DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Navrhovateľ zákona: poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Zuzana Šebová, Boris Kollár, Petra Krištúfková
2. Názov návrhu zákona: Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3. Predmet návrhu zákona:je upravený v práve Európskej únie
a) v primárnom práve – čl. 114 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
b) v sekundárnom práve Smernica Rady 89/104/EHS o transparentnosti opatrení upravujúcich stanovovanie cien humánnych liekov a ich zaraďovanie do vnútroštátnych systémov zdravotného poistenia
c) v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie - nie je obsiahnutý
4. Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a) lehota na prebranie bola do 31. 12. 1989
b) nebolo začaté konanie podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
c) smernica je v celosti prebraná v novelizovanom zákone č. 363/2011 Z. z.
5. Návrh zákona je zlučiteľný s právom Európskej únie - úplne
DOLOŽKA VYBRANÝCH VPLYVOV
A.1. Názov materiálu: Návrh zákona, ktorým sa mení zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Pozitívne*
Žiadne*
Negatívne*
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
X
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie - dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
X
3. Sociálne vplyvy
- vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
- sociálnu exklúziu,
- rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
X
4. Vplyvy na životné prostredie
X
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
X
* Predkladateľ označí znakom x zodpovedajúci vplyv (pozitívny, negatívny, žiadny), ktorý návrh prináša v každej oblasti posudzovania vplyvov. Návrh môže mať v jednej oblasti zároveň pozitívny aj negatívny vplyv, v tom prípade predkladateľ označí obe možnosti. Bližšie vysvetlenie označených vplyvov bude obsahovať analýza vplyvov. Isté vysvetlenie, či bilanciu vplyvov (sumárne zhodnotenie, ktorý vplyv v danej oblasti prevažuje) môže predkladateľ uviesť v poznámke.
A.3. Poznámky
Návrh zákona predpokladá negatívny vplyv na zdroje verejného zdravotného poistenia z dôvodu zavedenia nulových limitov na doplatky za lieky pre jednotlivé skupiny poistencov a zároveň z dôvodu rozšírenia okruhu poistencov, na ktorých by sa nulový limit vzťahoval. Celkový negatívny dopad na zdroje verejného zdravotného poistenia cca 82 mil. eur. Pozitívnym sociálnym vplyvom je zavedenie nulových limitov namiesto doterajších limitov spoluúčasti pre poistencov, nakoľko dôchodcovia, deti do 6 rokov a poistenci ťažko zdravotne postihnutí v období 10 mesiacov za rok 2016 zaplatili približne 82 miliónov eur ako doplatok v lekárni.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR a stanovisko tohto ministerstva tvorí súčasť predkladaného materiálu.