Dôvodová správa
Všeobecná časť
Na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky predkladajú poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Milan Krajniak, Boris Kollár, Peter Pčolinský, Adriana Pčolinská a Peter Štarchoň návrh zákona o ochrane pred neprispôsobivou osobou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „návrh zákona“).
Návrh zákona definuje neprispôsobivú osobu ako fyzickú osobu, ktorá v období posledných piatich rokov opakovane spáchala trestný čin ublíženia na zdraví, lúpeže, krádeže, neoprávneného zásahu do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru alebo trestný čin poškodzovania cudzej veci voči inej osobe alebo jej majetku alebo voči majetku obce v mieste trvalého bydliska alebo v posledných piatich rokoch opakovane spáchala priestupok proti verejnému poriadku alebo priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, za ktorý jej obec opakovane uložila sankciu a neviedlo to k náprave.
Cieľom návrhu zákona je posilnenie ochrany obyvateľov obce a ich majetku a majetku obce pred neprispôsobivými osobami. Za neprispôsobivé chovanie je všeobecne považované také správanie sa človeka, ktoré nerešpektuje všeobecne záväzné právne a morálne normy spoločenského správania sa.
Ak neprispôsobivá osoba hrozí spáchaním alebo spáchala trestný čin alebo priestupok voči majetku obce alebo obyvateľovi obce alebo jeho majetku, môže obec požiadať Policajný zbor o vykázanie neprispôsobivej osoby z miesta, kde sa dlhodobo zdržuje a kde jej správanie ohrozuje a znepríjemňuje život jeho spoluobčanom.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná a s právom Európskej únie.
Osobitná časť
Čl. I
K § 1
Stanovuje sa účel návrhu zákona, ktorým je posilnenie ochrany obyvateľov obce a ich majetku a majetku obce pred neprispôsobivými osobami.
K § 2
Definuje sa pojem neprispôsobivá osoba ako fyzická osoba, ktorá v období posledných piatich rokov opakovane spáchala trestný čin ublíženia na zdraví, lúpeže, krádeže, neoprávneného zásahu do práva k domu, bytu alebo k nebytovému priestoru alebo trestný čin poškodzovania cudzej veci voči inej osobe alebo jej majetku alebo voči majetku obce v mieste trvalého bydliska alebo v posledných piatich rokoch opakovane spáchala priestupok proti verejnému poriadku alebo priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, za ktorý jej obec opakovane uložila sankciu a neviedlo to k náprave.
K § 3
Ustanovujú sa opatrenia, podmienky a postup, podľa ktorého bude obec žiadať Policajný zbor o vykázanie neprispôsobivej osoby z miesta, kde sa dlhodobo zdržuje a zavádza sa povinnosť príslušným orgánom štátnej správy viesť evidenciu spáchaných priestupkov, ktorá bude slúžiť pre preukázanie opakovaného spáchania priestupku proti verejnému poriadku alebo priestupok proti občianskemu spolunažívaniu, za ktorý obec neprispôsobivej osobe opakovane uložila sankciu a neviedlo to k náprave.
Čl. II
Rozširuje sa právomoc obce o možnosť požiadať Policajný zbor o vykázanie neprispôsobivej osoby z miesta, kde sa dlhodobo zdržuje a jeho správanie ohrozuje a znepríjemňuje život spoluobčanom.
Čl. III
Rozširuje sa právomoc Policajného zboru o vykázanie neprispôsobivej osoby z miesta, kde sa dlhodobo zdržuje a jeho správanie ohrozuje a znepríjemňuje život spoluobčanom na základe návrhu obce.
Čl. IV
Rozširuje sa obsah neodkladného opatrenia aj o možnosť vykázania neprispôsobivej osoby z miesta, kde sa dlhodobo zdržuje a jeho správanie ohrozuje a znepríjemňuje život spoluobčanom.
Čl. V
Navrhuje sa účinnosť zákona od 1. júla 2018.