Dôvodová správa
A.Všeobecná časť
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov predkladá poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Miroslav Beblavý.
Súčasné nastavenie zdaňovania právnických osôb daňou z príjmov a následné zaťaženie preddavkami na verejne zdravotné poistenie alebo daňou z dividend je považované za dvojité zdanenie právnických osôb zapísaných v obchodnom registri.
V praxi preto často (najmä v prípade malých a stredných podnikov) dochádza k umelému zadržiavaniu výplaty dividend z titulu úspory finančných prostriedkov. Nerozdelené podiely na zisku ostávajú v účtovníctve ako nerozdelený zisk minulých účtovných období a nemá z neho efekt ani štát, a ani predmetná právnická osoba.
V predkladanom návrhu novely zákona o dani z príjmov preto navrhujeme zaviesť osobitnú sadzbu dane z príjmov vo výške 0 % zo základu dane zisteného podľa osobitných predpisov na účtovný zisk, ktorý nie je predmetom výplaty podielov na zisku osobám, ktoré majú podiel na základnom imaní spoločnosti alebo na takýto podiel na zisku majú nárok.
Táto sadzba dane teda platí na nerozdelený zisk, ktorý bude predmetom ďalších investícií v danej spoločnosti a prinesie tak väčší efekt pre ekonomiku krajiny ako nerozdelený a umelo zadržiavaný nerozdelený zisk minulých účtovných období.
Návrh ďalej sprísňuje podmienky poskytnutia finančných prostriedkov vo forme pôžičky právnickou osobou zapísanou v obchodnom registri akejkoľvek fyzickej osobe s obmedzenou a neobmedzenou daňovou povinnosťou. Daň z takto poskytnutých finančných prostriedkov sa odvedie zrážkovou daňou vo výške 21% s tým, že ak predmetná fyzická osoba poskytnuté finančné prostriedky vráti do lehoty 36 mesiacov, je možné o zrážkovú daň požiadať späť.
V súčasnosti je výber dane z príjmov právnických osôb z roka na rok nižší a ochota platiť dane právnických osôb čím ďalej tým nižšia, jednak kvôli následnému dvojitému zdaneniu dividend a jednak kvôli reciprocite, ktorú firmy za zaplatenú daň očakávajú zo strany štátu a neprichádza. Zahraničné spoločnosti a ich zisk predmetom podielov na zisku v iných štátoch a podľa štatistík tak odchádza zo Slovenska 4% HDP. Predkladaný návrh zákona by svojím prijatím znamenal v praxi nasledovné.
V súčasnosti volí väčšina malých a stredných podnikov v prípade dosiahnutého účtovného zisku postup, že schváli účtovnú závierku, uhradí daň z príjmov a zisk po zdanení zaúčtuje na nerozdelený zisk minulých účtovných období, kde takto zaúčtovaný čaká na výplatu roky, predstavujúc vo väčšine prípadov len účtovnú položku. Navrhovanou novelou
by sa spoločníci mohli rozhodnúť, že dosiahnutý účtovný zisk nebude predmetom rozdelenia vo forme podielov, ale predmetom investície do spoločnosti, či vo forme hmotného majetku, nehmotného majetku, zásob, tovaru, či vyšších miezd zamestnancov. To, či takto použitý zisk je daňovým výdavkom spoločnosti podľa platných zákonov by bolo na posúdení správcom dane. V takomto prípade by bola sadzba dane z príjmov pre danú spoločnosť 0% a takéto investície by priniesli do štátneho rozpočtu príjmy vo forme dane z pridanej hodnoty, daní a odvodov zo závislej činnosti a v prípade úspešných investícií aj následne vyššiu daň z príjmov právnických osôb. V prípade zahraničných spoločností by dosiahnutý výsledok hospodárenia, ktorý by nebol predmetom podielov na zisku v zahraničí mohol predstavovať investície do existujúcich prevádzok na našom území a urobiť tak zo Slovenska krajinu, kde majú zahraniční investori možnosť priniesť aj výrobné postupy s vyššou pridanou hodnotou. V krajinách, kde takúto možnosť zaviedli, predstavovalo jej zavedenie len časový posun vo výbere dane z príjmov, ale omnoho vyšší rozvoj investícií.
Návrh zákona je v súlade s právom Európskej únie, s Ústavou Slovenskej republiky, s ústavnými zákonmi Slovenskej republiky, ako aj s medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
B. Osobitná časť
K Čl. I
K bodu 1
Navrhuje sa úprava sadzby dane z príjmov pre právnické osoby s cieľom, aby mohol byť nerozdelený zisk predmetom ďalších investícií a priniesol tak väčší efekt pre ekonomiku krajiny ako nerozdelený a umelo zadržiavaný nerozdelený zisk minulých účtovných období.
K bodom 2 a 3
Ide o sprísnenie podmienok poskytnutia finančných prostriedkov vo forme pôžičky právnickou osobou zapísanou v obchodnom registri akejkoľvek fyzickej osobe s obmedzenou a neobmedzenou daňovou povinnosťou. Daň z takto poskytnutých finančných prostriedkov sa odvedie zrážkovou daňou vo výške 21% s tým, že ak predmetná fyzická osoba poskytnuté finančné prostriedky vráti do lehoty 36 mesiacov, je možné o zrážkovú daň požiadať späť.
K bodu 4
Prechodné ustanovenie v nadväznosti na predpokladaný termín účinnosti návrhu zákona.
K Čl. II
Navrhuje sa, aby návrh zákona nadobudol účinnosť 1. januára 2019.