DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
právneho predpisu s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu: poslanci NR SR Branislav Grӧhling, Jozef Rajtár a Lucia Ďuriš Nicholsonová
2. Názov návrhu právneho predpisu: Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony
3. Problematika návrhu právneho predpisu:
a)nie je upravená v práve Európskej únie
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
Bezpredmetné
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Stupeň zlučiteľnosti - úplný
Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Branislav Grӧhling, Jozef Rajtár a Lucia Ďuriš Nicholsonová.
* Materiál nelegislatívnej povahy
Σ Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
* Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Materiál nebol predmetom PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
Materiál nebol predmetom MPK
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
Materiál nebol predkladaný na rokovanie vlády Slovenskej republiky
2. Definícia problému
Zákonom č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov došlo s účinnosťou od 01.01.2013 okrem iného k zrušeniu krajských školských úradov a k zásadnej novelizácii zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.
3. Ciele a výsledný stav
Účelom návrhu zákona je vrátiť sa v plnom rozsahu do stavu pred rokom 2013, kedy bolo regionálne školstvo financované výlučne z kapitoly ministerstva školstva. Dôjde tak zjednoteniu zdroja finančných prostriedkov, čo by v konečnom dôsledku malo prispieť k transparentnosti, prehľadnosti a efektívnosti financovania školstva. Zároveň sa navrhuje obnoviť existenciu krajských školských úradov ako rozpočtových organizácií ministerstva školstva a vrátiť im kompetencie na úseku školstva
4. Dotknuté subjekty
Školy, okresné úrady v sídle kraja
5. Alternatívne riešenia - nepredkladajú sa
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? * Áno Σ Nie
7. Transpozícia práva EÚ
8. Preskúmanie účelnosti**
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
* Pozitívne
Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
* Áno
Σ Nie
* Čiastočne
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Sociálne vplyvy
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
10. Poznámky
11. Kontakt na spracovateľa
branislav_grohling@nrsr.sk
12. Zdroje
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Materiál nebol predmetom PPK