NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 317/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 332/2010 Z. z., zákona č. 551/2010 Z. z., zákona č. 50/2012 Z. z., zákona č. 185/2012 Z. z., zákona č. 413/2012 Z. z., zákona č. 485/2013 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 376/2014 Z. z., zákona č. 345/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 40/2017 Z. z., zákona č. 331/2017 Z. z. a zákona č. 351/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 77 odseky 2 a 3 znejú:
„(2) Výška finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby sa určí v prepočte na jednotku výkonu podľa odseku 1 na príslušný rozpočtový rok vo výške rozdielu medzi priemernými bežnými výdavkami na poskytovanie tejto sociálnej služby v pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku za predchádzajúci rozpočtový rok a
a)sumou finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy podľa
§ 76
poskytnutého neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby na príslušný rozpočtový rok a
b)priemernými skutočne dosiahnutými príjmami z platenia úhrad za túto sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku za predchádzajúci rozpočtový rok.
(3) Obec a vyšší územný celok zisťujú priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu poskytovanú v pôsobnosti obce alebo vyššieho územného celku za predchádzajúci rozpočtový rok, v členení podľa jednotlivých druhov poskytovaných sociálnych služieb, a ak ide o sociálne služby poskytované v
zariadení, aj podľa formy sociálnej služby a kapacity zariadenia, v prepočte na prijímateľa sociálnej služby, na hodinu sociálneho poradenstva, na hodinu opatrovateľskej služby, na kilometer prepravnej služby, na hodinu sprievodcovskej služby a predčitateľskej služby, na hodinu tlmočenia alebo na inú jednotku výkonu. Na účely prvej vety sa priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy zisťujú v závislosti od toho, či kapacita zariadenia je do 40 miest, od 41 do 100 miest alebo nad 100 miest. Priemerné bežné výdavky a priemerné skutočne dosiahnuté príjmy z platenia úhrady za sociálnu službu podľa prvej vety a druhej vety obec a vyšší územný celok zverejní na svojom webovom sídle, na úradnej tabuli alebo spôsobom v obci a vo vyššom územnom celku obvyklým a musia byť každému prístupné na obecnom úrade alebo úrade samosprávneho kraja najneskôr do konca februára príslušného rozpočtového roka. Priemerné bežné výdavky podľa prechádzajúcej vety obec a vyšší územný celok zverejní najneskôr do konca februára príslušného rozpočtového roka a v štruktúre podľa § 72 ods. 5 najneskôr do konca apríla príslušného rozpočtového roka.“.
2.V § 77 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 12 sa označujú ako odseky 4 až 11.
3.V § 77 ods. 7 sa vypúšťajú písmená a) až d).
4.V § 78a ods. 10 sa na konci pripája táto veta: „Výška príspevku ustanovená podľa predchádzajúcej vety musí zohľadňovať u vybraných kategórií prijímateľov sociálnej služby uvedených v prílohe č. 6 percentuálny pomer medzi výškou príspevku poskytovanou formou pobytovej sociálnej služby a výškou príspevku poskytovanou formou ambulantnej sociálnej služby tak, ako je uvedené v prílohe č. 6.“.
5.V § 78d ods. 13 písm. b) sa za slovo „uzatvorená“ vkladá bodkočiarka a slová „za dôvod neprítomnosti sa nepovažuje dočasná pracovná neschopnosť prijímateľa sociálnej služby,“.
6.V § 78d ods. 13 písm. c) sa slová „80 hodín“ nahrádzajú slovami „60 hodín“.
7.V § 78d ods. 16 písm. b) sa za slovo „byť“ vkladajú slová „na konci každého kalendárneho mesiaca alebo v prípade ukončenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby aj v priebehu kalendárneho mesiaca ku dňu ukončenia tejto zmluvy“.
8.Za § 110al sa vkladá § 110am, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 110am
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2018
Povinnosť vrátiť finančné príspevky podľa § 78d ods. 17, ktoré boli prijímateľovi finančného príspevku poskytnuté pred 30. júnom 2018, sa posudzuje podľa zákona účinného od 1. júla 2018.“.
9.V prílohe č. 1 riadok s označením „denný stacionár, v ktorom podiel dohodnutého času poskytovania sociálnej služby prijímateľom sociálnej služby so stupňom odkázanosti V a VI je menej ako 50 % z celkového počtu hodín ambulantnej prevádzky“ znie:
denný stacionár
6,0
70 %
“.
10.V prílohe č. 1 riadok s označením „denný stacionár, v ktorom podiel dohodnutého času poskytovania sociálnej služby prijímateľom sociálnej služby so stupňom odkázanosti V a VI je 50 % a viac ako 50 % z celkového počtu hodín ambulantnej prevádzky“ znie:
denný stacionár, v ktorom počet fyzických osôb odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby so stupňom odkázanosti III-IV je viac ako 50 % z celkového počtu prijímateľov sociálnej služby
9,0
70 %
“.
11.Príloha č. 6 vrátane nadpisu znie:
Príloha č. 6
k zákonu č. 448/2008 Z. z.
Finančný príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou podľa § 71 ods. 6 a § 78a
Stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
Výška finančného príspevku pri poskytovaní pobytovej sociálnej
služby/mesiac/miesto
Výška finančného príspevku pri poskytovaní ambulantnej sociálnej
služby¹/mesiac/miesto
obsadené najmenej v rozsahu 8 hodín ambulantnej prevádzky počas pracovného dňa, ak nie je v poznámke uvedené inak
II. stupeň
87 eur
43,50 eura
III. stupeň
195,75 eura
97,88 eura
IV. stupeň
261 eur
130,50 eura
V. stupeň
369,75 eura
184,88 eura
VI. stupeň
456,75 eura
228,38 eura
¹ Určený ako 100 % zo sumy pre pobytovú sociálnu služby pre príslušný stupeň odkázanosti, ak ide o dieťa vo veku od 3 do 18 rokov veku, ako 80 % zo sumy pre pobytovú sociálnu služby pre príslušný stupeň odkázanosti, ak ide o plnoletú fyzickú osobu do dovŕšenia dôchodkového veku a ako 60 % zo sumy pre pobytovú sociálnu služby pre príslušný stupeň odkázanosti, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila dôchodkový vek.
Suma finančného príspevku pre príslušný stupeň odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby pri sebaobsluhe v eurách sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta na najbližší eurocent nahor podľa matematických pravidiel (do 0,005 eura nadol a od 0,005 eura vrátane nahor).“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2018.