Bratislava marca 2018
VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Materiál na rokovanie
Číslo: UV-8068/2018
Národnej rady Slovenskej republiky
901
Výročná správa o členstve Slovenskej republiky v Európskej únii – hodnotenie a aktuálne priority vyplývajúce z Pracovného programu Európskej komisie
Materiál obsahuje:
1.Návrh uznesenia NR SR
2.Predkladacia správa
3.Vlastný materiál
4.Prílohy I - V
Predkladá:
Robert Fico
predseda vlády
Slovenskej republiky