1
Programové vyhlásenie vlády Slovenskej republiky
Vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky, uskutočnených 5. marca 2016, občania vyjadrili podporu programu, ktorý je založený na spoločensko-politickej stabilite, sociálnom dialógu, štrukturálnych reformách a systémových zmenách v relevantných oblastiach spoločnosti. Na základe získaného mandátu vzišla aj nová koaličná vláda vymenovaná v súlade s ústavnými postupmi Slovenskej republiky v marci 2018.
Nová vláda Slovenskej republiky si je vedomá, že sa ujíma výkonu funkcie v období spoločenských pohybov, keď sa ľudia domáhajú zmien v spôsobe uplatňovania verejnej moci. Požadujú najmä riešenia bezprostredne ovplyvňujúce kvalitu ich života. Na druhej strane existujú silné tendencie politicky a mocensky zneužiť uvedené, často oprávnené požiadavky ľudí, na destabilizáciu spoločnosti. Prekročením tejto tenkej hranice môže nasledovať nekontrolovateľná vnútroštátna konfrontácia, nefunkčnosť verejného sektora, narušenie doterajšieho hospodárskeho rastu a rekordnej zamestnanosti s ďalekosiahlymi dôsledkami.
Ďalšie napĺňanie predstavy o Slovensku ako úspešnom projekte si však vyžaduje adekvátnu sebareflexiu zo strany politickej sféry a orgánov verejnej moci. Sebareflexia je zároveň nevyhnutnosťou pre prehĺbenie dôvery v demokratické inštitúcie.
Veľký počet otázok nastolený verejnosťou v ostatných týždňoch nepatrí len do pôsobnosti vlády Slovenskej republiky ako vrcholného orgánu výkonnej moci, ale aj iných orgánov verejnej moci.
Nová vláda Slovenskej republiky v úvode svojho vládneho programu deklaruje verejnosti vôľu venovať pozornosť životnej realite ľudí a nie politickej polarizácii a rozdeľovaniu spoločnosti.
Nová vláda Slovenskej republiky sa v plnej miere stotožňuje s Programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky z roku 2016, ktoré schválila Národná rada Slovenskej republiky uznesením z 26. apríla 2016 č. 24 a plynule bude pokračovať v jeho plnení.
Východisko pre činnosť vlády Slovenskej republiky predstavuje rámec stabilného rozvoja spoločnosti Slovenskej republiky s pružným reagovaním na príležitosti a hrozby vonkajšieho prostredia, s cieľom zabezpečiť hospodársky, sociálny a environmentálny rozvoj Slovenska a prehĺbiť spoločenskú súdržnosť, znížiť regionálne rozdiely, posilniť aktívnu úlohu štátu a boj proti korupcii pri zvýšení kvality služieb verejného sektora poskytovaných občanom.
Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) predstupuje pred Národnú radu Slovenskej republiky podľa článku 113 Ústavy Slovenskej republiky a spolu so žiadosťou o vyslovenie dôvery predkladá programové vyhlásenie.
2
Programové vyhlásenie vlády je štruktúrované v oblastiach výkonu exekutívnej činnosti vlády Slovenskej republiky, ktorými sa uchádza o vyslovenie dôvery v Národnej rade Slovenskej republiky:
1.Posilniť spoločenskú a politickú stabilitu.
2.Pružne reagovať na príležitosti a negatíva vonkajšieho prostredia.
3.Plynule pokračovať v podpore hospodárskeho, sociálneho a environmentálneho rozvoja krajiny.
4.Prehĺbiť hospodársku, sociálnu a územnú súdržnosť Slovenska.
5.Posilniť úlohu štátu a ochranu verejného záujmu.
1.POSILNIŤ SPOLOČENSKÚ A POLITICKÚ STABILITU
Nastupujúca vláda je vládou kontinuity a pokroku, je to vláda s historickou šancou prekonať staré deliace čiary z 90. rokov a sústrediť sa tak na skutočné výzvy doby, medzi ktoré dnes patrí presadenie novej väčšinovej dohody o demokratickom fungovaní Slovenskej republiky a posilnenie úlohy dôveryhodnej politiky v nej.
Programové vyhlásenie vlády vychádza z ducha a písma Ústavy Slovenskej republiky garantujúcej uplatňovanie demokratickej formy vlády, záruk slobodného života, rozvoja duchovnej kultúry a hospodárskej prosperity. Predkladaný program vlády sa otvorene hlási k európskym demokratickým tradíciám slobody, ľudskej dôstojnosti a tolerancie v boji proti fašizmu a pravicovému extrémizmu. Na základe tohto demokratického presvedčenia je vláda pripravená posilniť politiku porozumenia a zmierenia občanov všetkých národností Slovenska s jedinečnou príležitosťou naštartovania novej etapy podpory národnostných menšín. Ako vláda spoločenského konsenzu a štátotvornej politickej dohody podporí národnoekonomické a politické záujmy občanov Slovenskej republiky v spoločnej Európe.
Žijeme v časoch významných otrasov, ktoré ohrozujú európsku jednotu, hodnoty a politické zvyklosti. Slovensko bude týmto hrozbám čeliť. V časoch spoločenských búrok a vášní bola krajina v dejinných zlomoch Slovenského národného povstania alebo naposledy pri odmietnutí autoritárskej politiky na konci dvadsiateho storočia schopná vytvoriť široký spoločenský a politický konsenzus ľavicových a pravicových síl. Dnešná vláda je pokračovateľom a nositeľom tejto myšlienky stojacej na premise nevyhnutnosti historického kompromisu štandardných politických síl v záujme krajiny.
3
Programové vyhlásenie vlády je postavené tak, aby vnútropolitickú a medzinárodnú stabilitu krajiny ukotvilo na prehlbovaní spoločenskej, hospodárskej a sociálnej súdržnosti s cieľom zastaviť nárast extrémizmu a extremizácie parlamentnej politiky. Z ekonomického hľadiska vláda svojou prorastovou hospodárskou politikou prispeje k vytvoreniu ďalších 100 000 pracovných miest a k zníženiu nezamestnanosti pod 10%. Vláda sa zároveň zaväzuje dosiahnuť do roku 2020 vyrovnaný rozpočet a posilniť dodržiavanie rozpočtovej disciplíny. Podporou sociálneho dialógu a tripartity sa bude usilovať o zabezpečenie sociálnych istôt pre všetkých občanov Slovenskej republiky bez ohľadu na ich regionálny alebo spoločenský pôvod a postavenie.
Majúc na zreteli, že Európska únia je základným prostredím ovplyvňujúcim každodenný život a dianie na Slovensku, vláda urobí všetko potrebné, aby zaistila úspešný a bezpečný priebeh predsedníctva SR v Rade Európskej únii v druhej polovici roku 2016 vrátane podpory svojej národnej priority, teda dobudovania architektúry eurozóny v podobe spoločných fiškálnych nástrojov na tlmenie ekonomických šokov.
Vláda podporí sektor politík zmenšovania sociálnych a regionálnych rozdielov. Zasadí sa o verejnú politiku, ktorej cieľom je tvorba nových pracovných miest v regiónoch a budovanie lokálnej cestnej infraštruktúry. Svoje ciele v tejto oblasti bude dosahovať prostredníctvom regionálnych rozvojových programov pre najmenej rozvinuté okresy vrátane podpory sociálnej ekonomiky prostredníctvom kombinácie grantov a finančných nástrojov. Vláda bude vo väčšej miere využívať danosti regiónov, zvyšovať potravinovú bezpečnosť a podiel slovenských potravinárskych výrobkov z domácich surovín na spotrebiteľskom trhu. Vláda sa zároveň postará o pomoc pre desaťtisíce občanov, ktorí trpia v dôsledku exekúcií, a napomôže im k oddlženiu.
Začlenením princípov otvoreného vládnutia do Programového vyhlásenia vlády deklarujeme spoločnú vôľu inštitucionalizovať a zintenzívniť boj proti korupcii. Napriek tomu, že sa Slovensku podarilo vďaka prorastovej hospodárskej politike bez väčších škôd preplávať búrlivými vodami svetovej hospodárskej krízy, nie všetkým dopadom krízy na občanov bolo možné v globálne prepojenom systéme svetovej ekonomiky zabrániť. O to väčšiu nespravodlivosť ľudia pociťujú, keď sa porušujú písané zákony i nepísané etické pravidlá. Vláda vníma korupciu ako nepriateľa demokracie, poskytujúceho priestor falošným a extrémistickým riešeniam. Aj preto je dôsledný protikorupčný program a posilnenie vlády zákona jednou z priorít.
Nastupujúca vláda si uvedomuje potrebu presadenia strategickej úlohy štátu v jednotlivých rezortoch. Na základe modernizácie a ozdravenia verejnej správy bude postupovať tak, aby občania dostávali za peniaze odvedené na daniach skutočnú hodnotu v podobe kvalitných a dostupných služieb. Oproti zjednodušeným predstavám, podľa ktorých je potrebné čo najviac funkcií štátu zrušiť alebo ich sprivatizovať, vláda presadzuje myšlienku dobre spravovaného a dobre fungujúceho sociálneho štátu - štátu rešpektujúceho solidaritu i efektívnosť. Dôsledným uplatňovaním princípu hodnoty za peniaze a prijatím nového protischránkového zákona o daňových rajoch možno zabezpečiť spoločenský pokrok, čiže tvorbu nových pracovných miest, rovný prístup k verejným službám a podmienky pre kvalitný život tak v mestách, ako i na vidieku.
Programové vyhlásenie vlády sa opiera o spoločnú vôľu koaličných partnerov ísť cestou upevnenia politickej stability krajiny a posilnenia dôvery občanov k demokratickým inštitúciám. Vláda použije všetky právne i politické prostriedky, aby nedala extrémizmu šancu, a zastavila tak ďalšiu antisystémovú eróziu parlamentnej demokracie. Od úspechu dnešnej vládnej koalície závisí aj ďalší vývoj štandardnej parlamentnej a straníckej politiky na Slovensku. Toto je výzva pre všetkých zodpovedných občanov štátu a zároveň politický záväzok a dôvod vzniku dnešnej väčšinovej koaličnej vlády – vlády štátotvornej dohody.
4
2.PRUŽNE REAGOVAŤ NA PRÍLEŽITOSTI A NEGATÍVA VONKAJŠIEHO PROSTREDIA
Vývojové trendy vonkajšieho prostredia ovplyvnia spoločenský rozvoj Slovenska, ktorý bude determinovaný viacerými procesmi sociálneho, ekonomického, environmentálneho a bezpečnostného charakteru. To môže mať kladný aj záporný vplyv v najbližších rokoch na Slovenskú republiku. Procesy náročné najmä svojím komplikovaným globálnym, európskym, ale aj regionálnym rozmerom.
Z komplikovaného vývoja externého prostredia rezonujú pre Slovensko strategické výzvy, ktoré ovplyvnia ďalší sociálny a ekonomický vývoj štátu a rozvoj celej spoločnosti.
Ide o strategické oblasti ako:
-Budúce postavenie a vplyv Európskej únie vo svetovom hospodárstve vo väzbe na globálne procesy a súčasne jej schopnosť rešpektovať špecifiká jednotlivých členských štátov v integračnom procese Európskej únie.
-Výsledky Parížskej dohody k zmene prírodných podmienok na konkurenčnú schopnosť odvetví priemyslu, energetiky a dopravy s dosahom na zamestnanosť a environmentálny rozvoj Slovenska.
-Reindustrializácia Európskej únie spojená so zásadnými technologickými zmenami, označovaná ako štvrtá priemyselná revolúcia, ovplyvňujúca štruktúru hospodárstva Slovenskej republiky.
Zahraničná a európska politika
Rámec zahraničnej a európskej politiky
Národno-štátnym záujmom krajiny je jednoznačná kontinuita v proeurópskej a proatlantickej orientácii Slovenskej republiky, založená na širokej politickej zhode. Zahraničná a európska politika Slovenskej republiky je podriadená záujmom štátu a slúži občanom. Základom činnosti vlády preto budú potreby občana a ekonomické záujmy štátu.
Medzinárodná situácia sa dramaticky mení. Európska únia prechádza zložitým obdobím dôležitých rozhodnutí, ktoré môžu ovplyvniť jej zloženie, menovú úniu, aj slobodu pohybu tovarov, pracovníkov, služieb a kapitálu. Nestabilita na východ od Slovenskej republiky je znepokojivá. Komplikuje sa situácia v oblasti energetických zdrojov a bezpečnosti. Na Blízkom východe a v severnej Afrike sa k moci násilím prebíjajú rôzne neštátne štruktúry, nezlučiteľné s výhľadom stabilného sveta 21. storočia. Do svetovej ekonomiky a politiky vstupujú noví silní hráči.
Slovenská republika musí aj v tomto prostredí konať ako predvídateľný a spoľahlivý partner v rámci EÚ. Vláda bude vychádzať nielen z dlhodobých vývojových tendencií a výziev, ale aj aktuálnej dynamiky regionálneho vývoja. Európska únia je základným prostredím ovplyvňujúcim každodenný život a dianie na Slovensku. Ukotvenie Slovenskej republiky v Európskej únii umožňuje, aby sa občania cítili bezpečne politicky, ekonomicky a sociálne.
Slovenská republika vníma ako najakútnejšie vonkajšie výzvy: pásmo pretrvávajúcej nestability na hraniciach EÚ, ozbrojené konflikty v susedstve EÚ, ktoré zdrojmi masovej migrácie a medzinárodného terorizmu, porušovanie či odklon od základných noriem medzinárodného práva a princípov povojnovej európskej architektúry, tradičné a nové hybridné formy hrozieb a snahy o oslabovanie národno-štátnej identity.
5
K hlavným cieľom zahraničnej a európskej politiky patrí zaistenie stability, bezpečnosti, prosperity a pozitívneho vnímania Slovenskej republiky vo svete. Vláda bude vychádzať z predvídateľnej, dôveryhodnej a transparentnej zahraničnej politiky a členstva v Európskej únii a NATO. Vláda bude podporovať rozvoj transatlantických vzťahov ako základný pilier zaručenia bezpečnosti a budovania prosperity SR. Za najbližších partnerov vláda považuje členské krajiny EÚ a spojencov v NATO.
Vláda bude dbať o posilňovanie postavenia aktívnym pôsobením v Rade EÚ, usporiadaných a obohacujúcich vzťahov so susedmi, o podporu rozširovania stability, demokracie a prosperity na západnom Balkáne a v priestore Východného partnerstva. Jej politika sa bude zakladať na rešpektovaní práva, presadzovaní ekonomických záujmov Slovenskej republiky, podpore investícií a inovácií, posilňovaní energetickej bezpečnosti a zodpovednom prístupe ku globálnym výzvam s využitím potenciálu medzinárodných organizácií. Bude pomáhať občanom Slovenskej republiky v zahraničí.
Rozvoj stabilnej a prosperujúcej EÚ
Európska únia predstavuje primárne prostredie/základný rámec, s ktorým sa spájajú kľúčové záujmy Slovenskej republiky. Vláda bude posilňovať postavenie krajiny ako kredibilného, rešpektovaného a transparentného partnera v EÚ. Aktívnym prístupom s dôrazom na spoločné riešenia a dodržiavanie pravidiel, bude SR prispievať k vyriešeniu najväčších výziev, ktorým v súčasnosti Únia čelí. Dynamický hospodársky rozvoj Slovenskej republiky a EÚ sú neoddeliteľne previazané.
Vláda bude usilovať o zachovanie inštitucionálnej rovnováhy v rámci v zmysle platných zmlúv a zároveň podporovať posilňovanie postavenia národných parlamentov v zmysle dohody medzi a Veľkou Britániou. S výhľadom na voľby do Európskeho parlamentu v roku 2019 sa bude usilovať o zintenzívnenie domácej diskusie o európskych otázkach.
V rámci európskych politík vláda považuje za kľúčové podporovať opatrenia, ktoré prispejú k lepšiemu manažovaniu vonkajších hraníc a funkčnému schengenskému priestoru ako pozitívnemu výdobytku európskej integrácie. Vláda je pripravená podporiť aj konštruktívne riešenia bezprecedentnej migračnej krízy so zachovaním špecifík a možností jednotlivých členských krajín.
Rovnako chce vláda podporovať ďalšie posilňovanie vnútorného trhu ako hlavného nástroja na dosiahnutie hospodárskeho rastu a pracovných miest. Osobitne sa chce sústrediť na spoločné európske projekty, akými energetická únia, jednotný digitálny trh či únia kapitálových trhov a zároveň zdôrazňovať význam a nedotknuteľnosť všetkých štyroch slobôd vnútorného trhu únie.
V energetickej oblasti zostane v centre pozornosti projekt európskej energetickej únie. Aj vďaka slovenskému predsedníctvu V4 došlo k zintenzívneniu spolupráce krajín tohto zoskupenia v sektore energetiky. Prioritou vlády v plynárskom sektore bude efektívne využívanie existujúcich prepravných kapacít, vytvorenie severojužného koridoru a predovšetkým projekt plynovodu Eastring.
Vláda bude aktívne presadzovať prehlbovanie Hospodárskej a menovej únie na základe Správy piatich predsedov. Hlavným cieľom bude viesť diskusiu o ekonomickej a fiškálnej integrácii členských štátov EÚ, konkrétne prostredníctvom vytvárania fiškálnych nástrojov za účelom tlmenia negatívnych dopadov z ekonomických a finančných kríz. Ako súčasť týchto opatrení vláda podporí spoločné európske poistenie v nezamestnanosti, ktoré formou dočasných transferov medzi krajinami zmierni negatívny vplyv ekonomických šokov na ekonomický rast a obyvateľstvo. Druhým takýmto fiškálnym nástrojom by mal byť
6
spoločný európsky investičný program, ktorý vychádza z Európskeho fondu pre strategické investície navrhnutého predsedom Európskej komisie.
Vláda bude konštruktívne pristupovať k rokovaniam o zabezpečení udržateľnosti a stability eurozóny a Európskej únie a v rámci nich hľadať kompromisné riešenie, ktoré bude akceptovateľné pre všetky strany.
Medzi prioritnými témami zostáva aj politika súdržnosti a Európske štrukturálne a investičné fondy ako významný príspevok k rozvoju Slovenskej republiky.
Vláda nadviaže na nadštandardné vzťahy s Českou republikou. Naďalej chce rozvíjať aj partnerstvo v rámci Vyšehradskej štvorky a využívať ho na pragmatickú koordináciu pozícií krajín V4 v rámci EU s cieľom presadzovať záujmy SR. Ambíciou aj intenzívnejšie bilaterálne vzťahy s jednotlivými členskými krajinami únie, a osobitne posilnenie partnerstva s Nemeckom ako kľúčovým členským štátom v EÚ a strategicky významným politickým a ekonomickým partnerom SR.
Nemennou prioritou Slovenskej republiky zostáva rozširovanie Európskej únie a odovzdávanie transformačných skúseností kandidátom na členstvo, ktoré napomôžu ich približovaniu sa európskym hodnotám a štandardom. V duchu susedskej politiky bude vláda podporovať aj krajiny Východného partnerstva v ich demokratizačnom, reformnom a transformačnom úsilí. Vzhľadom na bezpečnostné súvislosti bude adekvátnu pozornosť venovať aj južnému pilieru susedskej politiky EÚ.
Multilaterálne vzťahy
Vláda bude rozvíjať spoluprácu s ďalšími partnermi Slovenskej republiky v medzinárodnom spoločenstve v rámci efektívneho multilateralizmu. Jej medzinárodné aktivity budú vychádzať z medzinárodného práva a hodnôt európskej civilizácie.
Svojimi vojenskými, policajnými a civilnými kapacitami sa Slovenská republika bude aktívne zapájať do operácií medzinárodného krízového manažmentu v súlade s mandátmi schválenými Národnou radou Slovenskej republiky.
Bude naďalej aktívne podporovať prevenciu, mediáciu a mierové riešenie konfliktov, odzbrojenie a kontrolu zbrojenia a bojovať proti terorizmu a extrémizmu.
Nadväzujúc na medzinárodne rešpektované postavenie Slovenskej republiky v problematike reformy bezpečnostného sektoru, vláda bude pokračovať v aktivitách v tejto oblasti, osobitne v rámci OSN, OBSE a EÚ.
Vláda bude podporovať kandidatúry Slovenskej republiky a jej odborníkov na pozície v štruktúrach OSN a ďalších medzinárodných organizáciách.
Vláda si uvedomuje dôležitosť reformy OSN aj v kontexte slovenskej ambície predsedať 72. Valnému zhromaždeniu OSN v 2017 - 2018.
Bude aktívne pracovať na postupnom získavaní podpory pre kandidatúru Slovenskej republiky za nestáleho člena Bezpečnostnej rady OSN pre roky 2028 – 2029.
Vláda bude vytvárať alebo posilňovať vhodné inštitucionálne rámce pre národnú implementáciu Agendy OSN 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj.
Vláda si uvedomuje potrebu každoročného zvyšovania prostriedkov na rozvojovú pomoc v súlade so záväzkami SR v EÚ, OSN a Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj.
Pristúpime k zefektívneniu systému poskytovania vládnych štipendií na štúdium na verejných vysokých školách v SR pre študentov z krajín, ktoré pre Slovenskú republiku prioritné z hľadiska rozvojovej pomoci.
7
Občan v zahraničí
Pomoc občanom Slovenskej republiky v zahraničí tvorí podstatnú súčasť zahranično-politickej koncepcie vlády. Je súčasťou diplomacie a službou, ktorú občan dnes považuje za samozrejmosť.
Vláda posilní starostlivosť o zahraničných Slovákov. Bude moderným dynamickým spôsobom podporovať ich inštitúcie a vzťahy so Slovenskou republikou v súlade s prijatou Koncepciou štátnej politiky na roky 2016 – 2020. Pripraví nový model poskytovania vládnych štipendií pre Slovákov žijúcich v zahraničí.
Vláda bude adekvátne reagovať na aktuálne zmeny demografickej štruktúry Slovákov v zahraničí.
Vláda bude prijímať efektívne opatrenia, ktoré posilnia otvorenosť občanov zahraničnému prostrediu a súčasne podporia využitie ich skúseností a potenciálu s umožnením efektívneho návratu do spoločenského, hospodárskeho a sociálneho života na Slovensku.
Viac ako 130 štátov sveta nevyžaduje od našich občanov víza. V tretích krajinách, kde Slovenská republika nie je zastúpená, bude vláda spolupracovať s členskými krajinami pri ochrane práv a záujmov občanov a rokovať o rozširovaní dohôd o zastupovaní pri vydávaní víz.
Vláda bude naďalej pokračovať v zefektívňovaní a maximálnej modernizácii systému pomoci a konzulárnej asistencie slovenským občanom v zahraničí.
Na zvyšujúcu sa cezhraničnú mobilitu Slovákov bude reagovať formou ďalšieho zlepšenia ich informovanosti. Bude podporovať aj využívanie ďalších moderných aplikácií v službe rezortu diplomacie občanovi SR.
Prezentácia Slovenska v zahraničí
Po niekoľkoročnom systematickom úsilí sa vytvorila moderná značka Slovenska. Vláda bude identifikovať jednotlivé reálne politiky, ktoré budú vychádzať z bližšieho rozpracovania komunikačných posolstiev „značky Slovensko“, a ktoré tieto posolstvá transformujú do podoby konkrétnych pozitívnych krokov umožňujúcich ich pretavenie do atraktívnej a kreatívnej kultúrnej, ekonomickej, a turistickej podoby.
Vláda bude implementovať jednotnú prezentáciu Slovenskej republiky v zahraničí a cielenú ambicióznu propagáciu tejto značky krajiny ako výraz modernej sebavedomej krajiny. Bude naďalej podporovať aktivity kreatívnej a širokospektrálnej kultúrnej a verejnej diplomacie.
Moderná a profesionálna zahraničná služba
Rezort diplomacie bude flexibilne reagovať na dynamické zmeny globálneho vývoja a nové potreby efektívnej zahraničnej služby aj prostredníctvom skvalitňovania a ďalšej profesionalizácie svojho odborného aparátu.
Vláda bude podporovať koordinovanú spoluprácu slovenských štátnych aj neštátnych subjektov v zahraničí a neustále zvyšovanie efektivity zahraničnej služby. V súlade s národno-štátnymi záujmami SR bude tento postup vychádzať z potrieb a očakávaní slovenských občanov a podnikateľskej komunity v súlade s globálnymi trendmi.
8
Bezpečnostná politika
Hlavným poslaním bezpečnostnej politiky štátu je aktívne pôsobiť na bezpečnostné prostredie tak, aby chránila, obhajovala a presadzovala bezpečnostné záujmy Slovenska. Vláda považuje zachovanie bezpečnosti občanov a štátu za nevyhnutné pre jeho stabilitu a dynamický ekonomický a sociálny rozvoj.
Pre bezpečnosť SR majú zásadný význam systém kolektívnej obrany NATO a Spoločná bezpečnostná a obranná politika EÚ. Vláda bude prispievať k zvýšeniu ich potenciálu a kredibility. V rámci NATO bude presadzovať ako prioritu kolektívnu obranu a odstrašenie pri zachovaní ich flexibility vo vzťahu k plneniu ostatných základných úloh. Podporí zvyšovanie ich pripravenosti a akcieschopnosti a dlhodobú adaptáciu. V rámci tvorby a realizácie Spoločnej bezpečnostnej a obrannej politiky sa bude zasadzovať za zvyšovanie efektívnosti krízového manažmentu a prehlbovanie spolupráce členských štátov pri tvorbe ich civilných a vojenských spôsobilostí. Bude podporovať napĺňanie cieľov Globálnej stratégie pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku a posilňovanie komplexného prístupu EÚ ku krízam a konfliktom s efektívnym využitím širokej škály nástrojov EÚ.
Vláda bude v súlade s bezpečnostnými záujmami SR spoločne so spojencami a partnermi aktívne prispievať poskytovaním civilných a vojenských spôsobilostí k udržiavaniu mieru a posilňovaniu medzinárodnej bezpečnosti a stability.
V reakcii na zmenu bezpečnostného prostredia, ktorá dlhodobý a komplexný charakter, bude vláda v rámci bezpečnostnej politiky aktívne prijímať potrebné systémové a operatívne opatrenia, iniciovať príslušné legislatívne úpravy, spoluvytvárať a implementovať súvisiace rozhodnutia NATO, EÚ a širšieho medzinárodného spoločenstva.
Vláda sformuluje základné ciele bezpečnostnej a obrannej politiky a parametre zachovania bezpečnosti občanov a štátu v súčasnom a budúcom bezpečnostnom prostredí v aktualizovanej bezpečnostnej stratégii a obrannej stratégii SR pri zohľadnení strategickej adaptácie NATO a EÚ, ktorá bude predložená do Národnej rady SR najneskôr v roku 2017. Pri aktualizácii bude využitý participatívny spôsob spracovania s cieľom zabezpečiť ich schválenie a dlhodobú podporu implementácie naprieč politickým spektrom. Vláda bude primerane informovať verejnosť o výzvach a riešeniach zachovávania bezpečnosti SR a spolupracovať pritom s mimovládnou bezpečnostnou komunitou a médiami.
Vláda bude uskutočňovať bezpečnostnú a obrannú politiku založenú na nedeliteľnosti bezpečnosti SR a jej spojencov a komplexnom prístupe k bezpečnosti. Bude vytvárať podmienky pre rozvoj odolnosti štátu a zodpovedné plnenie spojeneckých a ďalších medzinárodných záväzkov SR.
Spoločne s ostatnými krajinami sa zasadí za posilnenie mechanizmov medzinárodných organizácií pri riešení globálnych hrozieb a problémov, ktoré ohrozujú sociálno-ekonomickú stabilitu, mier a bezpečnosť.
Vláda bude:
-aktívne podporovať kroky Organizácie Spojených národov v oblasti prevencie katastrof, pripravenosti na ne a zvyšovania odolnosti voči nim, najmä ciele Sendaiského rámca pre znižovanie dôsledkov katastrof 2015-2030 (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030), prijatého OSN na 3. Svetovej konferencii o znižovaní rizík katastrof v Sendai (Japonsko).
-aktívne podporovať kroky európskeho spoločenstva pri plnení Európskeho programu v oblasti bezpečnosti na roky 2015 2020 so zameraním sa na tri hlavné priority, ako terorizmus, organizovaná trestná činnosť a počítačová kriminalita. Zvýšenú pozornosť sústredí najmä na otázky nelegálnej a nekontrolovateľnej migrácie.
9
Vláda bude dôsledne obhajovať dodržiavanie politiky ochrany vonkajších hraníc Európskej únie a bude sa aktívne zasadzovať za zvýšenie bezpečnosti schengenského priestoru.
Vláda sa zaväzuje posilniť bezpečnosť občanov SR zlepšením a podporou spolupráce všetkých zložiek integrovaného záchranného systému s dobrovoľníckymi organizáciami (najmä dobrovoľnými hasičskými zbormi). Pri výskumných a inovačných iniciatívach záchranných zložiek a bezpečnostných zložiek bude spolupracovať so slovenskými a zahraničnými partnermi v oblasti vedy, výskumu a vývoja.
Vláda sa zaväzuje rozvíjať spoluprácu relevantných zložiek MV SR a MO SR v rámci civilno-vojenského rozhrania s cieľom posilniť a rozšíriť možnosti domáceho krízového manažmentu, využívajúc všetky možnosti spolupráce v rámci NATO.
Vláda pripraví novú právnu úpravu fungovania a organizácie spravodajských služieb tak, aby na jednej strane zabezpečovala čo najúčinnejšie nástroje na vykonávanie ich pôsobností, najmä na úseku boja s terorizmom a na realizáciu medzinárodnej spolupráce, osobitne so spravodajskými zložkami členských štátov Severoatlantickej aliancie, a na druhej strane obsahovala efektívny systém kontroly činnosti spravodajských služieb.
Súčasťou bezpečnostnej politiky je aj ekonomická bezpečnosť štátu, ktorá je strategickou prierezovou prioritou. Kľúčovou je energetická bezpečnosť. Vláda bude naďalej presadzovať zachovanie existujúcich prepravných trás energonosičov, zároveň podporovať diverzifikáciu energetických zdrojov a prepojenie energetických sietí so susednými štátmi.
Medzinárodná ekonomická politika
Pre Slovenskú republiku ako proexportne orientované hospodárstvo je kľúčové mať ucelenú hospodársku diplomaciu. Je dôležitým prvkom hospodárskej politiky štátu. Vláda bude aktívne využívať právo spolupodieľať sa a ovplyvňovať tvorbu spoločných pozícií EÚ, reprezentovaných Európskou komisiou v Medzinárodnom menovom fonde, Svetovej banke v Organizácii pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) a vo vzťahu k tretím krajinám v záujme podpory slovenských producentov v exportných odvetviach a pri ochrane domáceho trhu.
Pri rokovaniach Európskej komisie o dohodách o voľnom obchode bude presadzovať, aby výsledok bol akceptovateľný z pohľadu záujmov SR, a bol v súlade so schváleným negociačným mandátom.
Vláda bude klásť dôraz na bezpečnosť a vysokú kvalitu potravín najmä vo vzťahu ku geneticky modifikovaným organizmom, ako aj na ochranu domácich spotrebiteľov, poľnohospodárskych subjektov, malých a stredných podnikateľov a energeticky náročného priemyslu.
Vláda bude naďalej využívať a rozširovať bilaterálne dohody o hospodárskej spolupráci a systém medzivládnych a zmiešaných komisií vrátane podnikateľských misií pre zintenzívňovanie hospodárskych vzťahov a spolupráce s krajinami s perspektívnym hospodárskym rastom. V tomto kontexte bude vláda naďalej presadzovať uľahčovanie prístupu slovenských tovarov a služieb na medzinárodné trhy a podporovať diverzifikáciu orientácie proexportnej politiky, zvlášť do východnej Európy, Ázie, Afriky a Latinskej Ameriky. Zároveň sa sústredí na vytváranie podpory podnikateľského a exportného prostrediam aj s vytváraním inovačných centier na slovenských veľvyslanectvách.
Vláda bude dbať o synergiu a koordináciu aktérov presadzujúcich ekonomické záujmy Slovenskej republiky v zahraničí vrátane mnohostrannej obchodnej diplomacie, využívaním dialógu s podnikateľským a akademickým prostredím.
10
Vláda bude v oblasti rozvojovej spolupráce presadzovať predovšetkým transfer poznatkov v oblasti verejnej správy, ktoré SR zhromaždila počas ekonomickej transformácie. Vláda zároveň pomôže posilniť úlohu súkromného sektora v podpore udržateľného rozvoja. Na transfer poznatkov vláda využije vlastné nástroje a kapacity, ale aj platformy v medzinárodných organizáciách a finančných inštitúciách, najmä Rozvojový Program OSN a inštitút Svetovej banky Leadership, Learning and Innovation. Geografickými prioritami budú západný Balkán, krajiny Východného partnerstva a stredná Ázia, ako aj post-socialistické krajiny v iných regiónoch. Na napĺňanie cieľa účasti súkromného sektora na rozvojovej spolupráci sa využijú finančné aj nefinančné nástroje, ako napríklad zvýhodnené exportné úvery poskytované komerčnými bankami v spolupráci s Eximbankou SR, či tzv. styčný dôstojník pre súkromný sektor vo vzťahu k multilaterálnym rozvojovým bankám vrátane Európskej banky pre obnovu a rozvoj a Svetovej banky.
3.PLYNULE POKRAČOVAŤ V PODPORE HOSPODÁRSKEHO, SOCIÁLNEHO A ENVIRONMENTÁLNEHO ROZVOJA KRAJINY
Pre trvalý rast kvality života občanov Slovenskej republiky, spojenej s rastom ich životnej úrovne, je nevyhnutná regulačná úloha štátu, ktorou korigované krátkodobé, ale aj dlhodobé odchýlky od rovnováhy medzi hospodárskym, sociálnym a environmentálnym rozvojom. Dosahovanie rovnováhy medzi hospodárskym, sociálnym a environmentálnym rozvojom je možné iba premyslenou, cieľavedomou a komplexnou hospodárskou politikou zahŕňajúcou efektívne spravovanie verejných finančných zdrojov, vytváranie optimálnych podmienok pre podnikateľskú činnosť, vytváranie zdrojov pre prostredie stimulujúce harmonické medziľudské vzťahy, ktoré základom sociálneho rozvoja spoločnosti v prijateľnom environmentálnom prostredí.
Hospodárska politika
Vláda určí základné kontúry perspektívneho smerovania hospodárstva v strednodobom a dlhodobom období prijatím stratégie hospodárskej politiky. Bude spracovaná v spolupráci so sociálnymi partnermi a odbornými špecializovanými inštitúciami. Tým bude vytvorené konsenzuálne hospodársko-politické východisko pre jej rýchlu a kvalitnú implementáciu s konkrétnymi efektmi v spoločnosti. Efektívnu implementáciu hospodárskej politiky ako celku je možné dosiahnuť iba časovým a vecným zosúladením rezortných, odvetvových a prierezových politík. Hospodárskou politikou vláda identifikuje oblasti, ktoré významné z hľadiska zabezpečenia makroekonomickej stability, rozvoja podnikania, vyššieho a trvalo udržateľného rastu hospodárstva a zamestnanosti ako garancie sociálneho rozvoja SR. Vláda v nadväznosti na prijatú stratégiu hospodárskej politiky pripraví nové znenie zákona o strategických podnikoch a zákaze privatizácie strategického majetku štátu.
V hospodárstve SR dominantné postavenie priemysel. Priemyselná výroba bude naďalej kľúčovým národohospodárskym odvetvím. Priemysel bude v roku 2020 hlavným nositeľom kvalitnej zamestnanosti, tvorby pridanej hodnoty v hospodárstve SR, garantom makroekonomickej stability, najmä svojou vysokou exportnou výkonnosťou, a motorom vysoko efektívnych inovácií. Význam spracovateľského priemyslu vyplýva z jeho nepriamych väzieb na rozvoj spoločnosti, najmä indukovaných efektov pre ostatné odvetvia národného hospodárstva. Dôležitým prvkom spracovateľského priemyslu v roku 2020 bude jeho charakteristická vlastnosť nositeľa a generátora nových technologických zmien, ktoré
11
nositeľmi „inteligentnej“ zamestnanosti. Takzvaná eko-efektívnosť rozvoja priemyselnej výroby bude elementom, ktorý zohrá významnú úlohu v hľadaní rovnováhy hospodárskeho, sociálneho, politického a environmentálneho rozvoja SR. V riešení problémov akumulovaných v oceliarskom priemysle bude vláda prihliadať najmä k prijatiu Akčného plánu pre oceliarsky priemysel prijatého Európskou komisiou.
Je nevyhnutné v SR plne rozvinúť princípy a kultúru nového stupňa výrobných vzťahov nazývaných ako PRIEMYSEL 4.0. Východiskom bude prijatá Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu (RIS3). To si vyžaduje vytvoriť podnikateľské podmienky, ktoré povedľa nosných veľkých výrobných podnikoch, najmä v automobilovom priemysle a v spotrebnej elektrotechnike, vytvoria sieť vysoko inovatívnych stredných podnikov. K naplneniu tohto cieľa prispejú zdroje na zvýšenie inovačnej výkonnosti stredných podnikov prostredníctvom Operačného programu výskum a inovácie. Vláda bude pokračovať v podpore integrovaného a dlhodobého systému návratnej podpory národných investičných priorít SR prostredníctvom štruktúry Slovak Investment Holding. Finančné nástroje implementované prostredníctvom integrovanej štruktúry Slovak Investment Holding predstavujú návratnú a revolvingovú formu implementácie Európskych štrukturálnych a investičných fondov, ktorá je strategicky podporovaná Európskou úniou, či na národnej alebo centrálnej úrovni.
Okrem univerzitného výskumu je nevyhnutné vytvárať základňu pre priemyselný výskum zvýšením a spružnením inovačnej výkonnosti celého priemyslu v SR. Len tak je možné vytvoriť inštitucionálne podmienky pre razantnejšie zapojenie sa do európskych technologických platforiem ako nevyhnutnosti globálnej konkurenčnej spôsobilosti priemyslu v Slovenskej republike. Hlavným organizátorom takejto nevyhnutnej premeny stredného stavu priemyselných podnikov bude rezort hospodárstva, ktorý v spolupráci so Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou, EXIMBANKOU a ostatnou bankovou sférou, najmä dynamizuje kapitálovú vybavenosť stredných podnikov na Slovensku. Nová priemyselná politika nebude zameraná na poskytovanie subvencií energeticky náročným odvetviam, ale na podporu zavádzania inovácií, ktoré znižujú energetickú, materiálovú a emisnú náročnosť.
Agentúra SARIO ako organizácia ministerstva hospodárstva bude podľa stratégie hospodárskej politiky pružne vyhľadávať investičné možnosti pre domácich a zahraničných podnikateľov, uskutočňovať zodpovedajúcu postinvestorskú starostlivosť s cieľom dynamizovať exportné možnosti hospodárstva SR, vytvárajúce podmienky pre rast zamestnanosti.
V energetickej politike ako súčasti hospodárskej politiky vláda považuje za svoj hlavný cieľ vyvážený prístup medzi jej troma piliermi bezpečnosti, konkurencieschopnosti a udržateľnosti s cieľom zabezpečenia bezpečnej, udržateľnej a cenovo dostupnej dodávky všetkých druhov energie. V riešeniach energetickej bezpečnosti bude kladený dôraz na udržanie vyváženého energetického mixu a zvyšovanie bezpečnosti dodávok energie. V rámci zdrojovej základne je to optimálne využívanie domácich zdrojov energie a
nízkouhlíkových technológií, ako obnoviteľné zdroje energie a jadrová energia. Vláda bude vytvárať podmienky pre dostavbu 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce. Zanalyzuje možnosti ďalšieho postupu prípravy nového jadrového zdroja v lokalite Jaslovské Bohunice.
Slovenská republika je vysoko závislá na dovoze energetických surovín. Preto budú vytvárané podmienky pre zvyšovanie bezpečnosti dodávok plynu a ropy a podporu infraštruktúrnych projektov, ktoré umožnia diverzifikáciu energetických zdrojov a trás. Posilníme regionálnu spoluprácu podporou významu medzištátnych prepojení energetických sústav so susednými krajinami. Prioritou bude podpora konceptu severojužného energetického prepojenia. Zároveň bude presadené maximálne využitie prenosových sústav a prepravných sietí prechádzajúcich cez územie Slovenskej republiky.
12
Vláda považuje dôsledné využívanie regulačného rámca na stabilitu cien energií za dôležitú súčasť energetickej bezpečnosti SR a jeden z dôležitých nástrojov podporujúcich udržateľný rozvoj hospodárstva, konkurencieschopnosť priemyslu a kvalitný život domácností. Z uvedených dôvodov bude vláda v súlade s právom a SR vytvárať podmienky pre nezávislosť regulačného orgánu pri plnení jeho úloh. Vláda zároveň dôrazne podporí zabezpečenie ochrany zraniteľných odberateľov vrátane riešenia energetickej chudoby. Pre podporu konkurencieschopnosti priemyslu vláda posúdi možnosti, ktoré povedú k zníženiu koncovej ceny elektriny pre priemyselných odberateľov, a to v súlade s pravidlami pre oblasť štátnej pomoci. Slovensko v súlade so svojimi národnými a štátnymi záujmami prispeje k budovaniu Energetickej únie s dôrazom na zvýšenie jej energetickej bezpečnosti a konkurencieschopnosti, ako aj synergie medzi energetickou politikou a politikou zmeny klímy. Pri navrhnutých riešeniach a legislatívnych návrhoch bude vláda vyžadovať ich dôsledné posúdenie vplyvu na koncové ceny energií a konkurencieschopnosť priemyslu.
Vláda zreformuje systém podpory výroby elektriny z obnoviteľných zdrojov energie a kombinovanej výroby elektriny a tepla. Budú vytvorené podmienky pre optimálne využívanie obnoviteľných zdrojov energie v energetickom mixe, tak aby boli zabezpečené ciele SR vyplývajúce z legislatívy EÚ. Pri využívaní obnoviteľných zdrojov bude prioritou zabezpečiť nákladovú efektívnosť pri podpore týchto zdrojov s minimalizáciu vplyvov na koncové ceny energie. Vláda vytvorí podmienky pre zvyšovanie energetickej efektívnosti a znižovanie energetickej náročnosti.
Vláda bude podporovať prechod na obehové hospodárstvo zabezpečujúce racionálne využívanie zdrojov, energetickú efektívnosť a znižovanie environmentálnych dosahov. V tejto oblasti bude preskúmaná surovinová politika SR s identifikáciou kritických surovín pre rozvoj hospodárstva SR. Surovinová politika bude vychádzať z efektívneho nasadenia inteligentných technológií v oblasti spracovania surovín a odpadov v regióne ich výskytu. Vláda vytvorí podmienky pre efektívne riadenie ťažby nerastných surovín s dôrazom na sociálne, ekonomické a environmentálne aspekty a to tak, aby sa efektívne zhodnotil potenciál slovenskej základne nerastných surovín v prospech občanov SR.
Malé a stredné podnikanie (ďalej len „MSP“) považuje vláda a rezort hospodárstva za kľúčový predpoklad ekonomického rastu a rozvoja v regiónoch. To si vyžiada výraznejšie zapojenie do výrobných a dodávateľských sietí aj medzinárodných spoločností pôsobiacich na Slovensku. V rámci podpory zlepšenia podmienok pre MSP sa bude vláda orientovať najmä na zlepšenie legislatívnych a administratívnych podmienok, poskytovaných služieb a vytváranie stimulov pre podporu podnikania.
Vláda pripraví nový zákon o MSP, ktorého cieľom bude vytvoriť lepšie podnikateľské prostredie pre malých a stredných podnikateľov. Budú spracované konkrétne opatrenia pre zabezpečenie prístupu k financovaniu MSP nielen prostredníctvom grantových programov, ale hlavne uvedením nových návratných foriem financovania s využitím Slovenského záručného a rozvojového fondu a Slovenského investičného holdingu. Vláda bude podporovať rozvoj centier podnikateľských služieb v snahe zvyšovať podiel zamestnancov v oblasti služieb s vyššou pridanou hodnotou. Vláda vytvorí primerané podmienky pre aktívne využívanie princípov iniciatívy Európskeho odporúčania pre malé podnikanie (Small Business Act for Europe) a Akčného plánu pre podnikanie 2020.
Dôležitým prvkom podpory MSP bude systematické monitorovanie podnikateľského prostredia s cieľom identifikovať zlyhania trhu a hodnotenia efektivity realizovaných podporných opatrení. Vláda vytvorí predpoklady na systematické zlepšovanie postavenia Slovenskej republiky voči krajinám OECD a EÚ v hodnoteniach podnikateľského prostredia, napríklad postavenie SR v Doing Business.
Vláda bude pokračovať v prijímaní komplexných riešení na znižovanie administratívneho zaťaženia pri podnikaní, napríklad zrušením povinnej zdravotnej služby.
13
Bude dokončený audit platnej legislatívy z pohľadu nadbytočnej regulačnej záťaže, tak aby došlo k jej zásadnému zníženiu. Vláda si uvedomuje potrebu zlepšenia kvality prijímaných dokumentov v transparentnom legislatívnom procese. Analytické podklady pre legislatívny proces musia objektívne posúdiť výšku administratívnej zaťaženosti vo väzbe na efekt dosiahnutý navrhovanou reguláciou. Vláda novelizuje strategický dokument pre lepšiu reguláciu „RIA 2020“ a prijme dlhodobú stratégiu znižovania regulačného zaťaženia podnikania v Slovenskej republike.
Pri preberaní európskej legislatívy budú jej predkladatelia povinní odlíšiť obsah nevyhnutne vyžadovaný EÚ od obsahu, ktorý je vložený predkladateľom z vlastnej iniciatívy.
Pre podporu hospodárskeho rastu vláda zabezpečí opatrenia vo vzťahu k vnútornému trhu. Dôležitým prvkom bude problematika dostupnosti informácií pre podnikateľov a príjemcov služieb na moderných komunikačných prostriedkoch, rozširovanie funkčnosti elektronického jednotného kontaktného miesta, fyzických jednotných kontaktných miest pre podnikateľov, využívanie a rozširovanie informačného systému vnútorného trhu EÚ.
Vláda sa zameria aj na oblasť zlepšovania podmienok pre presadzovanie práv spotrebiteľov najmä na dobudovanie účinného mechanizmu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov prístupného širokej verejnosti. Vláda podporí reformu trhového dohľadu v SR a vyhodnotí pôsobnosti jednotlivých orgánov zodpovedných za vynucovanie právnych predpisov na ochranu spotrebiteľa presnejším a prehľadnejším legislatívnym vymedzením kompetencií jednotlivých orgánov dohľadu. Tým sa vytvoria podmienky pre zlepšenie systému koordinácie trhového dohľadu v SR s dôrazom na efektívnu vnútroštátnu i cezhraničnú spoluprácu medzi orgánmi príslušnými na vynucovanie predpisov na ochranu záujmov spotrebiteľov. V oblasti informovanosti spotrebiteľov a podnikateľov bude kladený dôraz na systematické zvyšovanie povedomia spotrebiteľov i podnikateľov o právach a povinnostiach vyplývajúcich z legislatívy na ochranu spotrebiteľov. Vláda bude aj naďalej zvyšovať ochranu spotrebiteľov pred nebezpečnými výrobkami. Osobitnú úlohu v ochrane spotrebiteľa pred nebezpečnými výrobkami bude plniť Slovenská obchodná inšpekcia. Pri kontrole spotrebiteľských výrobkov sa posilní jej spolupráca s colnými orgánmi a s orgánmi dohľadu nad trhom z iných členských štátov.
Cestovný ruch
Zámerom vlády v cestovnom ruchu bude zvyšovanie jeho konkurencieschopnosti, spojené s tvorbou pracovných príležitostí. Vláda prehodnotí možnosť prijatia pružnejších foriem pre sezónny charakter cestovného ruchu.
Na rozvoji cestovného ruchu vo vybraných turisticky atraktívnych lokalitách bude participovať aj celoštátna a regionálna doprava. Vláda prijme opatrenia s cieľom lepšej koordinácie železničnej a autobusovej dopravy a prevádzkovateľov stredísk cestovného ruchu na celoročnej a sezónnej báze.
Vláda záujem využiť predsedníctvo SR v Európskej únii ako jeden zo spôsobov prezentácie Slovenska ako turisticky atraktívnej a bezpečnej destinácie, ktorá dokáže zaujať. Jednou z úloh bude nielen zvyšovať počet turistov, ale aj predlžovať čas, ktorý strávia na Slovensku.
Prostriedkom k tomuto kroku bude aj podpora destinačného manažmentu cez oblastné organizácie cestovného ruchu a aktívna prezentácia Slovenska prostredníctvom aktivít Slovenskej agentúry pre cestovný ruch.
Vzhľadom na potenciál cestovného ruchu je možné vyrovnávať regionálne hospodárske a sociálne rozdiely. Bude potrebné posilniť rozvoj tých produktov cestovného ruchu, ktoré majú vysokú pridanú hodnotu, a prinášajú vyššiu efektivitu vynaložených
14
nákladov. Ide najmä o voľnočasové aktivity ako vidiecka turistika, zimný a zážitkový cestovný ruch. Väčší dôraz sa bude klásť na podporu rozvoja kúpeľníctva.
Preto vláda posúdi možnosť zavedenia daňových zvýhodnení a osobitných stimulov pre rozvoj slovenského kúpeľníctva.
Oblasť dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Budovanie dopravnej infraštruktúry a podpora moderných a efektívnych spôsobov dopravy je jednou z priorít vlády Slovenskej republiky v rokoch 2016 2020. Špeciálnu pozornosť bude vláda venovať výstavbe a modernizácii dopravnej infraštruktúry v regiónoch, ktoré patria medzi menej rozvinuté, keďže dostupnosť dopravnej siete je jedným zo základných predpokladov ich ďalšieho rozvoja.
Medzi ďalšie priority vlády bude patriť zjednodušenie pravidiel a skrátenie stavebného konania, zabezpečenie zvýšenej ochrany spotrebiteľov pri bytovej výstavbe a pokračovanie v cielenej podpore menej rozvinutých regiónov.
Vláda sa zameria aj na celkové znižovanie administratívnej záťaže podnikateľov v doprave pri uvádzaní cestných vozidiel do prevádzky, v stavebníctve a cestovnom ruchu. Zváži aj zavedenie opatrení, ktoré umožnia vlastníkom vozidiel predísť automatickému uloženiu sankcie za nepodrobenie vozidla technickej alebo emisnej kontrole.
Národný generel dopravy pre Slovenskú republiku
Vláda podporí spracovanie Národného generelu dopravy SR. Jeho cieľom bude zabezpečenie ekonomicky efektívnej, bezpečnej, kapacitnej, kvalitnej a plynulej dopravy. Základom bude vypracovanie celonárodného socio-demografického prieskumu definujúceho dopravný dopyt obyvateľstva, podloženého podrobnými dopravnými prieskumami pre všetky relevantné druhy dopravy. Generel dopravy zohľadní aj medzinárodné dopravné vzťahy využívajúce Slovenskú republiku ako tranzitnú krajinu a bude úzko prepojený s územnými generelmi dopravy realizovanými na úrovni samosprávnych krajov a výstupov rozvojových dokumentov jednotlivých krajských miest. Cieľom tohto dokumentu bude získať komplexný pohľad na riešenie všetkých dopravných vzťahov na Slovensku, čo umožní jasne nastaviť priority v oblasti dopravy.
Cestná doprava
Vláda sa zaväzuje udržať vysoké tempo výstavby diaľnic a rýchlostných ciest. Výstavba diaľnice D1 medzi Bratislavou a Košicami je aj naďalej najdôležitejšou prioritou vlády pri výstavbe diaľnic. Cieľom vlády je umožniť motoristickej verejnosti od roku 2020 využívať všetky diaľničné úseky.
Vláda bude pokračovať v rozvoji dopravnej infraštruktúry, osobitne rýchlostných ciest R2, R3, R4, R7. Bude pokračovať v budovaní diaľničného prepojenia s Poľskom. Okrem pokračovania vo výstavbe na diaľnici D3 naprieč regiónom Kysúc sa sústredí na prípravu výstavby východného prepojenia od Prešova na Poľsko prostredníctvom rýchlostnej cesty R4. Najvyššou prioritou na tomto cestnom ťahu je severný obchvat Prešova a v závislosti od výšky disponibilných zdrojov financovania sa bude pokračovať smerom na sever v úsekoch s najvyššou intenzitou. Na Orave sa sústredí na výstavbu rýchlostnej cesty R3. V záujme vlády je pokračovať aj vo výstavbe južného ťahu R2 medzi mestami Zvolen a Košice. Vláda bude pripravovať prepojenie Banskej Bystrice s D1 rýchlostnou cestou.
15
Kritickú dopravnú situáciu v okolí hlavného mesta bude vláda riešiť podpísaním koncesnej zmluvy na výstavbu diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7 prostredníctvom projektu verejno-súkromného partnerstva (PPP). Použitie tejto metódy financovania bude vláda zvažovať aj pri ďalších projektoch cestnej infraštruktúry.
Pokračovať budú prípravné práce aj na ďalších úsekoch rýchlostnej cesty R7, a to aj s dôrazom