DÔVODOVÁ SPRÁVA
A. Všeobecná časť
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky predkladá na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).
Návrh zákona bol vypracovaný ako iniciatívny materiál.
Účelom predloženia návrhu zákona je vytvoriť zákonné predpoklady pre zabezpečenie ochrany bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky, a to tým, že sa zamedzí možnosť sprístupňovania súhlasov, ktoré zákonní sudcovia príslušných súdov vydávajú podľa § 63 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, podľa zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) a príkazov vydávaných v trestnom konaní. Podľa platnej právnej úpravy niet zákonnej možnosti nesprístupniť tieto rozhodnutia súdov. Tento stav je z hľadiska potreby chrániť bezpečnostné záujmy Slovenskej republiky a riadny priebeh trestného konania neprijateľný. Navrhuje sa preto, aby v § 82a ods. 5 zákona o súdoch bola zavedená výnimka z plošného sprístupňovania všetkých súdnych rozhodnutí, a to práve vo vzťahu k súhlasom súdu s poskytnutím údajov tvoriacich predmet telekomunikačného tajomstva, súhlasom na použitie informačno-technických prostriedkov a príkazov súdu vydávaných podľa Trestného poriadku.
Materiál nebol predmetom pripomienkového konania, pretože vzhľadom na vyššie uvedené predkladateľ za to, že splnené podmienky na postup podľa § 27 ods. 1 zákona č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nakoľko ide o mimoriadnu okolnosť, ktorá ohrozuje bezpečnosť.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná a zákonmi a súčasne je v súlade s právom Európskej únie.
Návrh zákona nezakladá vplyvy na verejné financie a sociálne vplyvy. Návrh zákona nebude mať vplyvy na podnikateľské prostredie, informatizáciu spoločnosti, ani vplyv na životné prostredie a na služby verejnej správy pre občana.
Návrh zákona nie je predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.
Vláda Slovenskej republiky prerokovala a schválila návrh zákona 20. apríla 2018.
2
Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Minister spravodlivosti Slovenskej republiky
* Materiál nelegislatívnej povahy
Σ Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
* Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Postup podľa § 27 ods. 1 zákona č. 400/2015 Z. z.
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Postup podľa § 27 ods. 1 zákona č. 400/2015 Z. z.
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
Postup podľa § 27 ods. 1 zákona č. 400/2015 Z. z.
2. Definícia problému
V súčasnosti nie sú dostatočným spôsobom chránené bezpečnostné záujmy štátu, nakoľko platné právo umožňuje sprístupňovanie citlivých rozhodnutí súdov vo veciach, kde to nie je v záujme štátu.
3. Ciele a výsledný stav
Návrhom zákona sa vylučujú z režimu sprístupňovania súhlasy súdu s poskytnutím údajov, ktoré sú predmetom telekomunikačného tajomstva, súhlasy na použitie informačno-technických prostriedkov a príkazy podľa Trestného poriadku.
4. Dotknuté subjekty
Súdy, fyzické osoby, právnické osoby
5. Alternatívne riešenia
Alternatívne riešenia neboli posudzované, nakoľko problematika nepripúšťa iné riešenie ako to, ktoré sa navrhuje.
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? * Áno Σ Nie
7. Transpozícia práva EÚ
Nie
8. Preskúmanie účelnosti**
Preskúmanie účelnosti navrhovaného predpisu bude vykonávané priebežne po nadobudnutí účinnosti.
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
* Áno
* Nie
* Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
3
z toho vplyvy na MSP
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Sociálne vplyvy
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
10. Poznámky
11. Kontakt na spracovateľa
JUDr. Juraj Palúš, sekcia legislatívy, Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky, juraj.palus@justice.sk
12. Zdroje
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
4
DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: minister spravodlivosti Slovenskej republiky
2.Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3.Problematika návrhu zákona:
a)nie je upravená v práve Európskej únie,
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
Vzhľadom na vnútroštátny charakter navrhovaného právneho predpisu je bezpredmetné vyjadrovať sa k bodom 4., 5. a 6. doložky zlučiteľnosti.
5
B. Osobitná časť
K Čl. I
V súlade s dôvodmi uvedenými vo všeobecnej časti dôvodovej správy sa navrhuje, aby súhlasy súdu podľa § 63 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov neboli sprístupňované na základe žiadosti o sprístupnenie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Rovnako sa nebudú sprístupňovať súhlasy súdu s použitím informačno-technických prostriedkov podľa zákona č. 166/2003 Z. z. o ochrane súkromia pred neoprávneným použitím informačno-technických prostriedkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o ochrane pred odpočúvaním) v znení neskorších predpisov. Ďalej sa výnimka z povinnosti sprístupňovať rozhodnutia súdov bude vzťahovať aj na príkazy vydávané súdmi podľa Trestného poriadku. Príkazom súd v trestnom konaní (najmä v postupe pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní) rozhoduje o zásahoch do základných práva a slobôd; napr. príkaz na zatknutie podľa § 73 Trestného poriadku, príkaz na domovú prehliadku podľa § 100 Trestného poriadku, príkaz na prehliadku iných priestorov a pozemkov podľa § 101 Trestného poriadku, príkaz na osobnú prehliadku podľa § 102 Trestného poriadku, zadržanie zásielok podľa § 108 Trestného poriadku, Vyhotovovanie obrazových, zvukových alebo obrazovo-zvukových záznamov podľa § 114 Trestného poriadku, oznámenie údajov o telekomunikačnej prevádzke podľa § 116 Trestného poriadku, príkaz na použitie agenta podľa § 117 Trestného poriadku a pod.
K Čl. II
Vzhľadom na urýchlenú potrebu riešiť problematiku prístupu k informáciám sa navrhuje, aby zákon nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.
V Bratislave, 20. apríla 2018
Peter Pellegrini v. r.
predseda vlády Slovenskej republiky
Gábor Gál v. r.
minister spravodlivosti
Slovenskej republiky