PREDSEDA NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Číslo: CRD-569/2018
947
ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 20. marca 2018
o pridelení návrhu ústavného zákona, podaného poslancami Národnej rady Slovenskej republiky na prerokovanie výboru Národnej rady Slovenskej republiky
N a v r h u j e m
Národnej rade Slovenskej republiky
A. p r i d e l i ť
návrh poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Jany KIŠŠOVEJ, Igora MATOVIČA a Borisa KOLLÁRA na vydanie ústavného zákona o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky (tlač 910), doručený 19. marca 2018
na prerokovanie
Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky
B. u r č i ť
a) k návrhu ústavného zákona ako gestorský Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky,
b) lehotu na prerokovanie návrhu ústavného zákona v druhom čítaní v gestorskom výbore do 32 dní od prerokovania návrhu ústavného zákona v Národnej rade
Slovenskej republiky v prvom čítaní.
Andrej D a n k o v. r.