SK  
2.8.2013  
Úradný vestník Európskej únie  
L 208/3  
EURO-STREDOZEMSKÁ DOHODA O LETECKEJ DOPRAVE  
medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a vládou Izraelského štátu na strane  
druhej  
BELGICKÉ KRÁĽOVSTVO,  
BULHARSKÁ REPUBLIKA,  
ČESKÁ REPUBLIKA,  
DÁNSKE KRÁĽOVSTVO,  
SPOLKOVÁ REPUBLIKA NEMECKO,  
ESTÓNSKA REPUBLIKA,  
ÍRSKO,  
HELÉNSKA REPUBLIKA,  
ŠPANIELSKE KRÁĽOVSTVO,  
FRANCÚZSKA REPUBLIKA,  
TALIANSKA REPUBLIKA,  
CYPERSKÁ REPUBLIKA,  
LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,  
LITOVSKÁ REPUBLIKA,  
LUXEMBURSKÉ VEĽKOVOJVODSTVO,  
MAĎARSKO,  
MALTY,  
HOLANDSKÉ KRÁĽOVSTVO,  
RAKÚSKA REPUBLIKA,  
POĽSKÁ REPUBLIKA,  
PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,  
RUMUNSKO,  
SLOVINSKÁ REPUBLIKA,  
SLOVENSKÁ REPUBLIKA,  
FÍNSKA REPUBLIKA,  
ŠVÉDSKE KRÁĽOVSTVO,  
SPOJENÉ KRÁĽOVSTVO VEĽKEJ BRITÁNIE A SEVERNÉHO ÍRSKA,  
zmluvné strany Zmluvy o Európskej únii a Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ďalej len „členské štáty“, a  
SK  
L 208/4  
Úradný vestník Európskej únie  
2.8.2013  
EURÓPSKA ÚNIA  
na jednej strane a  
VLÁDA IZRAELSKÉHO ŠTÁTU, ďalej len „Izrael“  
na strane druhej,  
SO ŽELANÍM podporovať medzinárodný systém leteckej dopravy založený na spravodlivej hospodárskej súťaži medzi  
leteckými dopravcami na trhu s minimálnymi zásahmi a reguláciou zo strany vlády;  
SO ŽELANÍM uľahčiť rozširovanie príležitostí medzinárodnej leteckej dopravy okrem iného prostredníctvom rozvoja sietí  
leteckej dopravy na uspokojenie potrieb cestujúcich a prepravcov nákladu výhodnými službami leteckej dopravy;  
UZNÁVAJÚC dôležitosť leteckej dopravy pri podpore obchodu, cestovného ruchu a investícií;  
SO ŽELANÍM umožniť leteckým dopravcom ponúkať cestujúcej verejnosti a verejným prepravcom konkurenčné ceny  
a služby na otvorených trhoch;  
UZNÁVAJÚC potenciálne prínosy konvergencie právnych predpisov a vo vhodnom rozsahu harmonizácie predpisov;  
ŽELAJÚC SI, aby liberalizované prostredie bolo prínosom pre všetky odvetvia leteckej dopravy vrátane pracovníkov  
leteckých dopravcov;  
ŽELAJÚC SI zabezpečiť najvyšší stupeň bezpečnosti a bezpečnostnej ochrany medzinárodnej leteckej dopravy a znova  
zdôrazňujúc vážne znepokojenie nad skutkami alebo hrozbami proti ochrane lietadiel, ktoré ohrozujú bezpečnosť osôb  
a majetku a nepriaznivo vplývajú na leteckú dopravu a podkopávajú dôveru verejnosti v bezpečnosť civilného letectva;  
UZNÁVAJÚC potreby bezpečnostnej ochrany v súvislosti so vzťahmi  
a Izraelom v dôsledku súčasnej geopolitickej situácie;  
v leteckej doprave medzi Európskou úniou  
BERÚC NA VEDOMIE Dohovor o medzinárodnom civilnom letectve, ktorý bol 7. decembra 1944 otvorený na podpis  
v Chicagu;  
UZNÁVAJÚC, že táto Euro-stredozemská dohoda o leteckej doprave patrí do rozsahu pôsobnosti euro-stredozemského  
partnerstva, ktoré je uvedené v barcelonskom vyhlásení z 28. novembra 1995;  
BERÚC NA VEDOMIE spoločnú vôľu podporiť euro-stredozemský letecký priestor vychádzajúci zo zásad konvergencie  
právnych predpisov, spolupráce regulačných orgánov a liberalizácie prístupu na trh;  
ŽELAJÚC si zabezpečiť rovnaké podmienky poskytujúce leteckým dopravcom spravodlivé a rovnaké príležitosti na  
poskytovanie služieb leteckej dopravy;  
UZNÁVAJÚC, že dotácie môžu nepriaznivo ovplyvniť hospodársku súťaž leteckých dopravcov a môžu ohroziť základné  
ciele tejto dohody,  
POTVRDZUJÚC dôležitosť ochrany životného prostredia pri tvorbe a vykonávaní medzinárodnej leteckej politiky a uzná­  
vajúc právo zvrchovaných štátov prijímať na tento účel primerané opatrenia,  
BERÚC NA VEDOMIE dôležitosť ochrany spotrebiteľov vrátane ochrany, ktorú poskytuje Dohovor o zjednotení niekto­  
rých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu podpísaný 28. mája 1999 v Montreale, keďže strany dohody sú  
účastníkmi tohto dohovoru;  
BERÚC NA VEDOMIE, že táto dohoda predpokladá výmenu osobných údajov, ktorá bude podliehať právnym predpisom  
strán dohody v oblasti ochrany údajov a rozhodnutiu Komisie z 31. januára 2011 v súlade so smernicou Európskeho  
parlamentu a Rady 95/46/ES o primeranej ochrane osobných údajov Izraelským štátom, pokiaľ ide o automatické  
spracovanie osobných údajov (2011/61/EÚ);  
S ÚMYSLOM budovať na sústave existujúcich dohôd o leteckej doprave s cieľom otvoriť prístup na trhy a maximálne  
zvýšiť výhody pre spotrebiteľov, leteckých dopravcov, pracovníkov a verejnosť strán dohody;  
SK  
2.8.2013  
Úradný vestník Európskej únie  
L 208/5  
BERÚC NA VEDOMIE, že táto dohoda sa má uplatňovať postupne ale v úplnej miere a že vhodným mechanizmom  
možno zabezpečiť vznik rovnocenných regulačných požiadaviek a noriem pre civilné letectvo vychádzajúcich z najvyšších  
štandardov uplatňovaných stranami dohody  
SA DOHODLI TAKTO:  
Článok 1  
územím udeľujúceho štátu a územím tretieho štátu, pod  
podmienkou, že takéto služby začínajú na území štátu  
prijímateľa, alebo sa na ňom končia;  
Vymedzenie pojmov  
Na účely tejto dohody, ak nie je stanovené inak:  
(11) „spôsobilosť“ znamená, či je letecký dopravca spôsobilý  
prevádzkovať medzinárodné letecké dopravné služby,  
teda či má uspokojivé finančné schopnosti a adekvátne  
manažérske skúsenosti a či je pripravený dodržiavať  
zákony, právne predpisy a požiadavky, ktorými sa musia  
takéto služby pri svojej prevádzke riadiť;  
(1) „dohodnutá služba“ a „určená trasa“ znamenajú medziná­  
rodnú leteckú dopravu podľa článku 2 tejto dohody  
a prílohy I k tejto dohode;  
(2) „dohoda“ znamená túto dohodu, jej prílohy a akékoľvek  
ich zmeny a doplnenia;  
(12) „úplné náklady“ znamenajú náklady na poskytnutie služby  
plus primeranú odplatu za administratívne režijné náklady  
a prípadne akékoľvek príslušné odplaty, ktoré odrážajú  
(3) „letecký dopravca“ znamená podnik s platnou prevádz­  
kovou licenciou;  
náklady súvisiace  
s
ochranou životného prostredia  
a ktoré sa uplatňujú bez ohľadu na štátnu príslušnosť;  
(4) „letecká doprava“ znamená dopravu cestujúcich, batožiny,  
nákladu a pošty civilným lietadlom, a to samostatne alebo  
v kombinácii, ktorá sa ponúka verejnosti za úhradu alebo  
za nájomné, ktorá, aby nedošlo k pochybnostiam, obsa­  
(13) „medzinárodná letecká doprava“ znamená leteckú dopravu,  
ktorá prechádza cez vzdušný priestor nad územím aspoň  
dvoch štátov.  
huje pravidelnú  
a nepravidelnú (charterovú) leteckú  
dopravu a len nákladné služby;  
(14) „IATA“ znamená Medzinárodné združenie leteckých  
dopravcov;  
(5) „dohoda  
o
pridružení“ znamená euro-stredozemskú  
dohodu o pridružení medzi Európskymi spoločenstvami  
a ich členskými štátmi na jednej strane a Izraelským  
štátom na strane druhej, podpísanú 20. novembra 1995  
v Bruseli;  
(15) „ICAO“ znamená Medzinárodnú organizáciu civilného  
letectva;  
(16) „štátny príslušník“ znamená:  
a) akúkoľvek osobu s izraelským občianstvom v prípade  
Izraela alebo štátnou príslušnosťou členského štátu  
v prípade Európskej únie a jej členských štátov alebo  
(6) „príslušné orgány“ znamenajú orgány alebo subjekty  
štátnej správy zodpovedné za administratívne funkcie  
podľa tejto dohody;  
b) akýkoľvek subjekt, (i) ktorý vlastnia priamo alebo na  
základe väčšinového vlastníctva a neustále účinne  
kontrolujú osoby alebo subjekty s izraelským občian­  
stvom v prípade Izraela alebo osoby a subjekty so  
štátnou príslušnosťou členského štátu alebo jedného  
z iných štátov uvedených v prílohe III v prípade Európ­  
skej únie a jej členských štátov a (ii) ktorého hlavné  
miesto podnikania je v Izraeli v prípade Izraela alebo  
v členskom štáte v prípade Európskej únie a jej člen­  
ských štátov;  
(7) „strany dohody“ znamená na jednej strane Európsku úniu  
alebo jej členské štáty alebo Európsku úniu a jej členské  
štáty v súlade s príslušnými právomocami a na druhej  
strane Izrael;  
(8) „dohovor“ je Dohovor  
o medzinárodnom civilnom  
letectve, ktorý sa otvoril na podpis 7. decembra 1944  
v Chicagu, a zahŕňa:  
a) akúkoľvek zmenu a doplnenie, ktoré nadobudli plat­  
nosť podľa článku 94 písm. a) dohovoru a ratifikoval  
ich tak Izrael, ako i členský štát alebo členské štáty  
Európskej únie, a  
(17) „štátna príslušnosť“ znamená v prípade, že ide o leteckého  
dopravcu, či letecký dopravca spĺňa požiadavky týkajúce sa  
vlastníctva, účinnej kontroly a hlavného miesta podnika­  
nia;  
b) akúkoľvek prílohu alebo akúkoľvek zmenu a doplnenie  
prílohy, prijaté podľa článku 90 dohovoru, pokiaľ táto  
príloha alebo zmena a doplnenie sú kedykoľvek platné  
pre Izrael a členský štát alebo členské štáty Európskej  
únie a sú relevantné pre daný problém;  
(18) „nepravidelná letecká dopravná služba“ znamená  
akákoľvek komerčná letecká služba iná ako pravidelná  
letecká služba;  
(19) „Prevádzková licencia“ znamená (i) v prípade Európskej  
únie a jej členských štátov prevádzkovú licenciu a všetky  
ostatné príslušné dokumenty alebo osvedčenia podľa naria­  
denia ES 1008/2008 a všetkých následných nástrojov a (ii)  
v prípade Izraela licenciu na prevádzku leteckej dopravy  
a všetky ostatné príslušné dokumenty alebo osvedčenia  
podľa článku 18 izraelského zákona o leteckej doprave  
z roku 2011 a všetkých následných nástrojov;  
(9) „Zmluvy EÚ“ znamenajú Zmluvu o Európskej únii  
a Zmluvu o fungovaní Európskej únie,  
(10) „právo v rámci piatej slobody“ znamená právo alebo  
výsadu udelené jedným štátom („udeľujúci štát“) leteckým  
dopravcom z iného štátu („štát prijímateľa“) na poskyto­  
vanie služieb medzinárodnej leteckej dopravy medzi  
SK  
L 208/6  
Úradný vestník Európskej únie  
2.8.2013  
(20) „cena“ znamená:  
alebo prílev majetku, prípadný priamy prevod  
prostriedkov do spoločnosti alebo prevzatie finančných  
záväzkov spoločnosti, ako sú napr. záruky na pôžičku,  
kapitálové injekcie, vlastníctvo, ochrana proti bankrotu  
alebo poistenie;  
a) „letecké cestovné“, ktoré sa platí leteckým dopravcom  
alebo ich zástupcom alebo iným predajcom leteniek za  
prepravu cestujúcich a batožiny v rámci leteckej  
dopravnej služby, a všetky podmienky, za ktorých sa  
toto cestovné uplatňuje, vrátane odplát a podmienok  
ponúknutých za agentúrne a iné doplnkové služby a  
b) príjmy príslušných orgánov, vlády, regionálneho orgánu  
alebo inej verejnej organizácie, ktoré sú inak splatné,  
nie sú nárokované alebo sú nezinkasované;  
b) „letecké sadzby“, ktoré sa platia za prepravu nákladu,  
a podmienok, za ktorých sa tieto sadzby uplatňujú,  
vrátane odplát a podmienok ponúknutých za agentúrne  
a iné doplnkové služby.  
c) príslušné orgány, vláda, regionálny orgán alebo iná  
verejná organizácia poskytujú tovar alebo služby,  
ktoré nepatria do všeobecnej infraštruktúry, alebo  
tovar či služby nakupujú alebo  
Toto vymedzenie zahŕňa, ak je to vhodné, povrchovú  
dopravu v spojení s medzinárodnou leteckou dopravou  
a príslušné podmienky.  
d) príslušné orgány, vláda, regionálny orgán alebo iná  
verejná organizácia uhrádza platby do mechanizmu  
financovania alebo splnomocní alebo poverí súkromný  
orgán, aby vykonával jeden alebo viac typov funkcií  
uvedených v písmenách a), b) a c), ktoré by sa za  
bežných okolností zverili vláde, pričom použitý postup  
sa v praxi v podstate neodlišuje od bežnej praxe vlád  
(21) „hlavné miesto podnikania“ znamená administratívne  
ústredie alebo registrované sídlo leteckého dopravcu na  
strane dohody, v ktorom sa vykonávajú hlavné finančné  
operácie a prevádzková kontrola vrátane riadenia zacho­  
vania letovej spôsobilosti leteckého dopravcu v súlade  
s jeho prevádzkovou licenciou;  
a ak sa tým poskytuje určitá výhoda.  
(22) „služba vo verejnom záujme“ znamená záväzok leteckých  
dopravcov zabezpečiť na určenej trase poskytovanie mini­  
málnych pravidelných leteckých dopravných služieb spĺňa­  
júcich stanovené normy kontinuity, pravidelnosti, cenot­  
vorby a minimálnej kapacity, ktoré by letecký dopravca  
nedodržal, ak by sledoval výhradne svoj ekonomický  
záujem. Príslušná strana dohody môže leteckým  
dopravcom kompenzovať plnenie záväzku verejnej služby.  
(26) „územie“ znamená v prípade Izraela územie Izraelského  
štátu a v prípade Európskej únie pozemné oblasti (pevnina  
a ostrovy), vnútrozemské vody a pobrežné vody, v ktorých  
sa uplatňujú zmluvy EÚ za podmienok ustanovených  
v zmluvách EÚ a všetkých následných nástrojoch. Uplat­  
ňovaním tejto dohody na gibraltárske letisko nie je  
dotknutá príslušná právna pozícia Španielskeho kráľovstva  
a Spojeného kráľovstva, pokiaľ ide o ich spor o právomoc  
nad územím, na ktorom sa nachádza letisko, a zachovanie  
pozastavenia uplatňovania opatrení liberalizácie leteckých  
dopravných služieb na gibraltárske letisko v takej podobe,  
v akej existovali k 18. septembru 2006 medzi členskými  
štátmi v súlade s podmienkami vládneho vyhlásenia týka­  
júceho sa gibraltárskeho letiska, prijatého 18. septembra  
2006 v Cordobe. Uplatňovaním tejto dohody nie je  
dotknuté postavenie území, ktoré sú od júna 1967 pod  
správou Izraela;  
(23) „pravidelná letecká dopravná služba“ znamená sériu letov  
so všetkými týmito charakteristikami:  
a) pri každom lete sú miesta na sedenie a/alebo kapacita  
na prepravu nákladu a/alebo pošty k dispozícii pre  
individuálny nákup zo strany verejnosti (buď priamo  
od leteckého dopravcu alebo od jeho poverených agen­  
tov);  
b) uskutočňuje sa tak, aby slúžila na dopravu medzi tými  
istými dvoma alebo viacerými letiskami, buď:  
(27) „odplata za použitie služby“ znamená odplatu uloženú  
leteckým dopravcom za poskytnutie zariadení alebo  
služieb letísk, zariadení alebo služieb spojených so  
životným prostredím, s leteckou navigáciou alebo zaria­  
dení a služieb leteckej bezpečnostnej ochrany vrátane súvi­  
siacich služieb a zariadení.  
— podľa uverejneného cestovného poriadku alebo  
— letmi, ktoré sú také pravidelné a frekventované, že  
tvoria rozpoznateľnú systematickú sériu;  
(24) „SESAR“ (Single European Sky ATM Research – Výskum  
manažmentu letovej prevádzky jednotného európskeho  
neba) znamená technickú implementáciu jednotného  
európskeho vzdušného priestoru, ktorá zabezpečuje koor­  
dinovaný, synchronizovaný výskum, vývoj a rozmiestňo­  
vanie nových generácií systémov manažmentu letovej  
prevádzky;  
HLAVA I  
HOSPODÁRSKE USTANOVENIA  
Článok 2  
Dopravné práva  
1.  
Každá strana dohody udeľuje druhej strane dohody  
(25) „dotácia“ znamená akýkoľvek finančný príspevok udelený  
príslušnými orgánmi, vládou, regionálnou organizáciou  
alebo inou verejnou organizáciou, čiže keď:  
v súlade s prílohou I a prílohou II nasledujúce práva na usku­  
točnenie medzinárodnej leteckej dopravy leteckými dopravcami  
druhej strany dohody:  
a) postup príslušných orgánov, vlády, regionálneho  
orgánu alebo inej verejnej organizácie zahŕňa priamy  
prevod prostriedkov, ako sú napr. granty, pôžičky  
a) právo prelietavať bez pristátia ponad územie strany dohody  
udeľujúcej práva;  
SK  
2.8.2013  
Úradný vestník Európskej únie  
L 208/7  
b) právo pristávať na jej území na akékoľvek iné účely, ako sú  
nastúpenie alebo vystúpenie cestujúcich, naloženie alebo  
vyloženie batožiny, nákladu a/alebo poštových zásielok  
v leteckej doprave (účely, ktoré nie sú spojené s leteckou  
dopravou);  
— leteckého dopravcu priamo alebo prostredníctvom väčši­  
nového vlastníckeho podielu vlastnia a účinne kontrolujú  
členské štáty Európskej únie a/alebo štátni príslušníci  
členských štátov Európskej únie alebo iné štáty uvedené  
v prílohe III a/alebo štátni príslušníci týchto iných štátov;  
c) pri vykonávaní dohodnutej služby na určenej trase právo  
pristávať na území zmluvnej strany udeľujúcej práva na  
účely nastúpenia alebo vystúpenia cestujúcich, naloženia  
alebo vyloženia nákladu a/alebo poštových zásielok v medzi­  
národnej leteckej doprave, a to samostatne alebo v kombiná­  
cii; a  
c) letecký dopravca spĺňa podmienky podľa zákonov a iných  
právnych predpisov, ktoré bežne uplatňuje príslušný orgán  
pre vykonávanie medzinárodnej leteckej dopravy a  
d) ustanovenia uvedené v článku 13 a v článku 14 sú udržia­  
d) práva, ktoré sú iným spôsobom stanovené v tejto dohode.  
vané a spravované.  
2.  
Žiadne ustanovenie tejto dohody neoprávňuje leteckých  
dopravcov:  
Článok 3a  
Vzájomné uznávanie regulačných rozhodnutí týkajúcich sa  
a) Izraela na území ktoréhokoľvek členského štátu priberať  
cestujúcich, nakladať batožinu, náklad a/alebo poštu, ktoré  
sa prepravujú za úhradu a sú určené pre iné miesto na území  
tohto členského štátu,  
spôsobilosti leteckého dopravcu a štátnej príslušnosti  
Po prijatí žiadosti o oprávnenie od leteckého dopravcu jednej  
strany dohody príslušné orgány druhej strany dohody uznajú  
akékoľvek rozhodnutia o spôsobilosti a/alebo štátnej prísluš­  
nosti vydané príslušnými orgánmi prvej strany dohody vzťahu­  
júce sa na tohto leteckého dopravcu, ako keby také rozhodnutie  
vykonali jej vlastné príslušné orgány, a nebudú sa týmito zále­  
žitosťami ďalej zaoberať s výnimkou ustanovení v písmene a)  
nižšie.  
b) Európskej únie vziať na palubu na území Izraela cestujúcich,  
batožinu, náklad a/alebo poštu, ktoré sa prepravujú za  
úhradu a sú určené na iné miesto na území Izraela.  
Článok 3  
Oprávnenie  
a) Ak po prijatí žiadosti o oprávnenie od leteckého dopravcu  
alebo po udelení takéhoto oprávnenia príslušné orgány prijí­  
majúcej strany dohody majú osobitné obavy vyplývajúce  
z dôvodnej pochybnosti, že napriek rozhodnutiu vydanému  
príslušnými orgánmi druhej strany dohody podmienky  
stanovené v článku 3 tejto dohody pre udelenie príslušných  
oprávnení alebo povolení neboli splnené, v takom prípade  
okamžite informujú tieto orgány a uvedú podstatné dôvody  
svojich obáv. V takomto prípade môže každá strana dohody  
požiadať o konzultácie, na ktorých sa môžu zúčastniť  
zástupcovia príslušných orgánov strán dohody, a/alebo  
o poskytnutie dodatočných informácií súvisiacich s takýmito  
obavami, a takejto žiadosti sa vyhovie v najkratšom  
možnom čase. Ak záležitosť zostane nevyriešená, ktorá­  
koľvek strana dohody ju môže predložiť spoločnému výboru  
zriadenému podľa článku 22 tejto dohody a v súlade  
s článkom 22 odsekmi 7 a 9 môže prijať vhodné ochranné  
opatrenia podľa článku 24.  
1.  
Po prijatí žiadostí o prevádzkové oprávnenie od leteckého  
dopravcu jednej zo strán dohody príslušné orgány udelia  
príslušné oprávnenia bezodkladne, pokiaľ:  
a) v prípade leteckého dopravcu Izraela:  
— letecký dopravca má hlavné miesto podnikania v Izraeli  
a získal prevádzkovú licenciu v súlade s právnymi pred­  
pismi Izraela a  
— účinnú regulačnú kontrolu leteckého dopravcu vykonáva  
a udržiava Izrael a  
— leteckého dopravcu vlastní, priamo alebo formou väčši­  
nového vlastníckeho podielu, a účinne ovláda Izrael  
a/alebo jeho štátni príslušníci;  
b) Tieto postupy sa netýkajú uznávania rozhodnutí vzťahujú­  
b) v prípade leteckého dopravcu Európskej únie:  
cich sa na:  
— letecký dopravca má hlavné miesto podnikania na území  
štátu Európskej únie podľa zmlúv EÚ a získal prevádz­  
kovú licenciu v súlade s právnymi predpismi Európskej  
únie a  
(i) bezpečnostné osvedčenia alebo oprávnenia;  
(ii) opatrenia bezpečnostnej ochrany; alebo  
(iii) poistné krytie.  
členský štát Európskej únie zodpovedný za vydávanie  
osvedčenia  
leteckého  
prevádzkovateľa  
vykonáva  
a
udržiava účinnú regulačnú kontrolu leteckého  
dopravcu a príslušný orgán je jasne uvedený a  
SK  
L 208/8  
Úradný vestník Európskej únie  
2.8.2013  
Článok 4  
2.  
Vo vzťahu k odseku 1 tohto článku sú konkrétne inves­  
tície prostredníctvom podielnikov strán dohody jednotlivo  
povolené na základe predchádzajúceho rozhodnutia spoločného  
výboru v súlade s článkom 22 ods. 2 tejto dohody.  
Zamietnutie, zrušenie, pozastavenie alebo obmedzenie  
oprávnenia  
1.  
Príslušné orgány každej strany dohody môžu zamietnuť,  
zrušiť, pozastaviť alebo obmedziť prevádzkové oprávnenia alebo  
inak pozastaviť alebo obmedziť činnosť leteckého dopravcu inej  
strany dohody, ak:  
V tomto rozhodnutí sa uvádzajú podmienky spojené s vykoná­  
vaním dohodnutých služieb podľa tejto dohody a so službami  
medzi tretími krajinami a stranami dohody. Ustanovenia článku  
22 ods. 9 tejto dohody sa nevzťahujú na tento typ rozhodnutí.  
a) v prípade leteckého dopravcu Izraela:  
— letecký dopravca nemá hlavné miesto podnikania v Izraeli  
alebo nezískal prevádzkové osvedčenie v súlade s prísluš­  
nými právnymi predpismi Izraela alebo  
Článok 6  
Dodržiavanie zákonov a iných právnych predpisov  
1.  
Zákony a iné právne predpisy, ktoré sa na území jednej  
— účinnú regulačnú kontrolu leteckého dopravcu nevyko­  
strany dohody uplatňujú na prílety a odlety lietadiel na toto  
územie alebo z tohto územia a používaných na medzinárodnú  
leteckú dopravu, alebo zákony a iné právne predpisy, ktoré sa  
týkajú prevádzkovania a navigácie lietadiel, musia leteckí  
dopravcovia druhej strany dohody dodržiavať pri prílete lietadla  
na toto územie, pobyte na ňom alebo pri odlete z tohto  
územia.  
náva alebo neudržiava Izrael alebo  
— leteckého dopravcu nevlastní, priamo alebo formou  
čšinového vlastníckeho podielu a účinne neovláda  
Izrael a/alebo jeho štátni príslušníci;  
b) v prípade leteckého dopravcu Európskej únie:  
— letecký dopravca nemá hlavné miesto podnikania na  
území štátu Európskej únie podľa zmlúv EÚ a nezískal  
prevádzkovú licenciu v súlade s právnymi predpismi  
Európskej únie alebo  
2.  
Pri vstupe na územie prvej strany dohody, na tomto  
území alebo pri odlete z tohto územia musia cestujúci, posádka  
alebo náklad leteckých dopravcov druhej strany dohody  
dodržiavať zákony a iné právne predpisy platné na území  
prvej strany dohody, ktoré sa týkajú vstupu na toto územie  
alebo odletu z neho cestujúcich, posádky alebo nákladu v lietadle  
(vrátane predpisov týkajúcich sa vstupu, odbavenia, prisťahova­  
lectva, pasov, colného odbavenia a karantény alebo v prípade  
pošty, poštových predpisov), alebo sa musia dodržať v ich  
zastúpení.  
členský štát Európskej únie zodpovedný za vydávanie  
osvedčení leteckých prevádzkovateľov nevykonáva  
a
neudržiava účinnú regulačnú kontrolu leteckého  
dopravcu a príslušný orgán nie je jasne uvedený alebo  
— leteckého dopravcu priamo alebo prostredníctvom väčši­  
nového vlastníckeho podielu nevlastnia a účinne nekon­  
trolujú členské štáty Európskej únie a/alebo štátni prísluš­  
níci členských štátov Európskej únie alebo iné štáty  
uvedené v prílohe III a/alebo štátni príslušníci týchto  
iných štátov;  
Článok 7  
Konkurenčné prostredie  
1.  
Strany dohody potvrdzujú uplatňovanie ustanovení kapi­  
toly 3 („Hospodárska súťaž“) hlavy IV dohody o pridružení  
c) letecký dopravca nedodržal zákony a iné právne predpisy  
k tejto dohode.  
uvedené v článku 6 tejto dohody,  
d) ustanovenia uvedené v článku 13 a v článku 14 nie sú  
2.  
Strany dohody potvrdzujú, že ich spoločným cieľom je  
udržiavané a spravované alebo  
spravodlivé a konkurenčné prostredie na prevádzku služieb  
leteckej dopravy. Strany dohody uznávajú, že leteckí doprav­  
covia budú s najväčšou pravdepodobnosťou realizovať spravod­  
livé konkurenčné postupy vtedy, keď títo leteckí dopravcovia  
budú fungovať na plne komerčnom základe bez dotácií a keď  
bude zabezpečený neutrálny a nediskriminačný prístup k leti­  
skovým zariadeniam a službám, ako aj k prideľovaniu prevádz­  
kových intervalov.  
e) strana dohody sa presvedčila v súlade s článkom 7, že sa  
nenapĺňajú podmienky konkurenčného prostredia.  
2.  
Ak nie je potrebné okamžité opatrenie s cieľom zabrániť  
ďalšiemu nedodržiavaniu odseku 1 písm. c) alebo d), práva  
ustanovené v tomto článku sa uplatňujú len po konzultáciách  
s príslušnými orgánmi druhej strany dohody.  
Článok 5  
3.  
Ak jedna strana dohody zistí, že na území druhej strany  
dohody sú podmienky, najmä z dôvodu dotácií, ktoré by  
nepriaznivo ovplyvnili spravodlivé a rovnaké príležitosti jej  
leteckých dopravcov, pokiaľ ide o ich konkurencieschopnosť,  
môže druhej strane dohody predložiť pripomienky. Okrem  
toho môže požiadať o zasadnutie spoločného výboru, ako sa  
ustanovuje v článku 22 tejto dohody. Konzultácie sa začnú do  
30 dní od prijatia takej žiadosti. Nedosiahnutie uspokojivej  
dohody v lehote 30 dní od začatia konzultácií je dôvodom,  
aby strana dohody, ktorá požiadala o konzultácie, prijala opat­  
renie na zamietnutie, neposkytnutie príslušnému leteckému  
Investícia  
1.  
Bez ohľadu na článok 3 a článok 4 tejto dohody a po  
overení v spoločnom výbore v súlade s článkom 22 ods. 10, že  
existujú vzájomné dojednania, strany dohody môžu umožniť  
čšinové vlastníctvo a/alebo efektívnu kontrolu leteckých  
dopravcov Izraela zo strany členských štátov Európskej únie  
alebo ich štátnych príslušníkov alebo leteckých dopravcov  
Európskej únie zo strany Izraela alebo jeho štátnych prísluš­  
níkov v súlade s podmienkami odseku 2 tohto článku.  
SK  
2.8.2013  
Úradný vestník Európskej únie  
L 208/9  
dopravcovi alebo leteckým dopravcom tejto strany dohody  
prevádzkových oprávnení, na ich zrušenie alebo pozastavenie  
alebo uloženie vhodných podmienok vo vzťahu k nim v súlade  
s článkom 4.  
(i) právo vykonávať svoju vlastnú pozemnú obsluhu  
(ďalej len „pozemná obsluha pre vlastnú potrebu“)  
alebo podľa svojho uváženia;  
4.  
Opatrenia uvedené v odseku 3 musia byť vhodné, prime­  
rané a ich rozsah pôsobnosti a trvanie sa musí obmedzovať na  
to, čo je nevyhnutne potrebné. Opatrenia sú výlučne zamerané  
na leteckého dopravcu alebo leteckých dopravcov, ktorí využí­  
vajú výhody podmienok uvedených v odseku 3 a nie je nimi  
dotknuté právo ktorejkoľvek zo strán dohody prijať opatrenie  
podľa článku 23.  
(ii) právo vybrať si spomedzi konkurenčných dodáva­  
teľov, ktorí poskytujú úplné alebo čiastočné služby  
pozemnej obsluhy, ak je týmto dodávateľom na  
základe zákonov a iných právnych predpisov  
každej strany dohody povolený prístup na trh  
a ak sa títo dodávatelia nachádzajú na trhu;  
5.  
Strany dohody súhlasia, že účasť izraelskej vlády s cieľom  
pomôcť pokryť dodatočné náklady izraelských leteckých  
dopravcov súvisiace s bezpečnostnou ochranou v dôsledku  
pokynov izraelskej vlády, nepredstavuje nespravodlivý konku­  
renčný postup a nepovažuje sa za dotáciu na účely tohto článku  
za predpokladu, že:  
b) Pre nasledujúce kategórie služieb pozemnej obsluhy, t.  
j. vybavovanie batožiny, vybavovanie na manipulačnej  
ploche, manipulácia s palivom a olejom, vybavovanie  
nákladu a pošty, pokiaľ ide o fyzickú manipuláciu  
s nákladom a poštou medzi letiskovým terminálom  
a lietadlom, práva uvedené v písmene a) bode (i)  
a (ii) podliehajú len určitým fyzickým alebo prevádz­  
kovým obmedzeniam v súlade so zákonmi a inými  
právnymi predpismi platnými na území druhej strany  
dohody. Ak takéto obmedzenia bránia pozemnej  
obsluhe pre vlastnú potrebu alebo ak neexistuje účinná  
hospodárska súťaž medzi dodávateľmi, ktorí poskytujú  
služby pozemnej obsluhy, všetky tieto služby musia  
byť dostupné všetkým leteckým dopravcom na  
rovnakom a nediskriminačnom základe; ceny za tieto  
služby nesmú prekročiť náklady v plnej výške vrátane  
primeranej návratnosti aktív po započítaní odpisov.  
a) takáto podpora sa vzťahuje výlučne na nevyhnutné náklady  
leteckých dopravcov Izraela pri vykonávaní osobitných opat­  
rení bezpečnostnej ochrany vyžadovaných izraelskými  
orgánmi, pričom od leteckých dopravcov Európskej únie sa  
takéto opatrenia nevyžadujú ani im nespôsobujú výdavky a  
b) takéto náklady na bezpečnostnú ochranu Izrael jasne identi­  
fikuje a vyčísli a  
c) Spoločnému výboru sa raz ročne predloží správa obsahujúca  
celkovú sumu výdavkov na bezpečnostnú ochranu a miera  
podielu izraelskej vlády v predchádzajúcom roku.  
6.  
Každá strana dohody sa po zaslaní oznámenia druhej  
strane dohody môže obrátiť na zodpovedné štátne orgány na  
území druhej strany dohody vrátane orgánov na štátnej, regio­  
nálnej alebo miestnej úrovni s cieľom prerokovať záležitosti  
týkajúce sa tohto článku.  
Predaj, miestne výdavky a prevod finančných prostriedkov  
4.  
Ktorýkoľvek letecký dopravca každej strany dohody sa  
môže zaoberať predajom služieb leteckej dopravy na území  
druhej strany dohody priamo a/alebo podľa svojho rozhodnutia  
prostredníctvom svojich obchodných zástupcov, iných spro­  
stredkovateľov, ktorých určí letecký dopravca, alebo prostred­  
níctvom internetu alebo iným dostupným spôsobom. Každý  
letecký dopravca má právo predávať tieto dopravné služby  
a každý má právo si tieto dopravné služby kúpiť na danom  
území alebo vo voľne zmeniteľných menách.  
7.  
Ustanovenia tohto článku platia bez toho, aby tým boli  
dotknuté zákony a iné právne predpisy strán dohody týkajúce  
sa povinností verejnej služby na územiach strán dohody.  
Článok 8  
Obchodné príležitosti  
Zástupcovia leteckých dopravcov  
1.  
Leteckí dopravcovia každej strany dohody majú právo  
zriadiť si pobočku a zariadenia na území druhej strany dohody  
potrebné na poskytovanie leteckej dopravy a propagáciu a predaj  
leteckej dopravy vrátane podporných a doplnkových služieb.  
5.  
Každý letecký dopravca má na požiadanie právo kedy­  
voľne bez obmedzení  
koľvek, akýmkoľvek spôsobom  
a
a zdanenia a prostredníctvom platného úradného kurzu zmeniť  
na voľne zmeniteľné meny a previesť príjmy z miestneho  
podnikania z územia druhej strany dohody na svoje domáce  
územie a okrem prípadov, keď to nie je v súlade so všeobecne  
uplatniteľnými zákonmi a inými právnymi predpismi, do  
krajiny alebo krajín podľa vlastného výberu.  
2.  
Leteckí dopravcovia každej strany dohody majú právo  
v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi druhej strany  
dohody, ktoré sa týkajú vstupu, pobytu a zamestnania, priviesť  
a držať na území druhej strany dohody riadiacich, obchodných,  
technických, prevádzkových a iných odborných zamestnancov  
na podporu poskytovania leteckej dopravy.  
Pozemná obsluha  
6.  
Leteckému dopravcovi každej strany dohody sa umožní,  
3.  
a) Bez toho, aby bolo dotknuté ďalej uvedené písm. b),  
má každý letecký dopravca v súvislosti s pozemnou  
obsluhou na území druhej strany dohody:  
aby miestne výdavky vrátane nákupu paliva na území druhej  
strany dohody uhrádzal v miestnej mene. Podľa svojho rozhod­  
nutia môžu leteckí dopravcovia každej strany dohody uhrádzať  
SK  
L 208/10  
Úradný vestník Európskej únie  
2.8.2013  
tieto výdavky na území druhej strany dohody vo voľne zmeni­  
teľných menách podľa miestnych právnych predpisov týkajúcich  
sa meny.  
sa môžu rozhodnúť, že si budú zabezpečovať  
povrchovú dopravu sami alebo na základe dohody  
s inými povrchovými dopravcami vrátane povrchovej  
dopravy, ktorú prevádzkujú iní leteckí dopravcovia  
alebo nepriami poskytovatelia nákladnej leteckej  
dopravy. Takéto kombinované nákladné služby  
možno poskytovať za jednu spoločnú cenu za kombi­  
novanú leteckú a povrchovú dopravu, pokiaľ zasiela­  
telia nie sú uvedení do omylu z hľadiska skutočností  
týkajúcich sa takejto dopravy.  
Podmienky spolupráce  
7.  
Pri prevádzkovaní alebo ponúkaní služieb podľa tejto  
dohody ktorýkoľvek letecký dopravca strany dohody môže  
uzatvárať marketingové dohody o spolupráci, ako sú napr.  
dohody o vyhradení časti kapacity miest pre cestujúcich alebo  
dohody o spoločnom označovaní liniek s:  
Prenájom  
9.  
a) ktorýmkoľvek leteckým dopravcom alebo dopravcami strán  
a) Leteckí dopravcovia každej strany dohody sú oprávnení  
poskytovať dohodnuté služby s využitím lietadla  
s posádkou alebo bez nej prenajatého od ktorého­  
koľvek leteckého dopravcu vrátane leteckých  
dopravcov z tretích krajín, za predpokladu, že všetci  
účastníci takejto dohody spĺňajú podmienky stanovené  
zákonmi a inými právnymi predpismi, ktoré strany  
dohody bežne uplatňujú pri takýchto dohodách.  
dohody; a  
b) ktorýmkoľvek leteckým dopravcom alebo leteckými doprav­  
cami tretej krajiny a  
c) ktorýmkoľvek povrchovým, pozemným alebo námorným  
dopravcom;  
b) Žiadna strana dohody nevyžaduje, aby leteckí doprav­  
covia, ktorí prenajímajú svoje zariadenia, vlastnili  
dopravné práva podľa tejto dohody.  
za predpokladu, že (i) prevádzkujúci letecký dopravca má  
príslušné dopravné práva a (ii) obchodní dopravcovia majú  
príslušné oprávnenia pre trasu v rámci príslušných bilaterálnych  
ustanovení a (iii) dohody spĺňajú požiadavky týkajúce sa  
bezpečnosti a hospodárskej súťaže, ktoré sa pri takýchto doho­  
dách bežne uplatňujú. Pokiaľ ide o služby osobnej dopravy  
predávané v rámci spoločného označovania liniek, kupujúci  
musí byť informovaný na predajnom mieste alebo v každom  
prípade pri odbavení alebo pred nástupom do lietadla, ak sa pre  
nadväzujúci let nevyžaduje odbavenie, o tom, ktorí dopravní  
prevádzkovatelia budú prevádzkovať jednotlivé úseky služby.  
c) Prenájom lietadla s posádkou (wet-leasing) od leteckého  
dopravcu z tretej krajiny inej, ako sa uvádza v prílohe  
III, izraelským leteckým dopravcom alebo leteckým  
dopravcom z Európskej únie s cieľom využívať práva  
na základe tejto dohody, sa musí realizovať vo výni­  
močných prípadoch alebo uspokojovať dočasné  
potreby. Tento prenájom sa musí predložiť (i) vopred  
na schválenie orgánu, ktorý vydal licenciu prenajímajú­  
cemu leteckému dopravcovi, a (ii) na účely informo­  
vania príslušnému orgánu druhej strany dohody, do  
ktorej zamýšľa dopravca prevádzkovať lety lietadlom  
prenajatým s posádkou.  
Povrchová doprava  
8.  
a) Pokiaľ ide o dopravu cestujúcich, poskytovatelia  
povrchovej dopravy nepodliehajú zákonom ani iným  
právnym predpisom, ktorými sa riadi letecká doprava,  
a to výhradne na základe toho, že túto povrchovú  
dopravu ponúka letecký dopravca pod vlastným  
menom. Poskytovatelia povrchovej dopravy sa môžu  
Na účely tohto pododseku pojem „lietadlo“ znamená  
lietadlo leteckého dopravcu tretej krajiny, ktorý nemá  
zákaz prevádzkovať lety do Európskej únie a/alebo  
Izraela.  
rozhodnúť, či uzavrú dohody  
o spolupráci. Pri  
rozhodovaní o konkrétnych dohodách môžu poskyto­  
vatelia povrchovej dopravy okrem iného zvažovať  
záujmy spotrebiteľa a technické, ekonomické, priesto­  
rové a kapacitné obmedzenia.  
Koncesie a označovanie  
10.  
Leteckí dopravcovia každej strany dohody sú oprávnení  
b) Okrem toho a bez toho, aby bolo dotknuté ktoré­  
koľvek iné ustanovenie tejto dohody, sa leteckým  
dopravcom a nepriamym poskytovateľom nákladnej  
dopravy strán dohody bez obmedzenia povolí v súvi­  
slosti s medzinárodnou leteckou dopravou využívať  
akúkoľvek povrchovú nákladnú dopravu na miesta  
alebo z miest v Izraeli a Európskej únii alebo v tretích  
krajinách vrátane dopravy na všetky letiská a zo všet­  
kých letísk so zariadením na colné odbavenie a v  
prípade potreby vrátane práv na dopravu nákladu  
pod colným dohľadom podľa uplatniteľných zákonov  
a iných právnych predpisov. V prípade takéhoto  
nákladu, či už sa presúva povrchovou dopravou,  
alebo letecky, sa zabezpečí prístup k letiskovému  
colnému odbaveniu a zariadeniu. Leteckí dopravcovia  
uzatvárať koncesionárske dohody alebo dohody o označovaní  
so spoločnosťami vrátane leteckých dopravcov každej strany  
dohody alebo tretích krajín, pokiaľ leteckí dopravcovia majú  
príslušné oprávnenie a spĺňajú podmienky stanovené v zákonoch  
a iných právnych predpisoch, ktoré strany dohody uplatňujú na  
takéto dohody, najmä na tie, ktoré si vyžadujú odhalenie totož­  
nosti leteckých dopravcov prevádzkujúcich túto službu.  
Prideľovanie prevádzkových intervaloch na letiskách  
11.  
Každá strana dohody zabezpečí, aby sa jej postupy,  
usmernenia a predpisy v súvislosti s riadením prevádzkových  
intervalov uplatniteľné na letiská na jej území uplatňovali trans­  
parentným, účinným a nediskriminačným spôsobom.  
SK  
2.8.2013  
Úradný vestník Európskej únie  
L 208/11  
Konzultácie v Spoločnom výbore  
12. Ak sa strana dohody domnieva, že druhá strana dohody  
e) bezpečnostné zariadenia a zariadenia bezpečnostnej ochrany  
na používanie na letiskách alebo nákladných termináloch.  
porušuje ustanovenie tohto článku, môže druhej strane dohody  
oznámiť svoje zistenia a požiadať o konzultácie podľa článku  
22 ods. 4.  
3.  
Žiadne ustanovenie tejto dohody nebráni strane dohody  
v tom, aby uložila dane, odvody, clá, poplatky alebo odvody na  
palivo dodávané na jej území na nediskriminačnom základe na  
použitie v lietadlách leteckého dopravcu, ktorý prevádzkuje lety  
medzi dvomi miestami na jej území. Leteckí dopravcovia druhej  
strany dohody musia dodržiavať zákony a iné právne predpisy  
týkajúce sa predaja, dodávania a používania leteckého paliva pri  
vstupe lietadla na územie prvej strany dohody, na tomto území  
alebo pri odlete lietadla z tohto územia.  
Článok 9  
Clá a poplatky  
1.  
Pri prílete na územie jednej strany dohody lietadlá  
prevádzkované v rámci medzinárodnej leteckej dopravy letec­  
kými dopravcami druhej strany dohody, ich bežné vybavenie,  
pohonné látky, mazivá, spotrebné technické zásoby, pozemné  
zariadenia, náhradné diely (vrátane motorov), zásoby lietadla  
(okrem iného potravín, nápojov a liehovín, tabaku a iných  
produktov určených na používanie cestujúcimi alebo predaj  
cestujúcim v obmedzenom množstve počas letu) a ďalšie pred­  
mety určené na využívanie alebo využívané výlučne v súvislosti  
s prevádzkou alebo údržbou lietadla v medzinárodnej leteckej  
doprave, sú na základe reciprocity oslobodené od všetkých  
dovozných obmedzení, daní z nehnuteľností, kapitálových  
poplatkov, colných poplatkov, spotrebných daní a podobných  
poplatkov a odvodov, ktoré a) ukladajú štátne alebo miestne  
orgány alebo Európska únia a b) nie sú založené na cene za  
poskytované služby, pokiaľ toto zariadenie a zásoby zostanú na  
palube lietadla.  
4.  
Bežné palubné vybavenie, ako aj materiál, zásoby  
a náhradné diely uvedené v odsekoch 1 a 2 tohto článku,  
ktoré sa zvyčajne ponechávajú na palube lietadla prevádzkova­  
ného leteckým dopravcom jednej strany dohody, sa môžu  
vyložiť na území druhej strany dohody len so súhlasom colných  
orgánov danej strany dohody a môže byť potrebné držať ich  
pod dohľadom alebo kontrolou uvedených orgánov až dovtedy,  
kým sa nevyvezú naspäť alebo sa s nimi v súlade s colnými  
predpismi nenaloží inak.  
5.  
Výnimky ustanovené v tomto článku sa uplatňujú tiež  
vtedy, keď leteckí dopravcovia jednej strany dohody uzavreli  
s iným leteckým dopravcom, ktorý obdobne využíva takéto  
výnimky udelené druhou stranou dohody, zmluvu o pôžičke  
alebo prevode položiek uvedených v odsekoch 1 a 2 na územie  
druhej strany dohody.  
2.  
Na základe reciprocity sú tiež oslobodené od daní, odvo­  
dov, ciel, poplatkov a odvodov uvedených v odseku 1 tohto  
článku s výnimkou poplatkov vychádzajúcich z ceny za poskyt­  
nuté služby:  
6.  
Žiadne ustanovenie tejto dohody nebráni žiadnej strane  
dohody v tom, aby uložila dane, odvody, clá alebo poplatky  
na tovar predávaný na iný účel ako na spotrebu na palube pre  
cestujúcich na úseku leteckej dopravnej služby medzi dvoma  
miestami na jej území, na ktorých je dovolené nastupovanie  
do lietadla a vystupovanie z lietadla.  
a) zásoby v lietadle, ktoré sa privezú alebo dodajú na územie  
strany dohody a nakladajú na palubu v primeraných množ­  
stvách na použitie  
v odlietajúcom lietadle leteckého  
dopravcu druhej strany dohody, ktoré sa používa v medziná­  
rodnej leteckej doprave, aj keď sa tieto zásoby majú používať  
počas časti letu uskutočnenej nad uvedeným územím;  
7.  
Ustanoveniami tejto dohody sa neovplyvňuje oblasť DPH,  
s výnimkou tejto dane uloženej na dovoz. Ustanovenia prísluš­  
ných dohovorov, ktoré sú v platnosti medzi členským štátom  
Európskej únie a Izraelským štátom s cieľom predchádzať dvoji­  
tému zdaneniu príjmov a kapitálu, sa touto dohodou nemenia.  
b) pozemné zariadenia a náhradné diely (vrátane motorov)  
dovezené na územie strany dohody s cieľom servisu, údržby  
alebo opravy lietadiel leteckého dopravcu druhej strany  
dohody, ktoré sa používajú v medzinárodnej leteckej  
doprave;  
Článok 10  
Odplaty za používanie letísk, zariadení leteckej dopravy  
a služieb  
1.  
Každá strana dohody zabezpečí, aby odplaty za použí­  
c) palivo, mazivá a spotrebné technické zásoby v lietadle, ktoré  
sa privezú alebo dodajú na územie strany dohody na  
použitie v lietadle leteckého dopravcu druhej strany dohody,  
ktoré sa používa v medzinárodnej leteckej doprave, aj keď sa  
tieto zásoby majú používať počas časti letu uskutočnenej nad  
uvedeným územím;  
vanie zariadení a služieb leteckej navigácie a služieb riadenia  
letovej prevádzky, ktoré jej príslušné finančné orgány alebo  
subjekty môžu ukladať leteckým dopravcom druhej strany  
dohody, vychádzali z nákladov a aby neboli nespravodlivo  
diskriminačné. Akékoľvek podobné odplaty za používanie sa  
v každom prípade stanovia leteckým dopravcom druhej strany  
dohody za podmienok, ktoré nie sú menej priaznivé ako  
najpriaznivejšie podmienky dostupné pre akéhokoľvek iného  
leteckého dopravcu.  
d) tlačoviny, tak ako ustanovujú colné právne predpisy každej  
strany dohody, ktoré sa privezú alebo dodajú na územie  
prvej strany dohody a vezmú sa na palubu na použitie  
v odlietajúcom lietadle leteckého dopravcu druhej strany  
dohody, ktoré sa používa v medzinárodnej leteckej doprave,  
aj keď sa tieto zásoby majú používať počas časti letu usku­  
točnenej nad uvedeným územím a  
2.  
Každá strana dohody zabezpečí, aby odplaty za použí­  
vanie letísk, bezpečnostnej ochrany letectva a príslušných zaria­  
dení a služieb, ktoré jej príslušné finančné orgány alebo subjekty  
môžu ukladať leteckým dopravcom druhej strany dohody neboli  
SK  
L 208/12  
Úradný vestník Európskej únie  
2.8.2013  
nespravodlivo diskriminačné a aby boli spravodlivo rozdelené  
medzi jednotlivé kategórie používateľov. Tieto odplaty môžu  
odrážať, ale nie prevyšovať, úplné náklady príslušných finanč­  
ných orgánov alebo subjektov na poskytovanie príslušných leti­  
skových zariadení a služieb, ako aj zariadení a služieb spojených  
s bezpečnostnou ochranou letectva na letisku alebo v rámci  
letiskového systému. V týchto odplatách môže byť zahrnutá  
primeraná návratnosť aktív po započítaní odpisov. Zariadenia  
a služby, za ktoré sa účtujú odplaty, sa poskytujú efektívne  
a hospodárne. Takéto odplaty sa v každom prípade stanovia  
leteckým dopravcom druhej strany dohody za podmienok,  
ktoré nie sú menej priaznivé ako najpriaznivejšie podmienky  
dostupné pre akéhokoľvek iného leteckého dopravcu v čase  
stanovenia odplát.  
2.  
Strany dohody spolupracujú v rámci spoločného výboru  
podľa článku 22 s cieľom umožniť vzájomnú výmenu štatistic­  
kých informácií na účely monitorovania rozvoja služieb leteckej  
dopravy na základe tejto dohody.  
HLAVA II  
REGULAČNÁ SPOLUPRÁCA  
Článok 13  
Bezpečnosť leteckej dopravy  
1.  
Bez toho, aby bolo dotknutá voľnosť konania legislatív­  
nych orgánov strán dohody, strany dohody úzko spolupracujú  
v oblasti bezpečnosti leteckej dopravy s cieľom zaviesť pokiaľ  
možno zosúladené pravidlá alebo vzájomné uznávanie bezpeč­  
nostných noriem. Spoločný výbor s pomocou Európskej agen­  
túry pre bezpečnosť letectva dohliada na tento postup spolu­  
práce.  
3.  
Každá strana dohody podporuje konzultácie medzi  
príslušnými finančnými orgánmi alebo subjektmi na svojom  
území a leteckými dopravcami a/alebo ich zastupujúcimi  
subjektmi používajúcimi služby a zariadenia a nabáda príslušné  
finančné orgány alebo subjekty, aby každému používateľovi  
letiska alebo zástupcom či združeniam používateľov letísk  
poskytovali informácie o zložkách, ktoré slúžia ako základ pri  
určovaní systému alebo úrovne všetkých odplát vyberaných na  
každom letisku prevádzkovateľom letiska, keďže takéto infor­  
mácie môžu byť nevyhnutné na umožnenie presného preskú­  
mania primeranosti odplát v súlade so zásadami odsekov 1 a 2  
tohto článku. Každá strana dohody vyzýva príslušné finančné  
orgány, aby používateľom s primeraným predstihom oznamo­  
vali každú navrhovanú zmenu odplát za používanie, aby tieto  
orgány mali pred vykonaním zmien možnosť posúdiť stano­  
viská používateľov.  
2.  
Strany dohody zabezpečia, aby ich príslušné právne pred­  
pisy, pravidlá alebo postupy poskytovali prinajmenšom takú  
úroveň regulačných požiadaviek a noriem týkajúcich sa leteckej  
dopravy podľa časti A prílohy IV, ako sa uvádza v prílohe VI.  
3.  
Príslušné orgány strán dohody uznávajú na účely vykoná­  
vania leteckej dopravy upravenej v tejto dohode platnosť osved­  
čení letovej spôsobilosti, osvedčení o spôsobilosti a vydaných  
licencií alebo licencií vzájomne vyhlásených za platné, ktoré sú  
naďalej v platnosti, ak požiadavky na takéto osvedčenia alebo  
licencie sú prinajmenšom rovnaké ako minimálne normy, ktoré  
možno stanoviť na základe dohovoru. Príslušné orgány však  
môžu na účely preletu nad ich územím odmietnuť uznať plat­  
nosť osvedčení o spôsobilosti a licencií, ktoré ich vlastným  
štátnym príslušníkom udelili alebo ktorých platnosť v prospech  
ich vlastných štátnych príslušníkov potvrdili takéto iné orgány.  
4.  
V rámci postupov riešenia sporov podľa článku 23 sa  
každá strana dohody považuje za stranu porušujúcu ustano­  
venie tohto článku, pokiaľ a) v primeranej lehote nepreskúma  
odplatu alebo postup, ktorý je predmetom sťažnosti druhej  
strany dohody, alebo b) po takomto preskúmaní neprijme  
všetky opatrenia vo svojej právomoci na úpravu akéjkoľvek  
odplaty alebo postupu, ktorý nie je v súlade s týmto článkom.  
4.  
Každá strana dohody môže kedykoľvek požiadať o konzul­  
Článok 11  
tácie týkajúce sa bezpečnostných noriem, ktoré zachováva  
druhá strana dohody v oblasti leteckých zariadení, posádok,  
lietadiel a prevádzky lietadiel. Takéto konzultácie sa musia usku­  
točniť do tridsiatich (30) dní od predloženia danej žiadosti.  
Tvorba cien  
1.  
Strany dohody umožnia, aby leteckí dopravcovia stanovo­  
vali ceny voľne na základe slobodnej a spravodlivej hospodár­  
skej súťaže.  
5.  
Ak po takýchto konzultáciách jedna strana dohody zistí,  
2.  
3.  
Strany dohody nevyžadujú, aby sa ceny registrovali.  
že druhá strana dohody účinne nezachováva a nespravuje  
bezpečnostné normy v oblastiach uvedených v odseku 4,  
ktoré spĺňajú štandardy stanovené v tom čase na základe doho­  
voru, druhá strana dohody musí byť informovaná o takýchto  
zisteniach a o krokoch, ktoré sa považujú za nevyhnutné na  
plnenie noriem ICAO. Druhá strana dohody potom v rámci  
dohodnutého časového obdobia prijme vhodné nápravné opat­  
renia.  
Príslušné orgány môžu medzi sebou viesť rokovania  
okrem iného o takých záležitostiach, ako sú ceny, ktoré môžu  
byť neoprávnené, neprimerané alebo diskriminačné.  
Článok 12  
Štatistiky  
1.  
Každá strana dohody poskytne druhej strane dohody  
6.  
Strany dohody zabezpečujú, aby sa lietadlo zaregistrované  
štatistiku, ktorá sa vyžaduje v súlade s vnútroštátnymi zákonmi  
a inými právnymi predpismi a na požiadanie aj iné dostupné  
štatistické údaje, ktoré možno v primeranej miere vyžadovať na  
účely preskúmania prevádzky služieb leteckej dopravy podľa  
tejto dohody.  
jednou stranou dohody, ktoré je podozrivé z nedodržiavania  
medzinárodných leteckých bezpečnostných noriem zavedených  
podľa dohovoru a ktoré pristáva na letiskách určených pre  
medzinárodnú leteckú dopravu na území druhej strany dohody,  
podrobilo inšpekciám na odbavovacej ploche vykonávaným  
SK  
2.8.2013  
Úradný vestník Európskej únie  
L 208/13  
príslušnými orgánmi druhej strany dohody, na palube a v okolí  
lietadla s cieľom kontroly platnosti dokladov lietadla a jeho  
posádky, ako i viditeľného stavu lietadla a jeho vybavenia.  
2.  
Strany dohody si na požiadanie navzájom poskytnú  
pomoc potrebnú na zabránenie protiprávnemu zmocneniu sa  
lietadla a iným protiprávnym činom proti bezpečnosti tohto  
lietadla, jeho cestujúcich a posádky, letísk a zariadení leteckej  
navigácie, ako aj každému inému ohrozeniu bezpečnostnej  
ochrany civilného letectva.  
7.  
Príslušné orgány ktorejkoľvek strany dohody môžu prijať  
všetky vhodné a bezodkladné opatrenia, kedykoľvek zistia, že  
lietadlo, komponent lietadla alebo prevádzka môžu:  
3.  
Strany dohody vo svojich vzájomných vzťahoch konajú  
v súlade s normami bezpečnostnej ochrany letectva a do tej  
miery, do akej ich sami uplatňujú, s odporúčanými postupmi  
stanovenými ICAO, ktoré sa označujú ako prílohy k dohovoru,  
a to v rozsahu, v akom sa tieto opatrenia bezpečnostnej  
ochrany vzťahujú na strany dohody. Strany dohody vyžadujú,  
aby prevádzkovatelia lietadiel zapísaných v ich registri, prevádz­  
kovatelia s hlavným miestom podnikania alebo trvalým sídlom  
na ich území a prevádzkovatelia letísk na ich území konali  
prinajmenšom v súlade s týmito ustanoveniami o bezpečnostnej  
ochrane letectva.  
a) nespĺňať minimálne normy stanovené podľa dohovoru alebo  
b) vzbudzovať na základe inšpekcií uvedených v odseku 6  
podľa článku 16 dohovoru vážne obavy, že lietadlo alebo  
prevádzka lietadla nespĺňajú minimálne normy stanovené  
podľa dohovoru, alebo  
c) vzbudzovať vážne obavy, že údržba alebo správa minimál­  
nych noriem podľa dohovoru je nedostatočne účinná.  
4.  
Každá strana dohody zabezpečí prijatie účinných opatrení  
na svojom území na ochranu lietadiel, na detekčnú kontrolu  
cestujúcich a ich príručnej batožiny a na uskutočnenie vhodnej  
kontroly posádky, nákladu (vrátane podanej batožiny) a zásob  
lietadla pred nastupovaním a počas nastupovania alebo nakla­  
dania a prispôsobenie týchto opatrení pri zvýšení ohrozenia.  
Každá strana dohody súhlasí s tým, že sa od jej leteckých  
dopravcov môže požadovať, aby dodržiavali ustanovenia  
bezpečnostnej ochrany letectva uvedené v odseku 3, ktoré  
druhá strana dohody vyžaduje pri vstupe na územie druhej  
strany dohody, pri jeho opustení alebo počas pobytu na  
tomto území.. Keď je strana dohody informovaná o konkrétnej  
hrozbe týkajúcej sa určitého letu alebo série letov na územie  
alebo z územia druhej strany dohody, musí informovať druhú  
stranu dohody a prvá strana dohody sa môže rozhodnúť  
uplatniť osobitné opatrenia bezpečnostnej ochrany s cieľom  
zohľadniť konkrétnu hrozbu, a to v súlade s odsekom 6.  
8.  
Ak príslušné orgány jednej strany dohody prijmú opat­  
renia podľa ods. 7, bezodkladne informujú príslušné orgány  
druhej strany dohody o prijatí týchto opatrení a predložia  
odôvodnenie svojich opatrení.  
9.  
Ak je na zaistenie bezpečnosti prevádzky leteckého  
dopravcu nevyhnutné okamžité opatrenie, každá strana dohody  
si vyhradzuje právo bezodkladne pozastaviť alebo pozmeniť  
prevádzkové oprávnenie leteckého dopravcu alebo leteckých  
dopravcov druhej strany dohody.  
10.  
Ak sa opatrenia prijaté na základe uplatnenia odsekov 7  
5.  
Strany dohody súhlasia so spoluprácou smerujúcou  
alebo 9 naďalej uplatňujú, aj keď dôvod na ich prijatie už  
pominul, každá strana dohody môže vec predložiť spoločnému  
výboru.  
k dosiahnutiu vzájomného uznávania noriem bezpečnostnej  
ochrany. Na tento účel zavedú administratívne opatrenia umož­  
ňujúce konzultácie o existujúcich alebo plánovaných opatre­  
niach v oblasti bezpečnostnej ochrany letectva a spoluprácu  
a spoločné využívanie informácií o opatreniach v oblasti  
kontroly kvality realizovaných stranami dohody. Strana dohody  
môže požiadať o spoluprácu druhú stranu dohody s cieľom  
posúdiť, či osobitné opatrenia bezpečnostnej ochrany tejto  
druhej strany dohody spĺňajú požiadavky žiadajúcej strany  
dohody. Žiadajúca strana môže so zreteľom na výsledky posú­  
denia rozhodnúť, že na území štátu druhej strany dohody sa  
uplatňujú opatrenia bezpečnostnej ochrany na rovnocennej  
úrovni, s cieľom oslobodiť transferových cestujúcich, trans­  
ferovú batožinu a/alebo transferový náklad od požiadavky  
opätovnej detekčnej kontroly na území štátu žiadajúcej strany  
dohody. Toto rozhodnutie sa oznámi druhej strane dohody.  
Článok 14  
Bezpečnostná ochrana leteckej dopravy  
1.  
Strany dohody potvrdzujú svoje vzájomné záväzky zabez­  
pečovať bezpečnostnú ochranu civilného letectva voči proti­  
právnym činom a najmä svoje záväzky podľa dohovoru, Doho­  
voru o trestných činoch a niektorých iných činoch spáchaných  
na palube lietadla podpísaného v Tokiu 14. septembra 1963,  
Dohovoru o potlačení protiprávneho zmocnenia sa lietadiel  
podpísaného v Haagu 16. decembra 1970 a Dohovoru o potla­  
čení protiprávnych činov ohrozujúcich bezpečnosť civilného  
letectva podpísaného v Montreale 23. septembra 1971 a Proto­  
kolu o boji s protiprávnymi činmi násilia na letiskách slúžiacich  
medzinárodnému civilnému letectvu podpísaného v Montreale  
24. februára 1988, keďže strany dohody sú stranami týchto  
dohovorov, ako aj podľa všetkých ostatných dohovorov a proto­  
kolov týkajúcich sa bezpečnostnej ochrany civilného letectva, na  
ktorých sa zúčastňujú strany dohody.  
6.  
Každá strana dohody musí pri konkrétnom ohrození tiež  
ústretovo reagovať na žiadosť druhej strany dohody o primerané  
osobitné opatrenia bezpečnostnej ochrany. Okrem prípadu  
núdze každá strana dohody vopred informuje druhú stranu  
dohody o všetkých osobitných opatreniach bezpečnostnej  
SK  
L 208/14  
Úradný vestník Európskej únie  
2.8.2013  
ochrany, ktoré má v úmysle zaviesť a ktoré by mohli významne  
ovplyvniť finančnú alebo prevádzkovú stránku služieb leteckej  
dopravy poskytovaných podľa tejto dohody. Každá strana  
dohody môže požiadať o zasadnutie spoločného výboru, ako  
sa ustanovuje v článku 22 tejto dohody, na prediskutovanie  
takýchto opatrení bezpečnostnej ochrany.  
európske nebo na Izrael, a tak zvýšiť bezpečnosť a celkovú  
efektívnosť všeobecnej letovej prevádzky, optimalizovať kapacity  
a minimalizovať meškania. Na tento účel sa Izrael zapojí do  
práce Výboru pre jednotné európske nebo ako pozorovateľ.  
Spoločný výbor monitoruje tento postup spolupráce.  
2.  
Na účely uľahčenia uplatňovania právnych predpisov  
7.  
Ak nastane incident alebo hrozba incidentu protiprávneho  
jednotného európskeho neba na svojich územiach:  
zmocnenia sa lietadla alebo iného protiprávneho činu proti  
bezpečnosti tohto lietadla, jeho cestujúcich a posádky, letísk  
a zariadení leteckej navigácie, pomáhajú si strany dohody  
navzájom prostredníctvom komunikácie a iných vhodných  
opatrení s cieľom rýchlo a bezpečne ukončiť tento incident  
alebo jeho hrozbu.  
a) Izrael prijíma potrebné opatrenia na prispôsobenie svojich  
inštitucionálnych štruktúr manažmentu letovej prevádzky  
jednotného európského neba, najmä zriadením príslušných  
vnútroštátnych dozorných orgánov prinajmenšom funkčne  
nezávislých od poskytovateľov leteckých navigačných služieb  
a
8.  
Každá strana dohody prijme všetky možné opatrenia, aby  
lietadlo, ktoré je predmetom protiprávneho zmocnenia sa alebo  
iných protiprávnych činov a ktoré sa nachádza na zemi na  
území tejto strany, zadržala na zemi, okrem prípadov, ak si  
jeho odlet vyžaduje zásadná povinnosť chrániť ľudské životy.  
Takéto opatrenia sa pokiaľ možno prijímajú na základe vzájom­  
ných konzultácií.  
b) Európska únia pridruží Izrael do príslušných prevádzkových  
iniciatív v oblasti leteckých navigačných služieb, vzdušného  
priestoru a interoperability, ktoré vychádzajú z jednotného  
európskeho neba, najmä prostredníctvom vhodnej koordi­  
nácie ohľadom SESAR.  
3.  
a) Strany dohody zabezpečia, aby ich príslušné právne  
predpisy, pravidlá alebo postupy poskytovali prinaj­  
menšom takú úroveň regulačných požiadaviek a noriem  
týkajúcich sa leteckej dopravy podľa oddielu časti  
A časti B prílohy IV, ako sa uvádza v prílohe VI.  
9.  
Ak má niektorá strana dohody primeraný dôvod  
domnievať sa, že druhá strana dohody sa odchýlila od ustano­  
vení tohto článku o bezpečnostnej ochrane letectva, táto strana  
dohody môže požiadať o bezodkladné konzultácie s druhou  
stranou dohody.  
b) Strany dohody vynaložia úsilie na to, aby konali  
v súlade s regulačnými požiadavkami a normami  
Európskej únie týkajúcimi sa leteckej dopravy podľa  
oddielu B časti B prílohy IV, ako sa uvádza v prílohe  
VI.  
10.  
Bez toho, aby bol dotknutý článok 4, ak sa nedosiahne  
uspokojivá dohoda do pätnástich (15) dní od dátumu takejto  
žiadosti, predstavuje to dôvod neposkytnúť leteckému doprav­  
covi alebo viacerým leteckým dopravcom druhej strany dohody  
prevádzkové oprávnenie, zrušiť ho, obmedziť ho alebo uložiť vo  
vzťahu k nemu podmienky.  
Článok 16  
11.  
Ak si to vyžiada bezprostredné alebo mimoriadne ohro­  
Životné prostredie  
zenie, môže strana dohody prijať predbežné opatrenie pred  
1.  
Strany dohody uznávajú dôležitosť ochrany životného  
prostredia pri tvorbe a vykonávaní politiky medzinárodnej  
leteckej dopravy.  
uplynutím pätnástich (15) dní.  
12.  
Bez toho, aby bola dotknutá potreba prijať okamžité  
opatrenia na ochranu bezpečnosti dopravy, strany dohody  
potvrdzujú, že pri zvažovaní opatrení bezpečnostnej ochrany  
každá strana dohody vyhodnotí možné negatívne ekonomické  
a prevádzkové vplyvy na prevádzku služieb leteckej dopravy  
podľa tejto dohody, a ak to neobmedzuje právny poriadok,  
zohľadní tieto faktory pri rozhodovaní, aké opatrenia sú  
potrebné a vhodné na riešenie týchto hrozieb bezpečnostnej  
ochrany.  
2.  
Strany dohody uznávajú, že na minimalizáciu vplyvu  
civilnej leteckej dopravy na životné prostredie sú potrebné  
účinné globálne, regionálne, vnútroštátne a/alebo miestne opat­  
renia.  
3.  
Strany dohody uznávajú dôležitosť spolupráce a v rámci  
mnohostranných diskusií posúdiť a minimalizovať vplyvy  
leteckej dopravy na životné prostredie a hospodárstvo a zabez­  
pečiť, aby boli akékoľvek zmierňujúce opatrenia plne v súlade  
s cieľmi tejto dohody.  
13.  
Uplatňovanie opatrenia prijatého v súlade s odsekmi 10  
a 11 sa ukončí na základe dodržiavania ustanovení tohto článku  
druhou zmluvnou stranou.  
4.  
Nič v tejto dohode sa nesmie chápať ako obmedzujúce  
14.  
Bez ohľadu na tento článok strany dohody súhlasia  
právomoci príslušných orgánov strany dohody na prijímanie  
všetkých primeraných opatrení na zabránenie vplyvom posky­  
tovania leteckej dopravy na životné prostredie alebo riešenie  
týchto vplyvov za predpokladu, že tieto opatrenia sa uplatňujú  
bez ohľadu na štátnu príslušnosť.  
s tým, že žiadna strana nie je povinná poskytovať informácie,  
ktoré môžu ohroziť vnútroštátnu bezpečnostnú ochranu každej  
strany dohody.  
Článok 15  
5.  
Strany dohody zabezpečia, aby ich príslušné právne pred­  
Manažment letovej prevádzky  
pisy, pravidlá alebo postupy poskytovali prinajmenšom takú  
úroveň regulačných požiadaviek a noriem týkajúcich sa leteckej  
dopravy podľa časti C prílohy IV, ako sa uvádza v prílohe VI.  
1.  
Strany dohody sa dohodli na úzkej spolupráci v oblasti  
manažmentu letovej prevádzky s cieľom rozšíriť Jednotné  
SK  
2.8.2013  
Úradný vestník Európskej únie  
L 208/15  
Článok 17  
Zodpovednosť leteckých dopravcov  
Strany dohody potvrdzujú svoje záväzky na základe  
3.  
Každá strana dohody poskytne druhej strane dohody  
všetky potrebné informácie a pomoc v zmysle uplatniteľných  
právnych predpisov príslušnej strany dohody v prípade vyšetro­  
vania prípadných porušení predpisov, ktoré uskutočňuje táto  
druhá strana dohody v rozsahu svojich príslušných kompetencií  
stanovených v tejto dohode.  
1.  
Dohovoru o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú  
leteckú dopravu podpísaného 28. mája 1999 v Montreale (ďalej  
len „Montrealský dohovor“).  
4.  
Vždy keď strany dohody konajú v rozsahu právomocí,  
ktoré im boli touto dohodou udelené, vo veciach, ktoré zaují­  
majú druhú stranu dohody a ktoré sa týkajú orgánov a podnikov  
druhej strany dohody, príslušné orgány druhej strany dohody  
musia byť o tom riadne informované a pred prijatím konečného  
rozhodnutia musia dostať príležitosť na vyjadrenie.  
2.  
Strany dohody zabezpečia, aby ich príslušné právne pred­  
pisy, pravidlá alebo postupy poskytovali prinajmenšom takú  
úroveň regulačných požiadaviek a noriem týkajúcich sa leteckej  
dopravy podľa časti D prílohy IV, ako sa uvádza v prílohe VI.  
Článok 18  
Článok 22  
Práva spotrebiteľov a ochrana osobných údajov  
Spoločný výbor  
Strany dohody zabezpečia, aby ich príslušné právne predpisy,  
pravidlá alebo postupy poskytovali prinajmenšom takú úroveň  
regulačných požiadaviek a noriem týkajúcich sa leteckej dopravy  
podľa časti E prílohy IV, ako sa uvádza v prílohe VI.  
1.  
Týmto sa zriaďuje výbor skladajúci sa zo zástupcov strán  
dohody „spoločný výbor“), ktorý je zodpovedný za správu tejto  
dohody a zabezpečuje jej riadne vykonávanie. S týmto cieľom  
predkladá odporúčania a prijíma rozhodnutia v prípadoch, ktoré  
ustanovuje táto dohoda.  
Článok 19  
2.  
Rozhodnutia spoločného výboru sa prijímajú konsenzom  
Počítačové rezervačné systémy  
a sú pre strany dohody záväzné. Strany dohody ich uvádzajú do  
Strany dohody uplatňujú svoje zákony a iné právne predpisy  
vrátane pravidiel hospodárskej súťaže na prevádzku počítačo­  
vých rezervačných systémov spravodlivým a nediskriminačným  
spôsobom. Počítačové rezervačné systémy, leteckí dopravcovia  
a cestovné agentúry jednej strany dohody musia mať rovnaké  
podmienky ako tie, ktoré sa poskytujú počítačovým rezer­  
vačným systémom, leteckým dopravcom a cestovným agen­  
túram na území druhej strany dohody.  
účinnosti v súlade so svojimi vlastnými pravidlami.  
3.  
Spoločný výbor prijíma svoj rokovací poriadok.  
4.  
Spoločný výbor zasadá podľa potreby, najmenej však raz  
za rok. Každá strana dohody môže požiadať o zvolanie zasad­  
nutia.  
Článok 20  
Sociálne aspekty  
5.  
Strana dohody môže tiež požiadať o zvolanie zasadnutia  
spoločného výboru s cieľom vyriešiť akúkoľvek otázku, ktorá sa  
týka výkladu alebo uplatňovania tejto dohody. Také zasadnutie  
sa začne v čo najskorší možný dátum, ale najneskôr do dvoch  
mesiacov odo dňa prijatia žiadosti, ak sa strany dohody nedo­  
hodnú inak.  
Strany dohody zabezpečia, aby ich príslušné právne predpisy,  
pravidlá alebo postupy poskytovali prinajmenšom takú úroveň  
regulačných požiadaviek a noriem týkajúcich sa leteckej dopravy  
podľa časti F prílohy IV, ako sa uvádza v prílohe VI.  
HLAVA III  
6.  
Strany dohody si vymieňajú informácie na účely riadneho  
vykonávania tejto dohody a na základe žiadosti ktorejkoľvek  
strany dohody vedú konzultácie v spoločnom výbore.  
INŠTITUCIONÁLNE USTANOVENIA  
Článok 21  
Výklad a uplatňovanie dohody  
7.  
Ak podľa názoru jednej zo strán dohody nie je rozhod­  
1.  
Strany dohody prijmú všetky potrebné všeobecné alebo  
nutie spoločného výboru riadne uplatňované druhou stranou  
dohody, môže prvá strana požadovať, aby sa táto vec preroko­  
vala na zasadnutí spoločného výboru. Ak spoločný výbor  
nemôže otázku vyriešiť do dvoch mesiacov od jej predloženia,  
požadujúca strana dohody môže prijať primerané ochranné  
opatrenia podľa článku 24.  
osobitné opatrenia, aby zabezpečili plnenie povinností, ktoré  
vyplývajú z tejto dohody, a zdržia sa akýchkoľvek opatrení,  
ktoré by mohli ohroziť dosiahnutie cieľov tejto dohody.  
2.  
Každá strana dohody je zodpovedná na svojom vlastnom  
území za riadne plnenie tejto dohody, a najmä za plnenie regu­  
lačných požiadaviek a noriem týkajúcich sa leteckej dopravy  
uvedených v prílohe IV, tak ako sa podrobne stanovuje v prílohe  
VI.  
8.  
V rozhodnutiach spoločného výboru sa uvedie dátum ich  
implementácie jednotlivými stranami dohody a ďalšie informá­  
cie, ktoré by sa mohli týkať hospodárskych subjektov.  
SK  
L 208/16  
Úradný vestník Európskej únie  
2.8.2013  
9.  
Bez toho, aby bol dotknutý odsek 2, ak spoločný výbor  
4.  
Ak strany dohody nie sú schopné urovnať spor v súlade  
neprijme rozhodnutie v danej otázke, ktorá bola predložená do  
šiestich mesiacov od dátumu postúpenia, strany dohody môžu  
prijať primerané dočasné ochranné opatrenia podľa článku 24.  
s odsekom 2, ktorákoľvek zo strán dohody môže požiadať, aby  
sa spor predložil arbitrážnemu tribunálu zloženého z troch  
arbitrov v súlade s ďalej stanoveným postupom:  
10.  
Spoločný výbor preskúma otázky týkajúce sa obojstran­  
a) každá strana dohody si určí arbitra do šesťdesiatich (60) dní  
odo dňa prijatia oznámenia žiadosti o arbitráž arbitrážnym  
tribunálom adresovanej druhou stranou dohody diploma­  
tickou cestou; tretí arbiter by mal byť vymenovaný stranami  
dohody do ďalších šesťdesiatich (60) dní. Ak si niektorá zo  
strán dohody neurčí arbitra v rámci dohodnutého obdobia  
alebo ak tretí arbiter nebude určený v rámci dohodnutého  
obdobia, každá strana dohody môže požiadať predsedu rady  
ICAO, aby určil arbitra alebo arbitrov;  
ných investícií väčšinovej účasti alebo zmeny účinnej kontroly  
leteckých dopravcov strán dohody.  
11.  
Spoločný výbor rozvíja spoluprácu aj prostredníctvom:  
a) vykonávania svojich osobitných úloh vo vzťahu k procesu  
regulačnej spolupráce, ako sa vymedzuje v hlave II tejto  
dohody;  
b) tretí arbiter vymenovaný podľa podmienok uvedených  
v písmene a) by mal byť štátnym príslušníkom tretieho štátu,  
ktorý v čase vymenovania udržiava diplomatické vzťahy  
s každou stranou dohody, a vykonáva funkciu predsedu  
arbitrážneho tribunálu;  
b) podpory konzultácií na úrovni expertov o nových legislatív­  
nych alebo regulačných iniciatívach a trendoch, okrem iného  
v oblasti bezpečnostnej ochrany, bezpečnosti, životného  
prostredia, leteckej infraštruktúry (vrátane prevádzkových  
intervalov), konkurenčného prostredia a ochrany spotrebi­  
teľa;  
c) arbitrážny tribunál sa dohodne na rokovacom poriadku a  
c) pravidelného skúmania sociálnych účinkov dohody pri jej  
implementovaní, a to v oblasti zamestnanosti a prípravy  
vhodných reakcií na záležitosti, u ktorých sa zistí, že sú  
oprávnené;  
d) s výhradou konečného rozhodnutia arbitrážneho tribunálu  
sa výdavky arbitrážneho konania rozdelia rovnakým dielom  
medzi strany dohody.  
d) konsenzuálnej zhody na návrhoch, prístupoch alebo doku­  
mentoch procedurálnej povahy priamo súvisiacich s fungo­  
vaním tejto dohody;  
5.  
Na žiadosť strany dohody môže arbitrážny tribunál  
nariadiť druhej strane dohody, aby vykonala dočasné nápravné  
opatrenia do vynesenia konečného rozhodnutia tribunálu.  
e) hľadania potenciálnych oblastí ďalšieho rozvoja tejto dohody  
vrátane vypracovávania odporúčaní týkajúcich sa zmien  
a doplnení tejto dohody a  
6.  
Arbitrážny tribunál sa usiluje o prijatie akéhokoľvek pred­  
bežného rozhodnutia alebo konečného rozhodnutia na základe  
konsenzu. V prípade, že konsenzus nie je možný, arbitrážny  
tribunál prijíma svoje rozhodnutia väčšinovým hlasovaním.  
f) zaoberania sa uplatňovaním oddielu A.1 prílohy IV (zoznam  
leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania  
leteckej dopravy).  
7.  
Ak jedna zo strán dohody nekoná v súlade s rozhodnutím  
arbitrážneho tribunálu prijatým podľa podmienok tohto článku  
do tridsiatich (30) dní od oznámenia uvedeného rozhodnutia,  
druhá strana dohody môže počas obdobia nekonania prvej  
strany obmedziť, pozastaviť alebo zrušiť práva alebo výsady,  
ktoré udelila podľa podmienok tejto dohody strane dohody,  
ktorá dohodu neplní.  
12.  
malizácii výhod pre spotrebiteľov, leteckých dopravcov, zamest­  
nancov verejnosť na oboch stranách prostredníctvom  
rozšírenia tejto dohody na tretie krajiny. Spoločný výbor na  
tento účel pracuje na návrhu podmienok a postupov vrátane  
všetkých potrebných zmien a doplnení tejto dohody, ktoré by  
sa požadovali na účely pristúpenia tretích krajín k tejto dohode.  
Strany dohody majú spoločný cieľ, ktorý spočíva v maxi­  
a
Článok 24  
Článok 23  
Ochranné opatrenia  
Riešenie sporov a arbitráž  
1.  
Strany dohody vykonávajú všetky všeobecné alebo špeci­  
1.  
Každá strana dohody môže diplomatickou cestou pred­  
fické opatrenia požadované na splnenie svojich záväzkov podľa  
tejto dohody. Postarajú sa, aby sa ciele uvedené v tejto dohode  
dosiahli.  
ložiť asociačnej rade zriadenej podľa dohody o pridružení  
akýkoľvek spor týkajúci sa uplatňovania alebo výkladu tejto  
dohody, ktorý nebol vyriešený v súlade s článkom 22. Na  
účely tohto článku asociačná rada zriadená podľa dohody  
o pridružení koná ako spoločný výbor.  
2.  
Ak sa ktorákoľvek strana dohody nazdáva, že druhá strana  
dohody nesplnila určitú povinnosť podľa tejto dohody, môže  
prijať vhodné opatrenia. Ochranné opatrenia sú obmedzené,  
pokiaľ ide o rozsah a trvanie, na to, čo je bezpodmienečne  
potrebné na nápravu situácie alebo udržanie rovnováhy tejto  
dohody. Prednosť majú tie opatrenia, ktoré čo najmenej narú­  
šajú uplatňovanie tejto dohody.  
2.  
Asociačná rada môže spor urovnať vydaním rozhodnutia.  
3.  
Strany dohody prijmú potrebné opatrenia na implemen­  
táciu rozhodnutia uvedeného v odseku 2.  
SK  
2.8.2013  
Úradný vestník Európskej únie  
L 208/17  
3.  
Strana dohody, ktorá uvažuje o prijatí ochranných opat­  
3.  
Táto dohoda sa netýka žiadneho rozhodnutia týchto  
rení, to oznámi prostredníctvom spoločného výboru druhej  
dvoch strán dohody implementovať budúce odporúčania,  
ktoré môže navrhnúť ICAO. Strany dohody nesmú uvádzať  
túto dohodu ani žiadnu jej časť ako východisko pre odmietnutie  
úvah v rámci ICAO o alternatívnych politikách v akejkoľvek  
veci, ktorá je predmetom tejto dohody.  
strane dohody a predloží všetky príslušné informácie.  
4.  
Strany  
dohody  
začnú  
bezodkladne  
konzultácie  
v spoločnom výbore s cieľom nájsť všeobecne prijateľné rieše­  
nie.  
4.  
Strany dohody súhlasia s tým, že v budúcnosti nebudú  
existovať žiadne obmedzenia alebo prekážky pri uzatváraní  
dojednaní o bezpečnostnej ochrane medzi vládou Izraelského  
štátu a jednotlivými vládami členských štátov Európskej únie  
v oblastiach bezpečnostnej ochrany, ktoré sú mimo rozsahu  
výlučnej právomoci EÚ. Strany dohody však súhlasia s tým,  
že (i) podľa možnosti a v súlade s článkom 14 ods. 5 upred­  
nostnia uzatvorenie dojednaní o bezpečnostnej ochrane na  
úrovni EÚ a (ii) poskytnú spoločnému výboru príslušné infor­  
mácie o týchto bilaterálnych dojednaniach o bezpečnostnej  
ochrane podľa článku 14 ods. 14.  
5.  
Bez toho, aby bol dotknutý článok 3 ods. 1 písm. d)  
a článok 4 ods. 1 písm. d) a články 13 a 14, príslušné strany  
dohody nesmú prijať ochranné opatrenia, kým neuplynie jeden  
mesiac odo dňa oznámenia podľa odseku 3, okrem prípadov,  
v ktorých bol konzultačný postup podľa odseku 4 uzavretý  
pred uplynutím tejto lehoty.  
6.  
Príslušná strana dohody bezodkladne oznámi prijaté opat­  
renia spoločnému výboru a poskytne všetky príslušné informá­  
cie.  
Článok 27  
Zmeny a doplnenia  
7.  
Akékoľvek opatrenie prijaté podľa podmienok tohto  
článku sa pozastaví, ak neplniaca strana dohody splní ustano­  
1.  
Ak si niektorá zo zmluvných strán želá zmenu v ustano­  
venia tejto dohody.  
veniach tejto dohody, oznámi to spoločnému výboru. Zmena  
a doplnenie tejto dohody nadobúda platnosť v súlade s článkom  
30.  
Článok 25  
Geografické rozšírenie tejto dohody  
2.  
Spoločný výbor môže na základe návrhu jednej zo strán  
dohody a v súlade s týmto článkom rozhodnúť o úprave príloh  
Strany dohody sa zaväzujú viesť nepretržitý dialóg s cieľom  
zabezpečiť spojitosť tejto dohody s barcelonským procesom,  
a ich konečným cieľom je spoločný euro-stredozemský letecký  
priestor. Preto sa možnosť vzájomne dohodnutých zmien  
a doplnení, ktoré by zohľadňovali podobné euro-stredozemské  
dohody o leteckej doprave, preskúma v spoločnom výbore  
v súlade s článkom 22 ods. 11.  
k tejto dohode.  
3.  
Touto dohodou nie je dotknuté právo žiadnej strany  
dohody v súlade s dodržaním zásady nediskriminácie a ustano­  
vení tejto dohody jednostranne prijímať nové právne predpisy  
alebo meniť a dopĺňať existujúce právne predpisy v oblasti  
leteckej dopravy uvedenej v prílohe IV, pokiaľ ide o zásadu  
nediskriminácie a v súlade s ustanoveniami tejto dohody.  
Článok 26  
4.  
Keď jedna strana dohody zvažuje nové právne predpisy  
Vzťah k iným dohodám  
alebo zmenu a doplnenie svojich platných právnych predpisov  
v oblasti leteckej dopravy uvedenej v prílohe IV, náležite  
a podľa možností o tom informuje druhú stranu dohody.  
Takéto informácie sa môžu poskytnúť a predbežná výmena  
názorov na žiadosť jednej strany dohody sa môže uskutočniť  
v rámci spoločného výboru.  
1.  
Ustanoveniami tejto dohody sa nahrádzajú príslušné usta­  
novenia existujúcich bilaterálnych dohôd a dojednaní medzi  
Izraelom a členskými štátmi. Avšak bez ohľadu na dobu plat­  
nosti tejto dohody, existujúce prepravné práva, dojednania  
v oblasti bezpečnostnej ochrany, ktoré vychádzajú z týchto bila­  
terálnych dohôd, alebo iné dojednania, ktoré nie sú predmetom  
tejto dohody, alebo ktoré sú výhodnejšie, sa môžu naďalej  
uplatňovať. Pokiaľ ide o leteckých dopravcov, takéto práva  
a dojednania môžu naďalej uplatňovať:  
5.  
Každá strana dohody pravidelne a podľa možnosti čo  
najskôr informuje druhú stranu dohody o novoprijatých práv­  
nych predpisoch alebo zmene a doplnení svojich platných práv­  
nych predpisov v oblasti leteckej dopravy uvedenej v prílohe IV.  
Takéto informácie sa môžu poskytovať v rámci spoločného  
výboru. Na žiadosť ktorejkoľvek zo strán dohody spoločný  
výbor do šesťdesiatich dní od tejto žiadosti zorganizuje stret­  
nutie s cieľom výmeny názorov o dôsledkoch týchto nových  
právnych predpisov alebo zmien a doplnení na riadne fungo­  
vanie tejto dohody.  
a) leteckí dopravcovia z Európskej únie za predpokladu, že pri  
výkone týchto existujúcich práv alebo iných dojednaní medzi  
leteckými dopravcami z Európskej únie neexistuje diskrimi­  
nácia na základe štátnej príslušnosti;  
b) leteckí dopravcovia z Izraelského štátu.  
6. S cieľom zaručiť riadne fungovanie tejto dohody spoločný  
výbor:  
2.  
Ak sa strany dohody stanú účastníkmi multilaterálnej  
dohody alebo schvália rozhodnutie prijaté ICAO alebo inou  
medzinárodnou organizáciou, ktoré rieši záležitosti, ktoré sú  
predmetom tejto dohody, uskutočnia v spoločnom výbore  
konzultácie s cieľom určiť, či by sa táto dohoda mala revidovať  
s cieľom zohľadniť takýto vývoj.  
a) prijíma rozhodnutie, ktorým sa reviduje príloha IV a/alebo  
príloha IV tejto dohody s cieľom zapracovať do nej, na  
základe reciprocity, ak to bude potrebné, nové právne pred­  
pisy alebo príslušné zmeny a doplnenia alebo  
SK  
L 208/18  
Úradný vestník Európskej únie  
2.8.2013  
b) prijíma rozhodnutie, podľa ktorého sú nové právne predpisy  
alebo príslušné zmeny a doplnenia v súlade s touto dohodou  
alebo  
Článok 30  
Uplatňovanie a nadobudnutie platnosti  
1.  
Táto dohoda sa uplatňuje predbežne v súlade s vnútroštát­  
nymi právnymi predpismi strán dohody odo dňa jej podpísania  
c) rozhoduje o ďalších opatreniach, ktoré sa majú prijať  
v primeranom čase v súvislosti s novými právnymi pred­  
pismi alebo príslušnými zmenami a doplneniami.  
stranami dohody.  
2.  
Táto dohoda nadobúda platnosť jeden mesiac odo dňa  
poslednej nóty v rámci výmeny diplomatických nót medzi stra­  
nami dohody, ktorou sa potvrdzuje ukončenie všetkých  
postupov potrebných na nadobudnutie platnosti tejto dohody.  
Na účely tejto výmeny Izrael doručí Generálnemu sekretariátu  
Rady Európskej únie svoju diplomatickú nótu adresovanú  
Európskej únii a jej členským štátom a Generálny sekretariát  
Rady Európskej únie doručí Izraelu diplomatickú nótu Európ­  
skej únie a jej členských štátov. Diplomatická nóta Európskej  
únie a jej členských štátov obsahuje oznámenia všetkých člen­  
ských štátov, ktorými potvrdzujú ukončenie svojich postupov  
potrebných na nadobudnutie platnosti tejto dohody.  
Článok 28  
Vypovedanie dohody  
1.  
2.  
Táto dohoda sa uzatvára na neurčitý čas.  
Ktorákoľvek strana dohody môže kedykoľvek písomne  
oznámiť diplomatickou cestou druhej strane dohody svoje  
rozhodnutie vypovedať túto dohodu. Toto oznámenie sa  
časne zašle ICAO. Platnosť tejto dohody sa skončí o polnoci  
greenwichského stredného času na konci dopravnej sezóny  
IATA trvajúcej jeden rok odo dňa písomného oznámenia  
o vypovedaní, pokiaľ nie je toto oznámenie zrušené dohodou  
strán dohody pred ukončením tohto obdobia.  
NA DÔKAZ TOHO nižšie podpísaní splnomocnení zástupcovia  
podpísali túto dohodu.  
V Luxemburgu dňa desiateho júna roku dvetisíc trinásť, ktorý  
v hebrejskom kalendári predstavuje druhý deň mesiaca tamuz  
roku päťtisíc sedemsto sedemdesiat tri, v dvoch vyhotoveniach  
Článok 29  
v
anglickom, bulharskom, českom, dánskom, estónskom,  
fínskom, francúzskom, gréckom, holandskom, litovskom,  
lotyšskom, maďarskom, maltskom, nemeckom, poľskom, portu­  
galskom, rumunskom, slovenskom, slovinskom, španielskom,  
švédskom, talianskom a hebrejskom jazyku, pričom všetky  
texty sú rovnako autentické.  
Registrácia v Medzinárodnej organizácii civilného letectva  
a na sekretariáte Organizácie Spojených národov  
Túto dohodu a všetky jej zmeny a doplnenia zaregistruje ICAO  
a Sekretariát OSN.  
SK  
2.8.2013  
Úradný vestník Európskej únie  
L 208/19  
Voor het Koninkrijk België  
Pour le Royaume de Belgique  
Für das Königreich Belgien  
Deze handtekening verbindt eveneens het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  
Cette signature engage égalament la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.  
Diese Unterschrift bindet zugleich die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.  
За Република България  
Za Českou republiku  
For Kongeriget Danmark  
Für die Bundesrepublik Deutschland  
SK  
L 208/20  
Úradný vestník Európskej únie  
2.8.2013  
Eesti Vabariigi nimel  
Thar cheann Na hÉireann  
For Ireland  
Για την Ελληνική Δημοκρατία  
Por el Reino de España  
Pour la République française  
Per la Repubblica italiana  
SK  
2.8.2013  
Úradný vestník Európskej únie  
L 208/21  
Για την Κυπριακή Δημοκρατία  
Latvijas Republikas vārdā –  
Lietuvos Respublikos vardu  
Pour le Grand-Duché de Luxembourg  
Magyarország részéről  
Għal Malta  
Voor het Koninkrijk der Nederlanden  
SK  
L 208/22  
Úradný vestník Európskej únie  
2.8.2013  
Für die Republik Österreich  
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej  
Pela República Portuguesa  
Pentru România  
Za Republiko Slovenijo  
Za Slovenskú republiku  
Suomen tasavallan puolesta  
För Republiken Finland  
SK  
2.8.2013  
Úradný vestník Európskej únie  
L 208/23  
För Konungariket Sverige  
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland  
SK  
L 208/24  
Úradný vestník Európskej únie  
2.8.2013  
За Европейския съюз  
Por la Unión Europea  
Za Evropskou unii  
For Den Europæiske Union  
Für die Europäische Union  
Euroopa Liidu nimel  
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση  
For the European Union  
Pour l'Union européenne  
Per l'Unione europea  
Eiropas Savienības vārdā –  
Europos Sąjungos vardu  
Az Európai Unió részéről  
Għall-Unjoni Ewropea  
Voor de Europese Unie  
W imieniu Unii Europejskiej  
Pela União Europeia  
Pentru Uniunea Europeană  
Za Európsku úniu  
Za Evropsko unijo  
Euroopan unionin puolesta  
För Europeiska unionen  
SK  
2.8.2013  
Úradný vestník Európskej únie  
L 208/25  
PRÍLOHA I  
DOHODNUTÉ SLUŽBY A URČENÉ TRASY  
1. Táto príloha podlieha prechodným ustanoveniam uvedeným v prílohe II k tejto dohode.  
2. Každá strana dohody udeľuje leteckým dopravcom druhej strany dohody práva poskytovať letecké služby na nižšie  
uvedených trasách:  
a) V prípade leteckých dopravcov Európskej únie:  
Miesta v Európskej únii – jeden alebo viac medziľahlých miest v krajinách Euromedu (1), ECAA (2) alebo krajinách,  
ktorých zoznam je uvedený v prílohe III – jeden alebo viac miest v Izraeli.  
b) V prípade leteckých dopravcov Izraela:  
Miesta v Izraeli – jeden alebo viac medziľahlých miest v krajinách Euromedu, ECAA alebo krajinách, ktorých  
zoznam je uvedený v prílohe III – jeden alebo viac miest v Európskej únii.  
3. Služby prevádzkované podľa ods. 2 tejto prílohy sa začínajú alebo končia v prípade izraelských leteckých dopravcov  
na území Izraela a v prípade leteckých dopravcov Európskej únie na území Európskej únie.  
4. Leteckí dopravcovia oboch strán dohody môžu pri ktoromkoľvek lete alebo pri všetkých letoch a podľa vlastného  
uváženia:  
a) vykonávať lety v ktoromkoľvek smere alebo obidvoch smeroch;  
b) kombinovať rôzne čísla letov v rámci letu jedného lietadla;  
c) zabezpečovať leteckú dopravu pre medziľahlémiesta, ako sa stanovuje v ods. 2 tejto prílohy, a pre miesta na  
územiach strán dohody, a to v akejkoľvek kombinácii a poradí;  
d) vynechať pristátie v ktoromkoľvek mieste alebo miestach;  
e) presunúť prepravu z ktoréhokoľvek zo svojich lietadiel na ktorékoľvek iné svoje lietadlo v ktoromkoľvek mieste;  
f) robiť medzipristátia v ktorýchkoľvek miestach na území alebo mimo územia jednej alebo druhej strany dohody bez  
toho, aby bol dotknutý článok 2 ods. 2 tejto dohody;  
g) vykonávať tranzitnú dopravu cez územie druhej strany dohody a  
h) kombinovať rôzne účely prepravy tým istým lietadlom bez ohľadu na to, kde sa táto preprava začína.  
5. Každá strana dohody umožní každému leteckému dopravcovi, aby si určil počet letov a kapacity medzinárodnej  
leteckej dopravy, ktorú ponúka na základe komerčných hľadísk na danom trhu. V súlade s týmto právom žiadna  
strana dohody jednostranne neobmedzí objem dopravy, počet alebo pravidelnosť letov ani typ alebo typy lietadiel  
používaných na prevádzku leteckými dopravcami druhej strany dohody, s výnimkou colných, technických, prevádz­  
kových dôvodov, dôvodov ochrany životného prostredia, ochrany zdravia alebo uplatňovania článku 7 tejto dohody.  
6. Leteckí dopravcovia každej strany dohody môžu zabezpečovať leteckú dopravu, a to aj v rámci dohody o spoločnom  
označovaní liniek, z ktoréhokoľvek miesta v tretej krajine, ktorý nie je zahrnutý do určených trás, pokiaľ nevykonávajú  
práva piatej slobody.  
7. Bez toho, aby boli dotknuté ostatné ustanovenia tejto prílohy, touto dohodou sa neudeľuje právo umožňujúce  
vykonávať medzinárodnú leteckú dopravu na územie a z územia tretej krajiny, ktorá nemá diplomatické vzťahy so  
všetkými stranami dohody.  
(1) Krajiny „EUROMED“ sú Maroko, Alžírsko, Tunisko, Líbya, Egypt, Libanon, Jordánsko, Izrael, palestínske územie, Sýria a Turecko.  
(2) „Krajiny ECAA“ sú krajiny, ktoré sú zmluvnými stranami mnohostrannej dohody  
o zriadení Spoločného európskeho leteckého  
priestoru: členské štáty Európskej únie, Albánska republika, Bosna a Hercegovina, Chorvátska republika, Bývalá juhoslovanská republika  
Macedónsko, Islandská republika, Republika Čierna Hora, Nórske kráľovstvo, Srbská republika a Kosovo v zmysle rezolúcie Bezpeč­  
nostnej rady OSN č. 1244.  
SK  
L 208/26  
Úradný vestník Európskej únie  
2.8.2013  
PRÍLOHA II  
PRECHODNÉ USTANOVENIA  
1. Bez ohľadu na odseky 2 a 3 tejto prílohy sa všetky práva vrátane prepravných práv a výhodnejšie podmienky, ktoré už  
boli udelené na základe bilaterálnych dohôd alebo dojednaní medzi Izraelom a členskými štátmi Európskej únie  
a ktoré existujú k dátumu podpisu tejto dohody, naďalej vykonávajú v súlade s ustanoveniami článku 3 tejto dohody.  
Pokiaľ ide o leteckých dopravcov, takéto práva a dojednania môžu naďalej uplatňovať:  
a) leteckí dopravcovia z Európskej únie za predpokladu, že pri výkone týchto existujúcich práv alebo iných dojednaní  
medzi leteckými dopravcami z Európskej únie neexistuje diskriminácia na základe štátnej príslušnosti;  
b) leteckí dopravcovia z Izraelského štátu.  
2. V prípade osobnej, nákladnej dopravy a/alebo dopravy pošty, samostatne alebo v kombinácii, sú leteckí dopravcovia  
Izraela a členských štátov Európskej únie oprávnení vykonávať práva tretej a štvrtej slobody na určených trasách  
s výhradou týchto prechodných ustanovení:  
a) odo dňa podpísania tejto dohody a iba v prípade pravidelných služieb leteckej dopravy:  
i. na každej trase s výnimkou trás uvedených v prílohe V majú oprávnení leteckí dopravcovia právo prevádzkovať  
počet týždenných frekvencií dostupných na základe príslušných platných bilaterálnych dohôd alebo dojednaní  
alebo sedem (7) týždenných frekvencií, podľa toho, ktorý počet je vyšší a  
ii. na trasách uvedených v prílohe V majú oprávnení leteckí dopravcovia právo prevádzkovať počet týždenných  
frekvencií, ako sa stanovuje v prílohe V.  
Odo dňa podpísania tejto dohody sa nebudú uplatňovať žiadne obmedzenia, pokiaľ ide o počet oprávnených  
leteckých dopravcov oboch strán dohody na jednej trase.  
b) Od prvého dňa prvej letnej sezóny IATA po dátume podpísania tejto dohody a iba v prípade pravidelných služieb  
leteckej dopravy majú oprávnení leteckí dopravcovia právo prevádzkovať:  
i. na trasách uvedených v časti A prílohy V k tejto dohode tri (3) dodatočné týždenné frekvencie vo vzťahu  
k počtu týždenných frekvencií stanovených v časti A prílohy V a  
ii. na akýchkoľvek iných trasách vrátane trás uvedených v časti B prílohy V sedem (7) dodatočných týždenných  
frekvencií vo vzťahu k počtu týždenných frekvencií vyplývajúcemu z uplatňovania písmena a) bodov i. a ii.  
c) Od prvého dňa druhej letnej sezóny IATA po dátume podpísania tejto dohody a iba v prípade pravidelných služieb  
leteckej dopravy majú oprávnení leteckí dopravcovia právo prevádzkovať:  
i. na trasách uvedených v časti A prílohy V k tejto dohode tri (3) dodatočné týždenné frekvencie vo vzťahu  
k počtu týždenných frekvencií vyplývajúcemu z uplatňovania písmena b) bodu i a  
ii. na akýchkoľvek iných trasách vrátane trás uvedených v časti B prílohy V sedem (7) dodatočných týždenných  
frekvencií vo vzťahu k počtu týždenných frekvencií vyplývajúcemu z uplatňovania písmena b) bodu ii.  
d) S výhradou ďalej uvedeného odseku 4, od prvého dňa tretej letnej sezóny IATA po dátume podpísania tejto  
dohody a iba v prípade pravidelných služieb leteckej dopravy majú oprávnení leteckí dopravcovia právo prevádz­  
kovať:  
i. na trasách uvedených v časti A prílohy V k tejto dohode štyri (4) dodatočné týždenné frekvencie vo vzťahu  
k počtu týždenných frekvencií vyplývajúcemu z uplatňovania písmena c) bodu i a  
ii. na akýchkoľvek iných trás vrátane trás uvedených v časti B prílohy V sedem (7) dodatočných týždenných  
frekvencií vo vzťahu k počtu týždenných frekvencií vyplývajúcemu z uplatňovania písmena c) bodu ii.  
e) Od prvého dňa štvrtej letnej sezóny IATA po dátume podpísania tejto dohody a iba v prípade pravidelných služieb  
leteckej dopravy majú oprávnení leteckí dopravcovia právo prevádzkovať:  
i. na trasách uvedených v časti A prílohy V k tejto