VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie Číslo: UV-15242/2018
Národnej rady Slovenskej republiky
954
VLÁDNY NÁVRH
Zákon,
ktorým sa dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje
vládny návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Predkladá:
Peter Pellegrini
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava apríl 2018