá alebo poplatky  
na tovar predávaný na iný účel ako na spotrebu na palube pre  
cestujúcich na úseku leteckej služby medzi dvoma miestami na  
jej území, na ktorých je dovolené nastupovanie do lietadla  
a vystupovanie z lietadla.  
4.  
V rámci postupov riešenia sporov podľa článku 22 (Rie­  
šenie sporov a arbitráž) sa každá strana dohody považuje za  
stranu porušujúcu ustanovenie tohto článku, pokiaľ (a) v prime­  
ranej lehote nepreskúma poplatok alebo postup, ktorý je pred­  
metom sťažnosti druhej strany dohody; alebo (b) po takomto  
preskúmaní neprijme všetky opatrenia vo svojej právomoci na  
úpravu akéhokoľvek poplatku alebo postupu, ktorý nie je  
v súlade s týmto článkom.  
7.  
Ustanoveniami tejto dohody sa neovplyvňuje oblasť DPH  
s výnimkou dane z obratu uloženej na dovoz. Ustanovenia  
príslušných dohovorov, ktoré sú v platnosti medzi členským  
štátom a Jordánskom s cieľom predchádzať dvojitému zdaneniu  
príjmov a kapitálu, sa touto dohodou nemenia.  
Článok 11  
Tvorba cien  
1.  
Strany dohody umožnia, aby leteckí dopravcovia stanovo­  
Článok 10  
vali ceny voľne na základe slobodnej a spravodlivej hospodár­  
skej súťaže.  
Poplatky za používanie letísk, zariadení leteckej dopravy  
a služieb  
1.  
Každá zo strán dohody zabezpečí, aby užívateľské  
2.  
Strany dohody nevyžadujú, aby sa ceny registrovali.  
poplatky, ktoré jej príslušné úrady alebo orgány môžu ukladať  
leteckým dopravcom druhej strany dohody za používanie zaria­  
dení  
prevádzky, boli spravodlivé, primerané, vychádzali z nákladov  
neboli nespravodlivo diskriminačné. Akékoľvek podobné  
a služieb leteckej navigácie a služieb riadenia letovej  
3.  
Príslušné úrady môžu medzi sebou viesť rokovania okrem  
iného o takých záležitostiach, ako sú ceny, ktoré môžu byť  
neoprávnené, neprimerané alebo diskriminačné.  
a
poplatky za používanie sa v každom prípade stanovia leteckým  
dopravcom druhej strany dohody za podmienok, ktoré nie sú  
menej priaznivé ako najpriaznivejšie podmienky dostupné pre  
akéhokoľvek iného leteckého dopravcu.  
Článok 12  
Štatistika  
1.  
Každá strana dohody poskytne druhej strane dohody  
2.  
Každá zo strán dohody zabezpečí, aby užívateľské  
štatistiku, ktorá sa vyžaduje v súlade s vnútroštátnymi zákonmi  
a inými právnymi predpismi a na požiadanie aj iné dostupné  
štatistické údaje, ktoré možno v primeranej miere vyžadovať na  
účely preskúmania prevádzky služieb leteckej dopravy.  
poplatky, ktoré jej príslušné úrady alebo orgány môžu ukladať  
leteckým dopravcom druhej strany dohody za používanie letísk,  
leteckej bezpečnostnej ochrany a príslušných zariadení a služieb  
boli spravodlivé, primerané, nie nespravodlivo diskriminačné  
a aby boli nestranne rozdelené medzi jednotlivé kategórie užíva­  
teľov. Tieto poplatky môžu odrážať, ale nie prevyšovať, úplné  
náklady príslušných úradov alebo orgánov na poskytovanie  
príslušných letiskových zariadení a služieb, ako aj zariadení  
a služieb spojených s leteckou bezpečnostnou ochranou na  
letisku alebo v rámci letiskového systému. V týchto poplatkoch  
môže byť zahrnutá primeraná návratnosť aktív po započítaní  
odpisov. Zariadenia a služby, za ktoré sa účtujú poplatky, sa  
poskytujú efektívne a hospodárne. Tieto poplatky sa v každom  
prípade stanovia leteckým dopravcom druhej strany dohody za  
podmienok, ktoré nie sú menej priaznivé ako najpriaznivejšie  
podmienky dostupné pre akéhokoľvek iného leteckého  
dopravcu v čase stanovenia poplatkov.  
2.  
Strany dohody spolupracujú v rámci spoločného výboru  
cieľom  
podľa článku 21 (Spoločný výbor) tejto dohody  
s
umožniť vzájomnú výmenu štatistických informácií na účely  
monitorovania rozvoja služieb leteckej dopravy na základe  
tejto dohody.  
HLAVA II  
SPOLUPRÁCA V OBLASTI PRÁVNYCH PREDPISOV  
Článok 13  
Bezpečnosť letectva  
3.  
Každá strana dohody zabezpečí konzultácie medzi prísluš­  
1.  
Strany dohody zabezpečia, aby ich právne predpisy obsa­  
nými úradmi alebo orgánmi na jej území a leteckými doprav­  
hovali minimálne normy špecifikované v časti A prílohy III, a to  
za ďalej uvedených podmienok.  
cami a/alebo ich zastupujúcimi orgánmi, ktoré využívajú služby  
SK  
L 334/12  
Úradný vestník Európskej únie  
6.12.2012  
2.  
Strany dohody zabezpečujú, aby sa lietadlo zaregistrované  
voru, Dohovoru o trestných činoch a niektorých iných činoch  
jednou stranou dohody, ktoré je podozrivé z nedodržiavania  
medzinárodných leteckých bezpečnostných noriem zavedených  
podľa dohovoru a ktoré pristáva na letiskách otvorených pre  
medzinárodnú leteckú dopravu na území druhej strany dohody,  
podrobilo inšpekciám na ploche vykonávaným príslušnými  
orgánmi druhej strany dohody, na palube a v okolí lietadla  
s cieľom kontroly platnosti dokladov lietadla a jeho posádky,  
ako i viditeľného stavu lietadla a jeho vybavenia.  
spáchaných na palube lietadla podpísaného  
v
Tokiu  
14. septembra 1963, Dohovoru  
o
potlačení protiprávneho  
zmocnenia sa lietadla podpísaného v Haagu 16. decembra  
1970, Dohovoru o potlačení protiprávnych činov ohrozujúcich  
bezpečnosť civilného letectva podpísaného  
v
Montreale  
23. septembra 1971, Protokolu o potlačení protiprávnych násil­  
ných činov na letiskách medzinárodnej leteckej dopravy  
podpísaného  
v Montreale 24. februára 1988 a Dohovoru  
o označovaní plastických výbušnín na účely detekcie podpísa­  
ného v Montreale 1. marca 1991 do tej miery, do akej sú  
obidve strany dohody účastníkmi týchto dohovorov, ako aj  
3.  
Každá strana dohody môže kedykoľvek požiadať o konzul­  
tácie týkajúce sa bezpečnostných noriem, ktoré spravuje druhá  
všetkých ostatných dohovorov  
a protokolov týkajúcich sa  
strana dohody.  
bezpečnostnej ochrany civilného letectva, na ktorých sa obidve  
strany dohody zúčastňujú.  
4.  
Ktorékoľvek príslušné orgány strany dohody môžu prijať  
všetky vhodné a bezodkladné opatrenia, kedykoľvek zistia, že  
lietadlo, produkt alebo prevádzka:  
3.  
Strany dohody si na požiadanie navzájom poskytnú  
pomoc potrebnú na zabránenie protiprávnemu zmocneniu sa  
lietadla a inému protiprávnemu konaniu proti bezpečnosti tohto  
lietadla, jeho cestujúcich a posádky, letísk a zariadení letovej  
navigácie, ako aj každému inému ohrozeniu bezpečnostnej  
ochrany civilného letectva.  
a) nespĺňa minimálne normy zavedené podľa dohovoru alebo  
právnych predpisov uvedených v časti A prílohy III, prípadne  
zodpovedajúcich jordánskych právnych predpisov, ktoré sú  
v súlade s odsekom 1 tohto článku;  
b) spôsobuje vážne znepokojenie zistené na základe kontroly  
uvedenej v ods. 2, že lietadlo alebo prevádzka lietadla nie je  
v súlade s minimálnymi normami zavedenými podľa doho­  
voru alebo právnych predpisov, ktoré sú uvedené v časti  
A prílohy III, prípadne zodpovedajúcich jordánskych práv­  
nych predpisov, ktoré sú v súlade s odsekom 1 tohto článku;  
4.  
Strany dohody vo svojich vzájomných vzťahoch konajú  
v súlade s normami bezpečnostnej ochrany letectva do tej  
miery, do akej ich samy uplatňujú, s odporúčanými postupmi  
zavedenými Medzinárodnou organizáciou civilného letectva  
(ICAO), ktoré sa označujú ako prílohy k chicagskému doho­  
voru, a to v tom rozsahu, v ktorom sa tieto opatrenia bezpeč­  
nostnej ochrany vzťahujú na strany dohody. Obidve strany  
dohody vyžadujú, aby prevádzkovatelia lietadiel z ich registra,  
prevádzkovatelia s hlavným miestom podnikania alebo trvalým  
sídlom na ich území a prevádzkovatelia letísk na ich území  
c) spôsobuje vážne znepokojenie, že minimálne normy zave­  
dené podľa dohovoru alebo právnych predpisov, ktoré sú  
uvedené v časti A prílohy III, prípadne zodpovedajúcich  
jordánskych právnych predpisov, ktoré sú v súlade s odsekom  
1 tohto článku, sa účinne nedodržiavajú alebo neuplatňujú.  
konali  
ochrane letectva.  
v súlade s týmito ustanoveniami o bezpečnostnej  
5.  
Ak príslušné orgány jednej strany dohody prijmú opat­  
5.  
Každá strana dohody zabezpečí prijatie účinných opatrení  
renia podľa ods. 4, bezodkladne informujú príslušné orgány  
druhej strany dohody o prijatí týchto opatrení a predložia  
odôvodnenie svojich opatrení.  
na svojom území na ochranu lietadiel, na bezpečnostnú  
kontrolu cestujúcich a ich príručnej batožiny a na uskutočnenie  
vhodnej kontroly posádky, nákladu (vrátane podanej batožiny)  
a zásob lietadla pred nastupovaním a počas nastupovania alebo  
nakladania a prispôsobenie týchto opatrení pri zvýšení ohroze­  
nia. Každá strana dohody súhlasí s tým, že sa od jej leteckých  
dopravcov môže požadovať, aby dodržiavali ustanovenia  
bezpečnostnej ochrany letectva uvedené v ods. 4, ktoré druhá  
strana dohody vyžaduje pri vstupe na územie druhej strany  
dohody, pri jeho opustení alebo počas pobytu na tomto území.  
6.  
Ak sa opatrenia prijaté na základe uplatnenia ods. 4  
i naďalej uplatňujú, aj keď dôvod na ich prijatie už pominul,  
každá strana dohody môže vec predložiť spoločnému výboru.  
Článok 14  
Bezpečnostná ochrana letectva  
6.  
Každá strana dohody musí pri konkrétnom ohrození tiež  
1.  
Strany dohody zabezpečia, aby ich právne predpisy obsa­  
priaznivo reagovať na žiadosť druhej strany dohody o primerané  
špeciálne bezpečnostné opatrenia. Okrem prípadu núdze každá  
strana dohody vopred informuje druhú stranu dohody o všet­  
kých osobitných opatreniach, ktoré má v úmysle zaviesť a ktoré  
by mohli významne ovplyvniť finančnú alebo prevádzkovú  
stránku služieb leteckej dopravy poskytovaných podľa tejto  
dohody. Každá strana dohody môže požiadať o zasadnutie  
spoločného výboru, ako sa ustanovuje v článku 21 (Spoločný  
výbor) tejto dohody, na prediskutovanie takýchto opatrení  
bezpečnostnej ochrany.  
hovali minimálne normy špecifikované v časti B prílohy III  
k tejto dohode, a to za ďalej uvedených podmienok.  
2.  
Keďže je zabezpečenie bezpečnosti civilných lietadiel, ich  
cestujúcich a posádky základnou podmienkou poskytovania  
služieb medzinárodnej leteckej dopravy, strany dohody znova  
zdôrazňujú svoje záväzky navzájom si zabezpečovať bezpeč­  
nostnú ochranu civilného letectva voči činom protiprávneho  
zasahovania, a najmä svoje záväzky podľa chicagského doho­  
SK  
6.12.2012  
Úradný vestník Európskej únie  
L 334/13  
7.  
Ak nastane udalosť alebo hrozba udalosti protiprávneho  
prevádzky na jednotnému európskemu nebu, najmä zria­  
dením príslušných vnútroštátnych dozorných orgánov  
funkčne nezávislých aspoň od poskytovateľov služieb  
leteckej navigácie a  
zmocnenia sa lietadla alebo iného protiprávneho konania proti  
bezpečnosti tohto lietadla, jeho cestujúcich a posádky, letísk  
a
zariadení letovej navigácie, pomáhajú si strany dohody  
navzájom prostredníctvom komunikácie  
a iných vhodných  
opatrení s cieľom rýchlo a bezpečne ukončiť túto udalosť  
alebo jej hrozbu.  
b) Európska únia pridruží Jordánsko k príslušným prevádz­  
kovým iniciatívam v oblasti leteckých navigačných služieb,  
vzdušného priestoru a interoperability, ktoré majú pôvod  
v jednotnom európskom nebi, najmä prostredníctvom včas­  
8.  
Každá strana dohody prijme všetky možné opatrenia, aby  
lietadlo, ktoré je predmetom protiprávneho zmocnenia sa alebo  
iných protiprávnych činov a ktoré sa nachádza na zemi na  
území tejto strany, zadržala na zemi, okrem prípadov, ak si  
jeho odlet vyžaduje zásadná povinnosť chrániť ľudské životy.  
Takéto opatrenia sa pokiaľ možno prijímajú na základe spoloč­  
ných konzultácií.  
ného zapojenia úsilia Jordánska  
o zriadenie funkčných  
blokov vzdušného priestoru alebo prostredníctvom vhodnej  
koordinácie v rámci projektu SESAR.  
Článok 16  
Životné prostredie  
9.  
Ak niektorá strana dohody má primeraný dôvod  
domnievať sa, že druhá strana dohody sa odchýlila od ustano­  
vení tohto článku o bezpečnostnej ochrane letectva, táto strana  
dohody môže požiadať o bezodkladné konzultácie s druhou  
stranou dohody.  
1.  
Strany dohody uznávajú dôležitosť ochrany životného  
prostredia pri tvorbe  
leteckej dopravy.  
a vykonávaní politiky medzinárodnej  
2.  
Strany dohody uznávajú dôležitosť spolupráce a v rámci  
10.  
Bez toho, aby bol dotknutý článok 4 (Zamietnutie,  
mnohostranných diskusií posúdia vplyvy leteckej dopravy na  
zrušenie, pozastavenie alebo obmedzenie oprávnenia) tejto  
dohody, ak sa nedosiahne uspokojivá dohoda do pätnástich  
(15) dní od dátumu takejto žiadosti, vytvára sa tým dôvod  
neposkytnúť leteckému dopravcovi alebo viacerým leteckým  
dopravcom druhej strany dohody prevádzkové oprávnenie,  
životné prostredie  
a hospodárstvo a zabezpečia, aby boli  
akékoľvek zmierňujúce opatrenia plne v súlade s cieľmi tejto  
dohody.  
zrušiť ho, obmedziť ho alebo uložiť vo vzťahu  
podmienky.  
k nemu  
3.  
Žiadne ustanovenie tejto dohody sa nesmie chápať ako  
obmedzenie právomoci príslušných orgánov strany dohody na  
prijímanie všetkých primeraných opatrení v rámci ich zvrcho­  
vanej právomoci na predchádzanie alebo iné riešenie environ­  
mentálneho vplyvu leteckej dopravy, za predpokladu, že tieto  
opatrenia sú v plnom súlade s ich právami a povinnosťami  
podľa medzinárodného práva a uplatňujú sa bez ohľadu na  
štátnu príslušnosť.  
11.  
Ak si to vyžiada bezprostredné alebo mimoriadne ohro­  
zenie, môže strana dohody prijať predbežné opatrenie pred  
uplynutím pätnástich (15) dní.  
12.  
Akékoľvek opatrenie prijaté v súlade s ods. 10 tohto  
článku sa prestane uplatňovať po tom, keď druhá strana dohody  
začne dodržiavať všetky ustanovenia tohto článku.  
4.  
Strany dohody zabezpečia, aby ich právne predpisy obsa­  
hovali normy špecifikované v časti D prílohy III k tejto dohode.  
Článok 15  
Manažment letovej prevádzky  
Článok 17  
1.  
Strany dohody zabezpečia, aby ich právne predpisy obsa­  
Ochrana spotrebiteľa  
hovali normy špecifikované v časti C prílohy III k tejto dohode,  
a to za ďalej uvedených podmienok.  
Strany dohody zabezpečia, aby ich právne predpisy týkajúce sa  
leteckej dopravy obsahovali normy špecifikované  
E prílohy III k tejto dohode.  
v časti  
2.  
Strany dohody sa zaväzujú na najvyšší stupeň spolupráce  
v oblasti manažmentu letovej prevádzky s úmyslom rozšírenia  
jednotného európskeho neba na Jordánsko s cieľom zlepšiť  
časné bezpečnostné normy a celkovú účinnosť všeobecných  
Článok 18  
noriem leteckej dopravy  
minimalizovať oneskorenia. Na tento účel sa zabezpečí  
vhodná účasť Jordánska vo Výbore pre jednotné nebo. Za moni­  
torovanie uľahčovanie spolupráce oblasti manažmentu  
letovej prevádzky bude zodpovedať spoločný výbor.  
v Európe, optimalizovať kapacity  
Počítačové rezervačné systémy  
a
Strany dohody zabezpečia, aby ich právne predpisy obsahovali  
normy špecifikované v časti F prílohy III k tejto dohode.  
a
v
Článok 19  
3.  
S úmyslom uľahčiť uplatňovanie právnych predpisov  
Sociálne hľadiská  
jednotného európskeho neba na svojich územiach:  
Strany dohody zabezpečia, aby ich právne predpisy týkajúce sa  
leteckej dopravy obsahovali normy špecifikované  
G prílohy III k tejto dohode.  
a) Jordánsko prijíma potrebné opatrenia na prispôsobenie  
svojich inštitucionálnych štruktúr manažmentu letovej  
v časti  
SK  
L 334/14  
Úradný vestník Európskej únie  
6.12.2012  
HLAVA III  
6.  
Strany dohody si vymieňajú informácie na účely riadneho  
vykonávania tejto dohody a na základe žiadosti ktorejkoľvek  
strany dohody vedú konzultácie v spoločnom výbore.  
INŠTITUCIONÁLNE USTANOVENIA  
Článok 20  
7.  
Ak podľa názoru jednej zo strán dohody nie je rozhod­  
Výklad a plnenie dohody  
nutie spoločného výboru riadne uplatňované druhou stranou  
dohody, môže prvá strana požadovať, aby sa táto vec preroko­  
vala na zasadnutí spoločného výboru. Ak spoločný výbor  
nemôže otázku vyriešiť do dvoch mesiacov od jej predloženia,  
požadujúca strana dohody môže prijať primerané ochranné  
opatrenia podľa článku 23 (Ochranné opatrenia) tejto dohody.  
1.  
Strany dohody prijmú všetky potrebné všeobecné alebo  
osobitné opatrenia, aby zabezpečili plnenie povinností, ktoré  
vyplývajú z tejto dohody, a zdržia sa akýchkoľvek opatrení,  
ktoré by mohli ohroziť dosiahnutie cieľov tejto dohody.  
2.  
Každá strana dohody je zodpovedná na svojom vlastnom  
8.  
V rozhodnutiach spoločného výboru sa uvedie dátum ich  
území za riadne plnenie tejto dohody, a najmä za plnenie práv­  
nych predpisov, ktorými sa realizujú normy uvedené v prílohe  
III k tejto dohode.  
implementácie jednotlivými stranami dohody a ďalšie informá­  
cie, ktoré by sa mohli týkať hospodárskych subjektov.  
9.  
Bez toho, aby bol dotknutý ods. 2, ak spoločný výbor  
3.  
Každá strana dohody poskytne druhej strane dohody  
neprijme rozhodnutie v danej otázke, ktorá bola predložená,  
do šiestich mesiacov od dátumu postúpenia, strany dohody  
môžu prijať primerané dočasné ochranné opatrenia podľa  
článku 23 (Ochranné opatrenia) tejto dohody.  
nevyhnutné informácie a podporu pri preskúmaní porušení,  
ktorých sa dopustí táto druhá strana dohody v rámci svojej  
zodpovednosti podľa tejto dohody.  
4.  
Vždy, keď strany dohody konajú podľa právomocí, ktoré  
10.  
Spoločný výbor preskúma otázky týkajúce sa obojstran­  
im boli touto dohodou udelené, vo veciach, ktoré zaujímajú  
druhú stranu dohody a ktoré sa týkajú orgánov a podnikov  
druhej strany dohody, príslušné orgány druhej strany dohody  
musia byť o tom riadne informované a pred prijatím konečného  
rozhodnutia musia dostať príležitosť na vyjadrenie.  
ných investícií väčšinovej účasti alebo zmeny účinnej kontroly  
leteckých dopravcov strán dohody.  
11.  
Spoločný výbor tiež rozvíja spoluprácu prostredníctvom:  
Článok 21  
a) podporovania výmeny nových legislatívnych a regulačných  
iniciatív a zmien na úrovni expertov, okrem iných v oblasti  
bezpečnostnej ochrany, bezpečnosti, životného prostredia,  
leteckej infraštruktúry (vrátane prevádzkových intervalov),  
konkurenčného prostredia a ochrany spotrebiteľa;  
Spoločný výbor  
1.  
Týmto sa zriaďuje výbor skladajúci sa zo zástupcov strán  
dohody (ďalej len spoločný výbor), ktorý je zodpovedný za  
správu tejto dohody a zabezpečuje jej riadne vykonávanie. Na  
tieto účely podáva odporúčania a prijíma rozhodnutia v prípa­  
doch, ktoré ustanovuje táto dohoda.  
b) pravidelného skúmania sociálnych účinkov tejto dohody pri  
jej vykonávaní, a to v oblasti zamestnanosti a vypracúvania  
vhodných reakcií na záležitosti, o ktorých sa zistí, že sú  
oprávnené;  
2.  
Rozhodnutia spoločného výboru sa prijímajú konsenzom  
a sú pre strany dohody záväzné. Strany dohody ich uvádzajú do  
účinnosti v súlade so svojimi vlastnými pravidlami.  
c) zvažovania potenciálnych oblastí ďalšieho rozvoja tejto  
dohody vrátane odporúčania zmien a doplnení tejto dohody  
a
3.  
Spoločný výbor prijíma svoj rokovací poriadok na základe  
rozhodnutia.  
d) konsenzuálnej zhody na návrhoch, prístupoch alebo doku­  
mentoch procedurálnej povahy priamo súvisiacich s fungo­  
vaním tejto dohody.  
4.  
Spoločný výbor zasadá podľa potreby. Každá strana  
dohody môže požiadať o zvolanie zasadnutia.  
12.  
Strany dohody majú spoločný cieľ, ktorý spočíva v maxi­  
5.  
Strana dohody môže tiež požiadať o zvolanie zasadnutia  
malizácii výhod pre spotrebiteľov, letecké spoločnosti, pracov­  
níkov a verejnosť prostredníctvom rozšírenia tejto dohody na  
tretie krajiny. Spoločný výbor na tento účel pracuje na návrhu  
podmienok a postupov vrátane všetkých potrebných zmien  
a doplnení tejto dohody, ktoré by sa požadovali na účely pristú­  
penia tretích krajín k tejto dohode.  
spoločného výboru s cieľom vyriešiť akúkoľvek otázku, ktorá sa  
týka výkladu alebo uplatňovania tejto dohody. Také zasadnutie  
sa začne v čo najskorší možný dátum, ale najneskôr do dvoch  
mesiacov odo dňa prijatia žiadosti, ak strany dohody neroz­  
hodnú inak.  
SK  
6.12.2012  
Úradný vestník Európskej únie  
L 334/15  
Článok 22  
Riešenie sporov a arbitráž  
Každá strana dohody môže požiadať Asociačnú radu zria­  
strany obmedziť, pozastaviť alebo zrušiť práva alebo výsady,  
ktoré udelila podľa podmienok tejto dohody strane dohody,  
ktorá dohodu neplní.  
1.  
denú podľa dohody o pridružení, aby preskúmala akýkoľvek  
spor týkajúci sa uplatňovania alebo výkladu tejto dohody,  
ktorý nebol vyriešený v súlade s článkom 21 (Spoločný výbor)  
tejto dohody.  
Článok 23  
Ochranné opatrenia  
1.  
Strany dohody musia vykonať akékoľvek všeobecné alebo  
špecifické opatrenia požadované na splnenie svojich záväzkov  
podľa tejto dohody. Dohliadajú na to, aby sa dosiahli ciele  
stanovené v tejto dohode.  
2.  
Asociačná rada zriadená podľa dohody o pridružení môže  
ukončiť spor rozhodnutím.  
3.  
Strany dohody prijmú potrebné opatrenia na implemen­  
2.  
Ak sa ktorákoľvek strana dohody nazdáva, že druhá strana  
táciu rozhodnutia uvedeného v odseku 2.  
dohody nesplnila určitú povinnosť podľa tejto dohody, môže  
vykonať vhodné opatrenia. Ochranné opatrenia sú obmedzené,  
pokiaľ ide o rozsah a trvanie, na to, čo je bezpodmienečne  
potrebné na nápravu situácie alebo na udržanie rovnováhy  
tejto dohody. Prednosť majú opatrenia, ktoré čo najmenej narú­  
šajú fungovanie tejto dohody.  
4.  
Ak strany dohody nie sú schopné urovnať spor prostred­  
níctvom spoločného výboru alebo v súlade s odsekom 2, ktorá­  
koľvek zo strán dohody môže požiadať, aby sa spor predložil  
arbitrážnej komisii skladajúcej sa z troch arbitrov v súlade  
s nižšie stanoveným postupom:  
3.  
Strana dohody, ktorá uvažuje o prijatí ochranných opat­  
rení, to oznámi prostredníctvom spoločného výboru ostatným  
a) každá strana dohody si určí arbitra do šesťdesiatich (60) dní  
odo dňa prijatia oznámenia žiadosti o arbitráž arbitrážnou  
komisiou adresovanej druhou stranou dohody prostredníc­  
tvom diplomatických kanálov; tretí arbiter by mal byť meno­  
vaný zvyšnými dvoma arbitrami do ďalších šesťdesiatich (60)  
dní. Ak si niektorá zo strán dohody neurčí arbitra v rámci  
dohodnutého obdobia alebo ak tretí arbiter nebude určený  
v rámci dohodnutého obdobia, každá strana dohody môže  
požiadať predsedu rady ICAO, aby určil arbitra alebo arbi­  
trov;  
stranám dohody a predloží všetky príslušné informácie.  
4.  
Strany  
dohody  
začnú  
bezodkladne  
konzultácie  
v spoločnom výbore s cieľom nájsť všeobecne prijateľné rieše­  
nie.  
5.  
Bez toho, aby bol dotknutý článok 3 (Oprávnenie) písm.  
d), článok 4 (Zamietnutie, zrušenie, pozastavenie alebo obme­  
dzenie oprávnenia) písm. d) a články 13 (Bezpečnosť letectva)  
a 14 (Bezpečnostná ochrana letectva) tejto dohody, príslušné  
strany dohody neprijmú ochranné opatrenia, kým neuplynie  
jeden mesiac odo dňa oznámenia podľa ods. 3, okrem prípadov,  
v ktorých bol konzultačný postup podľa ods. 4 uzavretý pred  
uplynutím tejto lehoty.  
b) tretí arbiter určený podľa podmienok písm. a) by mal byť  
štátnym príslušníkom tretieho štátu a vykonáva funkciu  
predsedu arbitrážnej komisie;  
c) arbitrážna komisia sa dohodne na rokovacom poriadku a  
6.  
Príslušná strana dohody bezodkladne oznámi prijaté opat­  
renia spoločnému výboru a poskytne všetky príslušné informá­  
d) s výhradou konečného rozhodnutia arbitrážnej komisie sa  
počiatočné výdavky arbitrážneho konania rozdelia rovnakým  
dielom medzi strany dohody.  
cie.  
7.  
Akékoľvek opatrenie podľa podmienok tohto článku sa  
pozastaví, ak neplniaca strana dohody splní ustanovenia tejto  
dohody.  
5.  
Na žiadosť jednej strany dohody a pred konečným  
rozhodnutím arbitrážnej komisie môže arbitrážna komisia  
druhú stranu dohody vyzvať na vykonanie dočasných náprav­  
ných opatrení.  
Článok 24  
Geografická pôsobnosť tejto dohody  
6.  
Akékoľvek predbežné rozhodnutie alebo konečné rozhod­  
nutie arbitrážnej komisie je pre strany dohody záväzné.  
Strany dohody sa zaväzujú viesť nepretržitý dialóg s cieľom  
zabezpečiť spojitosť tejto dohody s barcelonským procesom,  
a s konečným cieľom spoločného euro-stredomorského letec­  
kého priestoru. Preto sa možnosť vzájomne dohodnutých zmien  
a doplnení, ktoré by zohľadňovali podobné euro-stredomorské  
dohody o leteckej doprave, preskúma v spoločnom výbore  
v súlade s ods. 11 článku 21 (Spoločný výbor).  
7.  
Ak jedna zo strán dohody nekoná v súlade s rozhodnutím  
arbitrážnej komisie prijatým podľa podmienok tohto článku do  
tridsiatich (30) dní od oznámenia uvedeného rozhodnutia,  
druhá strana dohody môže počas obdobia nekonania prvej  
SK  
L 334/16  
Úradný vestník Európskej únie  
6.12.2012  
Článok 25  
Vzťah k iným dohodám  
Ustanoveniami tejto dohody sa nahrádzajú príslušné usta­  
oblasti uvedenej v prílohe III, ktoré by mohli ovplyvniť riadne  
fungovanie tejto dohody, informuje druhú strany čo najpodrob­  
nejšie a konzultuje s ňou. Na požiadanie jednej zo strán dohody  
je možná predbežná výmena názorov  
výboru.  
v rámci spoločného  
1.  
novenia existujúcich bilaterálnych dohôd medzi Jordánskom  
a členskými štátmi. Avšak existujúce prepravné práva, ktoré  
vznikli na základe týchto bilaterálnych dohôd a ktoré nie sú  
predmetom tejto dohody, sa môžu i naďalej uplatňovať, pokiaľ  
sa nerozlišuje medzi leteckými dopravcami Európskej únie na  
základe štátnej príslušnosti.  
5.  
Len čo jedna strana dohody prijme nové právne predpisy  
alebo zmenu a doplnenie svojich právnych predpisov v oblasti  
leteckej dopravy alebo pridruženej oblasti uvedenej v prílohe III,  
ktoré by mohli ovplyvniť riadne fungovanie tejto dohody,  
najneskôr tridsať dní od ich prijatia o tom informuje druhú  
stranu dohody. Na žiadosť ktorejkoľvek zo strán dohody  
spoločný výbor do šesťdesiatich dní od tejto žiadosti zorgani­  
zuje stretnutie s cieľom výmeny názorov o dôsledkoch týchto  
nových právnych predpisov alebo zmien a doplnení na riadne  
fungovanie tejto dohody.  
2.  
Bez ohľadu na odsek 1 tohto článku a s výhradou článku  
27 (Vypovedanie), ak sa táto dohoda vypovie, alebo sa dočasne  
prestane uplatňovať, strany dohody sa predtým môžu dohodnúť  
na režime, ktorý sa má uplatňovať na služby leteckej dopravy  
medzi ich príslušnými územiami.  
6.  
Po výmene názorov uvedenej v ods. 5 spoločný výbor:  
3.  
Ak sa strany dohody stanú účastníkmi mnohostrannej  
dohody alebo schvália rozhodnutie prijaté ICAO alebo inou  
medzinárodnou organizáciou, ktorá rieši záležitosti, ktoré sú  
predmetom tejto dohody, obrátia sa na spoločný výbor, aby  
určil, či by sa táto dohoda mala revidovať s cieľom zohľadniť  
tento vývoj.  
a) prijíma rozhodnutie, ktorým sa reviduje príloha III k tejto  
dohode s cieľom zapracovať do nej, na základe reciprocity,  
ak to bude potrebné, nové právne predpisy alebo príslušné  
zmeny a doplnenia;  
b) prijíma rozhodnutie o tom, že nové právne predpisy alebo  
príslušné zmeny a doplnenia sú v súlade s touto dohodou  
alebo  
4.  
Táto dohoda sa nedotýka žiadneho rozhodnutia týchto  
dvoch strán dohody implementovať budúce odporúčania,  
ktoré môže navrhnúť ICAO. Strany dohody nesmú uvádzať  
túto dohodu alebo niektorú jej časť ako základ pri odporovaní  
úvahám ICAO o alternatívnych politikách v akejkoľvek veci,  
ktorá je predmetom tejto dohody.  
c) odporúča ďalšie opatrenia, ktoré sa majú prijať v primeranom  
čase s cieľom zabezpečiť riadne fungovanie tejto dohody.  
Článok 26  
Článok 27  
Zmeny a doplnenia  
Vypovedanie  
1.  
Ak si jedna zo strán dohody želá revidovať ustanovenia  
1.  
2.  
Táto dohoda sa uzatvára na neurčité obdobie.  
tejto dohody, oznámi to spoločnému výboru, ktorý o veci  
rozhodne. Zmena a doplnenie tejto dohody nadobúdajú účin­  
nosť po ukončení príslušných interných postupov každej strany  
dohody.  
Ktorákoľvek strana dohody môže kedykoľvek písomne  
oznámiť diplomatickou cestou druhej strane dohody svoje  
rozhodnutie vypovedať túto dohodu. Toto oznámenie sa  
časne zašle ICAO. Platnosť tejto dohody sa skončí o polnoci  
greenwichského stredného času na konci dopravnej sezóny  
IATA (Medzinárodného združenia leteckých dopravcov) trva­  
júcej jeden rok odo dňa písomného oznámenia o vypovedaní,  
pokiaľ:  
2.  
Spoločný výbor môže na základe návrhu jednej zo strán  
dohody a v súlade s týmto článkom rozhodnúť o úprave príloh  
k tejto dohode.  
3.  
Táto dohoda nevylučuje právo každej strany dohody  
a) nie je toto oznámenie zrušené dohodou strán dohody pred  
v súlade so zásadou zákazu diskriminácie jednostranne prijímať  
nové právne predpisy alebo meniť a dopĺňať existujúce právne  
predpisy v oblasti leteckej dopravy alebo súvisiacich oblastiach  
uvedených v prílohe III k tejto dohode.  
ukončením tohto obdobia alebo  
b) iná strana dohody, než tá, ktorá dohodu vypovedala, požiada  
o dlhšiu lehotu, ktorá nepresahuje 18 mesiacov, s cieľom  
zabezpečiť uspokojivé dojednanie následného režimu uplat­  
niteľného na služby leteckej dopravy medzi ich príslušnými  
územiami.  
4.  
Len čo jedna zo strán dohody začne pripravovať nové  
právne predpisy v oblasti leteckej dopravy alebo pridruženej  
SK  
6.12.2012  
Úradný vestník Európskej únie  
L 334/17  
Článok 28  
2.  
Bez ohľadu na ods. 1 tohto článku strany dohody súhla­  
sia, že začnú predbežne uplatňovať túto dohodu od prvého dňa  
mesiaca nasledujúceho po jednom z týchto termínov, podľa  
toho, čo nastane skôr: i) po dátume poslednej z nót, ktorými  
si strany dohody navzájom oznámili ukončenie postupov  
potrebných na predbežné uplatňovanie tejto dohody, alebo ii)  
po uplynutí 12 mesiacov odo dňa podpísania tejto dohody,  
s výhradou dodržania vnútorných postupov a/alebo vnútroštát­  
nych právnych predpisov strán dohody.  
Registrácia Medzinárodnou organizáciou civilného letectva  
a Sekretariátom Organizácie Spojených národov  
Túto dohodu a všetky jej zmeny a doplnenia zaregistruje ICAO  
a Sekretariát OSN.  
Článok 29  
Nadobudnutie platnosti  
1.  
Táto dohoda nadobúda platnosť jeden mesiac odo dňa  
poslednej nóty v rámci výmeny diplomatických nót medzi stra­  
nami dohody, ktorou sa potvrdzuje ukončenie všetkých  
postupov potrebných na nadobudnutie platnosti tejto dohody.  
Na účely tejto výmeny Jordánske hášimovské kráľovstvo doručí  
Generálnemu sekretariátu Rady Európskej únie svoju diploma­  
tickú nótu adresovanú Európskej únii a jej členským štátom  
a Generálny sekretariát Rady Európskej únie doručí Jordán­  
skemu hášimovskému kráľovstvu diplomatickú nótu Európskej  
únie a jej členských štátov. Diplomatická nóta Európskej únie  
a jej členských štátov obsahuje oznámenia od každého člen­  
ského štátu, ktorými sa potvrdzuje, že sa dokončili jeho postupy  
potrebné pre nadobudnutie platnosti tejto dohody.  
NA DÔKAZ TOHO nižšie podpísaní splnomocnení zástupcovia  
podpísali túto dohodu.  
V Bruseli dňa pätnásteho decembra dvetisícdesať, v dvoch vyho­  
toveniach  
v bulharskom, českom, dánskom, holandskom,  
anglickom, estónskom, fínskom, francúzskom, nemeckom, gréc­  
kom, maďarskom, talianskom, lotyšskom, litovskom, maltskom,  
poľskom, portugalskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom,  
španielskom, švédskom  
a arabskom jazyku, pričom všetky  
znenia sú rovnako autentické.  
SK  
L 334/18  
Úradný vestník Európskej únie  
6.12.2012  
Voor het Koninkrijk België  
Pour le Royaume de Belgique  
Für das Königreich Belgien  
Deze handtekening verbindt eveneens het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  
Cette signature engage égalament la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.  
Diese Unterschrift bindet zugleich die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.  
За Република България  
Za Českou republiku  
På Kongeriget Danmarks vegne  
Für die Bundesrepublik Deutschland  
SK  
6.12.2012  
Úradný vestník Európskej únie  
L 334/19  
Eesti Vabariigi nimel  
Thar cheann Na hÉireann  
For Ireland  
Για την Ελληνική Δημοκρατία  
Por el Reino de España  
Pour la République française  
Per la Repubblica italiana  
SK  
L 334/20  
Úradný vestník Európskej únie  
6.12.2012  
Για την Κυπριακή Δημοκρατία  
Latvijas Republikas vārdā –  
Lietuvos Respublikos vardu  
Pour le Grand-Duché de Luxembourg  
A Magyar Köztársaság részéről  
SK  
6.12.2012  
Úradný vestník Európskej únie  
L 334/21  
Għal Malta  
Voor het Koninkrijk der Nederlanden  
Für die Republik Österreich  
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej  
Pela República Portuguesa  
SK  
L 334/22  
Úradný vestník Európskej únie  
6.12.2012  
Pentru România  
Za Republiko Slovenijo  
Za Slovenskú republiku  
Suomen tasavallan puolesta  
För Republiken Finland  
För Konungariket Sverige  
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland