VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie Číslo: ÚV-11617/2018
Národnej rady
Slovenskej republiky
928
Návrhna vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Euro–stredomorskou dohodou o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a Jordánskym hášimovským kráľovstvom na strane druhej
Materiál predkladá:Materiál obsahuje:
Peter Pellegrini1. Návrh uznesenia NR SR
predseda vlády 2. Predkladacia správa
Slovenskej republiky3. Text dohody v slovenskom jazyku
4. Text dohody v anglickom jazyku
5. Doložka prednosti medzinárodnej zmluvy pred zákonmi SR
6. Doložka vybraných vplyvov
Bratislava, 28. marca 2018