NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 207/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 145/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., zákona č. 204/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z. zákona č. 382/2011, zákona č. 341/2012 Z. z., zákona č. 340/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
V § 11 ods. 1 písmeno d) znie:
„d) sa týka rozhodovacej činnosti súdu vrátane medzinárodných súdnych orgánov alebo orgánu činného v trestnom konaní okrem informácie, ktorá sa sprístupňuje podľa osobitného predpisu,24) rozhodnutie prokurátora alebo policajta podľa druhej časti prvej hlavy Trestného poriadku,24a) rozhodnutia policajta v prípravnom konaní podľa druhej časti druhej hlavy piateho dielu Trestného poriadku, informácie o vznesení obvinenia vrátane opisu skutku, ak ich sprístupnenie neohrozuje práva a právom chránené záujmy alebo ak verejný záujem na ich sprístupnení prevažuje nad právami a právom chránenými záujmami; v takom prípade sa neuplatní ani dôvod na nesprístupnenie informácií podľa § 9 ods. 1 a 2 zákona; ak vznesenie obvinenia smerovalo voči osobe, ktorá je verejným funkcionárom16a) alebo bola verejným funkcionárom desať rokov pred vznesením obvinenia, sa za to, že verejný záujem prevažuje nad právami a právom chránenými záujmami.”.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24a znie:
„24a) § 197 ods. 1 Trestného poriadku.“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 256/1998 Z. z., zákona č. 116/2000 Z. z., zákona č. 323/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 48/2002 Z. z., zákona č. 182/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 155/2003 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 537/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 255/2006 Z. z., zákona č. 25/2007 Z. z., zákona č. 247/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 297/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 214/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 495/2009 Z. z., zákona č. 594/2009 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 75/2013 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 139/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 82/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Za § 7 sa vkladá nový § 7a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠7a
Zverejňovanie a sprístupňovanie informácií vo verejnom záujme
(1) Ministerstvo zverejňuje na svojom webovom sídle rozkazy, nariadenia, príkazy alebo pokyny, ktorými nadriadený ukladá policajtovi povinnosti vo veciach, ktoré vyšetruje, a to do 30 dní od skončenia prípravného konania.
(2) Pred zverejnením podľa odseku 1 sa v rozkazoch, nariadeniach, príkazoch a pokynoch anonymizujú údaje, ktorých anonymizovaním bude pri zverejňovaní zabezpečená ochrana práv a právom chránených záujmov; to neplatí, ak verejný záujem na zverejnení údajov prevažuje nad právami a právom chránenými záujmami.“.
Čl. III
Zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 36/2005 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 102/2010 Z. z., zákona č. 403/2010 Z. z., zákona č. 192/2011 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 436/2013 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 217/2014 Z. z., zákona č. 401/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 6 ods. 2 šiesta veta sa bodkočiarka nahrádza bodkou a pripája sa veta:
„Všetky pokyny sa zverejňujú do 30 dní od skončenia prípravného konania; § 55m sa použije primerane.“
2. V § 55m ods. 6 prvej vete sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripája sa táto veta: „to neplatí, ak verejný záujem na zverejnení rozhodnutia alebo sprístupnení informácie prevažuje nad právami a právom chránenými záujmami.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2018.