PREDKLADACIA SPRÁVA
V zmysle ústavného zákona č. 397 z 24. júna 2004 o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie predkladá predseda vlády SR na rokovanie schôdze Národnej rady SR Výročnú správu o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii hodnotenie a aktuálne priority vyplývajúce z Pracovného programu Európskej komisie. Materiál bol schválený vládou SR 7. marca 2018.
Správa predstavuje komplexný materiál, ktorého cieľom je analytickým spôsobom vyhodnotiť plnenie priorít a presadzovanie záujmov SR v za uplynulý rok a súčasne zadefinovať kľúčové úlohy z pohľadu SR v nasledujúcom roku. Jeho súčasťou je aj informácia o personálnom zastúpení SR v inštitúciách EÚ.
Z hľadiska štruktúry materiál primárne korešponduje s jednotlivými formátmi zasadnutí Rady a obsahuje informácie o najdôležitejších prijatých a plánovaných opatreniach podľa sektorálnych politík.
Správa bola vypracovaná na základe podkladov dodaných rezortami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy. Prílohu tvoria tabuľky s plánovanými legislatívnymi a nelegislatívnymi iniciatívami a návrhmi Európskej komisie na rok 2018 spolu s ich prioritizáciou z pohľadu orgánov štátnej správy SR.
Predkladaný materiál nemá finančný, ekonomický, environmentálny, sociálny vplyv, ani vplyv na podnikateľské prostredie.