Dôvodová správa
Všeobecná časť
Na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Petra Krištúfková, Boris Kollár, Zuzana Šebová návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „návrh zákona“).
Cieľom návrhu zákona je zvýšiť sadzbu na jednu hodinu osobnej asistencie na účely výpočtu výšky peňažného príspevku na osobnú asistenciu zo súčasných 1, 39 % sumy životného minima na 2,01 % sumy životného minima.
V súčasnej dobe sadzba na jednu hodinu osobnej asistencie nezohľadňuje požadovanú cenu práce osobného asistenta. Táto sadzba nebola upravovaná od účinnosti zákona č. 447/2008 Z. z. Vzhľadom na to, že sadzba je naviazaná na sumu životného minima, tento príspevok bol od roku 2009 valorizovaný len o 0,20 eur/hod. Aj to je dôvod, pre ktorý je pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím problematické, za súčasných podmienok, zabezpečiť si kvalitné služby.
Navrhovanou zmenou zákona sa zvýši suma na jednu hodinu osobnej asistencie zo súčasných 2,78 eur/hod. na 4,01 eur/hod. Aj tým vytvoríme predpoklady k lepšej dostupnosti osobnej asistencie. Zároveň predpokladáme, že sa tým skvalitní život osôb s ťažkým zdravotným postihnutím.
Predložený návrh zákona bude mať nepriaznivý dopad na rozpočet verejnej správy. Tieto dopady uvedené v doložke vplyvov. Ďalej bude mať pozitívny sociálny vplyv. Nebude mať dopad na podnikateľské prostredie, životné prostredie a informatizáciu spoločnosti.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
Osobitná časť
Čl. I
K bodu 1
Navrhuje sa zvýšiť sadzbu na jednu hodinu osobnej asistencie na účely výpočtu výšky peňažného príspevku na osobnú asistenciu zo súčasných 1, 39 % sumy životného minima na 2,01 % sumy životného minima.
K bodu 2
Určuje sa účinnosť navrhnutých zmien v prechodných ustanoveniach.
Čl. II
Navrhuje sa účinnosť zákona 1. júla 2018.