DOLOŽKA PREDNOSTI
medzinárodnej zmluvy pred zákonmi
(čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky)
1. Gestor zmluvy: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
2. Názov zmluvy: Euro-stredozemská dohoda o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a vládou Izraelského štátu na strane druhej
3. Účel a predmet zmluvy a jeho úprava v právnom poriadku Slovenskej republiky:
Účelom dohody je vytvorenie otvoreného leteckého priestoru medzi Európskou úniou a štátom Izrael pri súčasnom dosiahnutí odstránenia právnych rozporov v existujúcich bilaterálnych zmluvách medzi členskými štátmi Európskej únie a štátom Izrael. Zároveň sa vytvorí jednotný trh leteckej dopravy medzi Európskou úniou a štátom Izrael s voľným tokom investícií a predpoklady pre to, aby leteckí dopravcovia Európskej únie a štátu Izrael mohli poskytovať letecké dopravné služby bez obmedzenia vrátane obsluhovania vnútroštátneho trhu.
Základné princípy Euro-stredozemskej leteckej dohody:
a) každý členský štát Európskej únie právo určiť na vykonávanie leteckých dopravných služieb súvisiacich s dohodou akéhokoľvek leteckého dopravcu Európskej únie [leteckého dopravcu vlastniaceho licenciu na vykonávanie leteckej dopravy za odplatu (ďalej len „prevádzková licencia“) ktoréhokoľvek členského štátu Európskej únie],
b) určenie leteckého dopravcu Európskej únie nie je v rámci Európskej únie obmedzené spôsobom vlastníctva ani hlavným miestom podnikania,
c) zmluvné strany dohody si navzájom uznávajú prevádzkové licencie a iné formy oprávnení, ktoré vydala druhá strana na poskytovanie leteckých dopravných služieb,
d) každá zmluvná strana dohody umožňuje štátnym príslušníkom druhej strany vlastniť svojich leteckých dopravcov,
e) leteckí dopravcovia Európskej únie môžu vykonávať priame lety do štátu Izrael z ľubovoľného bodu na území Európskej únie ,
f) boli odstránené všetky reštrikcie týkajúce sa tratí, cien a ponúkanej kapacity, avšak existujúce prepravné práva, dojednania v oblasti bezpečnostnej ochrany, ktoré vznikli na základe bilaterálnych dohôd a ktoré nie predmetom dohody, alebo ktoré výhodnejšie, sa môžu aj naďalej uplatňovať,
g) clá a poplatky za predmety určené na používanie alebo používané výlučne v súvislosti s prevádzkou alebo údržbou lietadiel, prípadne produkty určené na predaj cestujúcim alebo na používanie cestujúcimi v medzinárodnej obchodnej leteckej doprave na základe reciprocity oslobodené od všetkých dovozných obmedzení, daní z nehnuteľností, kapitálových poplatkov a odvodov (s upresneniami),
h) zmluvné strany dohody súhlasia so spoluprácou smerujúcou k dosiahnutiu vzájomného uznávania noriem bezpečnostnej ochrany,
i) spolupráca pri znižovaní nepriaznivých vplyvov leteckej dopravy na klimatické zmeny,
j) spravodlivá hospodárska súťaž vrátane nediskriminačného prístupu k potrebným zariadeniam a službám.
4. Priama úprava práv alebo povinností fyzických osôb alebo právnických osôb:
Hlava I: Článok 3 (Oprávnenie), Článok 8 (Obchodné príležitosti), Článok 9 (Clá a poplatky),
Článok 11 (Tvorba cien),
5. Úprava predmetu medzinárodnej zmluvy v práve EÚ:
V primárnom práve je daná problematika upravená v 3. časti Hlave VI (Doprava) článok 100 ods. 2 v spojení s článkom 218 ods. 5 a 7 a článkom 218 ods. 8 prvým pododsekom Zmluvy o fungovaní Európskej únie. V sekundárnom práve je daná problematika upravená rozhodnutím Rady a zástupcov vlád členských štátov zasadajúcich v Rade (2013/398/EÚ) z 20. Decembra 2012 o podpise a predbežnom vykonávaní Euro-stredozemskej leteckej dohody medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a vládou Izraelského štátu na strane druhej v mene Európskej únie (Ú. v. L 208/1, 2.8.2013).
Zhoda s právom EÚ: úplná
6.Kategória zmluvy podľa čl. 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky (vyžaduje pred ratifikáciou súhlas Národnej rady Slovenskej republiky):
Dohoda je mnohostrannou medzinárodnou zmluvou prezidentskej povahy podľa článku 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá priamo zakladá práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb, a preto podlieha pred jej ratifikáciou súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky.
7.Kategória zmluvy podľa čl. 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky (má prednosť pred zákonmi):
Dohoda je mnohostrannou medzinárodnou zmluvou prezidentskej povahy podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá priamo zakladá práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a ktorá po ratifikácii a vyhlásení spôsobom ustanoveným zákonom, má prednosť pred zákonmi.
8.Dopady prijatia medzinárodnej zmluvy, ktorá prednosť pred zákonmi, na právny poriadok Slovenskej republiky:
Na vykonávanie mnohostrannej medzinárodnej dohody nie je potrebné zrušiť, meniť ani prijať žiadny vnútroštátny právny predpis.