1
Príloha I: Nové iniciatívy
Č.
Názov
typ
opis
gestor
stupeň priority a pozícia SR
Ďalšie posilnenie zamestnanosti, rastu a investícií
1.
Plnenie cieľov akčného plánu pre obehové hospodárstvo
legislatívna/
nelegislatíva
Tento plán zahŕňa stratégiu v oblasti využitia, opätovného využitia a recyklácie plastov (nelegislatívna iniciatíva, 4. kvartál 2017); návrh nariadenia o minimálnych kvalitatívnych požiadavkách na opätovne využívanú vodu (legislatívna iniciatíva, vrátane posúdenia vplyvu, článok 192 ZFEÚ, 4. kvartál 2017); revíziu smernice o pitnej vode v rámci programu REFIT (legislatívna iniciatíva, vrátane posúdenia vplyvu, článok 192 ZFEÚ, 4. kvartál 2017); iniciatívu na riešenie právnych, technických alebo praktických prekážok na rozhraní právnych predpisov v oblasti chemických látok, výrobkov a odpadov (nelegislatívna iniciatíva, 4. kvartál 2017) a monitorovací rámec pre obehové hospodárstvo (nelegislatívna iniciatíva, 4. kvartál 2017).
MŽP SR
MH SR
MZ SR
ŠÚ SR
Vysoká/stredná priorita
Obehové hospodárstvo je významný koncept pre fungovanie celej spoločnosti a iniciatívy v tejto oblasti sú pre SR vysoko prioritné, očakáva sa ich zverejnenie. V prípade nariadenia o minimálnych kvalitatívnych požiadavkách na opätovne využívanú vodu predpokladáme strednú prioritu vzhľadom na to, že SR má pomerne dostatok vodných zdrojov. V kontexte súčasnej situácie bude mať vyššiu prioritu problematika znižovania znečisťovania vôd a adaptácie na klimatickú zmenu. Ďalej je potrebné zameranie najmä na stratégiu v oblasti využitia, opätovného využitia a recyklácie plastov a iniciatívu na riešenie právnych, technických alebo praktických prekážok na rozhraní právnych predpisov v oblasti chemických látok, výrobkov a odpadov, a to z pohľadu dopadov na priemysel SR.
Revízia smernice o pitnej vode v rámci programu REFIT je posudzovaná ako vysoko prioritná iniciatíva, ktorá sa na úrovni členských štátov a EK v predchádzajúcich rokoch už zrealizovala. Ide o štandardný proces hodnotenia aktuálnosti obsahu európskej legislatívy (v tomto prípade smernice o pitnej vode) a jej relevantnosti pri riešení problematiky s ohľadom na „fit for purpose“.
2.
Viacročný finančný rámec (iniciatíva, ktorá sa má začať s perspektívou do roku 2025)
legislatívna
Komplexný návrh budúceho viacročného finančného rámca na obdobie po roku 2020 (2. kvartál 2018), po ktorom budú nasledovať návrhy pre ďalšiu generáciu programov a nových vlastných zdrojov (legislatívna iniciatíva, vrátane posúdenia vplyvu, článok 311 ZFEÚ a právne základy jednotlivých odvetví, 2. kvartál 2018).
MF SR
MZVaEZ SR
Vysoká priorita
Podporujeme jednoduchý, spravodlivý a transparentný systém vlastných zdrojov EÚ. Brexit považujeme za príležitosť pre odstránenie rabatov a výnimiek v prospech niekoľkých členských štátov. Zároveň podporujeme zjednodušenie systému vlastných zdrojov, pričom za prvý krok považujeme zrušenie zdroja založeného na DPH. Podporujeme tiež zníženie podielu nákladov na výber colných poplatkov, ktoré si ponechávajú členské štáty, aj diskusiu o nových vlastných zdrojoch rozpočtu EÚ. Priestor na získanie dodatočných zdrojov pre ambiciózny európsky rozpočet vidíme buď v takej európskej dani, ktorá má zo svojej povahy nadnárodný charakter, alebo v posilnení
2
spolupráce na úrovni EÚ v boji proti vyhýbaniu sa daňovým povinnostiam.
3.
Udržateľná budúcnosť Európy (iniciatíva, ktorá sa má začať s perspektívou do roku 2025)
nelegislatívna
Diskusný dokument „Smerom k udržateľnej Európe do roku 2030 v nadväznosti na ciele trvalo udržateľného rozvoja OSN vrátane Parížskej dohody o zmene klímy“ (nelegislatívna iniciatíva, 2. kvartál 2018).
ÚPPVII
MZVaEZ SR MŽP SR
MH SR
Vysoká priorita
Agendu 2030 pre udržateľný rozvoj a Parížsku dohodu o zmene klímy považujeme za významné výdobytky multilateralizmu, ktoré potvrdzujú kolektívnu zodpovednosť a úsilie za udržateľný rozvoj na tejto planéte, v prospech súčasnej aj budúcich generácií. SR vo všeobecnosti podporuje zachovanie dynamiky v procese implementácie Agendy 2030 a Parížskej dohody, ako aj udržanie vedúcej úlohy EÚ v tomto procese. Iniciatívu „Udržateľná budúcnosť Európy“ preto vítame a bude vysokou prioritou. Agenda 2030 je zároveň kľúčovým determinantom pre hospodársku politiku SR, vrátane jej súčastí. V tomto kontexte je dôležité aktívne pristupovať k nastaveniu smerovania udržateľnej budúcnosti Európy, ktorá bude priamo nadväzovať na dokument Agendy 2030 a Parížsku dohodu o zmene klímy. Pre hospodársku politiku SR v nadväznosti na udržateľnú smerovanie EÚ je významné zameranie na ciele 7. Dostupná a čistá energia, 8. Dôstojná práca a ekonomický rast, 9. Priemysel, inovácie a infraštruktúra a 12. zodpovedná spotreba a výroba, definované v Agende 2030.
Prepojený digitálny jednotný trh
4.
Dobudovanie digitálneho jednotného trhu
legislatívna/
nelegislatíva
Návrh týkajúci sa spravodlivého prístupu vo vzťahoch platforiem voči podnikom (legislatívna iniciatíva, vrátane posúdenia vplyvu, článok 114 ZFEÚ, 1. kvartál 2018); iniciatíva na riešenie výziev online platforiem, pokiaľ ide o šírenie falošných informácií (nelegislatívna iniciatíva, 1. kvartál 2018) a preskúmanie usmernení Komisie k analýze trhu a posúdeniu významného vplyvu na trhu v sektore elektronických komunikácií (nelegislatívna iniciatíva, 2. kvartál 2018).
ÚPPVII
MDV SR
MH SR
Vysoká priorita
Digitálne platformy patria k najvyšším prioritám jednotného digitálneho trhu a prinášajú veľa prínosov a inovácií spotrebiteľom aj dodávateľom. Vítame dosahované technologické a biznis inovácie, na druhej strane je potrebné nastaviť systém tak, aby boli dostatočne adresované obavy: zo spôsobu zberu a využívania získaných dát digitálnymi platformami, z ich silnej vyjednávacej pozície v porovnaní s ich klientmi, ktorá sa môže odraziť v ich diskriminačných obchodných podmienkach najmä pre malé a stredné podniky, z podpory ich vlastných služieb na úkor konkurentov a z netransparentných cenových politík alebo obmedzení týkajúcich sa stanovovania cien a podmienok predaja.
3
Odolná energetická únia s výhľadovo orientovanou politikou v oblasti zmeny klímy
5.
Dobudovanie energetickej únie
legislatívna
Opatrenia v nadväznosti na aspekt solidarity energetickej únie vrátane návrhu o spoločných pravidlách pre plynovody vstupujúce na vnútorný trh s plynom v Európe (legislatívna iniciatíva, vrátane posúdenia vplyvu, článok 194 ZFEÚ, 4. kvartál 2017).
MH SR
Vysoká priorita
V súčasnosti je v rámci pracovnej skupiny pre energetiku diskutovaný návrh novelizácie smernice 2009/73/ES, ktorý má ustanoviť pravidlá pre plynovody, ktoré vstupujú na vnútorný trh s plynom. Hlavným záujmom SR je zabezpečenie prechodných ustanovení pre existujúce plynovody.
6.
Budúcnosť politiky EÚ v oblasti energetiky a klímy (iniciatíva, ktorá sa má začať s perspektívou do roku 2025)
nelegislatívna
Oznámenie o budúcnosti politiky EÚ v oblasti energetiky a klímy vrátane budúcnosti Zmluvy o Euratome (berúc do úvahy vyhlásenie č. 54 piatich členských štátov pripojené k záverečnému aktu Lisabonskej zmluvy) a o prípadnom použití článku 192 ods. 2 druhého pododseku ZFEÚ (nelegislatívna iniciatíva, 2. kvartál 2018).
MH SR
MŽP SR
ÚJD SR
Vysoká priorita
Pozícia SR bude sfinalizovaná po predstavení iniciatív a pravdepodobne sa bude jednať o prehodnotenie cieľov klimaticko-energetickej politiky do r. 2050. V prípade, že v roku 2018 začne diskusia o vecnom pozmenení príslušných ustanovení Zmluvy o Euratome, pôjde o tému s najvyššou prioritou, pretože obsah týchto ustanovení po vecnej stránke nebol pozmenený od jej podpisu v roku 1957. V takom prípade sa to dotkne pôsobnosti aj iných rezortov.
Hlbší a spravodlivejší vnútorný trh so silnejšou priemyselnou základňou
7.
Spravodlivé zdaňovanie v digitálnom hospodárstve
legislatívna
Návrh na stanovenie pravidiel na úrovni EÚ umožňujúcich zdaňovanie ziskov, ktoré dosahujú nadnárodné spoločnosti prostredníctvom digitálneho hospodárstva (legislatívna iniciatíva, vrátane posúdenia vplyvu, články 113 a 115 ZFEÚ, 1. kvartál 2018).
MF SR
Vysoká priorita
SR uvítala iniciatívu Komisie „Fair and Efficient Tax System in the European Union for the Digital Single Market“ z 21.9.2017, kde boli rozpracované myšlienky možných riešení v oblasti zdaňovania digitálneho hospodárstva. Aj z pohľadu SR ide o dôležitú problematiku, ktorej strategické zacielenie a výber vhodných nástrojov by pomohlo zabezpečiť viac daňovej istoty v oblasti zdaňovania digitálnej ekonomiky, ako aj zabezpečenie výberu dane v krajinách, kde sa generujú zisky subjektov podnikajúcich v danej sfére. SR podporuje skúmanie tzv. dlhodobých (úprava pravidiel medzinárodného zdaňovania v oblasti stálej prevádzkarne a priraďovania ziskov) aj krátkodobejších (tzv. quick fix) riešení. EK zatiaľ presnejšie nekonkretizovala obsah očakávaných legislatívnych návrhov.
8.
Balík opatrení v oblasti sociálnej spravodlivosti
legislatívna/
nelegislatíva
Návrh na vytvorenie európskeho orgánu práce (legislatívna iniciatíva, 2. kvartál 2018); iniciatíva o prístupe k sociálnej ochrane pre atypické
MPSVR SR
Stredná priorita
Návrh na vytvorenie európskeho orgánu práce (ELA)
ELA by mala posilniť spoluprácu medzi inštitúciami trhu práce na všetkých úrovniach tak, aby sa pravidlá pracovnej mobility
4
samostatne zárobkovo činné osoby (legislatívna/nelegislatívna iniciatíva, články 153 až 155, článok 352 ZFEÚ, 2. kvartál 2018); iniciatíva týkajúca sa európskeho čísla sociálneho poistenia, ktoré by sa podľa potreby dalo použiť v rôznych oblastiach politiky (legislatívna iniciatíva, vrátane posúdenia vplyvu, 2. kvartál 2018); revízia smernice o písomnom vyhlásení v rámci programu REFIT, ktorou sa pre zamestnávateľov stanovuje povinnosť informovať zamestnancov o podmienkach vzťahujúcich sa na zmluvu alebo na pracovnoprávny vzťah (legislatívna iniciatíva, vrátane posúdenia vplyvu/nelegislatívna iniciatíva, články 153 a 154 ZFEÚ, 4. kvartál 2017).
uplatňovali spravodlivým a efektívnym spôsobom. ELA by mala poskytovať podporu národným inštitúciám, podnikateľom a zamestnancom prostredníctvom: zlepšovania kooperácie v cezhraničnej mobilite a koordinácie sociálneho zabezpečenia na európskej úrovni a zlepšovania prístupu k informáciám a transparentnosti v súvislosti s právami a povinnosťami v oblasti pracovnej mobility a systémov sociálneho zabezpečenia. SR v rámci verejnej konzultácie privítala ideu ELA za predpokladu, že náplň činnosti agentúry zefektívni existujúce nástroje a vyhne sa duplicitnej činnosti.
Stredná priorita
Iniciatíva týkajúca sa európskeho čísla sociálneho poistenia, ktoré by sa podľa potreby dalo použiť v rôznych oblastiach politiky
Komisia avizovala v prvej polovici roka 2018 legislatívny návrh „európskeho čísla sociálneho poistenia“, ku ktorému koncom roka 2017 zbierala podnety od členských štátov a predložila tri návrhy. SR sa v rámci verejnej konzultácie vyjadrila v prospech alternatívy, ktorou sa zavedie samostatné európske číslo sociálneho poistenia, ktoré bude existovať popri národných číslach.
Stredná priorita
Revízia smernice o písomnom vyhlásení v rámci programu REFIT, ktorou sa pre zamestnávateľov stanovuje povinnosť informovať zamestnancov o podmienkach vzťahujúcich sa na zmluvu alebo na pracovnoprávny vzťah
Smernica je súčasťou Európskeho piliera sociálnych práv a je zároveň prvým prvkom očakávaného Balíka sociálnej spravodlivosti. Návrh smernice nahradí v zmysle vyhodnotenia REFIT smernicu o informačnej povinnosti zamestnávateľa (91/533/EHS). Cieľom novej smernice je zlepšenie prístupu pracovníkov k informáciám o pracovných podmienkach, zlepšenie pracovných podmienok pre všetkých pracovníkov s dôrazom na nové a neštandardné formy zamestnania pri zachovaní potrebnej flexibility pre zamestnávateľov a napokon zlepšenie vymáhateľnosti a transparentnosti pracovných podmienok.
5
9.
Potravinový dodávateľský reťazec v EÚ
legislatívna
Návrh na zlepšenie potravinového dodávateľského reťazca v EÚ (legislatívna iniciatíva, vrátane posúdenia vplyvu, články 42 a 43 ZFEÚ, 1. kvartál 2018).
MPRV SR
Vysoká priorita
Otázka posilnenia postavenia poľnohospodárov v potravinovom dodávateľskom reťazci a boja proti nekalým obchodným praktikám bola jednou z hlavných tém rezortu pôdohospodárstva už počas SK PRES, pričom prijatie spoločnej legislatívy na celoeurópskej úrovni patrí medzi priority. EK zaradila problematiku posilnenia postavenia poľnohospodárov v dodávateľskom reťazci do svojho pracovného programu na rok 2018, pričom v prvom polroku by mala v rámci legislatívnej iniciatívy predložiť posúdenie vplyvu a predstaviť balík opatrení. Prijatie spoločnej legislatívy na celoeurópskej úrovni patrí medzi priority SR.
10.
Dobudovanie únie kapitálových trhov
legislatívna/
nelegislatíva
Revidovaný rámec pre investičné spoločnosti (legislatívna iniciatíva, vrátane posúdenia vplyvu, článok 114 ZFEÚ, 4. kvartál 2017); akčný plán pre udržateľné financovanie s regulačnými opatreniami (legislatívna iniciatíva, vrátane posúdenia vplyvu/nelegislatívna iniciatíva, 1. kvartál 2018); iniciatíva v oblasti finančných technológií (FinTech) (nelegislatívna iniciatíva, 1. kvartál 2018); návrh rámca EÚ pre kolektívne financovanie a partnerské financovanie (legislatívna iniciatíva, vrátane posúdenia vplyvu, článok 114 ZFEÚ, 1. kvartál 2018); európsky podporný rámec pre kryté dlhopisy (legislatívna iniciatíva, vrátane posúdenia vplyvu, článok 114 ZFEÚ, 1. kvartál 2018) a iniciatíva platformy REFIT o odstraňovaní prekážok cezhraničnej distribúcie alternatívnych investičných fondov a PKIPCP (legislatívna iniciatíva, vrátane posúdenia vplyvu, článok 114 ZFEÚ, 1. kvartál 2018).
MF SR
Stredná priorita
SR víta a podporuje uvedené opatrenia, ktoré môžu výraznou mierou pozitívne ovplyvniť budúci vývoj kapitálového trhu na Slovensku, a ktoré budú smerovať k prepojeniu financovania s reálnou ekonomikou rozvinutím zdrojov nebankového financovania, vytvorením väčšieho množstva príležitostí pre investorov, podporou silnejšieho a odolnejšieho finančného systému, prehĺbením finančnej integrácie a zlepšením hospodárskej súťaže.
11.
Efektívnejšia
nelegislatívna
Oznámenie o možnosti ďalšieho
MZVaEZ SR
Vysoká priorita
6
tvorba právnych predpisov v oblasti jednotného trhu (iniciatíva, ktorá sa má začať s perspektívou do roku 2025)
rozšírenia používania hlasovania kvalifikovanou väčšinou a riadneho legislatívneho postupu pri záležitostiach týkajúcich sa vnútorného trhu na základe článku 48 ods. 7 ZEÚ (nelegislatívna iniciatíva, 3. kvartál 2018).
Záležitosti týkajúce sa jednotného trhu sa vyznačujú vyššou mierou citlivosti. Pri diskusii na túto tému je dôležité zabezpečiť, aby zvyšovanie efektivity v rámci procesu tvorby právnych predpisov neprebiehalo na úkor záujmov členských štátov.
Hlbšia a spravodlivejšia hospodárska a menová únia
12.
Dobudovanie hospodárskej a menovej únie
legislatívna/
nelegislatíva
Návrhy na transformáciu Európskeho mechanizmu pre stabilitu na Európsky menový fond v rámci práva EÚ (legislatívna iniciatíva, 4. kvartál 2017); vytvorenie samostatného rozpočtového riadku eurozóny v rozpočte EÚ, ktorý bude zabezpečovať štyri funkcie: 1. pomoc pri štrukturálnych reformách, 2. stabilizačnú funkciu, 3. zabezpečovací mechanizmus pre bankovú úniu a 4. nástroj konvergencie na poskytovanie predvstupovej pomoci členským štátom pripravujúcim sa na členstvo v eurozóne(nelegislatívna iniciatíva, 4. kvartál 2017) a na začlenenie podstaty Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii do práva Únie pri zohľadnení flexibility zakotvenej v Pakte stability a rastu, ktorú Komisia vytýčila od januára 2015 (legislatívna iniciatíva, 4. kvartál 2017).
MF SR
Vysoká priorita
Podporujeme transformáciu Európskeho mechanizmu pre stabilitu (EMS) na Európsky menový fond (EMF) s cieľom zvýšiť jeho efektívnosť a účinnosť ako nástroja krízového manažmentu. Za dôležitejšie považujeme definovanie úlohy ESM/EMF a jeho začlenenie do európskeho právneho rámca. Podporujeme väčší dôraz na štrukturálne reformy a v tomto kontexte vítame navýšenie obálky na financovanie Programu na podporu štrukturálnych reforiem. Podporujeme vytvorenie stabilizačnej funkcie, ktorá bude automatická a apolitická a využívaná najmä pri makroekonomických šokoch. Podporujeme snahy o vytvorenie zabezpečovacieho mechanizmu pre bankovú úniu formou kreditnej linky z ESM/EMF. Súčasný rámec považujeme za dostatočný a vytvorenie nástroja konvergencie vnímame ako nesprávne rozdelenie zdrojov. Výhody vyplývajúce z členstva v HMÚ by mali byť postačujúcou motiváciou pre štáty, ktoré sa chystajú prijať spoločnú menu. V zásade podporujeme integráciu podstaty Zmluvy o stabilite, koordinácii a správe v hospodárskej a menovej únii do práva Únie pri zohľadnení flexibility zakotvenej v Pakte stability a rastu. Viacero otázok zostáva otvorených, detailná analýza návrhu prebieha.
7
13.
Dobudovanie bankovej únie
legislatívna
Návrhy na rozvoj sekundárnych trhov pre nesplácané úvery (legislatívna iniciatíva, vrátane posúdenia vplyvu, článok 114 ZFEÚ, 1. kvartál 2018); ochrana zabezpečených veriteľov proti riziku platobnej neschopnosti dlžných podnikov (legislatívna iniciatíva, vrátane posúdenia vplyvu, článok 114 ZFEÚ, 1. kvartál 2018) a podporný rámec pre vývoj cenných papierov EÚ krytých štátnymi dlhopismi (legislatívna iniciatíva, vrátane posúdenia vplyvu, článok 114 ZFEÚ, 1. kvartál 2018).
MF SR
Stredná priorita
Vo všeobecnosti podporujeme opatrenia na znižovanie úrovní nesplácaných úverov a diverzifikáciu koncentrácie štátnych dlhopisov, v tomto smere je však potrebné predchádzať zdieľaniu rizík.
14.
Vytvorenie trvalej pozície európskeho ministra hospodárstva a financií, ktorý bude mať povinnosť zodpovedať sa (iniciatíva, ktorá sa má začať s perspektívou do roku 2025)
legislatívna
Oznámenie o možnom vytvorení trvalej pozície európskeho ministra hospodárstva a financií, ktorý bude mať povinnosť demokratickej zodpovednosti (legislatívna iniciatíva, 4. kvartál 2017)
MF SR
Stredná priorita
Z krátkodobého hľadiska nepovažujeme vytvorenie postu ministra financií pre eurozónu za potrebné. Z dlhodobého hľadiska možno považovať diskusie o vytvorení postu ministra za vítané, najmä so zreteľom na posilnenie koordinácie hospodárskych politík, efektívnosti rozhodovania, transparentnosti ako aj posilnenie demokratickej legitimity. V súvislosti s obsahovou stránkou návrhu vítame, že návrh nepočíta s duplikáciou a vytváraním nových dodatočných štruktúr.
Obchod: Vyvážená a pokroková obchodná politika na využívanie globalizácie
15.
Dosahovanie cieľov stratégie Obchod pre všetkých
nelegislatívna
Dokončenie dohôd s Japonskom, Singapurom a Vietnamom, pokračovanie v rokovaniach s Mexikom a krajinami Mercosuru, napredovanie v rokovaniach s Austráliou a Novým Zélandom, hneď ako Rada schváli mandáty odporučené Komisiou.
MH SR
Stredná priorita
SR podporuje skoré uzatvorenie a vstup rozpracovaných dohôd o voľnom obchode do platnosti (napr. Japonsko, Singapur, Vietnam, Mexiko, Mercosur), ako aj začatie nových dohôd o voľnom obchode s významnými obchodnými partnermi EÚ (napr. Austrália, Nový Zéland), pričom presadzuje dodržiavanie princípu reciprocity a vzájomnej výhodnosti, ako aj zachovania existujúcich environmentálnych, sociálnych a pracovných štandardov EÚ. SR sa tiež usiluje o vytváranie nového prístupu pre slovenských vývozcov tovarov a služieb a umiestňovanie
8
investícií na trhoch tretích krajín. SR podporuje revíziu základných nariadení (antidumpingového a protisubvenčného) v rámci tzv. modernizácie nástrojov na ochranu obchodu, pričom v zásade súhlasí s dosiahnutým kompromisom medzi Radou a EP, ktorý v zásadných otázkach rešpektuje spoločnú pozíciu Rady. SR tiež podporuje skoré uzavretie a vstup do platnosti Investičnej dohody s Čínou. Investičné kapitoly majú byť vyvážené, t.j. chrániť legitímnych investorov a zároveň zachovávať regulačné právo štátov. SR podporuje nový Investičný súdny systém.
Oblasť spravodlivosti a základných práv založená na vzájomnej dôvere
16.
Dobudovanie bezpečnostnej únie
legislatívna
Vykonávanie programu bezpečnostnej únie a napredovanie v boji proti terorizmu: návrhy na umožnenie interoperability medzi informačnými systémami EÚ pre bezpečnosť, riadenie hraníc a migrácie (legislatívna iniciatíva, vrátane posúdenia vplyvu, články 74, 77, 79, 85, 87, 88, 4. kvartál 2017); návrh na zlepšenie cezhraničného prístupu orgánov presadzovania práva k elektronickým dôkazom (legislatívna iniciatíva, vrátane posúdenia vplyvu, článok 82 ZFEÚ, 1. kvartál 2018); revízia nariadenia o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní v rámci programu REFIT (legislatívna iniciatíva, vrátane posúdenia vplyvu, článok 114 ZFEÚ, 2. kvartál 2018); iniciatívy na uľahčenie cezhraničného prístupu k finančným údajom a uľahčenie ich využívania zo strany orgánov presadzovania práva (legislatívna iniciatíva, vrátane posúdenia vplyvu/nelegislatívna iniciatíva, 2. kvartál 2018).
MV SR
MS SR
GP SR
MH SR
Vysoká priorita
SR víta iniciatívu dobudovania bezpečnostnej únie a podporuje všetky návrhy týkajúce sa realizácie programu bezpečnostnej únie. SR podporuje zavádzanie interoperability na národnej aj nadnárodnej úrovni. Návrhy sú zo strany členských štátov vnímané veľmi pozitívne. Rokovania s EP je potrebné uzavrieť do konca roka 2018, aby sa stihla publikácia a platnosť právnych aktov do konca mandátu parlamentu v roku 2019 a plánovaná výstavba systémov v období rokov 2018 až 2020.
Navrhujeme pokračovať v spolupráci s EU Internet Referral Unit pri preverovaní internetového obsahu súvisiaceho s terorizmom, ďalej poskytovať súčinnosť pri otázkach súvisiacich s odhaľovaním a dokumentovaním trestných činov v súvislosti s uvádzaním prekurzorov výbušnín na trh. Pridanú hodnotu vidíme pri uľahčovaní výmeny informácií a operačnej spolupráce v oblasti finančných údajov. Informácie o finančných aktivitách osôb podozrivých z terorizmu môžu byť kľúčové k úspešnému vyšetrovaniu terorizmu. Finančné údaje môžu vďaka svojej presnosti a spoľahlivosti prispieť k identifikácií teroristov, odhaľovaniu väzieb na spolupáchateľov, vystopovaniu činnosti, logistiky a pohybu podozrivých osôb ako aj k zmapovaniu teroristických sietí. Orgány presadzovania práva môžu vďaka okamžitému prehľadu o finančných aktivitách podozrivých osôb a ich spolupáchateľov získavať informácie, ktoré majú kľúčový význam z hľadiska zabránenia útokom, ako aj z hľadiska reakcie na ich následky. SR zároveň podporuje ambíciu zlepšiť
9
cezhraničný prístup orgánov presadzovania práva k elektronickým dôkazom.
Ohľadom revízie nariadenia o uvádzaní prekurzorov výbušnín na trh a ich používaní v rámci programu REFIT SR podporuje ďalšie diskusie v tomto smere. Nariadenie v súčasnom znení pomohlo obmedziť prístup k prekurzorom výbušnín, ktoré by mohli byť zneužité na výrobu domácich výbušnín. Je však potrebné podporiť zmeny na posilnenie kapacít všetkých účastníkov, ktorí sa podieľajú na vykonávaní a presadzovaní obmedzení a kontrol.
17.
Mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany
legislatívna
Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o revízii rozhodnutia č. 1313/2013/EÚ pre plnohodnotný mechanizmus Európskej únie v oblasti civilnej ochrany s vlastnou operačnou kapacitou (legislatívna iniciatíva, článok 196 ZFEÚ, 4. kvartál 2017).
MV SR
Vysoká priorita
Predmetný návrh je jedným z prioritných oblastí záujmu SR. Aplikácia jeho ustanovení v praxi bude zrejme vyžadovať dôkladnejšiu analýzu a diskusiu. Návrh EK prekračuje v niektorých oblastiach rámec subsidiarity tak, ako bol nastavený a akceptovaný a niektoré z oblastí, o ktorých pojednáva, by mali zostať naďalej plne v kompetencii členských štátov.
18.
Rozšírenie úloh novej Európskej prokuratúry (iniciatíva, ktorá sa má začať s perspektívou do roku 2025)
nelegislatívna
Oznámenie o možnom rozšírení úloh novej Európskej prokuratúry aj na boj proti terorizmu na základe článku 86 ods. 4 ZFEÚ(nelegislatívna iniciatíva, 3. kvartál 2018).
MS SR
GP SR
Vysoká priorita
SR v súčasnosti nepodporuje otvorenie diskusie o rozširovaní pôsobnosti Európskej prokuratúry a takýto návrh považuje za predčasný.
19.
Právny štát (iniciatíva, ktorá sa má začať s perspektívou do roku 2025)
nelegislatívna
Iniciatíva na posilnenie presadzovania zásad právneho štátu v Európskej únii (nelegislatívna iniciatíva, 4. kvartál 2018).
MZVaEZ SR
Stredná priorita
Dodržiavanie zásad právneho štátu je nevyhnutným predpokladom fungovania spoločnosti založenej na hodnotách, akými sú sloboda, demokracia, či rešpektovanie ľudských práv.
Smerom k novej politike v oblasti migrácie
20.
Dosahovanie výsledkov migračnej agendy
legislatívna
Revízia spoločného vízového kódexu (legislatívna iniciatíva, vrátane posúdenia vplyvu, článok 77 ZFEÚ, 1. kvartál 2018); revízia vízového informačného systému v rámci programu REFIT
MV SR
MZVaEZ SR
Stredná priorita
Pôvodný návrh revízie vízového kódexu bol stiahnutý a v roku 2018 sa bude pracovať na novom návrhu. SR túto iniciatívu víta vzhľadom na potrebu modernizácie fungovania vízového kódexu. SR tiež podporuje revíziu nariadenia o imigračných
10
(legislatívna iniciatíva, vrátane posúdenia vplyvu, články 77 a 87 ZFEÚ, 2. kvartál 2018); revízia nariadenia o imigračných styčných dôstojníkoch (legislatívna iniciatíva, vrátane posúdenia vplyvu, 2. kvartál 2018).
styčných dôstojníkoch. Pozície SR budú vypracované až po zverejnení návrhov nariadení.
Silnejší globálny aktér
21.
Dosahovanie cieľov globálnej stratégie
nelegislatívna
Vrátane stratégie EÚ na zintenzívnenie vzťahov medzi Európou a Áziou; obnovené partnerstvo s Latinskou Amerikou a Karibikom a nové rámce pre spoluprácu s Indiou, Iránom a Irakom (nelegislatívna iniciatíva, 1. a 2. kvartál 2018).
MZVaEZ SR
Stredná priorita
SR podporuje koordináciu spoločnej línie EÚ a členských štátov voči Iraku, Iránu a Indii. V súlade s novou stratégiou bude usilovať o aktívnejšiu spoluprácu s Irakom pri stabilizácii tejto krajiny, realizácii obnovy a rozvoja irackej spoločnosti. V súlade s prioritným cieľom EÚ udržať platnosť, implementáciu a plnenie záväzkov zo strany Iránu v jadrovej dohode JCPOA bude SR pokračovať v podpore tohto stanoviska EÚ, ako aj aktivizácii svojej bilaterálnej obchodno-ekonomickej spolupráce s IIR, vrátane plnenia línie SZBP voči Iránu. SR sa zapojí do prípravy novej stratégie EÚ voči Indii, podporí implementáciu výsledkov samitu EÚ-India z októbra 2017 s cieľom prehĺbiť politickú dimenziu vzájomných vzťahov, zintenzívniť široko zameraný dialóg o kľúčových medzinárodných témach a obchodno-ekonomickú spoluprácu.
SR podporuje obnovenie partnerstva EÚ s Latinskou Amerikou a Karibikom prostredníctvom zintenzívnenia dialógu a spolupráce medzi EÚ a CELAC, Mercosur a Cariforum, príp. ďalšími regionálnymi organizáciami v LAC, s využitím existujúceho právneho rámca, resp. modernizáciou medziregionálnych dohôd (Kuba, Mexiko, Čile, Mercosur, Stredná Amerika).
22.
Dôveryhodná perspektíva rozšírenia (iniciatíva, ktorá sa má začať s perspektívou do roku 2025)
nelegislatívna
Stratégia pre úspešné pristúpenie Srbska a Čiernej Hory ako najpokročilejších kandidátov na západnom Balkáne k EÚ s osobitným dôrazom na dodržiavanie zásad právneho štátu, základné práva, boj proti korupcii a organizovanej trestnej činnosti a na celkovú stabilitu regiónu
MZVaEZ SR
Vysoká priorita
SR plne podporuje predmetnú iniciatívu a zastáva názor, aby podobnými stratégiami disponovali všetky kandidátske krajiny i potenciálni kandidáti, resp. aby sa stratégia týkala aj ich.
11
(nelegislatívna iniciatíva, 1. kvartál 2018).
23.
Efektívnejšie a konzistentnejšie vykonávanie spoločnej zahraničnej politiky (iniciatíva, ktorá sa má začať s perspektívou do roku 2025)
nelegislatívna
Oznámenie o možnosti ďalšieho rozšírenia používania hlasovania kvalifikovanou väčšinou pri spoločnej zahraničnej politike na základe článku 31 ods. 3 ZEÚ, ako aj o zvýšení konzistentnosti spoločnej zahraničnej politiky (nelegislatívna iniciatíva, 3. kvartál 2018).
MZVaEZ SR
Vysoká priorita
Záležitosti týkajúce sa spoločnej zahraničnej politiky sa vyznačujú vyššou mierou citlivosti. Pri diskusii na túto tému je dôležité zabezpečiť, aby zvyšovanie efektivity v rámci procesu tvorby právnych predpisov neprebiehalo na úkor záujmov členských štátov. Rozhodnutia prijímané v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky musia naďalej vyjadrovať jednotu navonok, i smerom dovnútra.
Únia demokratickej zmeny
24.
Komunikovanie posolstva o Európe
nelegislatívna
Oznámenie o spôsoboch, akými možno dosiahnuť jednotnejšiu, silnejšiu a demokratickejšiu Úniu z hľadiska komunikácie(nelegislatívna iniciatíva, 2. kvartál 2018).
MZVaEZ SR
Vysoká priorita
Iniciatíva je v súlade s prioritami strategickej komunikácie SR a EÚ zameranými na priblíženie hlavných aktivít a iniciatív EÚ občanom a prispieť tak k tomu, aby si osvojili a vnímali hodnotu a prínos členstva SR v EÚ. Zároveň je jedným z nástrojov zefektívnenia boja proti dezinformáciám, fake news a propagačným kampaniam z vonkajšieho prostredia, ktorých cieľom je fragmentovať a podkopať jednotu a autoritu EÚ v členských štátoch.
25.
Menej, ale efektívnejšie (iniciatíva, ktorá sa má začať s perspektívou do roku 2025)
nelegislatívna
Oznámenie o ďalšom posilnení subsidiarity, proporcionality a lepšej právnej regulácii v každodennom fungovaní Európskej únie (nelegislatívna iniciatíva, 3. kvartál 2018).
MZVaEZ SR
Stredná priorita
Komisia 14. novembra 2017 zriadila Task Force on Subsidiarity and Proportionality, ktorá do 15. júla 2018 podá správu a odporučí, ako lepšie uplatňovať zásady subsidiarity a proporcionality. Jej úlohou bude identifikovať oblasti, v ktorých by bolo možné prácu delegovať späť na členské štáty, prípadne im ju definitívne vrátiť, ako aj hľadať spôsoby na lepšie zapojenie regionálnych a miestnych orgánov do tvorby a uskutočňovania politík EÚ. SR podporuje všetky nástroje a aktivity za účelom priblíženia EÚ bližšie k občanom.
26.
Efektívnejšia a demokratickejšia Európa (iniciatíva, ktorá sa má začať s perspektívou do roku 2025)
nelegislatívna
Oznámenie o možnostiach zlepšenia efektívnosti vo vedení Európskej únie (nelegislatívna iniciatíva, 3. kvartál 2018).
MZVaEZ SR
Vysoká priorita
Návrhy predstavené predsedom Európskej komisie J.C. Juckerom v rámci Prejavu o stave únie by znamenali zásadnú zmenu európskej inštitucionálnej architektúry a z tohto dôvodu je o nich potrebná hlbšia diskusia.
12
Príloha II: Iniciatívy v rámci programu REFIT
Č.
Názov
typ
opis
gestor
stupeň priority a pozícia SR
Ďalšie posilnenie zamestnanosti, rastu a investícií
1.
Opatrenia nadväzujúce na kontrolu vhodnosti environmentálneho monitorovania a podávania správ
legislatívna
Iniciatíva na zefektívnenie požiadaviek v nadväznosti na kontrolu vhodnosti environmentálneho monitorovania a podávania správ (články 95, 175, 192 ZFEÚ, 1. kvartál 2018).
MŽP SR
MH SR
Stredná priorita
Zámerom iniciatívy je odstránenie duplicitných požiadaviek niektorých právnych predpisov EÚ na predkladanie správ a na poskytovanie údajov a informácií o stave životného prostredia a o stave implementácie právnych predpisov EÚ v SR. Zefektívnenie dátových tokov, harmonizácia požiadaviek na reportovanie a využívanie elektronických nástrojov prispeje k optimalizácii procesu hodnotenia, tak na úrovni EÚ, ako aj na úrovni SR. Na úrovni EÚ je táto iniciatíva vo vysokom štádiu rozpracovanosti, prijaté boli odporúčania z Fitness Check pre monitoring a reporting, pripravené je prijatie rozhodnutia environmentálnom reportingu (tzv. Environmental Reporting Decision).
Prepojený digitálny jednotný trh
2.
Informácie verejného sektora
legislatívna
Preskúmaním smernice 2013/37/EÚ o opakovanom použití informácií verejného sektora sa umožní prístup k údajom verejnej správy na úžitok spoločnosti, zníženie regulačných nákladov a zjednodušenie existujúcich právnych predpisov (legislatívna iniciatíva, vrátane posúdenia vplyvu, článok 114 ZFEÚ, 2. kvartál 2018).
MS SR
ÚPPVII
Stredná priorita
SR podporuje, aby sa dáta verejného sektora využili na ďalšie použitie.
Odolná energetická únia s výhľadovo orientovanou politikou v oblasti zmeny klímy
3.
Preskúmanie systému kontroly rybolovu
legislatívna
Na základe výsledkov hodnotenia v pracovnom dokumente útvarov Komisie SWD(2017) 134 final má táto iniciatíva za cieľ zjednodušenie súčasného legislatívneho rámca [nariadenie Rady (ES) č. 1224/2009, nariadenie Rady (ES) č. 768/2005, nariadenie Rady (ES) č. 1005/2008] a jeho zefektívnenie, napríklad zjednodušením pravidiel, harmonizáciou zoznamu
MPRV SR
Nízka priorita
V minulosti boli ustanovenia o kontrole obsiahnuté vo veľkom množstve prekrývajúcich sa a zložitých právnych textov. Niektoré časti systému kontroly vykonávali členské štáty slabo, čoho dôsledkom boli nedostatočné a vzájomne odlišné opatrenia reagujúce na nedodržiavanie pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva, čím sa podkopávalo vytvorenie rovnakých spravodlivých podmienok pre všetkých
13
závažných porušení predpisov, znížením administratívnej záťaže a podporovaním využívania harmonizovaných nástrojov IT. Táto iniciatíva je reakciou na stanovisko platformy REFIT (legislatívna iniciatíva, vrátane posúdenia vplyvu, článok 43 ZFEÚ, 2. kvartál 2018).
rybárov v celom Spoločenstve. Preto bolo potrebné, aby sa súčasný režim a všetky jeho povinnosti skonsolidovali, zracionalizovali a zjednodušili predovšetkým obmedzením dvojitej právnej regulácie a administratívnej záťaže, čo zahŕňa uvedený predpis. SR súhlasí s iniciatívou.
Hlbší a spravodlivejší vnútorný trh so silnejšou priemyselnou základňou
4.
Uznávanie elektronických prepravných dokladov pre nákladnú dopravu zo strany verejných orgánov a/alebo obchodných partnerov
legislatívna
Cieľom tejto iniciatívy bude využiť potenciál digitalizácie v sektore dopravy tým, že sa podporí uznávanie prepravných dokladov v elektronickej forme zo strany orgánov a/alebo obchodných partnerov a ich širšie využívanie dopravcami (legislatívna iniciatíva, vrátane posúdenia vplyvu, článok 91 ZFEÚ, 2. kvartál 2018).
MDV SR
Vysoká priorita
Iniciatíva je výsledkom práce tzv. Digital Transport and Logistics Forum, ktorého úlohou je od roku 2015 podpora digitalizácie najmä nákladnej dopravy a logistiky v súlade s cieľmi danými v Stratégii pre digitálny jednotný trh. Digitalizácia má do značnej miery prispieť k efektívnosti, spoľahlivosti a hospodáreniu s finančnými prostriedkami. Zavádzanie elektronických dokumentov môže priniesť dôležité benefity vo forme zjednodušenej administratívy a zníženia výdavkov. SR iniciatívu podporuje, pozícia SR bude závisieť od samotného návrhu.
5.
Iniciatíva na zavedenie jednotnej námornej platformy
legislatívna
Revízia smernice 2010/65/EÚ o ohlasovacích formalitách lodí plávajúcich do prístavov a/alebo z prístavov členských štátov(legislatívna iniciatíva, vrátane posúdenia vplyvu, článok 100 ods. 2 ZFEÚ, 2. kvartál 2018).
MDV SR
Stredná priorita
SR berie na vedomie iniciatívu. V termíne od 25. 10. 2017 do 18. 1. 2018 prebiehala k predmetnej revízii smernice verejná konzultácia. Cieľom smernice o ohlasovacích formalitách je zjednodušiť a harmonizovať administratívne postupy pre námornú dopravu zavedením vnútroštátnych jednotných kontaktných miest (jednotné kontaktné miesto pre ohlasovanie pre každý členský štát) s cieľom harmonizácie ohlasovania v elektronickom formáte. Z predbežných výsledkov hodnotenia smernice vyplýva, že tieto právne predpisy nepriniesli očakávané výsledky. Nedosiahla sa harmonizácia a administratívne zaťaženie prevádzkovateľov lodnej dopravy je stále vysoké. SR podporuje vytvorenie harmonizovaného a progresívneho digitálneho ohlasovacieho prostredia pre námornú dopravu v EÚ.
14
6.
Investície do TEN-T
legislatívna
Nariadenie o zefektívnení opatrení na účely rýchlejšej realizácie projektov spoločného záujmu týkajúcich sa transeurópskej dopravnej siete (legislatívna iniciatíva, vrátane posúdenia vplyvu, články 171 a 172 ZFEÚ, 1. kvartál 2018).
MDV SR
Vysoká priorita
Transeurópska dopravná sieť je jeden z najviditeľnejších spoločných projektov, ktorého implementácia však zaostáva za cieľmi danými v nariadení 1315/2013. Iniciatíva kladie dôraz na odstránenie úzkych miest, zosúladenie spolupráce národných orgánov so súkromným sektorom, najmä kvôli rôznym administratívnym a regulačným procesom, a zabezpečenie interoperability, čím sa má zjednodušiť efektívne fungovanie vnútorného trhu. SR preto iniciatívu podporuje.
7.
Všeobecný systém spotrebných daní
legislatívna
Revízia smernice 2008/118/ES s cieľom zosúladiť právne predpisy v colnej oblasti a oblasti spotrebných daní a zaistiť koherentnosť medzi nimi, zvýšiť právnu istotu a zaistiť jednotné uplatňovanie právnych predpisov EÚ (legislatívna iniciatíva, vrátane posúdenia vplyvu, článok 113 ZFEÚ, 1. kvartál 2018).
MF SR
Vysoká priorita
Zámerom iniciatívy je odstránenie nesúladov medzi daňovými a colnými predpismi. Zároveň je jej cieľom uľahčiť daňové postupy pri cezhraničnom obchode a zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie pre hospodárske subjekty. SR plne podporuje danú iniciatívu. Uvedená zmena bude premietnutá do všetkých zákonov o spotrebných daniach.
Oblasť spravodlivosti a základných práv založená na vzájomnej dôvere
8.
Nové smerovanie s dôrazom na spotrebiteľa
legislatívna
Cielená revízia smerníc EÚ o ochrane spotrebiteľa v nadväznosti na kontrolu vhodnosti právnych predpisov EÚ v oblasti práva spotrebiteľov a uvádzania výrobkov na trh, ktorá bola ukončená 23. mája 2017. Iniciatíva na uľahčenie koordinácie a zefektívnenie opatrení vnútroštátnych orgánov na ochranu spotrebiteľa na úrovni EÚ a posilňujúca verejné presadzovanie práva a lepšiu ochranu práv spotrebiteľov (legislatívna iniciatíva, vrátane posúdenia vplyvu, článok 114 ZFEÚ, 1. kvartál 2018).
MH SR
MS SR
Stredná priorita
Výsledky REFIT-u poukázali, že súčasný stav v oblasti ochrany spotrebiteľa si vyžaduje posilnenie, pokiaľ ide o povedomie a vymožiteľnosť práv. Predpokladajú sa cielené zmeny legislatívy, z ktorých SR víta najmä avizovanú revíziu smernice o súdnych príkazoch (2009/22) a tiež zjednodušenie informačných povinností pre predávajúcich podľa smernice o právach spotrebiteľov (2011/83).
9.
Preukazy totožnosti a doklady o pobyte
legislatívna
Legislatívna iniciatíva na zvýšenie zabezpečenia preukazov totožnosti a dokladov o pobyte občanov EÚ a ich rodinných príslušníkov, ktorí nie sú občanmi EÚ. Táto iniciatíva je reakciou na
MV SR
Vysoká priorita
SR očakáva skoré prijatie technických špecifikácií s vyšším štandardom bezpečnostných prvkov s cieľom zvýšenia bezpečnosti preukazov totožnosti a dokladov o pobyte cudzincov.
15
stanovisko platformy REFIT (legislatívna iniciatíva, vrátane posúdenia vplyvu, článok 21 a/alebo článok 77 ods. 3 ZFEÚ, 2. kvartál 2018).
10.
Revízia nariadenia o doručovaní písomností
legislatívna
Revízia nariadenia (ES) č. 1393/2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch („doručovanie písomností“) (legislatívna iniciatíva, vrátane posúdenia vplyvu, článok 81 ods. 2 ZFEÚ, 2. kvartál 2018).
MS SR
Stredná priorita
Pozícia SR bude závisieť od obsahu prepracovaného návrhu, v zásade je v tejto otázke SR pozitívna a víta uľahčenie súdnej spolupráce.
11.
Revízia nariadenia o vykonávaní dôkazov
legislatívna
Revízia nariadenia č. 1206/2001 o vykonávaní dôkazov (legislatívna iniciatíva, vrátane posúdenia vplyvu, článok 81 ods. 2 ZFEÚ, 2. kvartál 2018).
MS SR
Stredná priorita
Pozícia SR bude závisieť od obsahu prepracovaného návrhu, v zásade je v tejto otázke SR pozitívna a víta uľahčenie súdnej spolupráce.
12.
Náhradné cestovné doklady
legislatívna
Preskúmanie návrhu smernice Rady, ktorou sa nahrádza rozhodnutie o zavedení cestovného preukazu (legislatívna iniciatíva, vrátane posúdenia vplyvu, článok 23 ZFEÚ, 2. kvartál 2018).
MV SR
MZVaEZ SR
Nízka priorita
Cieľom smernice je modernizovať pravidlá vydávania náhradných cestovných dokladov nezastúpeným občanom EÚ, ktoré vydávajú konzulárne a diplomatické úrady, vrátane zvýšenia kvality bezpečnostných znakov týchto dokladov, a tak zabezpečiť pre občanov EÚ riadne využitie ich práva na konzulárnu ochranu.
16
Príloha III: Prioritné návrhy v štádiu schvaľovania
Č.
Názov
typ
opis
gestor/
spolugestor
stupeň priority a pozícia SR
Ďalšie posilnenie zamestnanosti, rastu a investícií
1.
EFSI 2.0
legislatívna
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1316/2013 a (EÚ) 2015/1017, pokiaľ ide o predĺženie trvania Európskeho fondu pre strategické investície, ako aj zavedenie technických vylepšení pre uvedený fond a pre Európske centrum investičného poradenstva (COM(2016) 597 final 2016/0276 (COD), 14. 9. 2016)
ÚPPVII
MF SR
Vysoká priorita
Súhlasíme s predĺžením fungovania EFSI do roku 2020 a zvýšením jeho kapacity na 500 mld. EUR, ako aj príslušnú garanciu EÚ zo 16 na 26 mld. EUR. Vítame tiež zvýšený dôraz na technickú podporu na miestnej úrovni, väčšie zameranie na projekty MSP, ako aj zvýšenú transparentnosť pri výbere projektov. SR sa zapája do implementácie EFSI v nedostatočnej miere a preto je ambíciou ÚPPVII napomôcť pri príprave nových projektov vhodných na financovanie v rámci EFSI 2, spoločne s MF SR a vecne príslušnými rezortmi.
2.
Nariadenie o rozpočtových pravidlách/Omnibus
legislatívna
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, a o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2012/2002, (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013, (EÚ) č. 1307/2013, (EÚ) č. 1308/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014, (EÚ) č. 652/2014 a rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady 541/2014/EÚ (COM(2016) 605 final 2016/0282 (COD), 14. 9. 2016)
MF SR
ÚPVVII
MPSVR SR
MPRV SR
MDV SR
MŠVVaŠ SR
MH SR
Vysoká priorita
Súčasťou strednodobého preskúmania VFR 2014-2020 bol návrh na revíziu Nariadenia o rozpočtových pravidlách (FINREG) a ďalších súvisiacich legislatívnych aktov, vrátane všeobecného nariadenia EÚ pre politiku súdržnosti a nariadení pre EŠIF (OMNIBUS). Navrhnuté zmeny umožnia zníženie administratívnej záťaže pre prijímateľov, posilnenie synergií s inými nástrojmi, zjednodušenie využívania finančných nástrojov a zvýšenie flexibility pre investovanie. Súčasný kompromisný návrh predmetných nariadení EÚ, ktorý sa dosiahol v rámci prislúchajúcich pracovných skupín a trialógu, podporujeme, keďže sa podarilo presadiť hlavné priority SR. Napriek politickej dohode dosiahnutej počas EE PRES v Rade EÚ budú technické trialógy pokračovať aj počas bulharského predsedníctva. Zatiaľ jedinou časťou OMNIBUS, ktorá definitívne vstúpi do platnosti a bude účinná už od 01.01.2018, je oblasť poľnohospodárstva.
17
Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti, smernica 2006/66/ES o batériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch a smernica 2012/19/EÚ o odpade z elektrických a elektronických zariadení (COM(2015) 593 final 2015/0272 (COD), 2. 12. 2015)
Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica 2008/98/ES o odpade (COM(2015) 595 final 2015/0275 (COD), 2. 12. 2015)
Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica Rady 1999/31/ES o skládkach odpadov (COM(2015) 594 final 2015/0274 (COD), 2. 12. 2015)
3.
Balík opatrení v oblasti obehového hospodárstva
legislatívna
Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica 94/62/ES o obaloch a odpadoch z obalov (COM(2015) 596 final 2015/0276 (COD), 2. 12. 2015)
MŽP SR
Vysoká priorita
Hlavným cieľom navrhovaných noviel sú nové ciele miery recyklácie pre komunálne odpady, pre odpady z obalov a výrazné zníženie množstva skládkovaného komunálneho odpadu a možnosť využitia výnimiek resp. flexibilitu pre dosahovanie cieľov do roku 2025 a 2030. SK podporilo predložený mandát na rokovanie s EP a ocenilo úsilie PRES, ocenilo revidované návrhy pre recykláciu komunálnych odpadov a obalových odpadov, ako aj možnosť uplatnenia výnimky pre dosiahnutie 10 % cieľa pre skládkovanie do r. 2040. Tieto hlavne elementy legislatívneho balíčka sú pre SR nesmierne dôležité, a podľa SR je potrebné, aby nastavené ciele boli reálne a implementovateľné.
Požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb
legislatívne
Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov, pokiaľ ide o požiadavky na prístupnosť výrobkov a služieb (COM(2015) 615 final 2015/02785 (COD), 2. 12. 2015)
MPSVR SR
Stredná priorita
Návrh zlepšuje fungovanie vnútorného trhu prostredníctvom zavedenia harmonizovaných požiadaviek prístupnosti na vybrané výrobky a služby a zároveň implementuje Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. Návrh smernice sa rokoval dva roky, od januára 2016. Nejasný prvotný návrh viedol k následným snahám o postupné zužovanie rozsahu pôsobnosti smernice. Z návrhu boli vypustené verejné obstarávanie, Európske štrukturálne a investičné fondy, verejné súťaže na služby verejnej osobnej železničnej a cestnej dopravy a TEN-T infraštruktúru a tiež služby núdzového volania. I keď kompromisný návrh neobsahoval niektoré preferencie
18
SR, ako napr. služby núdzového volania, v záujme dosiahnutia všeobecného smerovania bola SR ochotná podporiť všeobecné smerovanie prijaté Radou 7.12.2017. BG PRES bude pokračovať v trialógoch. Je zrejmé, že technická náročnosť tohto spisu si bude vyžadovať čas.
Prepojený digitálny jednotný trh
4.
Služby cezhraničného dodávania balíkov
legislatívna
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o službách cezhraničného dodávania balíkov (COM(2016) 285 final 2016/0149 (COD), 25. 5. 2016)
MDV SR
Vysoká priorita
Návrh nariadenia definuje služby dodávania balíkov a ich poskytovateľov a upravuje regulačný dohľad nad ich poskytovaním univerzálnej služby. Prijatím návrhu nariadenia sa ustanovia pravidlá týkajúce sa transparentnosti taríf za služby cezhraničného dodávania balíkov a posudzovanie cenovej prijateľnosti určitých cezhraničných taríf poskytovateľov CRP1 dňa 20. decembra 2017 potvrdil politickú dohodu a kompromisný text návrhu nariadenia. Rada schváli návrh nariadenia v rámci prvého čítania, ktoré je naplánované na 13. marca 2018.
Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o dodávaní digitálneho obsahu (COM(2015) 634 final 2015/0287 (COD), 9. 12. 2015)
MS SR
Stredná priorita
Smernica sa týka zmluvného práva a práva spotrebiteľov, ktorí si kúpia digitálny obsah (napr. MP3 záznam, počítačovú aplikáciu). Návrh je v súčasnosti v trialógoch, pozícia SR je pozitívna, považujeme ju za dôležitý pilier jednotného digitálneho trhu.
5.
Digitálne zmluvné právo
legislatívna
Zmenený návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o predaji tovaru, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/22/ES a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/44/ES
MH SR
Stredná priorita
Smernica sa týka zmluvného práva a práva spotrebiteľov pri kúpe hnuteľných vecí (tovaru). Zmeneným návrhom sa rozširuje rozsah pôsobnosti smernice o určitých aspektoch týkajúcich sa zmlúv o online a iných predajoch tovaru na diaľku, a to s cieľom pokryť aj predaj za osobnej účasti. Na pracovnej skupine Rady (JUSTCIV) sa aktuálne prejednávajú konkrétne články smernice, naša pozícia je pozitívna.
19
Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa stanovuje európsky kódex elektronickej komunikácie (Prepracované znenie) (COM(2016) 590 final 2016/0288 (COD),
14. 9. 2016)
6.
Reforma telekomunikačných služieb
legislatívna
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zriaďuje Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (COM(2016) 591 final 2016/0286 (COD), 14. 9. 2016)
MDV SR
Vysoká priorita
SR podporuje prijatie smernice, ktorou sa ustanovuje Európsky kódex elektronickej komunikácie. Zostávajú ešte ďalšie otázky, ktoré je potrebné doriešiť v priebehu BG PRES.
SR podporuje prijatie nariadenia o BEREC. Podľa SR je potrebné zachovať nezávislosť a právnu subjektivitu BEREC.
7.
Autorské práva na digitálnom jednotnom trhu
legislatívna
Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o autorskom práve na digitálnom jednotnom trhu
(COM(2016) 593 final 2016/0280 (COD), 14. 9. 2016)
MK SR
Stredná priorita
Návrh je rozčlenený do niekoľkých samostatných častí, v ktorých sa postupne dotýka výnimiek a obmedzení z autorského práva, opatrení na zlepšenie licenčných praktík a prístupu k obsahu, prístupnosti európskych diel na platformách videa na požiadanie (video-on-demand), zavedenia nového práva súvisiaceho s autorským právom špeciálne pre vydavateľov novín a problematiky odmeňovania nositeľov práv za použitie ich predmetov ochrany na internete. BG PRES plánuje zložité expertné diskusie posunúť čo najviac k všeobecnému smerovaniu.
SR podporuje zavedenie nových výnimiek ako aj zmenu niektorých na povinné výnimky (Title II), ocenila by však komplexnejší prístup k tejto problematike vo vzťahu k všetkým výnimkám a obmedzeniam. SR má najvyhranenejšiu pozíciu vo vzťahu k zavedeniu nového práva pre vydavateľov tlače (čl. 11), pretože väčšina jednotlivých častí už je chránená autorským právom – články, fotografie, obrázky. A noviny a časopisy ako celok sú tak isto chránené autorským právom alebo právom k databáze. Takže rozhodne SR nevidí dôvod na vytváranie novej vrstvy práv pre už chránený obsah, a teda dôvod na zavedenie takéhoto nového práva súvisiaceho s autorským právom (podobne ako viacero členských štátov). Preto sa nám zdá posilňovanie práv
20
vydavateľov inými prostriedkami – napr. navrhovanou prezumpciou výkonu práv (option B) ako vhodnejší prístup. Pokiaľ ide o monitorovanie uploadovaného obsahu (čl. 13), SR uznáva, že zapojenie service providerov do celého procesu vymožiteľnosti práv je dôležité, avšak (ako aj iné členské štáty) jeho fungovanie v praxi je nejasné.
8.
Autorské práva a s nimi súvisiace práva v oblasti vysielania
legislatívna
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa stanovujú pravidlá výkonu autorského práva a s ním súvisiacich práv uplatniteľné na niektoré online vysielania vysielacích organizácií a retransmisie televíznych a rozhlasových programov (COM(2016) 594 final 2016/0284 (COD), 14. 9. 2016)
MK SR
Stredná priorita
Návrh prináša zmeny vo vzťahu k niektorým formám online vysielania tradičných televíznych a rozhlasových vysielateľov. Zároveň návrh zavádza princípy vysporiadania práv k ďalším spôsobom retransmisie, vrátane retransmisie cez internet v určitej obmedzenej kontrolovateľnej forme. Ukončenie legislatívneho procesu sa očakáva najskôr na konci 1. polroku 2018. Hoci ide o priamo uplatniteľné a záväzné nariadenie, v nadväznosti na jeho prijatie bude možné predpokladať isté úpravy aj v Autorskom zákone. SR nakoniec podporila kompromisné znenie navrhnuté na účel schválenia mandátu na začatie trialógov s EP, hoci SR spočiatku nesúhlasila s prílišným obmedzovaním rozsahu aplikácie princípu krajiny pôvodu, pretože nevidelo význam prijímať takto zúžený návrh na úrovni EÚ. SR sa viackrát tiež vyjadrila, že preferuje ako právnu formu návrhu smernicu namiesto nariadenia. V otázkach retransmisie bolo SR flexibilné.
9.
Modernizovaný audiovizuálny rámec
legislatívna
Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica 2010/13/EÚ o koordinácii niektorých ustanovení upravených zákonom, iným právnym predpisom alebo správnym opatrením v členských štátoch týkajúcich sa poskytovania audiovizuálnych mediálnych služieb s ohľadom na meniace sa podmienky na trhu (COM(2016) 287 final 2016/0151 (COD), 25. 5. 2016)
MK SR
Vysoká priorita
Návrh predstavuje zásadnú zmenu (v oblasti televízneho vysielania a poskytovania služieb na požiadanie) a rozšírenie (zahrnutie platforiem pre zdieľanie videí) súčasného regulačného rámca v oblasti audiovízie. Ukončenie legislatívneho procesu sa očakáva najskôr na konci 1. polroku 2018. Tento návrh v zásadnej miere formuje celkový regulačný rámec v oblasti audiovízie v SR a bude tvoriť základ pre novo pripravovaný zákon o vysielaní a retransmisii. SR podporila dohodu o všeobecnom
21
prístupe z Rady EYCS 23. mája 2017, ktorá stanovila rokovací mandát Rady EÚ do ďalších negociácií. Dohoda síce z pohľadu pozície SR predstavuje kompromis, avšak hlavné línie našej pozície, stanovenej v predbežnom stanovisku, boli zachované. V rámci v súčasnosti prebiehajúcich trialógových rokovaní bolo doteraz možné nájsť v dohodnutých častiach textu kompromis, ktorý by bol pre SR akceptovateľný. Rokovania sa však stále ešte nerozbehli v dvoch najdôležitejších témach: pravidlá reklamy a regulácia platforiem pre zdieľanie videí, resp. neboli ukončené v prípade stanovenia možnosti cezhraničnej aplikácie finančných príspevkov do národných systémov podpory v oblasti audiovízie. Tieto témy sú pritom aj z pohľadu SR prioritné.
10.
Návrh na zabránenie neopodstatnenému geografickému blokovaniu
legislatívna
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o riešení geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej príslušnosti zákazníkov, miesta bydliska alebo sídla na vnútornom trhu, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES
(COM(2016) 289 final 2016/0152 (COD), 25. 5. 2016)
MH SR
ÚPPVII
Stredná priorita
Návrh bol schválený v Rade EÚ aj v Európskom parlamente, zverejnenie v Úradnom vestníku EÚ očakávame v 1. štvrťroku 2018. Uplatňovať sa začne 9 mesiacov od jeho uverejnenia, t.j. koncom roka 2018. SR podporila kompromisný návrh.
11.
Smernica o súkromí a elektronických komunikáciách
legislatívna
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o rešpektovaní súkromného života a ochrane osobných údajov v elektronických komunikáciách a o zrušení smernice 2002/58/ES (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (COM(2017) 10 final 2017/0003 (COD), 10. 1. 2017)
MDV SR
UOOU SR
Vysoká priorita
SR podporuje prijatie návrhu nariadenia. Pre SR sú dôležité otázky zachovania flexibility dozorných orgánov (aby členský štát určil, ktorý vnútroštátny orgán je zodpovedný za kontrolu plnenia povinností vyplývajúcich z nariadenia a aby to nebolo ustanovené priamo v nariadení) a uchovávania údajov za účelom prevencie a boja proti trestnej činnosti.
12.
Interné pravidlá EÚ na ochranu údajov – zosúladenie so všeobecným
nariadením o ochrane
legislatívna
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
UOOU SR
Vysoká priorita
SR podporuje prijatie tohto nariadenia, nakoľko jeho cieľom je zosúladenie existujúceho právneho rámca pre spracúvanie osobných údajov inštitúciami, orgánmi, úradmi a agentúrami Únie s nariadením
22
údajov
nariadenie (ES) č. 45/2001 a rozhodnutie č. 1247/2002/ES (COM(2017) 8 final 2017/0002 (COD), 10. 1. 2017)
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktoré predstavuje všeobecnú právnu úpravu ochrany osobných údajov v európskom kontexte. Cieľom je umožniť súčasný začiatok uplatňovania oboch nariadení. Nariadenie reflektuje aj na príslušné pravidlá upravené v návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o rešpektovaní súkromného života a ochrane osobných údajov v elektronických komunikáciách a o zrušení smernice 2002/58/ES (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách).
13.
Voľný tok iných ako osobných údajov
legislatívna
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o rámci pre voľný tok iných ako osobných údajov v Európskej únii (COM(2017) 495 final 2017/0228 (COD), 13. 9. 2017)
ÚPPVII
Vysoká priorita
Návrh nariadenia by mal ukotviť princíp voľného pohybu dát v acquis s cieľom odstrániť neodôvodnené požiadavky na lokalizáciu dát v členských krajinách. Tieto môžu buď plynúť buď z rozhodnutí administratív štátov, z nedostatku právnej istoty, či dôvery v jednotný trh, či z dôvodov bariér technickej interoperability vedúcich k nevyžiadanému uzamknutiu informačných systémov ich dodávateľom (vendor lock-in). Nariadenie doplní legislatívu k ochrane údajov tak, aby sa vytvoril jeden spoločný dátový priestor v celej EÚ ako predpoklad na rozvoj digitálnych služieb a tovarov práve na základe odstránených dátových prekážok. Po aplikovaní tohto nariadenia do praxe budú mať administratívy členských krajín a priemysel väčšiu právnu istotu pri spracúvaní dát, najmä ak sa jedná o samotný prístup k dátam, o ich prenos, integritu, bezpečnosť a iné dôležité otázky. Uvoľnením reštrikcií a zvýšením právnej istoty nariadením možno stimulovať rast dátovej ekonomiky až o 4 % do roku 2020 a navýšiť EU hospodárstvo o 8 mld. EUR ročne. SR víta predmetné nariadenie a podporuje vytvorenie voľného
23
toku údajov v Európe.
14.
Agentúra EÚ pre kybernetickú bezpečnosť
legislatívna
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o Agentúre EÚ pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA), o zrušení nariadenia (EÚ) č. 526/2013 a o certifikácii kybernetickej bezpečnosti informačných a komunikačných technológií („akt o kybernetickej bezpečnosti“) (COM(2017) 477 final 2017/0225 (COD), 13. 9. 2017)
NBÚ
Vysoká priorita
Proces revízie mandátu agentúry ENISA je významný pre ďalší vývoj v oblasti kybernetickej bezpečnosti na úrovni EÚ a pre koordináciu medzi členskými štátmi. SR podporuje posilnenie mandátu agentúry ENISA.
Odolná energetická únia s výhľadovo orientovanou politikou v oblasti zmeny klímy
Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica 2012/27/EÚ o energetickej efektívnosti (COM(2016) 761 final 2016/0376 (COD), 30. 11. 2016)
MH SR
Vysoká priorita
SR aktívne vstupovala do rokovaní o budúcej podobe revízie smernice, ktorá stanovuje národný indikatívny cieľ energetickej efektívnosti pre rok 2030. SR nepodporila všeobecné smerovanie Rady k revízii smernice o energetickej efektívnosti. SR podporila nezáväzný cieľ energetickej efektívnosti pre rok 2030 na EU úrovni vo výške 27 %. Nedostatok flexibility textu v článku 7 neumožňuje vykonanie úsporných opatrení v niektorých kľúčových oblastiach pre SR. SR taktiež požadovala doplnenie podmienky nákladovej efektívnosti a kladného vplyvu na úspory energie v prílohe VIIa bode 2 druhom odseku, bez ktorého sa niekoľkonásobné zvýšia náklady na rozpočítanie nákladov na teplo pri správe bytového domu z dôvodu poskytovania informácií o spotrebe energie založených na údajoch z meračov a pomerových rozdeľovačov až 6x do roka. To nemá žiaden pozitívny vplyv na úspory energie, iba to zvyšuje finančné zaťaženie obyvateľov bytových domov.
15.
Balík opatrení Čistá energia pre všetkých Európanov
legislatívna
Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica 2010/31/EÚ o energetickej hospodárnosti budov (COM(2016) 765 final 2016/0381 (COD), 30. 11. 2016)
MH SR
Vysoká priorita
SR sa aktívne podieľala na rokovaniach o budúcej podobe revízie smernice. Základným zámerom návrhu je aktualizovať smernicu o časový rámec do roku 2030, ktorý vyplýva z prijatých klimaticko-energetických cieľov. SR podporila všeobecné
24
smerovanie Rady k revízii smernice o energetickej hospodárnosti budov. Kľúčovými oblasťami návrhu sú urýchlenie nákladovo efektívnej obnovy existujúcich budov, stanovenie míľnikov v dlhodobých stratégiách obnovy s cieľom dekarbonizácie fondu budov, prispôsobenie smernice technologickému pokroku a inováciám, prepojenie finančných opatrení s hĺbkou obnovy a dosiahnutými úsporami.
Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (prepracované znenie) (COM(2016) 767 final 2016/0381 (COD), 30. 11. 2016)
MH SR
Vysoká priorita
SR aktívne vstupovala do rokovaní o budúcej podobe revízie smernice, ktorá stanovuje indikatívny cieľ pre obnoviteľné zdroje energie v sektore vykurovania a chladenia a zavádza pre nový cieľ v doprave. Viacero výhrad, ktoré mala SR, bolo v priebehu negociácií upravených do podoby s ktorou mohla SR súhlasiť. SR podporila všeobecné smerovanie Rady k revízii smernice o obnoviteľných zdrojoch energie.
Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou (prepracované znenie) (COM(2016) 864 final 2016/0380 (COD), 30. 11. 2016)
MH SR
Vysoká priorita
Prepracovaná smernica o spoločných pravidlách na vnútornom trhu s elektrinou upravuje spoločné zásady fungovania národných maloobchodných trhov s elektrinou v rámci spoločného vnútorného trhu s cieľom ďalšieho posilnenia práv a postavenia spotrebiteľa. SR podporila všeobecné smerovanie Rady (18.12.2017) k návrhu smernice. SR podporuje najmä ďalšie posilnenie práv a ochrany spotrebiteľa.
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o vnútornom trhu s elektrinou (prepracované znenie)
COM(2016) 861 final (2016/0379 (COD), 30. 11. 2016)
MH SR
Vysoká priorita
Prepracované nariadenie o vnútornom trhu s elektrinou upravuje hlavné zásady fungovania veľkoobchodných trhov s elektrinou s cieľom posilnenia trhových princípov na vnútornom trhu s elektrinou. SR nepodporila návrh všeobecného smerovania Rady (18.12.2017) k návrhu nariadenia o vnútornom trhu s elektrinou z dôvodu zásadných pripomienok ku kľúčovým ustanoveniam v oblasti vyrovnávacích trhov s možným negatívnym dopadom na bezpečnosť prevádzky sústav
25
a v oblasti prideľovania kapacity pre cezhraničné výmeny elektriny.
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky (prepracované znenie) (COM(2016) 863 final 2016/0378 (COD), 30. 11. 2016)
MH SR
Vysoká priorita
Prepracované nariadenie, ktorým sa zriaďuje Agentúra EÚ pre spoluprácu regulačných orgánov v oblasti energetiky prispôsobuje úlohy a posilňuje právomoci agentúry novým podmienkam vyplývajúcim zo zmeny fungovania trhu s elektrinou. Nariadenie je v štádiu prerokovania na úrovni pracovnej skupiny Rady. SR je pripravená podporiť všeobecné smerovanie Rady k aktuálnemu návrhu nariadenia. SR víta najmä ponechanie súčasného spôsobu rozhodovania v Rade regulátorov.
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o pripravenosti na riziká v sektore elektrickej energie, ktorým sa zrušuje smernica 2005/89/ES (COM(2016) 862 final 2016/0377 (COD), 30. 11. 2016)
MH SR
Vysoká priorita
Nariadenie o pripravenosti na riziká v sektore elektrickej energie stanovuje pravidlá spolupráce medzi členskými štátmi, zamerané na prevenciu a riešenie krízových situácií v elektroenergetike v duchu solidarity a transparentnosti v plnom súlade
s pravidlami vnútorného trhu s elektrinou.
SR podporila schválenie prípravy všeobecného smerovania na úrovni CRP1 (16.11.2017). SR podporuje najmä aspekt spolupráce medzi členskými štátmi pri predchádzaní alebo zvládaní stavov núdze.
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o riadení energetickej únie, ktorým sa mení smernica 94/22/ES, smernica 98/70/ES, smernica 2009/31/ES, nariadenie (ES) č. 663/2009/ES, nariadenie (ES) č. 715/2009/ES, smernica 2009/73/ES, smernica Rady 2009/119/ES, smernica 2010/31/EÚ, smernica 2012/27/EÚ, smernica 2013/30/EÚ a smernica Rady (EÚ) 2015/652 a ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 525/2013 (COM(2016) 759 final 2016/375 (COD), 30. 11. 2016)
MH SR
Vysoká priorita
SR sa aktívne podieľala na rokovaniach o budúcej podobe nariadenia. Presadzovala nezáväzný charakter odporúčaní EK členským štátom v záujme zachovania suverenity pri tvorbe energetického mixu, zmenu lineárnej trajektórie plnenia cieľov obnoviteľných zdrojov energie, dobrovoľnosť príspevkov členských štátov do finančného mechanizmu a realistické určenie termínu predloženia návrhu národných integrovaných plánov. Na rokovaní Rady 18. 12. 2017 SR podporila všeobecné smerovanie Rady k návrhu nariadenia. V roku 2018 bude pokračovať prerokovávanie nariadenia o riadení energetickej únie (Governance)
26
v EP. Po prijatí bude nariadenie priamo ovplyvňovať energetickú politiku SR v nasledujúcich rokoch. V zmysle nariadenia Governance bude potrebné vypracovať návrh integrovaného národného energetického a klimatického plánu a v roku 2019 následne definitívnu verziu tohto plánu, ktorý v sebe združí a skoordinuje otázky energetického rozvoja pri zachovaní potrebných opatrení na ochranu klímy.
Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica 2003/87/ES s cieľom zlepšiť nákladovo efektívne zníženie emisií a investície do nízkouhlíkových technológií (COM(2015) 337 final 2015/0148 COD, 15. 7. 2015)
MŽP SR
MF SR
Vysoká priorita
Návrh smernice o EU ETS predstavil podmienky pre štvrté obchodovateľné obdobie (2021-2030), ktoré korešpondujú s klimaticko-energetickými cieľmi stanovenými v EÚ a so záväzkom prijatým pod Parížskou dohodou. Cieľom smernice je do roku 2030 znížiť emisie skleníkových plynov v EÚ o -43 % oproti roku 2005. SR bola za prijatie smernice. V kritických otázkach sa podarilo dosiahnuť aj ústupky pre priemyselné odvetvia, ktoré sú najviac ohrozené rizikom úniku uhlíka, ako aj posilnenie celého systému EU ETS. Návrh smernice o EU ETS bol prerokovaný a prijatý v rámci trialógov, vo februári 2018 bude formálne schválený v Európskom parlamente a v Rade.
16.
Balík opatrení v oblasti klímy
legislatívna
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o začlenení emisií a záchytov skleníkových plynov z využívania pôdy, zo zmien vo využívaní pôdy a z lesného hospodárstva do rámca politík v oblasti klímy a energetiky na rok 2030, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska zmeny klímy (COM(2016) 479 final 2016/0230 COD, 20. 7. 2016)
MPRV SR
Vysoká priorita
SR podporila všeobecný prístup Rady k návrhu nariadenia. V priebehu rokovaní Rady boli akceptované niektoré špecifické pripomienky SR týkajúce sa určovania lesnej referenčnej úrovne a vylúčenia limitu pre využitie kreditov zo započítania produktov z dreva. SR (spolu s niektorými inými členskými štátmi) uplatnila v priebehu rokovaní k pozícii Rady na trialóg výhrady k povinnosti započítavania mokradí, delegovaným aktom pre určenie lesných referenčných úrovní jednotlivých členských štátov a konzultáciám k určovaniu lesnej referenčnej úrovne. V záujme dosiahnutia medziinštitucionálnej dohody SR podporila znenie
27
návrhu, ktoré vzišlo z rokovaní trialógov.
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o záväznom ročnom znižovaní emisií skleníkových plynov členskými štátmi v rokoch 2021 až 2030 v záujme odolnej energetickej únie a splnenia záväzkov podľa parížskej dohody, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 525/2013 o mechanizme monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov a nahlasovania ďalších informácií relevantných z hľadiska zmeny klímy (COM(2016) 482 final 2016/0231 COD, 20. 7. 2016)
MŽP SR
MDV SR
MPRV SR
MH SR
Vysoká priorita
Návrh nariadenia bol prerokovaný a prijatý v rámci trialógov. Formálne schválenie v EP a v Rade sa očakáva vo februári 2018. Ide o posledný z balíkov, ktoré korešpondujú s klimaticko-energetickými cieľmi stanovenými v EÚ a so záväzkom prijatým pod Parížskou dohodou. Návrh hovorí o prerozdelení úsilia EÚ znížiť emisie skleníkových plynov v EÚ do roku 2030 o -30% oproti roku 2005 medzi jednotlivé členské štáty. SR má za cieľ znížiť emisie skleníkových plynov o -12%. SR podporila prijatie nariadenia.
Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (COM(2017) 275 final 2017/0114 (COD), 31. 5. 2017)
MDV SR
Vysoká priorita
Návrhom chce Komisia riešiť problémy súvisiacich so spoplatňovaním ciest podľa súčasného legislatívneho rámca. Spoplatňovanie ciest doteraz zaviedlo 24 členských štátov a postupne sa prechádza na celosieťové mýto na základe vzdialenosti, avšak tento prechod je pomalý a v Únii stále nejednotný. Vzhľadom na veľké rozdiely vo vnútroštátnych politikách spoplatňovania ciest EK navrhuje postupnú harmonizáciu typu poplatkov (diaľničné známky na základe času alebo mýto na základe vzdialenosti) a typu používaných technológií na výber poplatkov. Návrhom sa má znížiť administratívne zaťaženie a náklady pre orgány verejnej moci aj účastníkov cestnej premávky. Cieľom iniciatívy je dosiahnuť pokrok pri uplatňovaní zásad „znečisťovateľ platí“ a „používateľ platí“, a tým podporiť finančne a environmentálne udržateľnú a sociálne spravodlivú cestnú dopravu. SR nesúhlasí s návrhom v predloženom znení. Považujeme za potrebné zohľadniť špecifiká jednotlivých členských štátov, najmä nových členských štátov v porovnaní so starými členskými štátmi.
17.
Balík Európa v pohybe
legislatívna
Návrh SMERNICA RADY, ktorou sa mení
MDV SR
Vysoká priorita
28
smernica 1999/62/ES o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami, pokiaľ ide o niektoré ustanovenia týkajúce sa zdaňovania vozidiel
COM(2017) 276 final (2017/0115 (CNS), 31. 5. 2017)
MF SR
Smernicou 1999/62/ES (ďalej len „smernica Eurovignette“) sa poskytuje podrobný právny rámec na spoplatňovanie ťažkých nákladných vozidiel za používanie určitých ciest. Cieľom smernice je odstrániť narušenia hospodárskej súťaže medzi dopravnými podnikmi postupnou harmonizáciou daní z vozidiel a zavedením spravodlivých mechanizmov spoplatňovania infraštruktúry. Stanovujú sa v nej minimálne úrovne daní z vozidiel pre ťažké nákladné vozidlá a určujú podrobné pravidlá spoplatňovania infraštruktúry, vrátane diferenciácie poplatkov na základe environmentálnych vlastností vozidiel.
Komisia navrhuje postupné znižovanie minimálnych sadzieb na nulu v 5 krokoch vykonaných počas piatich po sebe nasledujúcich rokoch, pričom každý rok by došlo k zníženiu o 20 % zo súčasných minimálnych sadzieb. Za SR bol vyjadrený názor, v ktorom súhlasí s riešením celej témy vo WPLT. Zároveň však návrh môže ohroziť príjmy SR z dane z motorových vozidiel, a preto je postoj SR k návrhu zdržanlivý.
Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov a uľahčení cezhraničnej výmeny informácií o nezaplatenom cestnom mýte v Únii (prepracované znenie) COM(2017) 280 final (2017/0128 (COD), 31. 5. 2017)
MDV SR
Vysoká priorita
Účelom smernice je zabezpečiť cezhraničnú interoperabilitu mýtnych jednotiek a vymáhanie platby mýta od vlastníkov vozidiel evidovaných v inom členskom štáte. V súčasnosti sú elektronické systémy výberu mýta zavedené na vnútroštátnej, regionálnej alebo miestnej úrovni v 20 členských štátoch. Komisia navrhuje revíziu týchto predpisov. Ďalší problém sa týka zložitého vymáhania platby mýta od vlastníkov vozidiel evidovaných v inom členskom štáte. Členský štát nemôže neplatiča identifikovať podľa evidenčného čísla vozidla, ak je vozidlo evidované v zahraničí. Na úrovni EÚ neexistuje právny základ na výmenu údajov o evidencii vozidiel medzi členskými štátmi na účely vymáhania mýta. Slovenská republika podporuje iniciatívu.
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO
MDV SR
Vysoká priorita
29
PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1071/2009 a nariadenie (ES) č. 1072/2009 s cieľom prispôsobiť ich vývoju v odvetví (COM(2017) 281 final 2017/0123 (COD), 31. 5. 2017)
Všeobecným cieľom týchto nariadení je podpora riadneho fungovania jednotného trhu cestnej dopravy a jeho efektívnosť a konkurencieschopnosť.
SR vo všeobecnosti podporuje jednotné uplatňovanie predpisov tak, aby všetky subjekty v rámci Európskej únie mali rovnaké podmienky na podnikanie. Slovenská republika vo všeobecnosti podporuje jednotné uplatňovanie predpisov tak, aby všetky subjekty v rámci EÚ mali rovnaké podmienky na podnikanie.
Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica 2006/1/ES o používaní vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru (COM(2017) 282 final 2017/0113 (COD), 31. 5. 2017)
MDV SR
Stredná priorita
V smernici 2006/1/ES o používaní vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru sa stanovuje minimálna úroveň otvorenia trhu na používanie prenajatých nákladných vozidiel v rámci jednotného trhu. Cieľom návrhu je dosiahnuť optimálne rozmiestnenie zdrojov obmedzením nehospodárneho využitia výrobných faktorov (napr. kapitál viazaný v nedostatočne využívaných vozidlách), a zvýšiť flexibilitu a produktivitu príslušných podnikov. Všetky ciele súvisia s používaním prenajatých vozidiel. SR podporuje iniciatívu. Návrh prinesie flexibilitu pre dopravcu, avšak berieme na vedomie, že preregistrácia stále nie je jednoduchý proces.
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy denného a týždenného odpočinku, a nariadenie (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy prostredníctvom tachografov (COM(2017) 277 final 2017/0122 (COD), 31. 5. 2017)
MDV SR
Vysoká priorita
Nariadenie o čase jazdy, ako aj nariadenie o tachografoch sú súčasťou širšieho úsilia zameraného na zlepšenie pracovných podmienok vodičov, zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže medzi prevádzkovateľmi cestnej dopravy a zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky na európskych cestách. Prísnejšie požiadavky na používanie tachografov postupne prispievajú k účinnejšiemu a konzistentnejšiemu presadzovaniu predpisov v celej EÚ. SR vo všeobecnosti podporuje jednotné uplatňovanie predpisov tak, aby všetky subjekty v rámci EÚ mali rovnaké podmienky na podnikanie.
30
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o monitorovaní a nahlasovaní emisií CO2 a spotreby paliva nových ťažkých úžitkových vozidiel (COM(2017) 279 final 2017/0111 (COD), 31. 5. 2017)
MŽP SR
MDV SR
MH SR
MV SR
Nízka priorita
Návrh nariadenia bol prerokovaný v rámci Rady a je pripravený na začatie trialógov s EP. Týkal sa spôsobu monitorovania a nahlasovania emisií skleníkových plynov z ťažkých úžitkových vozidiel. SR mala k návrhu viaceré pripomienky a obavy z jeho administratívnej náročnosti. Na záver však podporila upravený kompromisný text Rady, ktorý zohľadnil námietky SR vznesené k návrhu. Ďalšie diskusie budú prebiehať v roku 2018.
Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a ktorou sa stanovujú konkrétne pravidlá vzhľadom na smernicu 96/71/ES a smernicu 2014/67/EÚ v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy (COM(2017) 278 final 2017/0121 (COD), 31. 5. 2017)
MDV SR
MPSVR SR
Vysoká priorita
Právne akty sú súčasťou širšieho úsilia zameraného na zlepšenie pracovných podmienok vodičov, zabezpečenie spravodlivej hospodárskej súťaže medzi prevádzkovateľmi a zvýšenie bezpečnosti na európskych cestách, ako aj zaistenie rovnováhy medzi sociálnou ochranou vodičov a slobodou prevádzkovateľov poskytovať cezhraničné služby. Po dlhšej politickej debate sa v októbri 2017 podarilo dosiahnuť všeobecné smerovanie k smernici o vysielaní pracovníkov. Toto bolo možné vďaka tzv. suspenzačného článku, ktorý zaručil, že novodohodnuté podmienky smernice o vysielaných pracovníkoch sa nebudú uplatňovať na sektor dopravy, a to až do doby, kým sa tieto nedohodnú v príslušnej sektorovej legislatíve (lex specialis), ktorá sa rokuje vo formácii Rady pre dopravu, telekomunikácie a energetiku. Kompromisný text Rady stanovuje 18 mesiacov vyslania a prechodné obdobie aplikácie 4 roky. SR iniciatívu podporuje.
Hlbší a spravodlivejší vnútorný trh so silnejšou priemyselnou základňou
18.
Balík opatrení týkajúci sa dodržiavania predpisov
legislatívna
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o zriadení jednotnej digitálnej brány na poskytovanie informácií a pre postupy a služby pomoci a riešenia
ÚPPVII
Nízka priorita
Cieľom návrhu nariadenia je ponúknuť občanom a podnikateľom jednoduchý a nediskriminačný prístup k informáciám a službám na jednom mieste. EK
31
problémov a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012 (COM(2017) 256 final 2017/0086 (COD), 2. 5. 2017)
plánuje preto zriadiť jednotnú digitálnu bránu (SDG), a tým odstrániť existujúcu fragmentáciu na vnútornom trhu EÚ v oblasti poskytovaní informácií a služieb on-line občanom a podnikateľom v cezhraničnom styku, ak sa týkajú podnikania, cestovania, nakupovania, štúdia, práce alebo dôchodku. Nariadenie má zabezpečiť úplný a nediskriminačný prístup k vybraným postupom (životná situácia, služba) online. Ak je postup dostupný pre štátneho príslušníka určitého členského štátu, mal by byť taktiež prístupný pre používateľov z iných členských štátov. Zo strany členských štátov sa bude očakávať zabezpečenie informácií k národným pravidlám on-line a lokalizácie aspoň do jedného oficiálneho jazyka EÚ, zabezpečenie kompatibility s kritériami kvality, poskytnutie 13 kľúčových elektronických služieb on-line s tým, že budú prístupné pre cezhraničných používateľov, uplatnenie princípu „iba raz“ pre vybrané služby a zabezpečiť linky k jednotnej digitálnej bráne. SR súhlasí so súčasným znením návrhu nariadenia.
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o stanovení podmienok a postupu, na základe ktorých môže Komisia požiadať podniky a združenia podnikov o poskytnutie informácií týkajúcich sa vnútorného trhu a súvisiacich oblastí (COM(2017) 257 final 2017/0087 (COD),2. 5. 2017)
MH SR
MŽP SR
MPRV SR
MDV SR
Nízka priorita
Vzhľadom na rozporné názory medzi Radou EÚ a EK o právnom základe návrhu sú rokovania o návrhu pozastavené. Zatiaľ nie je jasné, aký postup zvolí BG PRES, návrh však nie je jeho prioritou. Uprednostňujeme dobrovoľnú spoluprácu podnikov v prípade žiadostí o poskytnutie údajov. Slovenských podnikov by sa návrh (v súčasnom znení) veľmi nedotkol, preto by sme ho mohli podporiť, hoci pretrvávajú aj viaceré pochybnosti a nejasnosti v texte nariadenia.
Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o posilnení právomocí orgánov na ochranu hospodárskej súťaže v členských štátoch na účely účinnejšieho presadzovania práva a
PMÚ
MS SR
Vysoká priorita
Cieľom návrhu je posilnenie fungovania vnútorného trhu prostredníctvom úpravy vnútroštátnych pravidiel, ktoré vnútroštátnym orgánom na ochranu hospodárskej súťaže bránia v účinnom presadzovaní
32
zabezpečenia riadneho fungovania vnútorného trhu (ECN+) (COM(2017) 142 final 2017/0063 (COD), 22. 3. 2017)
práva, zabezpečenia dostupnosti rovnakých záruk a nástrojov vo vnútroštátnom práve hospodárskej súťaže a zavedenia účinných pravidiel týkajúcich sa vzájomnej pomoci s cieľom zabezpečiť hladké fungovanie vnútorného trhu a systému úzkej spolupráce v rámci Európskej siete pre hospodársku súťaž. SR vo všeobecnosti návrh podporuje. PMÚ SR síce disponuje väčšinou právomocí, ktoré sa majú garantovať predmetným návrhom, no nie všetky navrhované opatrenia sú súčasťou právneho poriadku SR. Za osobitne dôležité považujeme cieľ zakotvenia mechanizmu vzájomnej spolupráce umožňujúcej vymáhanie pokút v zahraničí, uložených za porušenie práva hospodárskej súťaže (čl. 101 a 102 ZFEÚ), ktorý v súčasnosti na úrovni EÚ absentuje. V tomto smere je návrh potrebné ešte zefektívniť.
Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o presadzovaní smernice 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu, ktorou sa stanovuje postup oznamovania pre systémy udeľovania povolení a požiadavky súvisiace so službami a ktorou sa mení smernica 2006/123/ES a nariadenie (EÚ) č. 1024/2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnútornom trhu
(COM(2016) 821 final 2016/0398 (COD), 10. 1. 2017)
MH SR
MŠVVaŠ SR
Nízka priorita
Schválenie návrhu sa predpokladá v prvom polroku 2018, lehota transpozície je 2 roky. SR podporila kompromisný návrh Rady. Rokovania s EP ešte nezačali. Zo smernice 2006/123/ES o službách na vnútornom trhu vyplýva, že členské štáty musia oznámiť EK nové alebo zmenené systémy udeľovania povolení alebo nové alebo zmenené požiadavky spadajúce do rozsahu tejto smernice. Súčasný postup oznamovania adekvátne neprispel k správnemu a úplnému vykonávaniu smernice o službách. Nová smernica preto modernizuje súčasný postup s cieľom zlepšiť presadzovanie existujúcich ustanovení smernice o službách.
19.
Balík predpisov o službách
legislatívna
Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o teste proporcionality pred prijatím novej regulácie povolaní (COM(2016) 822 final 2016/0404 (COD), 10. 1. 2017)
MŠVVaŠ SR
Stredná priorita
SR podporuje návrh smernice, ktorá má stanoviť pravidlá na vykonávanie posúdení proporcionality pred zavedením nových alebo pozmeňujúcich legislatívnych, regulačných alebo správnych opatrení obmedzujúcich prístup k regulovaným povolaniam alebo ich vykonávanie s cieľom zabezpečiť riadne fungovanie vnútorného trhu. K návrhu bolo na Rade
33
pre konkurencieschopnosť prijaté všeobecné smerovanie Rady v súlade s ktorým budú následne v prvej polovici roku 2018 prebiehať trialógy s EP s ambíciou prijať konečné znenie nariadenia do konca BG PRES.
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o zavedení európskeho elektronického preukazu služieb a súvisiacich administratívnych prostriedkoch (COM(2016) 824 final 2016/0403 (COD), 10. 1. 2017)
MH SR
Stredná priorita
Legislatívne návrhy majú smerovať k zavedeniu európskeho elektronického preukazu služieb (EEPS), ktorý má byť potvrdením legálneho pôsobenia poskytovateľa služby v jeho domovskom členskom štáte a má mu umožniť prístup na trh so službami iného členského štátu. Má ísť o zavedenie elektronického postupu pre plnenie administratívnych formalít spojených s prístupom na trh služieb (stavebných a služieb pre podniky) iného členského štátu. SR podporuje prijatie jasných, ľahko vykonateľných návrhov, ktoré budú smerovať k zavedeniu administratívne nezaťažujúceho systému EEPS s pridanou hodnotou pre podnikateľov.
20.
Dohľad nad trhom s motorovými vozidlami
legislatívna
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o typovom schvaľovaní a o dohľade nad trhom s motorovými vozidlami a ich prípojnými vozidlami, systémami, komponentmi a samostatnými technickými jednotkami určenými pre tieto vozidlá (COM(2016) 31 final 2016/014 (COD), 27. 1. 2016)
MDV SR
Stredná priorita
V decembri došlo k dohode medzi Radou a EP, ktorá bola následne schválená na Coreperi. Návrh sa uzavrie už len po formálnej stránke.
21.
Smernica o platobnej neschopnosti
legislatívna
Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie, druhej šanci a opatreniach na zvýšenie účinnosti postupov reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a oddlženia a o zmene smernice 2012/30/EÚ (COM(2016) 723 final 2016/0359 (COD), 22. 11. 2016)
MS SR
Nízka priorita
Smernica obsahuje nový systém reštrukturalizácie a minimálnu úpravu oddlženia na úrovni EÚ. V súčasnosti sa návrh prerokúva na pracovnej skupine Rady, pozícia SR je mierne negatívna.
22.
Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt
legislatívna
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o celoeurópskom
MPSVR SR
Stredná priorita
Iniciatíva EÚ v oblasti osobných dôchodkov má za
34
(PEPP)
osobnom dôchodkovom produkte (PEPP) (COM(2017) 343 final 2017/0143 (COD), 29. 6. 2017)
cieľ doplniť súčasné rozličné pravidlá na úrovni EÚ a vnútroštátnej úrovni vytvorením celoeurópskeho rámca pre dôchodky v prospech jednotlivcov, ktorí chcú využiť túto ďalšiu možnosť sporenia. Tento rámec nenahradí ani neharmonizuje existujúce vnútroštátne osobné dôchodkové systémy. Jednotlivcom ponúkne nový dobrovoľný rámec na účely sporenia zabezpečením dostatočnej ochrany spotrebiteľa pri zohľadnení základných vlastností produktu. Zároveň bude rámec dostatočne flexibilný na to, aby rôznym poskytovateľom umožnil prispôsobiť produkty ich obchodnému modelu. Podporí poskytovateľov, aby vhodným spôsobom v dlhodobom horizonte investovali do reálnej ekonomiky, najmä do infraštruktúrnych projektov a spoločností, čím sa budú napĺňať dlhodobé záväzky vo vzťahu k celoeurópskemu dôchodkovému produktu. O návrhu v súčasnosti rokuje pracovná skupina na expertnej úrovni. Slovenská republika cieľ návrhu podporuje.
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o zúčtovaciu povinnosť, pozastavenie uplatňovania zúčtovacej povinnosti, požiadavky na ohlasovanie, postupy zmierňovania rizika pri zmluvách o mimoburzových derivátoch, ktoré nezúčtováva centrálna protistrana, registráciu archívov obchodných údajov a dohľad nad nimi a požiadavky na archívy obchodných údajov (COM(2017) 208 final 2017/0090 (COD), 4. 5. 2017)
MF SR
Nízka priorita
Podporujeme cieľ, ktorým je zníženie systémového rizika prostredníctvom zvýšenia transparentnosti trhu s mimoburzovými derivátmi, zmierňovania kreditného rizika protistrany a zníženia prevádzkového rizika súvisiaceho s mimoburzovými derivátmi.
23.
Zmeny nariadenia o infraštruktúre európskych trhov
legislatívna
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 1095/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre cenné papiere a trhy) a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012, pokiaľ ide o
MF SR
Nízka priorita
Podporujeme všeobecný cieľ, ktorý by mal stanoviť jasné a koherentné opatrenia dohľadu pre centrálne protistrany z EÚ aj z tretích krajín.
35
postupy udeľovania povolení a orgány zúčastňujúce sa na udeľovaní povolení centrálnym protistranám a požiadavky na uznanie centrálnej protistrany z tretej krajiny (COM(2017) 331 final 2017/0136 (COD), 13. 6. 2017)
Návrh SMERNICA RADY o spoločnom základe dane z príjmov právnických osôb (COM(2016) 685 final 2016/0337 (CNS), 25. 10. 2016)
MF SR
24.
Spoločný konsolidovaný základ dane z príjmov právnických osôb (CCCTB)
legislatívna
Návrh SMERNICE RADY o spoločnom konsolidovanom základe dane z príjmov právnických osôb (CCCTB) (COM(2016) 683 final 2016/0336 (CNS), 25. 10. 2016)
MF SR
Stredná priorita
SR na pracovných stretnutiach oznámila výhradu preskúmania k predloženým návrhom smerníc C(C)CTB a prezentovala predbežné technické stanoviská k niektorým elementom návrhu. Z pohľadu SR by malo byť podstatnou črtou konkurencieschopného systému dane z príjmov spoločností v EÚ vo vzťahu k zvyšku sveta prevažne aspekt jednotnosti pravidiel na území členských štátov. Ďalší dôležitý element je stabilita, predvídateľnosť a istota pri uplatňovaní spoločných pravidiel a dosiahnutie spoločného štandardu, ktorý by v sebe niesol zjednodušenie systému z pohľadu legislatívneho riešenia, ako aj aplikácie zo strany daňových subjektov. SR je otvorená ďalším rokovaniam o návrhoch uvedených smerníc
25.
Administratívna spolupráca a boj proti podvodom v oblasti DPH
legislatívna
Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 904/2010 o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty (COM(2016) 755 final 2016/0371 (CNS), 1. 12. 2016)
MF SR
Vysoká priorita
Nariadenie o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom na DPH predstavuje priamo vykonateľný právny nástroj, a ako taký efektívne slúži členským štátom v boji proti podvodom na DPH. Z uvedeného dôvodu ide o legislatívny akt s vysokou prioritou. Technické rokovania k legislatívnej iniciatíve na pôde Rady sa ešte neuskutočnili, prvé sa očakávajú v januári 2018 počas BG PRES. SR v súčasnosti analyzuje návrh a pripravuje predbežné stanovisko k návrhu.
26.
Sadzby dane z pridanej hodnoty uplatňované na knihy, noviny a
legislatívna
Návrh SMERNICA RADY, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o sadzby dane z pridanej hodnoty uplatňované na knihy, noviny a periodiká (COM(2016) 758 final
MF SR
Stredná priorita
Návrh umožňuje členským štátom, zavedenie rovnakých (znížené) sadzieb dane aj na elektronické publikácie, ak tieto uplatňujú v súčasnosti na fyzické
36
periodiká
2016/0374 (CNS), 1. 12. 2016)
knihy a periodiká. Návrh bol technicky uzavretý na júnovom (2017) zasadnutí Rady Ecofin, ale z politických dôvodov sa k nemu nepodarilo dosiahnuť jednomyseľnú dohodu. O návrhu sa opätovne nerokovalo. SR podporuje schválenie návrhu, pretože ide o zrovnoprávnenie daňového zaobchádzania medzi tlačenými a elektronickými knihami.
27.
Zverejňovanie informácií o dani z príjmu
legislatívna
Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica 2013/34/EÚ, pokiaľ ide o zverejňovanie informácií o dani z príjmu určitými podnikmi a pobočkami (COM(2016) 198 final 2016/0107 (COD), 12. 4. 2016)
MF SR
Nízka priorita
Cieľom návrhu smernice je zvýšiť transparentnosť nadnárodných spoločností zavedením ich povinnosti verejne zverejňovať vybrané informácie týkajúce sa dane z príjmov podľa krajín (EÚ aj mimo EÚ). Keďže smernica sa má vzťahovať na podniky, ktoré majú konsolidovaný čistý obrat viac ako 750 mil. eur a na stredné podniky, ktorých konečná materská spoločnosť so sídlom mimo EÚ má uvedený obrat, nepredpokladá sa významný vplyv na podniky so sídlom v SR. Vo všeobecnosti SR podporuje iniciatívu zameranú na zvyšovanie transparentnosti. Vzhľadom na rozdielne názory týkajúce sa správnosti právneho základu návrhu, nepredpokladá sa rýchle dosiahnutie pokroku, i keď technické rokovania o návrhu pokračujú.
28.
Automatická výmena informácií v oblasti daní
legislatívna
Návrh SMERNICA RADY, ktorou sa mení smernica 2011/16/EÚ, pokiaľ ide o povinnú automatickú výmenu informácií v oblasti daní v súvislosti s cezhraničnými opatreniami podliehajúcimi oznamovaniu (COM(2017) 335 final 2017/0138 (CNS), 21. 6. 2017)
MF SR
Vysoká priorita
Podporujeme skoré prijatie návrhu smernice. Veríme, že aj po nedávnych odhaleniach ďalších off-shorových štruktúr je prijatie tohto návrhu dôležité a privítame preto vysokú mieru ambícií. Pokiaľ ide o možné ďalšie obmedzovanie rozsahu poskytovaných a vymieňaných údajov v rámci diskusií, súčasný návrh považujeme za vyvážený a nie sme toho názoru, že na množstve oznamovaných informácií, by sme mali robiť výrazné kompromisy. Potrebujeme zakročiť proti agresívnemu daňovému plánovaniu a pracovať ďalej na zvyšovaní transparentnosti a ochrane spoločného trhu pred eróziu základu dane.
37
29.
Vysielanie pracovníkov
legislatívna
Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 96/71/ES zo 16. decembra 1996 o vysielaní pracovníkov v rámci poskytovania služieb (COM(2016) 128 final 2016/0070 (COD), 8. 3. 2016)
MPSVR SR
Vysoká priorita
Po jeden a pol ročnej politickej debate, ktorá neobišla ani hlavy štátov sa v októbri 2017 podarilo dosiahnuť dohodu na tomto politicky silne polarizujúcom spise. SR, ktorá sa na spise intenzívne podieľala už počas svoj PRES a apelovala na kompromis medzi východom a západom, spis aj napriek vydaniu počiatočnej žltej karty podporila. Dosiahnuté všeobecné smerovanie bolo možné vďaka tzv. suspenzačného článku, ktorý zaručil, že novodohodnuté podmienky smernice o vysielaných pracovníkoch sa nebudú uplatňovať na sektor dopravy a to až do doby, kým sa tieto nedohodnú v príslušnej sektorovej legislatíve (lex specialis), ktorá sa rokuje vo formácii Rady pre dopravu, telekomunikácie a energetiku. Kompromisný text Rady stanovuje 18 mesiacov vyslania a prechodné obdobie aplikácie 4 roky. Bulharské predsedníctvo má ambíciou uzavrieť trialóg k tomuto spisu v prvej polovica roka 2018.
30.
Koordinácia systémov sociálneho zabezpečenia
legislatívna
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia a nariadenie (ES) č. 987/2009, ktorým sa stanovuje postup vykonávania nariadenia (ES) č. 883/2004 (COM(2016) 815 final 2016/0397 (COD), 13. 12. 2016)
MPSVR SR
MZ SR
Vysoká priorita
Návrh sa zameriava na štyri oblasti, v ktorých je potrebná lepšia koordinácia: prístup ekonomicky neaktívnych občanov k sociálnym dávkam, dávkam dlhodobej starostlivosti, dávkam v nezamestnanosti a rodinným dávkam. Cieľom je pokračovať v procese modernizácie práva EÚ o koordinácii sociálneho zabezpečenia stanoveného v nariadeniach (ES) č. 883/2004 a č. 987/2009 ďalším uľahčením výkonu práva občanov a zároveň zabezpečením právnej zrozumiteľnosti, spravodlivého a vyrovnaného rozdelenia finančnej záťaže medzi členskými štátmi, jednoduchšej administratívy a možnosti presadzovania pravidiel.
Decembrová Rada pre zamestnanosť, sociálnu politiku, zdravie a spotrebiteľské záležitosti priniesla dohodu na čiastočnom všeobecnom smerovaní, a to
38
v oblasti dávok dlhodobej starostlivosti a rodinných dávok. Čiastočné všeobecné smerovanie podporili všetky členské štáty s výnimkou SR, ktoré nepodporilo kompromisný text z dôvodu negatívnych dopadov navrhovaných zmien v oblasti rodinných dávok na dávky poskytované rodinám mobilných pracovníkov. Na decembrovom stretnutí ministrov bola otvorená aj otázka indexácie rodinných dávok. Zatiaľ čo EK opätovne potvrdila, že je proti jej zapracovaniu do textu návrhu, členské štáty boli rozdelené na dve skupiny – podpora indexácie (DK, DE, IE, NL, AT) a členské štáty proti indexácii (CZ, PL, HU, SK, PT, ES, LV, LT, RO a BE). BG PRES má ambíciou pokračovať v rokovaní spisu po jednotlivých kapitolách a uzavrieť ho do konca svojho predsedníctva.
Považujeme za potrebné zdôrazniť, že na území SR, na rozdiel od ostatných členských štátov EÚ okrem ČR, existujú dva oddelené systémy jedného celku - sociálneho zabezpečenia. Ide o systém sociálneho poistenia a systém zdravotného poistenia. Z hľadiska samotnej komplexnosti oblasti dávok dlhodobej starostlivosti ako aj zložitosti hľadania riešení pri otázkach, ktoré sa často javia ako problematické, je mimoriadne dôležité, aby tieto systémy, a teda aj príslušné orgány, do ktorých pôsobnosti spadajú, rozvíjali spoluprácu a spoločne sa podieľali na hľadaní možných riešení, Je potrebné mať na zreteli to, že samotný charakter týchto dávok v sebe zahŕňa nie len sociálny, ale aj zdravotný aspekt, pričom žiaden z nich nemá minoritný význam.
31.
Rovnováha medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov
legislatívna
Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o rovnováhe medzi pracovným a súkromným životom rodičov a opatrovateľov, ktorou sa zrušuje smernica Rady 2010/18/EÚ (COM(2017) 253 final 2017/0085 (COD), 26. 4. 2017)
MPSVR SR
Vysoká priorita
Smernica je dôležitou iniciatívou predstavenou EK v roku 2017 ako súčasť Európskeho piliera sociálnych práv. Hlavným cieľom návrhu je zabezpečiť vykonávanie zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami, pokiaľ ide o príležitosti na trhu práce
39
a zaobchádzanie v práci. Návrh má prostredníctvom prispôsobovania a modernizácie existujúceho právneho rámca EÚ umožniť rodičom a ľuďom s opatrovateľskými povinnosťami lepšie zosúlaďovanie pracovných a opatrovateľských povinností a tým zabezpečiť ich vyššie zapojenie na trh práce. SR ciele návrhu podporuje. Vo svojich stanoviskách zastávame o. i. názor, že stanovenie konkrétnej výšky platieb k dovolenkám stanovených v návrhu musí zostať v kompetencii členských štátov.
Po schválení bude smernica transponovaná do právnych predpisov upravujúcich služobný pomer (štátnu službu) v gescii MV SR, MF SR a MO SR.
Hlbšia a spravodlivejšia hospodárska a menová únia
32.
Štatút Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky
legislatívna
Odporúčanie prijať rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení článok 22 Štatútu Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej banky (ECB/2017/18, 23. 6. 2017)
MF SR
NBS
Stredná priorita
Podporujeme návrh novelizácie čl. 22 Štatútu ESCB a ECB, ktorý poskytne Eurosystému právny základ pre vykonávanie nových právomocí v rámci nariadenia EMIR.
33.
Jednotné zastúpenie eurozóny v rámci Medzinárodného menového fondu
nelegislatívna
Návrh ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa stanovujú opatrenia na postupné vytvorenie jednotného zastúpenia eurozóny v rámci Medzinárodného menového fondu (COM(2015) 603 final 2015/0250 (NLE), 21. 10. 2015)
MF SR
Nízka priorita
Po vytvorení jednotného zastúpenia sa pozícia SR môže zhoršiť, nakoľko aktuálne má SR pozíciu senior poradcu v rámci Strednej a východoeurópskej konštituencie v IMF počas celého obdobia 10 rokov. Aktuálna konštituenčná dohoda je platná na roky 2012 – 2022.
34.
Reforma nariadenia o kapitálových požiadavkách
legislatívna
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 575/2013, pokiaľ ide o ukazovateľ finančnej páky, ukazovateľ čistého stabilného financovania, požiadavky na vlastné zdroje a oprávnené záväzky, kreditné riziko protistrany, trhové riziko, expozície voči centrálnym protistranám, expozície voči podnikom kolektívneho investovania, veľkú majetkovú angažovanosť, požiadavky na
MF SR
Stredná priorita
Návrh a jeho cieľ znížiť riziká v bankovom sektore vo všeobecnosti podporujeme, avšak považujeme za potrebné vyvarovať sa otváraniu tém, ktoré by narušili rovnováhu medzi domovským a hostiteľským štátom.
40
predkladanie správ a zverejňovanie informácií, a ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 648/2012 (COM(2016) 850 final 2016/0360 (COD), 23. 11. 2016)
35.
Kapacita na absorpciu strát a rekapitalizáciu
legislatívna
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 806/2014, pokiaľ ide o kapacitu na absorpciu strát a rekapitalizáciu úverových inštitúcií a investičných spoločností (COM(2016) 851 final 2016/0361 (COD), 21. 11. 2016)
MF SR
Stredná priorita
SR vníma ciele, ktoré sa majú dosiahnuť prijatím navrhovaných úprav pozitívne, najmä pokiaľ ide o implementáciu štandardov globálneho charakteru. V nadväznosti na finančnú krízu je dôležité pokračovať v implementácii reforiem, znižovaní rizík a zvyšovaní odolnosti bankového sektora EÚ. Je dôležité aby predmetný návrh prispel k uvedenému cieľu a v konečnom dôsledku minimalizoval dopad prípadného zlyhania bánk na verejné financie a daňovníkov.
36.
Kapacita úverových inštitúcií a investičných spoločností na absorpciu stráta rekapitalizáciu
legislatívna
Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o kapacitu úverových inštitúcií a investičných spoločností na absorpciu strát a rekapitalizáciu, a ktorou sa mení smernica 98/26/ES, smernica 2002/47/ES, smernica 2012/30/EÚ, smernica 2011/35/EÚ, smernica 2005/56/ES, smernica 2004/25/ES a smernica 2007/36/ES (COM(2016) 852 final
2016/0362 (COD), 23. 11. 2016)
MF SR
Stredná priorita
SR vníma ciele, ktoré sa majú dosiahnuť prijatím navrhovaných úprav pozitívne, najmä pokiaľ ide o implementáciu štandardov globálneho charakteru. V nadväznosti na finančnú krízu je dôležité pokračovať v implementácii reforiem, znižovaní rizík a zvyšovaní odolnosti bankového sektora EÚ. Je dôležité aby predmetný návrh prispel k uvedenému cieľu a v konečnom dôsledku minimalizoval dopad prípadného zlyhania bánk na verejné financie a daňovníkov.
37.
Poradie nezabezpečených dlhových nástrojov v hierarchii konkurzného konania
legislatívna
Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/59/EÚ, pokiaľ ide o poradie nezabezpečených dlhových nástrojov v hierarchii konkurzného konania
(COM(2016) 853 final 2016/0363 (COD), 23. 11. 2016)
MF SR
Stredná priorita
Podporujeme opatrenia, ktoré sa majú dosiahnuť prijatím navrhovaných úprav v hierarchii konkurzného konania. V tomto návrhu ide hlavne o zavedenie novej skupiny nezabezpečených veriteľov, ktorí sa vyznačujú podriadeným postavením vo vzťahu k ostatným bežným nezabezpečeným pohľadávkam veriteľov.
38.
Oslobodené subjekty, finančné holdingové
legislatívna
Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení
MF SR
Stredná priorita
Návrh a jeho cieľ znížiť riziká v bankovom sektore vo
41
spoločnosti, zmiešané finančné holdingové spoločnosti, odmeňovanie, opatrenia dohľadu a právomoci v oblasti dohľadu a opatrenia na zachovanie kapitálu
smernica 2013/36/EÚ, pokiaľ ide o oslobodené subjekty, finančné holdingové spoločnosti, zmiešané finančné holdingové spoločnosti, odmeňovanie, opatrenia dohľadu a právomoci v oblasti dohľadu a opatrenia na zachovanie kapitálu (COM(2016) 854 final 2016/0364 (COD), 23. 11. 2016)
všeobecnosti podporujeme.
39.
Ozdravenie a riešenie krízových situácií centrálnych protistrán
legislatívna
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o rámci na ozdravenie a riešenie krízových situácií centrálnych protistrán a o zmene nariadení (EÚ) č. 1095/2010, (EÚ) č. 648/2012 a (EÚ) 2015/2365 (COM(2016) 856 final
2016/0365 (COD), 28. 11. 2016)
MF SR
Nízka priorita
Podporujeme všeobecný cieľ, ktorým je zníženie systémového rizika, riešenie potenciálneho zlyhania centrálnej protistrany, vytvorenie efektívnejšej formy dohľadu, opatrenia včasnej intervencie, optimálnu a rovnakú úroveň ochrany finančnej stability členských štátov.
40.
Európsky systém ochrany vkladov
legislatívna
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 806/2014 s cieľom vytvoriť európsky systém ochrany vkladov (COM(2015) 586 final 2015/0270 (COD), 24. 11. 2015)
MF SR
Stredná priorita
Návrh vo všeobecnosti podporujeme. Považujeme však za dôležité znižovať riziká v bankovom sektore.
Oblasť spravodlivosti a základných práv založená na vzájomnej dôvere
41.
Pranie špinavých peňazí a financovanie terorizmu
legislatívna
Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení smernica (EÚ) 2015/849 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmua smernica 2009/101/ES
(COM(2016) 450 final 2016/0208 (COD), 5. 7. 2016)
MV SR
MF SR
Vysoká priorita
SR víta predložený návrh legislatívneho aktu. Podporujeme hlavné ciele návrhu, ktorých naplnenie by malo zlepšiť existujúce opatrenia na boj proti financovaniu terorizmu a taktiež zabezpečiť väčšiu transparentnosť finančných transakcií a podnikateľských subjektov na základe preventívneho právneho rámca zavedeného v Únii. V tomto návrhu smernice sa uvádza celý rad opatrení umožňujúcich lepšie čeliť financovaniu terorizmu a zabezpečiť väčšiu transparentnosť finančných transakcií a podnikateľských subjektov na základe preventívneho právneho rámca zavedeného v Únii. Zmeny sú zamerané okrem iného aj na oprávnenie FIU, aby si od akéhokoľvek povinného subjektu
42
vyžiadali informácie o praní špinavých peňazí a financovania terorizmu, umožnenie FIU a príslušným orgánom identifikovať držiteľov bankových a platobných účtov, harmonizovať prístup k vysokorizikovým tretím krajinám na úrovni EÚ, zlepšiť prístup k informáciám o vlastníckych právach. Taktiež by navrhované zmeny smernice vo všetkých členských štátoch viedli k zriadeniu centrálnych registrov bankových účtov alebo centrálnych systémov vyhľadávania údajov, ku ktorým by mali prístup FIU a iné príslušné orgány, ktoré sú zodpovedné za boj proti praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu. Zriadenie týchto registrov vo všetkých členských štátoch prispeje k jednoduchšiemu zisťovaniu údajov o účtoch. Tým by sa odstránili prekážky, ktoré bránia rýchlemu a účinnému prístupu k týmto informáciám. Z tohto pohľadu považujeme za potrebné transponovať smernicu v čo najskoršom termíne po jej schválení. Prijatie aktualizovaných pravidiel v tejto oblasti zvýši efektívnosť úsilia EÚ zameraného na boj proti praniu špinavých peňazí a financovania terorizmu pochádzajúcich z trestnej činnosti.
42.
Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia
legislatívna
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zriaďuje európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 515/2014, (EÚ) 2016/399, (EÚ) 2016/794 a (EÚ) 2016/1624 (COM(2016) 731 final 2016/0357 (COD), 16. 11. 2016)
MV SR
Stredná priorita
SR podporuje skoré schválenie nariadenia. SR si neuplatňuje k súčasnému kompromisnému textu nariadenia žiadne zásadné výhrady.
43.
Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS)
legislatívna
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zriaďuje centralizovaný systém na identifikáciu členských štátov, v ktorých sú k dispozícii informácie o odsúdeniach štátnych príslušníkov tretích krajín a osôb bez štátnej príslušnosti (TCN), s cieľom doplniť a podporiť Európsky informačný systém registrov trestov (ECRIS-TCN), a ktorým sa mení
MS SR
MV SR
GP SR
Vysoká priorita
Cieľom legislatívneho návrhu je vytvoriť účinný mechanizmus na sprístupnenie informácií z registrov trestov o štátnych príslušníkoch tretích krajín a osobách bez štátnej príslušnosti odsúdených v EÚ. Najdôležitejšou časťou je rozhodnutie o rozsahu vkladania odtlačkov prstov na účely identifikácie odsúdených TCN. SR očakáva skoré začatie procesu
43
nariadenie (EÚ) č. 1077/2011 (COM(2017) 344 final 2017/0144 (COD), 26. 6. 2017)
trialógu s EP.
44.
Agentúra EU-Lisa
legislatívna
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o Európskej agentúre na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a o zmene nariadenia (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutia Rady 2007/533/SVV a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 1077/2011 (COM(2017) 352 final 2017/0145 (COD), 29. 6. 2017)
MV SR
Nízka priorita
SR podporuje prijatie návrhu, ktorý optimalizuje zavedené systémy, s cieľom zaistiť bezpečnosť v EÚ a regulovať migráciu. Agentúra bude rovnako zohrávať dôležitú úlohu pri zabezpečovaní interoperability s cieľom zlepšiť a urýchliť prístup k týmto databázam. Rokovania budú pokračovať trialógmi s Európskym parlamentom hneď po tom, ako parlament prijme svoju pozíciu.
45.
Vzájomné uznávanie príkazov na zaistenie a konfiškáciu
legislatívna
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o vzájomnom uznávaní príkazov na zaistenie a konfiškáciu (COM(2016) 819 final 2016/0412 (COD), 21. 12. 2016)
MS SR
GP SR
Vysoká priorita
Návrh nariadenia smeruje k zlepšeniu terajšieho systému vzájomného uznávania príkazov na zaistenie a konfiškáciu a vo viacerých smeroch (stanovenie lehôt aj pre konanie o uznaní a výkone konfiškácií, stanovenie formy osvedčenia pre vzájomné uznávanie príkazov na konfiškácie a tlačiva príkazu na zaistenie majetku, posilnenie komunikácie medzi kompetentnými orgánmi za účelom zamedzenia vzniku prieťahov a prípadných nedorozumení pri vzájomnom uznávaní príkazov na zaistenie a konfiškáciu, posilnenie ochrany obetí v cezhraničných prípadoch v oblasti nárokov na odškodnenie). SR podporuje prijaté všeobecné smerovanie a podporuje skoré prijatie návrhu.
46.
Kódex schengenských hraníc
legislatívna
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2016/399, pokiaľ ide o pravidlá vzťahujúce sa na dočasné obnovenie kontroly vnútorných hraníc (COM(2017) 571 final 2017/0245 (COD), 28. 9. 2017)
MV SR
Vysoká priorita
SR nepodporuje návrh nariadenia v znení predloženom Komisiou. SR presadzuje zmeny v texte smerujúce k posilnenie záruk, proti zneužívaniu inštitútu dočasného obnovenia kontroly vnútorných hraníc.
47.
Schengenský informačný systém (SIS)
legislatívna
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o používaní Schengenského informačného systému na účely návratu neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín (COM(2016) 881 final
MV SR
Vysoká priorita
SR podporuje prijatie návrhov pre oblasť hraničných kontrol a pre oblasť policajnej a justičnej spolupráce v trestných veciach. Navrhované zmeny prinesú nové možnosti pre medzinárodnú spoluprácu v oblasti SIS,
44
2016/0408 (COD), 21. 12. 2016)
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o zriadení, prevádzke a používaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti hraničných kontrol, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 515/2014 a zrušuje nariadenie (ES) č. 1987/2006 (COM(2016) 882 final 2016/0407 (COD), 21. 12. 2016)
MV SR
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o zriadení, prevádzke a používaní Schengenského informačného systému (SIS) v oblasti policajnej spolupráce a justičnej spolupráce v trestných veciach, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 515/2014 a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1986/2006, rozhodnutie Rady 2007/533/SVV a rozhodnutie Komisie 2010/261/EÚ (COM(2016) 883 final
2016/0409 (COD), 21. 12. 2016)
MV SR
GP SR
ďalšie zvýšenie jeho používania i nárast objemu výmeny informácií medzi členskými štátmi. Vo vzťahu k návrhu pre oblasť návratov, ktorý v rámci Schengenského informačného systému zavádza nový nástroj, si SR z dôvodu existencie nedoriešených rozporov zatiaľ uplatňuje všeobecnú výhradu.
Obchod: Vyvážená a pokroková obchodná politika na využívanie globalizácie
48.
Modernizácia nástrojov na ochranu obchodu
legislatívna
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva, a nariadenie Rady (ES) č. 597/2009 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva (COM(2013) 192 final 2013/0103 (COD), 10. 4. 2013)
MH SR
Stredná priorita
SR podporuje revíziu základných nariadení (antidumpingového a protisubvenčného) v rámci tzv. modernizácie nástrojov na ochranu obchodu. Po 3,5-ročnom zablokovaní návrhu EK v Rade, dosiahla SR počas svojho predsedníctva dohodu medzi členskými štátmi o spoločnej pozícii Rady. Rokovania s EP boli ukončené počas EE PRES. Všetky podstatné prvky spoločnej pozície Rady boli zachované aj v dosiahnutom kompromise s EP. SR predovšetkým víta čiastočné obmedzenie používania pravidla nižšieho cla, zvýšenie minimálneho cieľového zisku, skrátenie doby predbežného zverejňovania informácií, ako aj skrátenie trvania prešetrovania. Vstup revidovanej legislatívy do platnosti sa očakáva v júni 2018.
45
49.
Nástroj medzinárodného obstarávania
legislatívna
Zmenený návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o prístupe tovaru a služieb tretích krajín na vnútorný trh verejného obstarávania Únie a o postupoch podporujúcich rokovania o prístupe tovaru a služieb Únie na trhy verejného obstarávania tretích krajín (COM(2016) 34 final 2012/0060 (COD), 29. 1. 2016)
MH SR
Stredná priorita
SR podporuje návrh týkajúci sa nástroja medzinárodného obstarávania, ktorý je reakciou EÚ na nerovnaké podmienky na trhoch verejného obstarávania vo svete. Zatiaľ čo trh verejného obstarávania v EÚ je otvorený pre zahraničných uchádzačov, trhy verejného obstarávania pre zahraničné tovary a služby v tretích krajinách zostávajú do veľkej miery uzatvorené de iure alebo de facto. Cieľom návrhu je povzbudiť tretie krajiny, aby sa zapojili do rokovaní, a umožniť účasť uchádzačom a tovaru z EÚ na ponukových konaniach v tretích krajinách.
50.
Preverovanie priamych zahraničných investícií do Európskej únie
legislatívna
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa stanovuje rámec na preverovanie priamych zahraničných investícií do Európskej únie (COM(2017) 487 final 2017/0224 (COD), 13. 9. 2017)
MH SR
Stredná priorita
Hoci sa v súčasnosti v SR mechanizmus preverovania priamych zahraničných investícií neuplatňuje, SR sa stotožňuje s cieľom predloženého návrhu EK. SR je otvorená priamym zahraničným investíciám. Nemožno však vylúčiť, že v budúcnosti budú narastať priame zahraničné investície do kritickej infraštruktúry a kritických technológií zo strany investorov, ktorí budú sledovať iné ako ekonomické ciele. SR preto bude počas rokovaní venovať osobitnú pozornosť napr. nasledujúcim prvkom nariadenia: definícia priamych zahraničných investícií; verejný poriadok, bezpečnosť, kritická infraštruktúra a technológie; miera administratívnej záťaže, kontaktné body, notifikačná povinnosť, pripomienky, výročné správy). Osobitne je potrebné objasniť povinnosť členských štátov v maximálnej možnej miere vziať do úvahy stanovisko EK k priamym zahraničným investíciám, pri ktorých existuje záujem EÚ, a to najmä v prípade, že členský štát neuplatňuje preverovanie priamych zahraničných investícií. Cieľom SR počas rokovaní o tomto návrhu EK je zamedziť de facto povinnému zavedeniu povinného preverovania PZI a zabezpečiť prijateľnú mieru dodatočnej administratívnej záťaže.
46
51.
Mnohostranný investičný súd
legislatívna
Odporúčanie ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa povoľuje začať rokovania o dohovore o zriadení mnohostranného súdu na urovnávanie investičných sporov (COM(2017) 493 final, 13. 9. 2017)
MH SR
Stredná priorita
SR podporuje začatie rokovaní o dohovore o zriadení mnohostranného súdu na urovnávanie investičných sporov, pričom v ňom vidí príležitosť na efektívne uskutočnenie komplexnej reformy režimu medzinárodného riešenia investičných sporov.
Smerom k novej politike v oblasti migrácie
52.
Reforma dublinského systému
legislatívna
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (prepracované znenie) (COM(2016) 270 final
2016/0133 (COD), 4. 5. 2016)
MV SR
Vysoká priorita/citlivá
Vzhľadom na politickú pozíciu a odmietavý postoj voči nápravnému alokačnému (prerozdeľovaciemu) mechanizmu a tzv. solidárnemu príspevku vo výške 250 tis. EUR, ktoré návrh zavádza, považujeme predložený návrh za veľmi citlivý. V priebehu roku 2018 budú pokračovať intenzívne rokovania na politickej úrovne ohľadom nastavenia princípov zodpovednosti a solidarity, ktoré by následne mali byť premietnuté do návrhu. Možno očakávať aj obnovenie prác na technickej úrovni.
53.
Agentúra pre azyl/EASO*
legislatívna
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o Agentúre Európskej únie pre azyl, ktorým sa zrušuje nariadenie (EÚ) č. 439/2010 (COM(2016) 271 final 2016/0131 (COD), 4. 5. 2016)
MV SR
Vysoká priorita
Na základe návrhu má byť vytvorená Európska agentúra pre azyl (EUAA), ktorá nahradí doterajšiu agentúru EASO. Návrh počíta s posilnením právomocí agentúry, s rozšírením mandátu a posilneným personálnym zabezpečením. Zároveň počíta s vytvorením tzv. rezervného poolu o počte 500 expertov pre prípad krízových situácií. V súčasnosti prebiehajú negociácie s EP a SR očakáva ich pozitívne ukončenie.
54.
Systém Eurodac
legislatívna
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o zriadení systému Eurodac na porovnávanie odtlačkov prstov pre účinné uplatňovanie [nariadenia (EÚ) č. 604/2013, ktorým sa ustanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez
MV SR
Vysoká priorita
Návrh na posilnenie databázy na porovnávanie odtlačkov prstov EURODAC za účelom lepšieho riadenia azylového systému a potláčaniu nelegálnej migrácie. V súčasnosti prebiehajú negociácie s EP a SR očakáva ich pozitívne ukončenie.
47
štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov, na zistenie totožnosti neoprávnene sa zdržiavajúcich štátnych príslušníkov tretích krajín alebo osôb bez štátnej príslušnosti a o žiadostiach orgánov členských štátov na presadzovanie práva a Europolu o porovnanie s údajmi v systéme Eurodac na účely presadzovania práva (prepracované znenie) (COM(2016) 272 final 2016/0132 (COD), 4. 5. 2016)
55.
Podmienky prijímania
legislatívna
Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa stanovujú normy pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu (prepracované znenie)
(COM(2016) 465 final 2016/0222 (COD), 13. 7. 2016)
MV SR
Vysoká priorita
Cieľom návrhu je vyššia miera harmonizácie noriem týkajúcich sa podmienok prijímania žiadateľov o medzinárodnú ochranu v celej EÚ. V súčasnosti prebiehajú negociácie s EP a SR očakáva ich pozitívne ukončenie.
56.
Oprávnenie na azyl
legislatívna
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o normách pre podmienky, ktoré musia spĺňať štátni príslušníci tretej krajiny alebo osoby bez štátnej príslušnosti na poskytnutie medzinárodnej ochrany, pre jednotné postavenie utečencov alebo osôb oprávnených na doplnkovú ochranu a pre obsah poskytovanej ochrany, a ktorým sa mení smernica Rady 2003/109/ES z 25. novembra 2003, pokiaľ ide o postavenie štátnych príslušníkov tretej krajiny, ktorí sú osobami s dlhodobým pobytom (COM(2016) 466 final 2016/0223 (COD), 13. 7. 2016)
MV SR
Vysoká priorita
Za účelom lepšej harmonizácie kritérií pre uznanie medzinárodnej ochrany a obsah práv osôb, ktoré sa vzťahujú k tomuto postaveniu, nahradzuje legislatívny návrh doterajšiu tzv. Kvalifikačnú smernicu. V súčasnosti prebiehajú negociácie s EP a SR očakáva ich pozitívne ukončenie.
57.
Konanie o azyle
legislatívna
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa stanovuje spoločné konanie o medzinárodnej ochrane v Únii a zrušuje smernica 2013/32/EÚ (COM(2016) 467 final 2016/0224 (COD), 13. 7. 2016)
MV SR
Vysoká priorita
Nahradením doterajšej tzv. Procedurálnej smernice má návrh prispieť k harmonizácií postupov v konaní o azyle v celej Únii.
58.
Rámec Únie pre presídľovanie
legislatívna
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zriaďuje
MV SR
Vysoká priorita
Pozícia EP v prebiehajúcich rokovaniach je vo
48
rámec Únie pre presídľovanie a ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 516/2014 (COM(2016) 468 final 2016/0225 (COD), 13. 7. 2016)
vybraných oblastiach značne odlišná od pozície Rady EÚ, najmä v otázkach povinného charakteru presídlenia a počtov osôb, ktoré by mali byť každoročne prijaté.
59.
Vstup a pobyt štátnych príslušníkov tretích krajín na účely zamestnania, v ktorom sa vyžaduje vysoká úroveň zručností (návrh na zavedenie „modrej karty“)
legislatívna
Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely zamestnania, v ktorom sa vyžaduje vysoká úroveň zručností (COM(2016) 378 final 2016/0176 (COD), 7. 6. 2016)
MPSVR SR
MV SR
Stredná priorita
Nový návrh o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích štátov na účely zamestnania, v ktorom sa vyžaduje vysoká úroveň zručností.
Návrh Smernice bol predmetom rokovaní v pracovnej skupine Rady EÚ a v júli 2017 sa podarilo dosiahnuť dohodu o mandáte predsedníctva začať rokovania s Európskym parlamentom. Stanoviská Rady EÚ, Komisie a Európskeho parlamentu sa však značne líšia. SR si v súčasnej dobe uplatňuje zásadné pripomienky k predloženému návrhu v rámci prípravných pracovných orgánov Rady EÚ.
Silnejší globálny aktér
60.
Mandát Európskej investičnej banky na poskytovanie vonkajších úverov
legislatívna
Návrh ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení rozhodnutie č. 466/2014/EÚ, ktorým sa Európskej investičnej banke poskytuje záruka EÚ za straty z finančných operácií na podporu investičných projektov mimo Únie (COM(2016) 583 final 2016/0275 (COD), 14. 9. 2016)
MF SR
Nízka priorita
Podpora legislatívneho návrhu. Externý mandát EIB so zárukou EÚ poskytuje potrebnú politickú a finančnú podporu EÚ na poskytovanie úverov EIB v krajinách a na investičné projekty, ktoré by inak pre vysoké riziko neboli schopné vyhovieť štandardným usmerneniam a kritériám EIB. EIB môže podpísať svoje finančné operácie od roku 2014 do roku 2020.
61.
Európska investičná banka: Garančný fond pre vonkajšie opatrenia
legislatívna
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (ES, Euratom) č. 480/2009, ktorým sa zriaďuje Garančný fond pre vonkajšie opatrenia (COM(2016) 582 2016/0274 (COD),14. 9. 2016)
MF SR
Nízka priorita
Návrh nariadenia podporujeme s ohľadom na závery Európskej rady z 28. júna 2016 a závery priebežného preskúmania externého mandátu EIB. Cieľom navrhovanej zmeny nariadenia (ES, Euratom) č. 480/2009 je vytvorenie nevyhnutných predpokladov pre Garančný fond pre vonkajšie opatrenia v súvislosti s mandátom Európskej investičnej banky na poskytovanie vonkajších úverov.
62.
Program rozvoja európskeho obranného priemyslu
legislatívna
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa ustanovuje Program rozvoja európskeho obranného
MH SR
Stredná priorita
SR podporuje prijatie návrhu nariadenia EP a Rady, ktorým sa ustanovuje Program rozvoja európskeho
49
priemyslu zameraný na podporu konkurencieschopnosti a inovačnej kapacity obranného priemyslu EÚ (COM(2017) 294 final 2017/0125 (COD)
obranného priemyslu. Návrh nariadenia schválila Rada GAC 12. decembra 2017.
Únia demokratickej zmeny
63.
Európsky zbor solidarity
legislatívna
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa stanovuje právny rámec Európskeho zboru solidarity a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1288/2013, (EÚ) č. 1293/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1305/2013, (EÚ) č. 1306/2013 a rozhodnutie č. 1313/2013 (COM(2017) 262 final 2017/0102 (COD), 30. 5. 2017)
MŠVVaŠ SR MPSVaR SR
Stredná priorita
K návrhu bolo na Rade EYCS v novembri (20.-21.11.2017) prijaté všeobecné smerovanie Rady v súlade s ktorým budú následne v prvej polovici roku 2018 prebiehať trialógy s EP s ambíciou prijať konečné znenie nariadenia do konca BG PRES. Návrh je zameraný na zvýšenie účasti mladých ľudí a organizácii na dostupných vysokokvalitných činnostiach v oblasti solidarity, a tým prispieť k posilňovaniu súdržnosti v Európe ako aj k rozvoju zručností mladých ľudí.
64.
Nariadenie o komitológii
legislatívna
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 182/2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (COM(2017) 85 final
2017/035 (COD), 14. 2. 2017)
MZVaEZ SR
Stredná priorita
Podporujeme ciele navrhovaných zmien, ktorými sú predovšetkým zvýšenie právnej istoty, efektivity rozhodovania a transparentnosti.
65.
Európske politické strany a európske politické nadácie
legislatívna
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 z 22. októbra 2014 o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií (COM(2017) 481 final 2017/0219 (COD),
13. 9. 2017)
MV SR
Nízka priorita
Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 1141/2014 z 22. októbra 2014 o štatúte a financovaní európskych politických strán a európskych politických nadácií upravuje predovšetkým vzťah európskych politických strán a európskych politických nadácií s inštitúciami Únie, t. j. netýka sa pôsobností jednotlivých členských štátov EÚ.
66.
Európska iniciatíva občanov
legislatívna
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o európskej iniciatíve občanov (COM(2017) 482 final 2017/0220
MZVaEZ SR
MV SR
Stredná priorita
SR víta návrh nariadenia. Zámerom návrhu je zlepšiť fungovanie európskej iniciatívy občanov tým, že sa
50
(COD), 13. 9. 2017)
odstránia nedostatky zistené v priebehu posledných rokov, pričom hlavným cieľom je dosiahnuť, aby európska iniciatíva občanov bola prístupnejšia, menej zaťažujúca a ľahšie použiteľná pre organizátorov aj podporovateľov a v plnej miere využiť jej potenciál ako nástroja na podporu diskusie a účasti na európskej úrovni, a to aj mladých ľudí, a priblíženie EÚ k jej občanom.
51
Príloha IV: Návrhy, ktoré Komisia plánuje stiahnuť
p.č.
číslo
typ návrhu (legislatívny/ nelegislatívny)
názov
dôvod stiahnutia
gestor
pozícia SR
Poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka
1.
COM(2017) 150 final 2017/068/COD
legislatívny
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa určuje miera úpravy priamych platieb stanovená v nariadení (EÚ) č. 1306/2013, pokiaľ ide o kalendárny rok 2017
Neaktuálny: táto záležitosť sa rieši vo vykonávacom nariadení Komisie (EÚ) 2017/1236 zo 7. júla 2017.
MPRV SR
SR nemá výhrady voči stiahnutiu návrhu.
Hospodárske a finančné záležitosti, dane a clá
2.
KOM(2011) 737 v konečnom znení 2011/333/CNS
legislatívny
Návrh NARIADENIE RADY o metódach a postupe sprístupňovania vlastného zdroja založeného na dani z pridanej hodnoty
Komisia predloží nové návrhy týkajúce sa vlastných zdrojov v rámci komplexného návrhu budúceho viacročného finančného plánu na obdobie po roku 2020. Tento návrh sa stane neaktuálnym, keďže ho nahradia nové návrhy v uvedenom kontexte.
MF SR
SR nemá výhrady voči stiahnutiu návrhu.
3.
COM(2014) 43 final 2014/0020/COD
legislatívny
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o štrukturálnych opatreniach, ktorými sa zlepšuje odolnosť úverových inštitúcií EÚ
Žiadne vyhliadky na dosiahnutie dohody. V tejto otázke sa od roku 2015 nepokročilo. Okrem toho sa finančnou stabilitou, ktorá je hlavným dôvodom tohto návrhu, medzičasom zaoberali iné regulačné opatrenia v rámci bankového sektora, a predovšetkým účinnosť nadobudli mechanizmy orgánov dohľadu a orgánov na riešenie krízových situácií bankovej únie.
MF SR
SR nemá výhrady voči stiahnutiu návrhu.
Zahraničné veci a bezpečnostná politika
4.
KOM(2003) 695 v konečnom znení CNS 2003/0268
legislatívny
Návrh ROZHODNUTIE RADY o uzatvorení dohody o politickom dialógu a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Andským spoločenstvom a jeho
Neaktuálny: neúčinné, keďže bolo nahradené spoločným návrhom JOIN/2016/04 final z 3. februára 2016.
MZVaEZ SR
SR nemá výhrady voči stiahnutiu návrhu.
52
členskými štátmi – Bolívijskou, Kolumbijskou, Ekvádorskou a Peruánskou republikou a Venezuelskou bolívarovskou republikou – na strane druhej
5.
COM(2014) 360 final 2014/0182/NLE
nelegislatívny
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii Únie v Rade pre spoluprácu zriadenej v rámci dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členským štátmi na jednej strane a Gruzínskom na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie odporúčania o vykonávaní programu pridruženia medzi EÚ a Gruzínskom
Neaktuálny: program pridruženia prijala Rada pre zahraničné veci 23. júna 2014 (Gruzínsko ST 10978/14) a Ú. v. EÚ L 261, 30. 8. 2014.
MZVaEZ SR
SR nemá výhrady voči stiahnutiu návrhu.
6.
COM(2014) 359 final 2014/0181/NLE
nelegislatívny
Návrh ROZHODNUTIE RADYo pozícii Únie v Rade pre spoluprácu zriadenej v rámci dohody o partnerstve a spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a jeho členským štátmi na jednej strane a Moldavskou republikou na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie odporúčania o vykonávaní programu pridruženia medzi EÚ a Moldavskom
Neaktuálny: program pridruženia prijala Rada pre zahraničné veci 23. júna 2014 (Moldavsko ST 9621/14; poznámka k bodu I/A).
MZVaEZ SR
SR nemá výhrady voči stiahnutiu návrhu.
7.
JOIN(2013) 14 final 2013/0149/NLE
nelegislatívny
Spoločný návrh ROZHODNUTIE RADY o pozícii Únie v Asociačnej rade zriadenej Euro-stredozemskou dohodou o pridružení medzi Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na jednej strane a Libanonskou republikou na strane druhej, pokiaľ ide o prijatie
V ROZHODNUTÍ č. 1/2016 ASOCIAČNEJ RADY EÚ – LIBANON z 11. novembra 2016, v ktorom sa dohodli priority partnerstva EÚ – Libanon, sa výslovne uvádza, že namiesto obnovenia akčného plánu ESP zmluvné strany prijmú priority partnerstva a pakt EÚ – Libanon. Spoločný návrh JOIN(2013) 14 je teda neaktuálny.
MZVaEZ SR
SR nemá výhrady voči stiahnutiu návrhu.
53
odporúčania týkajúceho sa vykonávania druhého Akčného plánu ESP pre EÚ a Libanon
Vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP
8.
COM(2012) 164 final 2012/82/COD
legislatívny
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zjednodušuje prevoz motorových vozidiel už zaevidovaných v inom členskom štáte v rámci jednotného trhu
Žiadne vyhliadky na dosiahnutie dohody. V tejto otázke sa od roku 2012 nepokročilo. Komisia opätovne posúdi túto otázku a takisto iniciuje aktualizáciu posúdenia vplyvu.
MDV SR
MV SR
SR nemá výhrady voči stiahnutiu návrhu.
Medzinárodná spolupráca a rozvoj
9.
KOM(2011) 0861 v konečnom znení 2011/0420/NLE
legislatívny
Návrh ROZHODNUTIE RADY o pristúpení EÚ k Medzinárodnému poradnému výboru pre bavlnu (ICAC)
Neaktuálny: na základe aktualizovaného návrhu Komisie [COM(2016) 712 final – 2016/0349 (NLE)] bolo 18. mája 2017 prijaté rozhodnutie Rady.
MPRV SR
SR nemá výhrady voči stiahnutiu návrhu.
Spravodlivosť, spotrebitelia a rodová rovnosť
10.
COM(2014) 212 final 2014/0120/COD
legislatívny
Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o spoločnostiach s ručením obmedzeným s jediným spoločníkom
V písomných odpovediach na otázky výboru PANA sa uviedlo možné stiahnutie tohto návrhu. Komisia predloží nové návrhy o práve obchodných spoločností vo 4. kvartáli 2017 a tento návrh bude následne stiahnutý.
MS SR
SR nemá výhrady voči stiahnutiu návrhu.
Námorné záležitosti a rybárstvo
11.
KOM(2011) 0760 v konečnom znení 2011/0345/COD
legislatívny
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1300/2008 z 18. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre zásobu sleďa na západe Škótska a na ňu zameraný rybolov
Stane sa neaktuálnym po navrhovanom zrušení (pozri prílohu V) nariadenia Rady (ES) č. 1300/2008 z 18. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populáciu sleďa na západe Škótska a na ňu zameraný rybolov
MPRV SR
SR nemá výhrady voči stiahnutiu návrhu.
12.
COM(2013) 9 final 2013/0007/COD
legislatívny
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES)
Komisia má v úmysle predložiť nový návrh o podstatnej revízii systému kontroly rybolovu; plánované na 2. kvartál 2018.
MPRV SR
SR nemá výhrady voči stiahnutiu návrhu.
54
č. 1224/2009, ktorým sa zriaďuje systém kontroly Spoločenstva na zabezpečenie dodržiavania pravidiel spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva
Migrácia, vnútorné záležitosti a občianstvo
13.
COM(2014) 163 final 2014/0095/COD
legislatívny
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa zavádza okružné vízum a mení Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda, a ktorým sa menia nariadenia (ES) č. 562/2006 a (ES) č. 767/2008
Tento návrh sa má stiahnuť v kontexte návrhu zrevidovaného vízového kódexu plánovaného na 1. kvartál 2018.
MV SR
SR nemá výhrady voči stiahnutiu návrhu.
14.
COM(2014) 164 final 2014/0094/COD
legislatívny
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o vízovom kódexe Únie (vízový kódex)
Tento návrh sa má stiahnuť v kontexte návrhu zrevidovaného vízového kódexu plánovaného na 1. kvartál 2018.
MV SR
SR nemá výhrady voči stiahnutiu návrhu.
Doprava
15.
COM(2013) 409 final 2013/0187/COD
legislatívny
Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 216/2008 v oblasti letísk, manažmentu letovej prevádzky a leteckých navigačných služieb
Podstata návrhu sa včlenila do nového návrhu o zriadení agentúry EASA [COM(2015) 613 final], ktorý sa v súčasnosti nachádza v medziinštitucionálnom procese. Tento návrh sa stane neaktuálny.
MDV SR
SR nemá výhrady voči stiahnutiu návrhu.
55
Príloha V: Zoznam plánovaných zrušení
p.č.
Oblasť politiky
názov
dôvod stiahnutia
gestor
pozícia SR
1.
Námorné záležitosti a rybárstvo
Nariadenie Rady (ES) č. 1300/2008, z 18. decembra 2008, ktorým sa ustanovuje viacročný plán pre populáciu sleďa na západe Škótska a na ňu zameraný rybolov
Tento plán pre populáciu sleďa sa už neuplatňuje, keďže referenčné body v ňom sú zastarané. Preto ho možno zrušiť.
MPRV SR
2.
Daňové a colné záležitosti
Smernica Komisie zo 6. septembra 1979 o tovare prepustenom do režimu aktívny zošľachťovací styk, na ktorý sa uplatní, ak je dovezený na účely jeho prepustenia do režimu voľný obeh, zvýhodnené sadzobné zaobchádzanie z dôvodu jeho konečného použitia (79/802/EHS)
Táto smernica je nadbytočná, keďže na tovar v colnom režime konečné použitie sa vzťahuje nariadenie o Spoločnom colnom sadzobníku č. 2658/87 (príloha I) a navyše tak colný režim aktívny zušľachťovací styk, ako aj colný režim konečné použitie v súčasnosti upravuje Colný kódex Únie (CKÚ).
MF SR
3.
Spravodlivosť a vnútorné veci
Jednotná akcia 98/699/SVV o praní špinavých peňazí, identifikácii, vyhľadávaní, zmrazení, zhabaní a konfiškácii prostriedkov a ziskov z trestnej činnosti
Tento nástroj bol v plnej miere nahradený smernicou 2014/42/EÚ o zaistení a konfiškácii prostriedkov a príjmov z trestnej činnosti pre všetky členské štáty, ktoré sa zúčastňujú na tejto smernici (všetky okrem Dánska a Spojeného kráľovstva). Väčšina jeho ustanovení bola nahradená už rámcovým rozhodnutím 2001/500/SVV (o praní špinavých peňazí, identifikácii, vyhľadávaní, zmrazení, zaistení a konfiškácii prostriedkov a príjmov z trestnej činnosti), ktoré sa vzťahujú aj na Dánsko a Spojené kráľovstvo. Ostávajúce ustanovenia sú všeobecné odporúčania bez právne záväznej hodnoty, ktoré sa v súčasnosti vzťahujú len na Dánsko a Spojené kráľovstvo.
MS SR
MV SR
SR berie oznámenie o plánovaných zrušeniach na vedomie.