NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 256/1998 Z. z., zákona č. 116/2000 Z. z., zákona č. 323/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 48/2002 Z. z., zákona č. 182/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 155/2003 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 537/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 255/2006 Z. z., zákona č. 25/2007 Z. z., zákona č. 247/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 495/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 139/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 82/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.§ 4 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
(4) Riaditeľa útvaru, ktorý v náplni činnosti evidenciu a vybavovanie oznámení a podaní o podozrení z páchania trestnej činnosti policajtmi, vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie trestných činov policajtov a odhaľovanie a dokumentáciu trestných činov, zo spáchania ktorých je podozrivý policajt, vymenúva a odvoláva Rada pre integritu policajného zboru.“.
2.Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:
㤠4a
Útvarmi Policajného zboru aj krajské riaditeľstvá Policajného zboru a okresné riaditeľstvá Policajného zboru, organizované spravidla podľa územného a správneho usporiadania Slovenskej republiky.“.
3.V § 6 ods. 3 tretej vete sa slová „minister“ nahrádzajú slovami „prezident Slovenskej republiky na návrh ministra po predchádzajúcom verejnom vypočutí uchádzačov podľa § 6a“.
4.Za § 6 sa vkladajú nové § 6a až 6c, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠6a
Verejné vypočutie uchádzačov
(1) Verejné vypočutie uchádzačov zabezpečuje príslušný výbor Národnej rady Slovenskej republiky. Jeho súčasťou je najmä prezentácia projektu riadenia a rozvoja Policajného zboru a zhodnotenie doterajšieho pôsobenia v Policajnom zbore. Verejné vypočutie je vysielané naživo na webovom sídle Národnej rady Slovenskej republiky.
(2) Uchádzačom môže byť fyzická osoba, ktorá
a) spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a je bezúhonná; za bezúhonného sa na účely verejného vypočutia považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, pri ktorom výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený, pričom bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace,
b) má vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa,
c) bola alebo je príslušníkom Policajného zboru, prokurátorom alebo sudcom.
(3) K prihláške uchádzač prikladá
a) projekt riadenia a rozvoja Policajného zboru,
b) výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
c) štruktúrovaný životopis,
d) doklad preukazujúci ukončenie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa,
e) čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
f) čestné vyhlásenie o splnení podmienky podľa odseku 2 písm. c).
(4) Príslušný výbor Národnej rady Slovenskej republiky zverejňuje výzvu na prihlásenie
uchádzačov do 15 dní od skončenia výkonu funkcie prezidenta Policajného zboru na webovom sídle Národnej rady Slovenskej republiky a najmenej v jednom denníku celoštátnej periodickej tlače.
(5) Uchádzača, ktorý spĺňa podmienky podľa odseku 2 a ktorého prihláška obsahuje prílohy podľa odseku 3 pozve príslušný výbor Národnej rady Slovenskej republiky na verejné vypočutie najmenej sedem dní pred jeho začatím s uvedením dátumu, miesta a hodiny verejného vypočutia.
(6) Po verejnom vypočutí uchádzačov zaujme príslušný výbor Národnej rady Slovenskej republiky stanovisko a následne predloží v lehote najviac 30 dní svoje odporúčanie ministrovi.
(7) Minister navrhuje kandidáta na prezidenta Policajného zboru spomedzi uchádzačov, ktorí sa zúčastnili verejného vypočutia.
(8) Ak minister odmietne navrhnúť kandidáta spomedzi uchádzačov, ktorí sa zúčastnili verejného vypočutia, oznámi to príslušnému výboru Národnej rady Slovenskej republiky. Príslušný výbor Národnej rady Slovenskej republiky uskutoční nové verejné vypočutie. Uchádzačom môže byť aj ten, kto sa zúčastnil predchádzajúceho verejného vypočutia.
Rada pre integritu policajného zboru
§ 6b
(1) Zriaďuje sa Rada pre integritu policajného zboru (ďalej len „rada“) ako nezávislý orgán na ochranu integrity policajného zboru.
(2) Rada siedmich členov. Členmi rady predseda rady a ďalší šiesti členovia rady. Predseda rady riadi činnosť rady, najmä zvoláva a vedie rokovania rady. Členstvo a funkcie v rade čestné a bez nároku na odmenu. Člen rady nárok na úhradu preukázaných cestovných výdavkov spojených s výkonom funkcie.
(3) Predsedu rady a členov rady volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných poslancov. Národná rada Slovenskej republiky volí
a) predsedu rady na návrh ministra vnútra Slovenskej republiky,
b) dvoch členov rady na návrh politických strán, ktoré v ostatných voľbách získali zastúpenie v Národnej rade Slovenskej republiky; jeden zvolený člen rady je navrhnutý politickými stranami, ktoré vytvorili vládu, a jeden zvolený člen rady je navrhnutý ostatnými politickými stranami zastúpenými v Národnej rade Slovenskej republiky,
c) jedného člena rady na návrh verejného ochrancu práv,
d) jedného člena rady na návrh predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky,
e) jedného člena rady na návrh Rady vlády Slovenskej republiky pre mimovládne neziskové organizácie,
f) jedného člena rady na návrh odborových orgánov vystupujúcich na ochranu práv a oprávnených záujmov policajtov.
(4) Funkčné obdobie člena rady je päťročné; tým nie dotknuté ustanovenia odseku 8. Ak funkcia člena rady zanikne podľa odseku 8 písm. a), c) g), subjekt podľa odseku 3 je povinný najneskôr do jedného mesiaca od vzniku skutočnosti, ktorá za následok zánik funkcie člena rady, predložiť národnej rade návrh na zvolenie nového člena rady. Ak funkcia člena rady zanikne podľa odseku 8 písm. b), je subjekt podľa odseku 3 povinný do jedného mesiaca od doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie člena rady predložiť Národnej rade Slovenskej republiky návrh na zvolenie nového člena rady.
(5) Členstvo v rade je nezastupiteľné. Tá istá osoba môže byť zvolená za člena rady len raz.
(6) Členom rady môže byť občan Slovenskej republiky, ktorý trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, je bezúhonný, spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu a vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Bezúhonný na účely tohto zákona je ten, kto nebol právoplatne odsúdený za trestný čin. Bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
(7) Funkcia člena rady je nezlučiteľná s výkonom funkcie verejného funkcionára.5a)
(8) Funkcia člena rady zaniká
a) uplynutím funkčného obdobia, a to dňom zvolenia nového člena rady,
b) vzdaním sa funkcie, a to dňom zvolenia nového člena rady,
c) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu, ktorým bol člen rady odsúdený za úmyselný trestný čin alebo dňom nadobudnutia právoplatnosti schváleného zmieru v konaní o úmyselnom trestnom čine,
d) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia súdu, ktorým bol člen rady pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená,
e) odvolaním, ak člen rady nie je schopný šesť po sebe nasledujúcich mesiacov vykonávať svoju funkciu,
f) odvolaním, ak člen rady prestane spĺňať podmienku nezlučiteľnosti podľa odseku 7,
g) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
(9) Návrh na odvolanie z funkcie člena rady z dôvodov ustanovených v odseku 8 písm. e) až
g) predkladá národnej rade subjekt, ktorý predložil návrh na jeho zvolenie.
§ 6c
Pôsobnosť rady
(1) Rada
a) kontroluje dodržiavanie tohto zákona, všeobecne záväzných právnych predpisov týkajúcich sa činnosti policajtov, etického kódexu policajta a služobných predpisov,
b) rozhoduje ako odvolací orgán proti rozhodnutiu o uložení disciplinárneho opatrenia, rozhodnutiu o náhrade škody, proti služobnému hodnoteniu, ktorým bol policajt hodnotený ako nespôsobilý vykonávať doterajšiu alebo akúkoľvek inú funkciu a proti rozhodnutiu lekárskej komisie, ktorým bola policajtovi určená zdravotná klasifikácia,
c) môže vyhlásiť rozkaz, nariadenie, príkaz alebo pokyn uložený policajtovi za neplatný, ak zistí, že sa svojim obsahom alebo účelom prieči § 7 ods. 1, alebo ho obchádza,
d) vypracúva a predkladá Národnej rade Slovenskej republiky správu o stave a vývoji štátnej služby policajtov za predchádzajúci rok každoročne do 30. apríla,
e) predkladá Národnej rade Slovenskej republiky správu o zistení závažného protiprávneho konania vo veciach štátnej služby policajtov,
f) vypracúva návrh etického kódexu policajta a predkladá ho ministrovi,
g) vypracúva odborné štúdie k aplikovaniu princípov štátnej služby policajtov a princípov a ustanovení obsiahnutých v etickom kódexe policajta,
h) môže predkladať Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) návrhy na zmenu a doplnenie právnych predpisov upravujúcich výkon štátnej služby policajtov,
i) vybavuje písomné podnety občanov a policajtov o porušení právnych predpisov týkajúcich sa štátnej služby policajtov,
j) môže vykonať kontrolu v služobnom úrade policajta,
k) môže odporučiť služobnému úradu prijatie nápravného opatrenia, ak to odôvodňujú zistenia z kontrolnej činnosti podľa písm. a) vykonanej z vlastného podnetu alebo na základe podnetu občana alebo policajta,
l) z vlastného podnetu alebo na základe podnetu občana alebo policajta prešetruje skončenie služobného pomeru policajta,
m) kontroluje dodržiavanie prideľovania vecí jednotlivým policajtom náhodným výberom v súlade s § 7 ods. 3,
n) vymenúva a odvoláva riaditeľa útvaru, ktorý v náplni činnosti evidenciu a vybavovanie oznámení a podaní o podozrení z páchania trestnej činnosti policajtmi, vyšetrovanie a skrátené vyšetrovanie trestných činov policajtov a odhaľovanie a dokumentáciu trestných činov, zo spáchania ktorých je podozrivý policajt.“.
(2) Vyhlásenie neplatnosti podľa odseku 1 písm. c) môže rada vykonať najneskôr do troch mesiacov od oznámenia takého rozkazu, nariadenia, príkazu alebo pokynu policajtovi.
(3) Rada pri výkone svojej pôsobnosti právo vyžadovať súčinnosť od orgánov verejnej moci. Orgány verejnej moci sú povinné poskytovať na požiadanie rady potrebnú súčinnosť.
(4) Rada za svoju činnosť zodpovedá Národnej rade Slovenskej republiky. Rokovanie rady upravuje rokovací poriadok, ktorý schvaľuje rada. Rada môže zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné orgány. Členstvo a funkcie v komisiách čestné a bez nároku na
odmenu. Člen komisie nárok na úhradu preukázaných cestovných výdavkov spojených s výkonom funkcie.
(5) Na Úrade vlády Slovenskej republiky sa zriaďuje Úrad Rady pre integritu policajného zboru (ďalej len „úrad“) ako osobitný organizačný útvar. Vedúci úradu sa zúčastňuje zasadnutí rady bez práva hlasovať. Úrad vlády Slovenskej republiky určuje štruktúru úradu po prerokovaní s radou.
(6) Výdavky na činnosť rady a úradu sa uhrádzajú z rozpočtu Úradu vlády Slovenskej republiky. Rozpočet finančných prostriedkov na činnosť rady a úradu prerokuje Úrad vlády Slovenskej republiky s radou. Úrad vlády Slovenskej republiky zabezpečuje organizačné, materiálno-technické a personálne podmienky pre činnosť rady a úradu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a) znie:
5a) Čl. 2 ods. 1 ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení ústavného zákona č. 545/2005 Z. z.“.
5.V § 7 ods. 1 znie:
„(1) Príslušník Policajného zboru (ďalej len „policajt“) vo vyšetrovaní a v skrátenom vyšetrovaní6a) vo veciach, ktoré vyšetruje, vykonáva všetky úkony samostatne, je povinný vykonať ich v súlade so zákonom, zodpovedá za ich včasné vykonanie a rozhoduje nestranne, spravodlivo a bez zbytočných prieťahov.“.
6.§ 7 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Veci sa prideľujú jednotlivým policajtom náhodným výberom pomocou technických prostriedkov a programových prostriedkov schválených ministerstvom tak, aby bola vylúčená možnosť ovplyvňovania pridelenia vecí.“.
7.V § 8 ods. 1 druhej vete sa na konci pripájajú slová „na návrh rady“.
8.V § 21 ods. 6 sa slová „Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)“ nahrádzajú slovami „ministerstvu“.
Čl. II
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 58/1999 Z. z., zákona č. 181/1999 Z. z., zákona č. 356/1999 Z. z., zákona č. 224/2000 Z. z., zákona č. 464/2000 Z. z., zákona č. 241/2001 Z. z., zákona č. 98/2002 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 659/2002 Z. z., zákona č. 212/2003 Z. z., zákona č. 178/2004 Z. z., zákona č. 201/2004 Z. z., zákona č.
365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 727/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 623/2005 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 513/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 278/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z., zákona č. 151/2010 Z. z., zákona č. 543/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 48/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 361/2012 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 462/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 406/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 69/2018 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.Za § 26 sa vkladajú § 26a a 26b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Vymenovanie riaditeľa okresného riaditeľstva Policajného zboru a krajského riaditeľstva Policajného zboru
§ 26a
(1) Funkcia riaditeľa krajského riaditeľstva Policajného zboru a riaditeľa okresného riaditeľstva Policajného zboru sa obsadzuje na základe výberového konania.
(2) Funkčné obdobie riaditeľa krajského riaditeľstva Policajného zboru a riaditeľa okresného riaditeľstva Policajného zboru je päťročné.
(3) Výberového konania sa môže zúčastniť ten, kto spĺňa podmienky prijatia do služobného pomeru.
(4) Výberové konanie vyhlasuje prezident Policajného zboru verejne na webovom sídle ministerstva, v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou alebo aj v iných verejnosti všeobecne prístupných prostriedkoch komunikácie najmenej 60 dní pred jeho konaním.
(5) Výberovým konaním na funkciu riaditeľa okresného riaditeľstva Policajného zboru a krajského riaditeľstva Policajného zboru sa overujú schopnosti, odborné znalosti, zdravotný stav, psychická vyrovnanosť uchádzača a ďalšie skutočnosti, ktoré je potrebné alebo vhodné overiť vzhľadom na povahu povinností, ktoré vyplývajú z výkonu funkcie. Súčasťou výberového konania je aj písomný test; tento sa v deň výberového konania losuje výberovou komisiou z jednotnej databázy testov, ktorú na tento účel vytvára ministerstvo.
(6) Výberové konanie je verejné okrem hlasovania výberovej komisie. Výberové konanie administratívne a organizačne zabezpečuje ministerstvo. Ministerstvo je povinné vytvoriť podmienky na účasť verejnosti na výberovom konaní. Ak možno očakávať, že verejnosť prejaví o účasť väčší záujem, je ministerstvo povinné uskutočniť výberové konanie vo vhodnej miestnosti s prihliadnutím na rozsah predpokladaného záujmu i možnosti.
(7) Ministerstvo je povinné zabezpečiť zverejnenie všetkých žiadostí o zaradenie do výberového konania, profesijných životopisov uchádzačov a ich motivačných listov na
webovom sídle ministerstva, a to aspoň 30 dní pred konaním výberového konania. Do 20 dní od zverejnenia žiadostí podľa predchádzajúcej vety môže každý vzniesť odôvodnené výhrady voči uchádzačom; tie sa spolu so žiadosťami predložia výberovej komisii. Výberová komisia môže požadovať vyjadrenie od dotknutých osôb, ktorých sa týka vznesená výhrada. Ministerstvo zabezpečí na svojom webovom sídle aj zverejnenie termínu a miesta výberového konania a zoznamu členov výberovej komisie, a to aspoň 15 dní pred jeho konaním.
(8) Uchádzač je povinný spolu so žiadosťou o zaradenie do výberového konania predložiť písomné vyhlásenie, v ktorom uvedie zoznam jemu blízkych osôb, ktoré príslušníkmi Policajného zboru, prokurátormi, sudcami alebo kandidátmi na členov výberovej komisie, a to v rozsahu meno, priezvisko, funkčné zaradenie a označenie inštitúcie. Vyhlásenie sa zverejní spolu so žiadosťou o zaradenie do výberového konania.
(9) Predseda výberovej komisie je povinný zabezpečiť zverejnenie zápisnice o priebehu výberového konania na webovom sídle ministerstva do 24 hodín od skončenia výberového konania.“.
§ 26b
Výberová komisia
(1) Výberové konanie podľa § 26a uskutočňuje šesťčlenná výberová komisia. Na obdobie šiestich mesiacov určí žrebom po troch členoch výberovej komisie
a) prezident Policajného zboru, a
b) Rada pre integritu policajného zboru z kandidátov zvolených Radou pre integritu Policajného zboru.
(2) Na účely vytvorenia databázy kandidátov na členov výberovej komisie prezident Policajného zboru a Rada pre integritu policajného zboru vymenuje alebo volí na obdobie troch rokov po ôsmich kandidátoch na členov výberovej komisie. Databáza kandidátov sa zverejňuje na webovom sídle ministerstva. Prezident policajného zboru a Rada pre integritu policajného zboru vykonajú aspoň tri mesiace pred uplynutím obdobia podľa prechádzajúcej vety úkony potrebné na voľbu nových kandidátov na členov výberovej komisie.
(3) Za kandidáta na člena výberovej komisie možno zvoliť alebo vymenovať len osobu, ktorá morálne a odborné predpoklady pre nestranný výkon funkcie člena výberovej komisie, ktorá je spôsobilá posúdiť uchádzača a ktorá pôsobí najmä v sektore vysokých škôl, neziskovom sektore alebo vykonáva právnické povolanie.
(4) Členovia výberovej komisie volia spomedzi seba predsedu výberovej komisie. Výberová komisia je uznášaniaschopná, ak sa na hlasovaní zúčastnia aspoň štyria jej členovia. Jej rozhodnutie je platné, ak zaň hlasovali štyria jej členovia.
(5) Výsledok výberového konania predloží predseda výberovej komisie prezidentovi
Policajného zboru, ktorý je výsledkom výberového konania viazaný.“.
2.V § 33 ods. 3 a 4 znejú:
„(3) Prezidenta Policajného zboru vymenúva do funkcie prezident Slovenskej republiky na návrh ministra vnútra Slovenskej republiky po predchádzajúcom verejnom vypočutí podľa osobitného predpisu.9a) Funkčné obdobie prezidenta Policajného zboru je päťročné.
(4) Viceprezidenta Policajného zboru vymenúva do funkcie minister vnútra Slovenskej republiky na návrh prezidenta Policajného zboru. Funkčné obdobie viceprezidenta Policajného zboru je päťročné.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 9a) znie:
9a) § 6a zákona č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona č. ...../2018 Z. z.“.
3.§ 33 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5) Policajt, ktorý bol vymenovaný do funkcie podľa odsekov 3 a 4, môže byť z tejto funkcie odvolaný, ak boli zistené nedostatky pri výkone jeho funkcie alebo pri plnení jeho povinností, ktoré mu vyplývajú zo zákona.“.
4.Za § 35 sa vkladá § 35a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠35a
Preloženie z osobitného dôvodu
(1) Policajt v služobnom pomere, ktorý vykonáva funkciu riaditeľa krajského riaditeľstva, zástupcu riaditeľa krajského riaditeľstva, riaditeľa odboru krajského riaditeľstva alebo zástupcu riaditeľa odboru krajského riaditeľstva najmenej desať rokov, sa preloží na rovnakú alebo obdobnú funkciu v takom mieste výkonu štátnej služby, ktoré sa nachádza mimo územného obvodu kraja, v ktorom sa nachádza doterajšie miesto výkonu štátnej služby.
(2) Policajt v služobnom pomere, ktorý vykonáva funkciu riaditeľa okresného riaditeľstva, zástupcu riaditeľa okresného riaditeľstva, riaditeľa odboru okresného riaditeľstva alebo zástupcu riaditeľa odboru okresného riaditeľstva najmenej desať rokov, sa preloží na rovnakú alebo obdobnú funkciu v takom mieste výkonu štátnej služby, ktoré sa nachádza mimo územného obvodu okresu, v ktorom sa nachádza doterajšie miesto výkonu štátnej služby.
(3) Ak policajt vyjadrí s preložením na inú funkciu podľa odsekov 1 a 2 písomný nesúhlas, predpokladá sa, že podal žiadosť o uvoľnenie zo služobného pomeru.
(4) Preloženie na inú funkciu sa vykoná odvolaním policajta z doterajšej funkcie a jeho ustanovením do inej funkcie podľa § 33.“.
5.V § 48 ods. 1 sa dopĺňa písm. f), ktoré znie:
„f) obracať sa so svojimi podnetmi a pripomienkami k výkonu štátnej služby na Radu pre integritu policajného zboru (ďalej len „rada“).“.
6.V § 243 ods. 1 znie:
„(1) Odvolacím orgánom pri prepustení policajta zo služobného pomeru z dôvodu podľa § 192 ods. 1 písm. e) a vo veciach podľa § 242 ods. 6 je rada, inak najbližší nadriadený orgánu, ktorý rozhodnutie vydal.“.
7.Doterajší text § 244 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2) Ak v prvom stupni pri prepustení policajta zo služobného pomeru z dôvodu podľa § 192 ods. 1 písm. e) a vo veciach podľa § 242 ods. 6 rozhodol minister, v druhom stupni rozhoduje rada.“.
8.V § 246 odseku 5 sa slovo „rozklad“ nahrádza slovami „odvolanie (rozklad)“.
9.Za § 267a sa vkladá § 267b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠267b
Osobitné ustanovenie pre odvolacie konanie
Povinnosť predchádzajúceho prerokovania veci v poradnej komisii podľa § 243 ods. 2 sa nevzťahuje na rozhodovanie rady.“.
10.Za § 287i sa vkladá § 287j, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠287j
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. októbra 2018
(1) Riaditeľa krajského riaditeľstva Policajného zboru a riaditeľa okresného riaditeľstva Policajného zboru vymenovaného do funkcie pred 1. januárom 2016 odvolá minister vnútra Slovenskej republiky do 31. decembra 2018; právo takéhoto policajta zúčastniť sa výberového konania tým nie je dotknuté.
(2) Riaditeľa krajského riaditeľstva Policajného zboru a riaditeľa okresného riaditeľstva Policajného zboru vymenovaného do funkcie medzi 1. januárom 2016 a 31. decembrom 2017 odvolá minister vnútra Slovenskej republiky do 31. decembra 2019; právo takéhoto policajta zúčastniť sa výberového konania tým nie je dotknuté.
(3) Riaditeľa krajského riaditeľstva Policajného zboru a riaditeľa okresného riaditeľstva Policajného zboru vymenovaného do funkcie po 31. decembri 2017 odvolá minister vnútra Slovenskej republiky do 31. decembra 2020; právo takéhoto policajta zúčastniť sa výberového konania tým nie je dotknuté.
(4) Prezidenta Policajného zboru a viceprezidenta Policajného zboru vymenovaných podľa doterajších predpisov odvolá minister vnútra Slovenskej republiky do 31. decembra 2018.
(5) Preloženie na inú funkciu podľa § 35a sa vykoná do 31. decembra 2018.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2018.