NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ....... 2018,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z., zákona č. 514/2008 Z. z., zákona č. 563/2008 Z. z., zákona č. 567/2008 Z. z., zákona č. 60/2009 Z. z., zákona č. 184/2009 Z. z., zákona č. 185/2009 Z. z., zákona č. 504/2009 Z. z., zákona č. 563/2009 Z. z., zákona č. 374/2010 Z. z., zákona č. 548/2010 Z. z., zákona č. 129/2011 Z. z., zákona č. 231/2011 Z. z., zákona č. 250/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 406/2011 Z. z., zákona č. 547/2011 Z. z., zákona č. 548/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 188/2012 Z. z., zákona č. 189/2012 Z. z., zákona č. 252/2012 Z. z., zákona č. 288/2012 Z. z., zákona č. 395/2012 Z. z., zákona č. 70/2013 Z. z., zákona č. 135/2013 Z. z., zákona č. 318/2013 Z. z., zákona č. 463/2013 Z. z., zákona č. 180/2014 Z. z., zákona č. 183/2014 Z. z., zákona č. 333/2014 Z. z., zákona č. 364/2014 Z. z., zákona č. 371/2014 Z. z., zákona č. 25/2015 Z. z., zákona č. 61/2015 Z. z., zákona č. 62/2015 Z. z., zákona č. 79/2015 Z. z., zákona č. 140/2015 Z. z., zákona č. 176/2015 Z. z., zákona č. 253/2015 Z. z., zákona č. 361/2015 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 389/2015 Z. z., zákona č. 437/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 341/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z., zákona č. 279/2017 Z. z., zákona č. 335/2017 Z. z. a zákona č. 344/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 15 sa písmeno b) dopĺňa štvrtým bodom, ktorý znie:
„4. 0 % zo základu dane zníženého o daňovú stratu, ak výsledok hospodárenia nie je predmetom výplaty podielu na zisku medzi osoby, ktoré majú podiel na základnom imaní spoločnosti alebo medzi osoby, ktoré majú na výplatu podielu nárok.“.
2. V § 43 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d) 21 % z príjmov podľa odseku 3) písm. u).“.
3. V § 43 sa odsek 3 dopĺňa písmenom u), ktoré znie:
„u) poskytnutie finančných prostriedkov právnickej osoby zapísanej v obchodnom registri daňovníkovi s obmedzenou daňovou povinnosťou a neobmedzenou daňovou povinnosťou; o vrátenie takto zrazenej dane môže platiteľ dane požiadať, ak od poskytnutia po vrátenie finančných prostriedkov neuplynula lehota 36 mesiacov.“.
4. Za § 52zn sa vkladá nový § 52zo, ktorý vrátane nadpisu znie:
„52zo
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2019
Ustanovenia § 15 písm. b) štvrtého bodu, § 43 ods. 1 písm. d) a § 43 ods. 3 písm. u) v znení účinnom od 1. januára 2019 sa prvýkrát použije za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína najskôr 1. januára 2019.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2019.