Výbor Národnej rady Slovenskej republiky
pre európske záležitosti
45. schôdza výboru CRD-571/2018-VEZ
127.
U z n e s e n i e
Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti
z 11. apríla 2018
k
výročnej správe o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii – hodnotenie a aktuálne priority vyplývajúce z Pracovného programu Európskej komisie (tlač 901)
Výbor Národnej rady Slovenskej republiky pre európske záležitosti
A.odporúča
Národnej rade Slovenskej republiky
výročnú správu o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii hodnotenie a aktuálne priority vyplývajúce z Pracovného programu Európskej komisie (tlač 901) vziať na vedomie;
B.schvaľuje
priority vyplývajúce z Pracovného programu Európskej komisie tak ako uvedené vo výročnej správe;
C.poveruje
predsedu výboru Ľuboša Blahu, aby na schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky podal správu o výsledku prerokovania uvedeného materiálu vo výbore a návrh na uznesenie Národnej rady Slovenskej republiky.
Edita Pfundtner Ľuboš Blaha
Peter Osuský predseda výboru
overovateľ