Predkladacia správa
Euro-stredozemská dohoda o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a vládou Izraelského štátu na strane druhej (ďalej len „dohoda“) bola podpísaná všetkými vtedajšími členskými štátmi Európskej únie, zástupcom Európskej únie a zástupcom štátu Izrael 10. júna 2013 a publikovaná v Úradnom vestníku Európskej únie 02. augusta 2013 (Ú. v. EÚ L 208, 02. 08. 2013).
Rokovania so štátom Izrael viedla Európska komisia od roku 2006 s cieľom uzatvorenia leteckej dohody medzi členskými štátmi Európskej únie a štátom Izrael o určitých aspektoch leteckých dopravných služieb, tzv. horizontálnu dohodu. Táto horizontálna dohoda bola podpísaná 09. decembra 2008, publikovaná v Úradnom vestníku Európskej únie 02. apríla 2009 (Ú. v. L 90, 02. 04. 2009) a nadobudla platnosť dňa 04. novembra 2009. Dôležitým impulzom na začatie rokovaní bolo zvyšovanie významu ekonomických a obchodných vzťahov, ako aj nárast turizmu medzi jednotlivými členskými štátmi a štátom Izrael.
Z dôvodu vytvorenia otvoreného trhu v oblasti leteckej dopravy medzi Európskou úniou a štátom Izrael začala Európska komisia v roku 2012 rokovania so štátom Izrael o uzatvorení dohody s cieľom vytvoriť liberálne podmienky pôsobenia leteckých dopravcov Európskej únie a štátu Izrael. Európska komisia ocenila, že počas prvých rokovaní sa ukázalo, že obe strany pracovali na odbúravaní bariér a zlepšovaní vzťahov medzi Európskou úniou a štátom Izrael.
Ustanovenia dohody po ratifikácií všetkými členskými štátmi Európskej únie a štátom Izrael nahradia príslušné ustanovenia existujúcich bilaterálnych dohôd medzi členskými štátmi Európskej únie a štátom Izrael, pričom existujúce udelené prepravné práva, dojednania v oblasti bezpečnostnej ochrany, ktoré vychádzajú z existujúcich bilaterálnych dohôd medzi členskými štátmi Európskej únie a štátom Izrael, alebo iné dojednania, ktoré nie predmetom dohody, alebo ktoré výhodnejšie, sa môžu naďalej uplatňovať. Dohoda vytvára priestor pre rozvoj podnikateľských aktivít a zamestnanosti.
Dohoda je mnohostrannou medzinárodnou zmluvou podľa článku 7 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá priamo zakladá práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb, a preto podlieha pred jej ratifikáciou súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky. Zároveň je dohoda je medzinárodnou zmluvou podľa článku 7 ods. 5 Ústavy Slovenskej republiky, ktorá po ratifikácii a vyhlásení spôsobom ustanoveným zákonom, prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky. Prezident Slovenskej republiky vyjadril súhlas s predbežným vykonávaním dohody dňa 13. decembra 2012. Dohoda sa predbežne vykonáva od 10. júna 2013 v súlade s článkom 30 ods. 1.
Dohoda je v súlade so zahraničnými záujmami Slovenskej republiky a je vypracovaná v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi Slovenskej republiky a všeobecnými zásadami medzinárodného práva, ako aj záväzkami Slovenskej republiky vyplývajúcimi jej z iných medzinárodných dokumentov.
Materiál bol schválený vládou SR uznesením číslo 126/2018 zo dňa 28. marca 2018.