Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení zákona č. 87/2017 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Miroslav Beblavý a Viera Dubačová.
Návrh zákona je predložený v rámci plánu na zásadnú rekonštrukciu štátu, a to ako prvý balík opatrení, ktorý tri základné ciele: (i) ochranu nezávislosti a životaschopnosti médií, (ii) ochranu novinárov a ich zamestnávateľov, a (iii) posilnenie investigatívnej žurnalistiky.
Investigatívna žurnalistika nemá na Slovensku výslovného nepriateľa. Na druhej strane predkladatelia vnímajú realitu. Za posledné roky je investigatívna žurnalistika na ústupe ako z elektronických médií, tak aj z printových médií. Je potrebné sa zamerať na príčiny tohto stavu. Predkladatelia ich vyhodnotili tak, že príčiny existujú aj v oblasti súdnych žalôb. Cieľom predloženého návrhu zákona je tak znemožnenie neodôvodnenej žaloby na novinárov, ich zamestnávateľov a investigatívne mimovládne organizácie cez tzv. osobitnú podmienku konania, kde súd najprv preskúma spôsobenie ujmy a iba v prípade zistenia závažnej ujmy ďalej koná (podľa britského vzoru). Občianskoprávne konanie by po prijatí predloženého návrhu už nemohlo byť voči týmto subjektom zneužité.
Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie, s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
B. Osobitná časť
K Čl. I
Pre účely naplnenia cieľa návrhu zákona sa novelizuje Civilný sporový poriadok doplnením nového oddielu v tretej časti druhej hlave tohto zákona, ktorá upravuje spory s ochranou slabšej strany.
K Čl. II
Novelizáciou Občianskeho zákonníka sa zavádza osobitná podmienka preukázania spôsobenia závažnej ujmy pri sporoch týkajúcich sa osobnostných práv, pokiaľ bude žalovaným subjekt uskutočňujúci investigatívnu činnosť.
K Čl. III
Navrhuje sa termín účinnosti s ohľadom na potrebu urgentnej reakcie zákonodarcu na aktuálnu spoločenskú situáciu.