NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Číslo: PREDS-561/2017
906
Návrh
na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov
Predkladá:Obsah:
Ústavnoprávny výbor1. Návrh uznesenia Národnej rady
Národnej rady Slovenskej republiky Slovenskej republiky
2. Predkladacia správa
3. Menný zoznam navrhovaných
4. Návrhy kandidátov
5. Uznesenie Ústavnoprávneho výboru
Národnej rady Slovenskej republiky
Bratislava marec 2018
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Číslo: PREDS-561/2017
Návrh
UZNESENIE
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z ............................
k návrhu na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov
Národná rada Slovenskej republiky
podľa § 119a ods. 3 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
navrhuje
Súdnej rade Slovenskej republiky
týchto kandidátov na členov disciplinárnych senátov:
Meno a priezviskopočet hlasov
Predkladacia správa
Podľa ustanovenia § 119a ods. 1 zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o sudcoch“), Súdna rada Slovenskej republiky volí na obdobie troch rokov členov disciplinárnych senátov z kandidátov navrhnutých sudcovskými radami, ministrom spravodlivosti Slovenskej republiky a Národnou radou Slovenskej republiky.
Národnej rade Slovenskej republiky boli doručené žiadosti predsedníčky Súdnej rady Slovenskej republiky č. SR 185/2017, č. SR 233/2017 a č. SR 67/2018, na základe ktorých Národná rada Slovenskej republiky navrhnúť Súdnej rade Slovenskej republiky piatich kandidátov na členov disciplinárnych senátov, a to štyroch sudcov a jednu osobu inú ako sudca. Dôvodom je vyhlásenie volieb členov disciplinárnych senátov z kandidátov navrhnutých Národnou radou Slovenskej republiky, a to vzhľadom na zánik členstva viacerých členov disciplinárnych senátov z dôvodov podľa § 119e ods. 1 písm. a), d) a h) zákona o sudcoch.
Za člena disciplinárneho senátu môže byť podľa ustanovenia § 119b ods. 1 zákona o sudcoch zvolený sudca, ktorý vo funkcii sudcu pôsobí najmenej päť rokov, proti ktorému sa nevedie disciplinárne konanie alebo trestné stíhanie, ktorému nebolo uložené disciplinárne opatrenie a ktorý nie je členom Súdnej rady Slovenskej republiky, predsedom súdu alebo podpredsedom súdu. Podľa § 119b ods. 3 zákona o sudcoch, sudca môže byť zvolený za predsedu a člena disciplinárneho senátu najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
Za člena disciplinárneho senátu môže byť podľa § 119b ods. 2 zákona o sudcoch zvolená aj iná osoba ako sudca, ktorá spĺňa podmienky na vymenovanie za sudcu podľa § 5 ods. 1 písm. a) d) a f) zákona o sudcoch (t. j. občan, ktorý v deň zvolenia dosiahol vek aspoň 30 rokov, získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v študijnom odbore právo na právnickej fakulte vysokej školy v Slovenskej republike alebo uznaný doklad o vysokoškolskom právnickom vzdelaní druhého stupňa vydaný zahraničnou vysokou školou; ak získal vysokoškolské vzdelanie najprv v prvom stupni a následne v druhom stupni, vyžaduje sa, aby v oboch stupňoch získal vzdelanie v odbore právo, plnú spôsobilosť na právne úkony a je zdravotne spôsobilý na výkon funkcie člena disciplinárneho senátu, je
bezúhonný a trvalý pobyt na území Slovenskej republiky), vykonáva právnickú prax najmenej desať rokov a nie je členom Súdnej rady. Podľa § 119b ods. 3 zákona o sudcoch, iná osoba ako sudca môže byť zvolená za člena disciplinárneho senátu najviac dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky vyzval oprávnené subjekty, aby v termíne do 7. marca 2018 (termín bol dvakrát predlžovaný) predložili príslušné návrhy Ústavnoprávnemu výboru Národnej rady Slovenskej republiky. V určenom termíne oprávnené subjekty predložili šesť návrhov štyroch sudcov a dve osoby iné ako sudcovia. Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky na 65. schôdzi 12. marca 2018 návrhy prerokoval.
Uznesením č. 349 konštatoval, že navrhnutí: JUDr. Martin Baločko (sudca), JUDr. Milan Husťák (sudca), JUDr. Pavel Varga (sudca), JUDr. Dana Wänkeová (sudkyňa), JUDr. Tibor Sásfai (iná osoba ako sudca), Mgr. Dávid Štefanka (iná osoba ako sudca) spĺňajú podmienky ustanovené v § 119b zákona o sudcoch.
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky odporučil vykonať voľbu podľa ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a Volebného poriadku o voľbe a odvolávaní iných funkcionárov, schváleného uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 498 zo 17. júna 2011.
Národná rada Slovenskej republiky na základe žiadosti Súdnej rady Slovenskej republiky zvoliť piatich kandidátov, a to štyroch sudcov a jednu osobu inú ako sudca.
Základné údaje o navrhovaných kandidátoch sú uvedené v predkladanom materiáli.
Zoznam
navrhovaných kandidátov na členov disciplinárnych senátov
________________________________________________________
Navrhovaní:Navrhovatelia – poslanci
Národnej rady SR:
JUDr. Martin Baločko (sudca)Darina Gabániová
JUDr. Milan Husťák (sudca)Anton Hrnko
JUDr. Pavel Varga (sudca)Darina Gabániová
JUDr. Dana Wänkeová (sudkyňa)Darina Gabániová
JUDr. Tibor Sásfai (iná osoba ako sudca) Róbert Madej
Mgr. Dávid Štefanka(iná osoba ako sudca)Peter Kresák
Návrh
na voľbu JUDr. Martina Baločka
za kandidáta na člena disciplinárneho senátu
__________________________________________________
JUDr. Martin Baločko sudca
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (rok ukončenia 1998)
Vo funkcii sudcu pôsobí
najmenej päť rokov: spĺňa
Navrhovateľ: Darina Gabániová
Prílohy:súhlas s kandidatúrou
životopis
Stanovisko ústavnoprávneho výboru: spĺňa ustanovené podmienky
Návrh
na voľbu JUDr. Milana Husťáka
za kandidáta na člena disciplinárneho senátu
__________________________________________________
JUDr. Milan Husťák sudca
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (rok ukončenia 2005)
Vo funkcii sudcu pôsobí
najmenej päť rokov: spĺňa
Navrhovateľ: Anton Hrnko
Prílohy:súhlas s kandidatúrou
životopis
Stanovisko ústavnoprávneho výboru: spĺňa ustanovené podmienky
Návrh
na voľbu JUDr. Pavla Vargu
za kandidáta na člena disciplinárneho senátu
__________________________________________________
JUDr. Pavel Varga sudca
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (rok ukončenia 1998)
Vo funkcii sudcu pôsobí
najmenej päť rokov: spĺňa
Navrhovateľ: Darina Gabániová
Prílohy:súhlas s kandidatúrou
životopis
Stanovisko ústavnoprávneho výboru: spĺňa ustanovené podmienky
Návrh
na voľbu JUDr. Dany Wänkeovej
za kandidáta na člena disciplinárneho senátu
__________________________________________________
JUDr. Dana Wänkeová sudkyňa
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (rok ukončenia 1996)
Vo funkcii sudcu pôsobí
najmenej päť rokov: spĺňa
Navrhovateľ: Darina Gabániová
Prílohy:súhlas s kandidatúrou
životopis
Stanovisko ústavnoprávneho výboru: spĺňa ustanovené podmienky
Návrh
na voľbu JUDr. Tibora Sásfaia
za kandidáta na člena disciplinárneho senátu
__________________________________________________
JUDr. Tibor Sásfai advokát
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (rok ukončenia 1978)
Právnická prax najmenej desať rokov: spĺňa
Navrhovateľ: Róbert Madej
Prílohy:súhlas s kandidatúrou
životopis
Stanovisko ústavnoprávneho výboru: spĺňa ustanovené podmienky
Návrh
na voľbu Mgr. Dávida Štefanku
za kandidáta na člena disciplinárneho senátu
__________________________________________________
Mgr. Dávid Štefankaadvokát
Právnické vzdelanie:Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (rok ukončenia 2007)
Právnická prax najmenej desať rokov: spĺňa
Navrhovateľ:Peter Kresák
Prílohy:súhlas s kandidatúrou
životopis
Stanovisko ústavnoprávneho výboru: spĺňa ustanovené podmienky
ÚSTAVNOPRÁVNY VÝBOR
NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
65. schôdza
Číslo: PREDS-561/2017
349
U z n e s e n i e
Ústavnoprávneho výboru Národnej rady Slovenskej republiky
z 12. marca 2018
k návrhu na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov
Ústavnoprávny výbor Národnej rady Slovenskej republiky
A.A. k o n š t a t u j e, ž e
navrhnutí na voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov:
1.JUDr. Martin Baločko (sudca)
2.JUDr. Milan Husťák (sudca)
3.JUDr. Pavel Varga (sudca)
4.JUDr. Dana Wänkeová (sudkyňa)
5.JUDr. Tibor Sásfai (iná osoba ako sudca)
6.Mgr. Dávid Štefanka (iná osoba ako sudca)
spĺňajú podmienky ustanovené v § 119b zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov;
B.o d p o r ú č a
Národnej rade Slovenskej republiky
vykonať voľbu kandidátov na členov disciplinárnych senátov podľa ustanovení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a Volebného poriadku o voľbe a odvolávaní funkcionárov, schváleného uznesením Národnej rady Slovenskej republiky č. 498 zo 17. júna 2011;
C. p o v e r u j e
poslanca Národnej rady Slovenskej republiky Tibora Bernaťáka informovať Národnú radu Slovenskej republiky o výsledku prerokovania návrhu v ústavnoprávnom výbore a o stanovisku výboru.
Róbert Madej v. r.
predseda výboru
overovatelia výboru:
Ondrej Dostál
Peter Kresák