1/2
NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Návrh
ZÁKON
z ....................... 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.
551/2010
Z. z.
, zákona č.
180/2011 Z. z.
, zákona č.
468/2011 Z. z.
, zákona č.
136/2013 Z. z.
, zákona č.
219/2014 Z. z.
, zákona č.
263/2014 Z. z.
, zákona č.
375/2014 Z. z.
, zákona č.
353/2015 Z. z.
, zákona č.
378/2015 Z. z.
, zákona č.
125/2016 Z. z.
a zákona č. 355/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 22 odsek 10 sa slovo „1,39 %“ nahrádza slovom „2,01 %“.
2.Za § 67d sa vkladá § 67e, ktorý vrátane nadpisu znie:
§ 67e
Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. júla 2018
V konaní o peňažnom príspevku na osobnú asistenciu začatom pred 1. júlom 2018, ktoré nebolo právoplatne skončené do 30. júna 2018, sa postupuje podľa zákona účinného do 30. júna 2018.“.
2/2
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2018.