VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie Číslo: ÚV-11620/2018
Národnej rady
Slovenskej republiky
927
Návrhna vyslovenie súhlasu Národnej rady Slovenskej republiky s Euro-stredozemskou dohodou o leteckej doprave medzi Európskou úniou a jej členskými štátmi na jednej strane a vládou Izraelského štátu na strane druhej
Materiál predkladá:Materiál obsahuje:
Peter Pellegrini1. Návrh uznesenia NR SR
Predseda vlády 2. Predkladacia správa
Slovenskej republiky3. Text dohody v slovenskom jazyku
4. Text dohody v anglickom jazyku
5. Doložka prednosti medzinárodnej zmluvy pred zákonmi SR
6. Doložka vybraných vplyvov
Bratislava, 28. marca 2018