NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Číslo:
Návrh
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 2018
k Výročnej správe o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii – hodnotenie a aktuálne priority vyplývajúce z Pracovného programu Európskej komisie (tlač 901)
Národná rada Slovenskej republiky
b e r i e n a v e d o m i e
Výročnú správu o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii hodnotenie a aktuálne priority vyplývajúce z Pracovného programu Európskej komisie
predseda
Národnej rady Slovenskej republiky
Overovatelia: