NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
_____________________________________________________________________
Číslo: CRD-571/2018
901a
Správa
o výsledku prerokovania výročnej správy o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii hodnotenie a aktuálne priority vyplývajúce z Pracovného programu Európskej komisie (tlač 901) vo Výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti
___________________________________________________________________________
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky svojím rozhodnutím č. 946 z 19. marca 2018 pridelil výročnú správu o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii hodnotenie a aktuálne priority vyplývajúce z Pracovného programu Európskej komisie (tlač 901) na prerokovanie Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti s tým, že ako gestorský výbor podá Národnej rade Slovenskej republiky správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti uznesením č. 126 z 11. apríla 2018 odporučil Národnej rade Slovenskej republiky vziať výročnú správu (tlač 901) na vedomie. Zároveň určil poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Ľuboša Blahu za spravodajcu výboru.
Ľuboš Blaha, v. r.
predseda Výboru Národnej rady Slovenskej republiky
pre európske záležitosti
Bratislava 11. apríla 2018
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
NÁVRH
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z . mája 2018
k výročnej správe o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii hodnotenie a aktuálne priority vyplývajúce z Pracovného programu Európskej komisie (tlač 901)
Národná rada Slovenskej republiky
berie na vedomie
výročnú správu o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii hodnotenie a aktuálne priority vyplývajúce z Pracovného programu Európskej komisie.