NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
Ústavný zákon
z .............. 2018
o skrátení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:
Čl. 1
(1) Volebné obdobie Národnej rady Slovenskej republiky zvolenej v roku 2016 sa skončí dňom volieb do Národnej rady Slovenskej republiky.
(2) Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa vykonajú 8. septembra 2018.
Čl. 2
Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.