NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ....... 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení zákona č. 87/2017 Z. z. a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v znení zákona č. 87/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
Tretia časť druhá hlava sa dopĺňa štvrtým dielom, ktorý znie:
„ŠTVRTÝ DIEL
OSOBITNÉ SPORY Z OCHRANY OSOBNOSTI
§ 323a
Osobitný spor z ochrany osobnosti je spor, kedy žalovaným subjekty vykonávajúce spravodajstvo alebo publicistiku a fyzické osoby alebo právnické osoby, ktorých činnosť je zameraná na verejnú kontrolu výkonu verejnej moci alebo na oblasť prevencie protispoločenskej činnosti.
§ 323b
(1) Na predbežnom prejednaní sporu súd v súčinnosti so žalobcom zistí, či splnené procesné podmienky a bola preukázaná závažná ujma na strane žalobcu. V tomto rozsahu súd vykoná dokazovanie, ak bolo žalobcom navrhované.
(2) Súd konanie zastaví, ak nie sú splnené podmienky podľa odseku 1.
(3) Ak súd považuje spôsobenie závažnej ujmy na strane žalobcu za preukázané, rozhodne medzitýmnym rozsudkom.
§ 323c
Na konanie podľa tohto dielu sa primerane použijú všeobecné ustanovenia o konaní, ak nie je ustanovené inak.
Čl. II
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení zákona č. 58/1969 Zb., zákona č. 131/1982 Zb., zákona č. 94/1988 Zb., zákona č. 188/1988 Zb., zákona č. 87/1990 Zb., zákona č. 105/1990 Zb., zákona č. 116/1990 Zb., zákona č. 87/1991 Zb., zákona č. 509/1991 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona č. 153/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z., zákona č. 218/2000 Z. z., zákona č. 261/2001 Z. z., zákona č. 281/2001 Z. z., zákona č. 23/2002 Z. z., zákona č. 34/2002 Z. z., zákona č. 95/2002 Z. z., zákona č. 184/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 526/2002 Z. z., zákona č. 504/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 150/2004 Z. z., zákona č. 404/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 118/2006 Z. z., zákona č. 188/2006 Z. z., zákona č. 84/2007 Z. z., zákona č. 335/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 214/2008 Z. z., zákona č. 379/2008 Z. z., zákona č. 477/2008 Z. z., zákona č. 186/2009 Z. z., zákona č. 575/2009 Z. z., zákona č. 129/2010 Z. z., zákona č. 546/2010 Z. z., zákona č. 130/2011 Z. z., zákona č. 161/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 102/2014 Z. z., zákona č. 106/2014 Z. z., zákona č. 335/2014 Z. z., zákona č. 39/2015 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 239/2015 Z. z., zákona č. 273/2015 Z. z., zákona č. 438/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
§ 13 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Predpokladom pre priznanie nárokov podľa odsekov 1 3 je preukázanie spôsobenia závažnej ujmy, ak je ten, kto neoprávnený zásah spôsobil, subjektom vykonávajúcim spravodajstvo alebo publicistiku alebo fyzickou osobou alebo právnickou osobou, ktorej činnosť je zameraná na verejnú kontrolu výkonu verejnej moci alebo na oblasť prevencie protispoločenskej činnosti.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.