NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení zákona č. 92/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 14/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 174/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 317/1996 Z. z., zákona č. 166/1998 Z. z., zákona č. 241/1999 Z. z., zákona č. 472/2001 Z. z., zákona č. 395/2002 Z. z., zákona č. 547/2002 Z. z., zákona č. 432/2003 Z. z., zákona č. 79/2005 Z. z., zákona č. 523/2007 Z. z., zákona č. 70/2008 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 306/2013 Z. z. a zákona č. 32/2015 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 8 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: Podnik pri obstarávaní tovaru a služieb, ako aj pri stavebnej činnosti, postupuje v súlade s osobitným predpisom.7)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:
7) Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.Za § 22 sa vkladá nová druhá hlava, ktorá vrátane nadpisu znie:
Druhá hlava
Osobitné ustanovenia o štátnom podniku vykonávajúcom správu lesného majetku vo vlastníctve štátu
§ 22a
Orgány podniku
(1)Orgány podniku23a) riaditeľ, dozorná rada, etická rada a spoločenská rada. Riaditeľ a členovia dozornej rady povinní po vymenovaní do funkcie predložiť majetkové priznanie, svoje majetkové podiely v iných právnických osobách, majetkové podiely im blízkych osôb19) v iných právnických osobách a predložiť vyhlásenie o svojich podnikateľských aktivitách zakladateľovi
a) do 30 dní od vymenovania do funkcie,
b) do 31. marca každého kalendárneho roka.
(2)Na riaditeľa a dozornú radu sa rovnako vzťahuje § 18 ods. 2 a 3.
§ 22b
Riaditeľ
(1)Riaditeľa vymenuje zakladateľ z troch kandidátov navrhnutých dozornou radou na základe výsledkov výberového konania.
(2)Riaditeľ nie je zamestnancom podniku; vzťah medzi podnikom a riaditeľom pri výkone jeho pôsobnosti riaditeľa sa spravuje primerane ustanoveniami o mandátnej zmluve, ak tento zákon neustanovuje inak. Ďalšie práva a povinnosti a spôsob odmeňovania dohodne zriaďovateľ po predchádzajúcom súhlase dozornej rady s riaditeľom v zmluve o výkone funkcie17), ktorá musí byť uzavretá v písomnej forme, inak je neplatná. Po ukončení funkcie riaditeľa môže zriaďovateľ po predchádzajúcom súhlase dozornej rady poveriť výkonom funkcie riaditeľa bez výberového konania niektorého z vedúcich zamestnancov podniku, ktorý je vo funkcii vedúceho zamestnanca podniku aspoň jeden rok bezprostredne predchádzajúci jeho povereniu, do vykonania výberového konania na funkciu riaditeľa podľa tohto zákona, a to najviac na tri mesiace.
(3)Porušením svojich povinností pri výkone funkcie je riaditeľ povinný nahradiť škodu, ktorú podniku spôsobil. Zodpovednosť za škodu a výška náhrady škody je upravená v § 22i a § 22j.
(4)Riaditeľ je povinný informovať dozornú radu a spoločenskú radu o všetkých skutočnostiach, ktoré mu známe a ktoré môžu ovplyvniť podnikateľskú činnosť, stav majetku podniku a jeho likviditu. Riaditeľ je povinný zúčastniť sa na každom zasadnutí dozornej rady, ak o to dozorná rada požiada, a každoročne aspoň na dvoch zasadnutiach spoločenskej rady, ak o to spoločenská rada požiada, a podať ich členom k predloženým materiálom informácie v požadovanom rozsahu.
(5)Po predchádzajúcom súhlase dozornej rady riaditeľ predkladá zakladateľovi na schválenie ročnú účtovnú závierku, návrh na rozdelenie zisku a koncepciu rozvoja podniku. Koncepcia rozvoja podniku obsahuje najmä
a) plán výnosov a nákladov,
b) plán vývoja aktív a zdrojov ich krytia,
c) plán finančných tokov,
d) plán úverového zaťaženia,
e)plán nadobudnutia investícií a predaja majetku,
f) plán rozdelenia zisku.
(6)Riaditeľ vymenúva a odvoláva svojho zástupcu z radov zamestnancov podniku, ktorý ho v čase jeho neprítomnosti zastupuje v plnom rozsahu jeho práv a povinností. Ak riaditeľ určí viacerých zástupcov, určí aj poradie a rozsah, v akom ho zastupujú. Ďalej vymenúva a odvoláva ďalších sebe priamo podriadených zamestnancov podniku na základe výberového konania, v rámci ktorého sa prihliada výhradne na odborné znalosti, praktické skúsenosti a bezúhonnosť prihlásených kandidátov.
(7)Riaditeľ a vedúci zamestnanci nemôžu byť členmi štatutárneho orgánu alebo dozornej rady obchodnej spoločnosti, ak na ich vymenovanie do tejto funkcie nedala súhlas dozorná rada.
(8)Riaditeľ schvaľuje návrh stanov podniku, organizačného poriadku podniku a iných vnútorných predpisov podniku po predchádzajúcom súhlase dozornej rady. Riaditeľ vyhlasuje z vlastného podnetu alebo na základe návrhu dozornej rady hnuteľnú vec alebo nehnuteľnú vec v správe podniku za významné lesnícke miesto podľa osobitného predpisu23b).
(9)Výkon funkcie riaditeľa sa skončí
a) vzdaním sa funkcie,
b) odvolaním z funkcie alebo
c) smrťou riaditeľa.
(10)Riaditeľ sa môže vzdať svojej funkcie písomným oznámením zakladateľovi; výkon funkcie sa skončí dňom doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie zakladateľovi. Ak by v dôsledku takéhoto skončenia mohla vzniknúť škoda, je riaditeľ povinný zakladateľa upozorniť, aké opatrenia treba urobiť na jej odvrátenie. Ak zakladateľ tieto opatrenia nemôže urobiť ani pomocou osoby dočasne poverenej výkonom funkcie riaditeľa podľa § 22b ods. 2 tretej vety a požiada riaditeľa, aby ich urobil sám, je riaditeľ na to povinný.
(11)Zakladateľ odvolá riaditeľa, ak
a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, pri ktorom výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
b) bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola právoplatne obmedzená, alebo
c) vykonáva funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou generálneho riaditeľa podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov23c).
(12)Zakladateľ na návrh dozornej rady odvolá riaditeľa, ak
a) porušil povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie,
b) spôsobil škodu, za ktorú je zodpovedný v zmysle § 22i.
(13)Na riaditeľa sa rovnako vzťahuje § 19 ods. 3, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 a 16.
§ 22c
Výberové konanie na riaditeľa podniku
(1)Výberové konanie na riaditeľa podniku uskutočňuje výberová komisia, ktorú menuje dozorná rada. Výberová komisia päť členov, z toho najviac dvoch členov zvolených zamestnancami podniku podľa § 20 ods. 2 druhej vety. Zasadnutia výberovej komisie sa môže zúčastniť člen dozornej rady len ako pozorovateľ. Ak člen výberovej komisie zistí, že môže byť predpojatý, oznámi túto skutočnosť dozornej rade.
(2)Na výberové konanie na riaditeľa podniku sa rovnako vzťahuje § 19a ods. 1, 3, 4, 5, 6 a 7.
§ 22d
Zloženie dozornej rady a jej funkčné obdobie
(1)Dozorná rada má sedem členov.
(2)Funkčné obdobie dozornej rady je sedem rokov. Predseda alebo iný člen dozornej rady môže byť vymenovaný do funkcie aj opätovne.
(3)Členov dozornej rady menuje a odvoláva prezident Slovenskej republiky23d) tak, aby v rade boli zastúpení:
a) dvaja odborníci na návrh ministra pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky,
b) jeden odborník na návrh predsedu Slovenskej lesníckej komory,
c) jeden odborník na návrh dekana Lesníckej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene,
d) jeden odborník na návrh prezidenta Zväzu spracovateľov dreva,
e) jeden odborník na návrh generálneho riaditeľa Štátnej ochrany prírody,
f) jeden odborník zvolený zamestnancami podniku podľa § 20 ods. 2 druhej vety.
(4)Za odborníka sa považuje fyzická osoba, ktorá vysokoškolské vzdelanie aspoň druhého stupňa, najmenej päť rokov odbornej praxe a tri roky riadiacej praxe v oblasti lesov, lesníctva, ochrany prírody a spracovania dreva.
(5)Navrhovatelia uvedení v odseku 3 písm. a) e) navrhnú prezidentovi Slovenskej republiky najmenej dvojnásobný počet kandidátov ako je príslušný počet členov, ktorých má prezident Slovenskej republiky na ich návrh vymenovať.
(6)Za člena dozornej rady možno vymenovať občana Slovenskej republiky, ktorý spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a je bezúhonný. Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, pri ktorom výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
(7)Prezident Slovenskej republiky vymenuje predsedu dozornej rady spomedzi jej členov.
(8)Člen dozornej rady nesmie byť členom politickej strany alebo politického hnutia, nesmie vystupovať v ich mene alebo pôsobiť v ich prospech.
(9)Člen dozornej rady je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami podniku, najmä je povinný zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, najmä tých, ktoré predmetom obchodného tajomstva, a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo podniku spôsobiť škodu alebo ohroziť jeho záujmy a pri výkone svojej pôsobnosti nesmie uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami podniku, pričom zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil. Zodpovednosť za škodu člena dozornej rady a výška náhrady škody je upravená v § 22i a § 22j.
(10)Ak sa počet členov dozornej rady zníži pred uplynutím funkčného obdobia dozornej rady, postupuje sa podľa odsekov 3 a 5 tak, aby boli splnené kritériá a požiadavky uvedené v odsekoch 4 a 6. Výkon funkcie člena dozornej rady vymenovaného týmto spôsobom sa okrem prípadov uvedených v odsekoch 11 14 skončí aj uplynutím funkčného obdobia tej dozornej rady, do ktorej bol vymenovaný.
(11)Výkon funkcie člena dozornej rady sa skončí
a) uplynutím funkčného obdobia,
b) vzdaním sa funkcie,
c) odvolaním z funkcie alebo
d) smrťou člena dozornej rady.
(12)Člen dozornej rady sa môže vzdať svojej funkcie písomným oznámením prezidentovi Slovenskej republiky; výkon funkcie sa skončí dňom doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie prezidentovi Slovenskej republiky.
(13)Prezident Slovenskej republiky odvolá člena dozornej rady, ak
a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, pri ktorom výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
b) bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola právoplatne obmedzená, alebo
c) vykonáva funkciu alebo činnosť nezlučiteľnú s funkciou člena dozornej rady podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov23c).
(14)Prezident Slovenskej republiky môže odvolať člena dozornej rady, ak
a) porušil povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie,
b) spôsobil škodu, za ktorú je zodpovedný v zmysle § 22i,
c)nevykonáva svoju funkciu viac ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
(15)Podrobnosti o výkone pôsobnosti a úloh dozornej rady upraví jej štatút. Podrobnosti o organizácii a priebehu zasadnutí dozornej rady upraví jej rokovací poriadok.
(16) Na členov dozornej rady, jej zloženie a funkčné obdobie sa rovnako vzťahuje § 20 ods. 3, 4, 6, 8 a 10.
§ 22e
Pôsobnosť dozornej rady
(1)Dozorná rada
a) predkladá návrh na vymenovanie a odvolanie riaditeľa podľa § 22b ods. 1 a 12,
b) menuje členov výberovej komisie podľa § 22c ods. 1,
c) menuje a odvoláva členov etickej rady podľa § 22f ods. 2, 3, 4 a 11,
d) menuje a odvoláva členov spoločenskej rady podľa § 22g ods. 4, 5, 6, 7 a 13,
e) schvaľuje štatút etickej rady a jej rokovací poriadok a štatút spoločenskej rady a jej rokovací poriadok,
f) vyslovuje predchádzajúci súhlas podľa § 22b ods. 2, 5 a 7, § 22b ods. 8 prvej vety a § 22h ods. 1 a 3,
g) vyslovuje súhlas podľa § 22b ods. 7,
h) vyslovuje predchádzajúci súhlas podľa osobitného predpisu23e),
i) vydáva záväzné stanovisko podľa osobitného predpisu23f),
j) predkladá návrh na vyhlásenie významných lesníckych miest podľa § 22b ods. 8 druhej vety,
k) môže požiadať o informáciu podľa § 22b ods. 4,
l) vykonáva ďalšie právomoci podľa § 21 ods. 1 písm. b), c), e), f), ch), i) a j).
(2)Na prijatie uznesenia dozornej rady podľa odseku 1 písm. a), b), c), d), e), f), g), j) a k) je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých jej členov a na prijatie uznesenia dozornej rady podľa odseku 1 písm. h) a i) je potrebných aspoň päť hlasov jej členov.
§ 22f
Zloženie etickej rady, jej funkčné obdobie a pôsobnosť
(1)Etická rada sa ustanovuje ako poradný orgán podniku, ktorého úlohou je zaoberať sa riešením etických otázok súvisiacich s verejnoprospešnou, výrobnou, obchodnou, podnikateľskou a personálnou činnosťou podniku. Etická rada dbá na dodržiavanie etického kódexu podniku a predkladá rade návrhy na jeho zmenu a doplnenie.
(2)Etická rada deväť členov, ktorých menuje a odvoláva dozorná rada spomedzi zamestnancov podniku. Členstvo v etickej rade je čestnou funkciou. Funkčné obdobie členov etickej rady nie je časovo obmedzené.
(3)Predsedu etickej rady vymenuje predseda dozornej rady spomedzi jej členov.
(4)Za člena etickej rady možno vymenovať občana Slovenskej republiky, ktorý spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a je bezúhonný. Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, pri ktorom výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne
odložený; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
(5)Predseda etickej rady zvoláva zasadnutia etickej rady a vedie ich rokovanie. Etická rada volí zo svojich členov podpredsedu, ktorý zastupuje predsedu v čase jeho neprítomnosti. Na prijatie uznesenia etickej rady je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých jej členov.
(6)Ak etická rada dostane podnet týkajúci sa porušenia etického kódexu, je povinná sa bezodkladne podnetom zaoberať a do 30 dní od jeho prijatia predložiť odporúčanie riaditeľovi. Etická rada podáva tiež záväzný výklad ustanovení etického kódexu.
(7)Ak sa počet členov etickej rady zníži, postupuje sa podľa odsekov 2 a 3 tak, aby boli splnené kritériá a požiadavky uvedené v odseku 4.
(8)Výkon funkcie člena etickej rady sa skončí
a) vzdaním sa funkcie,
b) odvolaním z funkcie alebo
c) smrťou člena etickej rady.
(9)Člen etickej rady sa môže vzdať svojej funkcie písomným oznámením predsedovi dozornej rady; výkon funkcie sa skončí dňom doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedovi dozornej rady.
(10)Predseda dozornej rady odvolá člena etickej rady, ak
a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, pri ktorom výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
b) bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola právoplatne obmedzená,
c)nevykonáva svoju funkciu viac ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
(11)Podrobnosti o výkone pôsobnosti a úloh etickej rady upraví jej štatút. Podrobnosti o organizácii a priebehu zasadnutí etickej rady upraví jej rokovací poriadok.
§ 22g
Zloženie spoločenskej rady, jej funkčné obdobie a pôsobnosť
(1)Spoločenská rada sa ustanovuje ako poradný orgán podniku, ktorého úlohou je reprezentovať širokú verejnosť a záujmové skupiny formou predkladania písomných podnetov, stanovísk a návrhov v zmysle odseku 8.
(2)Počet členov spoločenskej rady určí predseda dozornej rady na zhromaždení uvedenom v odseku 4, pričom ich počet musí byť nepárny. Skladá sa z osôb zastupujúcich občianske združenia, nadácie, záujmové združenia právnických osôb, ktoré právnickou osobou alebo neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, ktoré majú nároky na správu lesa alebo majú predmetom svojej činnosti blízko k lesu a lesníctvu, ako aj jednotlivcov, ktorí sa významným spôsobom angažujú v oblasti lesov a lesníctva. Členstvo v spoločenskej rade je čestnou funkciou
a nie je na naň nárok. Funkčné obdobie členov spoločenskej rady nie je časovo obmedzené.
(3)Za člena spoločenskej rady možno vymenovať občana Slovenskej republiky, ktorý spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu a je bezúhonný. Za bezúhonného sa na účely tohto zákona považuje ten, kto nebol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, pri ktorom výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
(4)Členov spoločenskej rady menuje predseda dozornej rady spomedzi záujemcov prítomných na zhromaždení, ktorého konanie na základe verejnej výzvy vyhlasuje riaditeľ podniku v tlači alebo v iných všeobecne prístupných prostriedkoch masovej komunikácie najmenej päť týždňov pred jeho začatím s uvedením údajov, ktorými sú
a) názov podniku vrátane sídla podniku,
b) názov rady a jej pôsobnosť,
c) špecifické kritériá a požiadavky na záujemcov uvedené v odsekoch 2 a 3.
(5)Ak je počet záujemcov spĺňajúcich kritériá a požiadavky uvedené v odsekoch 2 a 3 vyšší ako počet osôb určených spôsobom podľa odseku 2 prvej vety, predseda dozornej rady zostaví rezervný zoznam potenciálnych členov spoločenskej rady (ďalej len „zoznam“), do ktorého zaradí tých záujemcov, ktorí neboli vymenovaní za členov spoločenskej rady. Ak sa počet členov spoločenskej rady zníži, predseda dozornej rady môže vymenovať za jej nových členov osoby zo zoznamu, pričom prihliada na kritériá uvedené v odseku 6. Ak sa zoznam nezostavoval alebo ak v ňom nie je uvedená žiadna osoba, postupuje sa pri doplnení členov spoločenskej rady podľa odsekov 4 a 6 tak, aby boli splnené kritériá a požiadavky uvedené v odsekoch 2 a 3.
(6)Predseda dozornej rady pri menovaní členov spoločenskej rady prihliada na pomerné a vyvážené zastúpenie osôb uvedených v odseku 1 a na to, že každá právnická osoba podľa odseku 1 môže byť v spoločenskej rade zastúpená len jedným členom.
(7)Predsedu spoločenskej rady vymenuje predseda dozornej rady spomedzi členov spoločenskej rady. Predseda spoločenskej rady zvoláva zasadnutia spoločenskej rady a vedie ich rokovanie. Spoločenská rada volí zo svojich členov podpredsedu, ktorý zastupuje predsedu v čase jeho neprítomnosti. Na prijatie uznesenia spoločenskej rady je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov všetkých jej členov.
(8)Člen spoločenskej rady je povinný vykonávať svoju pôsobnosť s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami podniku, najmä je povinný zaobstarať si a pri výkone svojej pôsobnosti zohľadniť všetky dostupné informácie, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo podniku spôsobiť škodu alebo ohroziť jeho záujmy a pri výkone svojej pôsobnosti nesmie uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy tretích osôb pred záujmami podniku, pričom zodpovedá za škodu, ktorú spôsobil. Ak porušili svoje povinnosti pri výkone svojej pôsobnosti viacerí členovia spoločenskej rady, povinní spoločne a nerozdielne nahradiť škodu, ktorú podniku spôsobili.
(9)Spoločenská rada predkladá riaditeľovi a dozornej rade písomné podnety, stanoviská a návrhy týkajúce sa všetkých skutočností, ktoré predmetom činnosti podniku. Tieto podnety, stanoviská a návrhy nie pre riaditeľa a dozornú radu záväzné. Spoločenská
rada môže požiadať riaditeľa, aby sa zúčastnil jej zasadnutí a podal jej členom k predloženým podnetom informácie v požadovanom rozsahu, a to najmä o riešení týchto podnetov, ako aj o skutočnostiach podľa § 22b ods. 4, ak nie predmetom obchodného tajomstva.
(10)Spoločenská rada zasadá aspoň dva razy do roka a na svoje zasadnutia pozýva aj riaditeľa a členov dozornej rady.
(11)Výkon funkcie člena spoločenskej rady sa skončí
a) vzdaním sa funkcie,
b) odvolaním z funkcie alebo
c) smrťou člena spoločenskej rady.
(12)Člen spoločenskej rady sa môže vzdať svojej funkcie písomným oznámením predsedovi dozornej rady; výkon funkcie sa skončí dňom doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie predsedovi dozornej rady.
(13)Predseda dozornej rady odvolá člena spoločenskej rady, ak
a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin alebo za trestný čin, pri ktorom výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený,
b) bol právoplatne pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola právoplatne obmedzená,
c) nevykonáva svoju funkciu viac ako šesť po sebe nasledujúcich kalendárnych mesiacov.
(14)Podrobnosti o výkone pôsobnosti a úloh spoločenskej rady upraví jej štatút. Podrobnosti o organizácii a priebehu zasadnutí spoločenskej rady upraví jej rokovací poriadok.
§ 22h
Práva a povinnosti zakladateľa
(1) Zakladateľ môže po predchádzajúcom súhlase dozornej rady rozhodnúť o zlúčení, splynutí, rozdelení alebo zrušení podniku
a) na základe programu štrukturálnych zmien národného hospodárstva (rozvoj alebo útlm odvetví alebo odboru), schváleného vládou,
b) na návrh podniku (podnikov), o ktorých zlúčenie, splynutie, rozdelenie alebo zrušenie ide,
c) ak podnik svojím hospodárením ohrozuje alebo neoprávnene znižuje svoje kmeňové imanie alebo nie je schopný plniť svoje odvodové alebo daňové povinnosti alebo nie je schopný vytvárať povinné podnikové fondy v určenom rozsahu alebo ak vykazuje vo dvoch po sebe nasledujúcich ročných účtovných závierkach stratu.
(2) Zakladateľ schvaľuje štatút dozornej rady a jej rokovací poriadok.
(3)Zakladateľ môže v odôvodnených prípadoch po predchádzajúcom súhlase dozornej rady uložiť riaditeľovi povinnosť vyčleniť z majetku administratívnu budovu, ktorá
neslúži pre potreby štátneho podniku, z dôvodu celospoločenského záujmu pre potreby orgánov štátnej správy.
(4)Ustanovenie § 26 sa neuplatňuje.
§ 22i
Zodpovednosť riaditeľa a členov dozornej rady za škodu
(1)Riaditeľ a člen dozornej rady povinní pri nakladaní s verejnými prostriedkami23g) a s majetkom štátu v správe právnickej osoby uvedenej v osobitnom predpise23a) postupovať s odbornou starostlivosťou, hospodárne, efektívne a v súlade s účelom ich použitia.
(2)Riaditeľ alebo člen dozornej rady, ktorý poruší povinnosť podľa odseku 1 alebo povinnosť, ktorou je viazaný pri nakladaní s verejnými prostriedkami23g) a s majetkom štátu v správe právnickej osoby uvedenej v osobitnom predpise23a) podľa osobitného predpisu alebo na jeho základe23h), hoci vedel, že tým môže spôsobiť škodu štátu, ale bez primeraných dôvodov sa spoliehal, že škodu nespôsobí, zodpovedá za podmienok ustanovených týmto zákonom za škodu, ktorá takto vznikla štátu.
(3)Riaditeľ alebo člen dozornej rady sa zodpovednosti podľa odseku 2 zbaví, ak preukáže, že bol pri nakladaní s verejnými prostriedkami23g) alebo s majetkom štátu v správe právnickej osoby uvedenej v osobitnom predpise23a), v súvislosti s ktorým vznikla škoda, všeobecne záväzným právnym predpisom alebo rozhodnutím vydaným na jeho základe, viazaný konať spôsobom, ktorý viedol k vzniku škody, a z tohto dôvodu nebol oprávnený konať inak, než ako konal.
(4)Ak sa na nakladaní s verejnými prostriedkami a s majetkom štátu v správe právnickej osoby uvedenej v osobitnom predpise23a) podieľalo viacero členov dozornej rady, zodpovedá za škodu ten člen dozornej rady, ktorý vykonal právny úkon, ktorý je podľa zákona nevyhnutný na platnosť takéhoto nakladania.
(5)Ak právny úkon podľa odseku 4
a) vykonalo viacero členov dozornej rady spoločne, zodpovedajú za škodu spoločne a nerozdielne,
b) vykonala dozorná rada ako kolektívny orgán, zodpovedajú za škodu členovia dozornej rady, ktorí ako jeho členovia vyjadrili s týmto úkonom súhlas.
(6)Ak bolo podmienkou vykonania právneho úkonu podľa odseku 4 vykonanie iného, predchádzajúceho právneho úkonu, zodpovedá za škodu aj osoba, ktorá takýto iný, predchádzajúci právny úkon vykonala.
§ 22j
Uplatnenie nároku na náhradu škody
(1)Ak tento zákon neustanovuje inak, právo na náhradu škody spôsobenej riaditeľom alebo členom dozornej rady pri nakladaní s verejnými prostriedkami23g) alebo s majetkom štátu v správe právnickej osoby uvedenej v osobitnom predpise23a) možno uplatniť len, ak príslušný orgán právoplatne rozhodne, že riaditeľ alebo člen dozornej
rady alebo právnická osoba uvedená v osobitnom predpise23a), v ktorej mene konal pri nakladaní s verejnými prostriedkami23g) alebo s majetkom štátu, porušil povinnosť, ktorou je viazaný pri nakladaní s verejnými prostriedkami23g) a s majetkom štátu v správe právnickej osoby uvedenej v osobitnom predpise23a) podľa osobitného predpisu alebo na jeho základe23h).
(2)Za rozhodnutie podľa odseku 1 sa považuje aj výsledok výkonu kontroly, dozoru alebo dohľadu, ak je jeho obsahom konštatovanie porušenia povinnosti, ktorou riaditeľ alebo člen dozornej rady alebo právnická osoba uvedená v osobitnom predpise23a), v ktorej mene koná, viazaný pri nakladaní s verejnými prostriedkami23g) a s majetkom štátu v správe právnickej osoby uvedenej v osobitnom predpise23a) podľa osobitného predpisu alebo na jeho základe23h), ak proti tomuto výsledku nie je možné podať opravný prostriedok alebo ho preskúmať iným postupom podľa osobitného predpisu.
(3)Rozhodnutie podľa odseku 1 sa nevyžaduje, ak kontrolu plnenia povinnosti, ktorou je riaditeľ alebo člen dozornej rady alebo právnická osoba uvedená v osobitnom predpise23a), v ktorej mene koná, viazaný pri nakladaní s verejnými prostriedkami23g) a s majetkom štátu v správe právnickej osoby uvedenej v osobitnom predpise23a) podľa osobitného predpisu alebo na jeho základe23h), nie je oprávnený vykonať žiaden orgán verejnej moci.
(4)Právo na náhradu škody spôsobenej riaditeľom alebo členom dozornej rady pri nakladaní s verejnými prostriedkami23g) alebo s majetkom štátu v správe právnickej osoby uvedenej v osobitnom predpise23a) má štát.
(5)Vo veciach uplatnenia práva na náhradu škody spôsobenej riaditeľom alebo členom dozornej rady pri nakladaní s verejnými prostriedkami23g) alebo s majetkom štátu v správe právnickej osoby uvedenej v osobitnom predpise23a) koná z úradnej povinnosti v mene štátu generálny prokurátor.
(6)Ak rozhodnutie podľa odseku 1 vydá Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky alebo Úrad pre verejné obstarávanie, je povinný bezodkladne po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia zaslať jedno jeho vyhotovenie generálnemu prokurátorovi.
(7)Vo veciach uplatnenia práva na náhradu škody spôsobenej riaditeľom alebo členom dozornej rady pri nakladaní s verejnými prostriedkami23g) alebo s majetkom štátu v správe právnickej osoby uvedenej v osobitnom predpise23a) nie je možné žiadať náhradu nemajetkovej ujmy.
(8)Ak ide o škodu spôsobenú riaditeľom alebo členom dozornej rady pri nakladaní s verejnými prostriedkami23g) alebo s majetkom štátu v správe právnickej osoby uvedenej v osobitnom predpise23a), najneskôr sa právo na náhradu škody premlčí za desať rokov odo dňa, kedy k porušeniu povinnosti došlo.
§ 22k
Podpora hospodárenia podniku
Po použití zisku podľa § 9 ods. 1 a 2 môže podnik vytvárať výhradne na podporu hospodárenia vlastného podniku ďalšie fondy podľa vlastných vnútropodnikových pravidiel schválených zakladateľom.
§ 22l
Splnomocňovacie ustanovenie
Vnútorný predpis, ktorý vydá podnik, ustanoví
a)etický kódex,
b)pravidlá kariérneho rastu zamestnancov podniku založené najmä na odbornej a morálnej výkonnosti,
c)pravidlá trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch,
d)pravidlá komunikácie podniku s verejnosťou,
e)pravidlá o zodpovednosti za škodu spôsobenú vedúcim odštepného závodu alebo inej osoby oprávnenej v mene podniku robiť príslušné právne úkony, ktoré budú v súlade s § 22i a § 22j,
f)pravidlá pre tvorbu databázy, vedenie evidencie a fotodokumentácie lesníckych pamiatok23i),
g)pravidlá o vyhlásení hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci v správe podniku za významné lesnícke miesto,
h)pravidlá vedenia evidencie a dokumentácie významných lesníckych miest,
i)pravidlá vedenia odbornej evidencie zbierkových predmetov v súlade s osobitným predpisom23j),
j)podrobnosti o výberovom konaní podľa § 22b ods. 6.“.
Poznámky pod čiarou k druhej hlave znejú:
23a) § 50 ods. 2 písm. a) zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. .../2018 Z. z.
23b) § 2 písm. v) štvrtý bod zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. .../2018 Z. z.
23c) Zákon č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23d) Čl. 102 ods. 1 písm. h) Ústavy Slovenskej republiky.
23e) § 50 ods. 1 a § 50a ods. 2 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23f) § 50 ods. 6, 7 a 9 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23g) § 2 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 323/2007 Z. z.
23h) Napríklad zákon č. 523/2004 Z. z. rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23i) § 2 písm. v) zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. .../2018 Z. z.
23j) Zákon č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšia časť III druhá hlava sa označuje ako časť III tretia hlava.
3.Za § 31d sa vkladá § 31e, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 31e
Prechodné ustanovenia účinné od 1. júla 2018
(1)Zriaďovateľ vymenuje riaditeľa podľa § 22b ods. 1 najneskôr do 31. decembra 2018.
(2)Dozorná rada vymenuje členov etickej rady podniku podľa § 22f ods. 2 a predseda dozornej rady vymenuje predsedu etickej rady podniku podľa § 22f ods. 3 najneskôr do 31. decembra 2018.
(2)Riaditeľ podniku zvolá zhromaždenie podľa § 22g ods. 4 najneskôr do 31. decembra 2018.“.
Čl. II
Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 275/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 360/2007 Z. z., zákona č. 540/2008 Z. z., zákona č. 499/2009 Z. z., zákona č. 117/2010 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 115/2013 Z. z., zákona č. 180/2013 Z. z., zákona č. 182/2014 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 153/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.§ 2 sa dopĺňa písmenom v), ktoré znie:
„v) lesníckou pamiatkou hnuteľná vec alebo nehnuteľná vec v správe právnickej osoby podľa § 50 ods. 2 písm. a), ktorá
1.je kultúrnou pamiatkou podľa osobitného predpisu3b),
2.je evidovaná ako predmet kultúrnej hodnoty podľa osobitného predpisu3c),
3.sa nachádza v zbierkovom fonde3d) tejto právnickej osoby,
4.je vyhlásená touto právnickou osobou za významné lesnícke miesto podľa osobitného predpisu3e).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3b až 3e znejú:
3b) Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.
3c) § 2 ods. 1 zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
3d) § 2 ods. 4 zákona č. 206/2009 Z. z.
3e) § 22b ods. 8 druhá veta a § 22l písm. g) zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení zákona č. .../2018 Z. z.“.
2.Do ôsmeho dielu sa za § 49 vkladá § 49a, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 49a
Zásady správy lesného majetku a ostatného majetku vo vlastníctve štátu
(1) Lesné pozemky a lesné porasty predstavujú mimoriadnu spoločenskú, ekologickú, biologickú a ekonomickú hodnotu. Pri správe lesných pozemkov, lesných porastov a stavieb vo vlastníctve Slovenskej republiky slúžiacich lesnému hospodárstvu (ďalej len „lesný majetok vo vlastníctve štátu“), ako aj majetku uvedeného v odsekoch 2 a 3 je vždy potrebné uprednostniť celospoločenský záujem vyjadrený najmä princípmi trvalo udržateľného hospodárenia v lesoch.
(2)Obytné budovy, hospodárske budovy a iné stavby slúžiace lesnej výrobe a ktoré s ňou súvisia64b) a zastavané pozemky, ostatné plochy a vodné plochy vo vlastníctve štátu, zverené alebo nadobudnuté v priebehu podnikania64c) (ďalej len „ostatný majetok vo vlastníctve štátu“) predstavujú mimoriadnu spoločenskú a ekonomickú hodnotu.
(3)Za stavby podľa odseku 1 sa považujú investičné lesné cesty66) a lesné železnice a stavby a zariadenia s nimi súvisiace.
(4)Právnická osoba uvedená v § 50 ods. 2 písm. a) pri hospodárení dbá najmä na
a) zvyšovanie podielu jemnejších hospodárskych spôsobov s osobitným dôrazom na výberkový hospodársky spôsob,
b) nezmenšovanie výmery lesných pozemkov vo vlastníctve štátu, ktoré má v správe,
c) posilňovanie mimoprodukčných funkcií lesov s osobitným dôrazom na ochranu vodných zásob, pôdy a ovzdušia,
d) zachovanie osobitne chránených území lesa, lesných živočíchov a rastlín,
e) ekologickú rovnováhu,
f) možnosti rekreačného využívania lesa.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 64b a 64c znejú:
64b) § 17 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
64c) § 6 ods. 1 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení zákona č. 306/2013 Z. z.“.
3.V § 50 ods. 1 sa slová „Vlastníctvo k lesným pozemkom, lesným porastom a stavbám vo vlastníctve Slovenskej republiky slúžiacemu lesnému hospodárstvu (ďalej len „lesný majetok vo vlastníctve štátu“)“ nahrádzajú slovami „Vlastníctvo k lesnému majetku vo vlastníctve štátu“.
4.V poznámke pod čiarou k odkazu 65 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „§ 45 a 45a zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov.“.
5.V § 50 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 14 sa označujú ako odseky 2 až 13.
6.V § 50 odsek 2 znie:
„(2) Správu lesného majetku vo vlastníctve štátu môžu vykonávať
a)Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik, Banská Bystrica,
b)príspevková organizácia Štátne lesy TANAPu,
c)Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik,
d)právnická osoba, ktorej zakladateľom alebo zriaďovateľom je právnická osoba, ktorá má také postavenie podľa osobitných predpisov3).“.
7.V § 50 ods. 3 druhá veta znie: Mimo vojenských obvodov a území slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany štátu nemôže táto právnická osoba spravovať lesný majetok vo vlastníctve štátu.“.
8.V § 50 odsek 4 znie:
„(4) Ak správca lesného majetku vo vlastníctve štátu nie je určený osobitnými predpismi68), ministerstvo, zakladateľ alebo zriaďovateľ správcu rozhodne o zmene správy tohto majetku tak, že sa prevedie do správy právnickej osoby uvedenej v odseku 2 písm. a).“.
9.V § 50 ods. 5 sa slová „odsekov 3 a 4“ nahrádzajú slovami „odsekov 2 a 3“.
10.V § 50 ods. 6 prvá veta znie: Na zámenu, nájom a výpožičku lesného majetku vo vlastníctve štátu sa vyžaduje predchádzajúci súhlas ministerstva na základe záväzného stanoviska právnickej osoby uvedenej v odseku 2 písm. a); takýto súhlas sa nevyžaduje na prevod správy lesného majetku vo vlastníctve štátu v správe právnickej osoby založenej alebo zriadenej ministerstvom obrany alebo zriadenej Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky.“.
11.V § 50 ods. 7 prvej vete sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 2“.
12.V § 50 ods. 7 druhá veta znie: Na platnosť takej zmluvy sa vyžaduje predchádzajúci súhlas ministerstva na základe záväzného stanoviska právnickej osoby uvedenej v odseku 2 písm. a).“.
13.V § 50 ods. 8 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.
14.V § 50 ods. 9 prvej vete sa za slovo „dať“ vkladajú tieto slová „na základe záväzného stanoviska právnickej osoby uvedenej v odseku 2 písm. a)“.
15.V § 50 ods. 11 sa na konci pripája táto veta: Prostriedky získané z predaja, prenájmu alebo zmluvy o nájme podľa odseku 7 môže právnická osoba uvedená v odseku 2 písm. a) použiť výhradne na podporu hospodárenia v zmysle osobitného predpisu73a).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 73a znie:
73a) § 22k zákona č. 111/1990 Zb. v znení zákona č. .../2018 Z. z.“.
16.V § 50 ods. 14 sa slová „odsekov 4, 5, 7, 8, 10 a 11“ nahrádzajú slovami „3, 4, 6, 7, 9 a 10“.
17.V § 50a odsek 1 znie:
„(1) Ostatný majetok vo vlastníctve štátu spravuje právnická osoba uvedená v § 50 ods. 2 a 3.“.
18.V § 50a odsek 2 znie:
„(2) Ostatný majetok vo vlastníctve štátu, ktorý je lesníckou pamiatkou, nemožno predať, zameniť, prenajať, vypožičať ani inak zaťažiť alebo previesť jeho správu. Na predaj, zámenu a prevod správy iného ostatného majetku vo vlastníctve štátu sa vyžaduje predchádzajúci súhlas zakladateľa alebo zriaďovateľa; ak je zakladateľom alebo zriaďovateľom ministerstvo, na takýto predaj sa vyžaduje aj predchádzajúci súhlas právnickej osoby uvedenej v § 50 ods. 2 písm. a). Na nájom a výpožičku iného ostatného majetku vo vlastníctve štátu sa súhlas zakladateľa alebo zriaďovateľa nevyžaduje; to neplatí, ak sa takýto majetok vo vlastníctve štátu nachádza vo vojenských obvodoch a na územiach slúžiacich na zabezpečenie úloh obrany štátu. Ak je správcom ostatného majetku vo vlastníctve štátu právnická osoba uvedená v § 50 ods. 2 písm. a), predmetom nájmu takéhoto majetku okrem lesníckej pamiatky môže byť len prebytočný majetok v zmysle osobitného predpisu65a).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 65a znie:
65a) § 45 a 45a zákona č. 92/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
19.V § 50a ods. 1 sa vypúšťa odkaz 74b.
Čl. III
Zákon č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby v znení zákona č. 92/1992 Zb., zákona č. 264/1992 Zb., ústavného zákona č. 541/1992 Zb., zákona č. 544/1992 Zb.,
zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 17/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 172/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 244/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 190/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 4/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 56/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 322/1996 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 352/1996 Z. z., zákona č. 210/1997 Z. z., zákona č. 211/1997 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 221/1998 Z. z., zákona č. 253/1999 Z. z., zákona č. 122/2000 Z. z., zákona č. 441/2000 Z. z., zákona č. 13/2002 Z. z., zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 292/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 564/2003 Z. z., zákona č. 359/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 717/2004 Z. z., zákona č. 595/2006 Z. z., zákona č. 160/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 38/2010 Z. z., zákona č. 153/2011 Z. z., zákona č. 520/2011 Z. z., zákona č. 91/2012 Z. z., zákona č. 286/2012 Z. z., zákona č. 435/2013 Z. z., zákona č. 197/2014 Z. z., zákona č. 117/2015 Z. z., zákona č. 259/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 315/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 45a ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Na platnosť zmluvy podľa prvej vety sa v prípade štátneho podniku Lesy Slovenskej republiky vyžaduje aj predchádzajúci súhlas príslušného orgánu tohto štátneho podniku podľa osobitného predpisu11aa) a predchádzajúci súhlas vlády11ab).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11aa a 11ab znejú:
11aa) § 22e ods. 1 písm. h) zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení zákona č. .../2018 Z. z.“.
11ab) Čl. 119 písm. r) Ústavy Slovenskej republiky.
2.V poznámke pod čiarou k odkazu 11b sa citácia „Zákon č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 111/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
Čl. IV
Zákon č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 396/2009 Z. z., zákona č. 274/2009 Z. z., zákona č. 57/2013 Z. z., zákona č. 145/2013 Z. z., zákona č. 363/2014 Z. z., zákona č. 24/2015 Z. z., zákona č. 153/2017 Z. z. a zákona č. 291/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 21 ods. 1 sa slová „súhlas ministerstva“ nahrádzajú slovami „dodržanie postupu“.
2.V poznámke pod čiarou k odkazu 17 sa citácia „§ 11 ods. 4 zákona č. 61/1977 Zb. v znení neskorších predpisov“ nahrádza citáciou „§ 50 ods. 7 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2018 okrem Čl. I druhého bodu § 22d, ktorý nadobúda účinnosť dňom skončenia funkčného obdobia doterajších členov dozornej rady právnickej osoby uvedenej v Čl. II piatom bode § 50 ods. 2 písm. a).