Doložka
vybraných vplyvov
A.1. Názov materiálu: návrh zákona, ktorým sa ustanovujú množstvá omamných látok a psychotropných látok a rastlín a húb obsahujúcich omamné látky alebo psychotropné látky a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Termín začatia a ukončenia PPK: bezpredmetné
A.2. Vplyvy:
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
1. Vplyvy na rozpočet verejnej správy
x
x
2. Vplyvy na podnikateľské prostredie – dochádza k zvýšeniu regulačného zaťaženia?
x
3. Sociálne vplyvy
x
– vplyvy na hospodárenie obyvateľstva,
– sociálnu exklúziu,
– rovnosť príležitostí a rodovú rovnosť a vplyvy na zamestnanosť
4. Vplyvy na životné prostredie
x
5. Vplyvy na informatizáciu spoločnosti
x
A.3. Poznámky
Predkladaný návrh zákona počíta s pozitívnym vplyvom a možným negatívnym vplyvom na rozpočet verejnej správy, z dôvodu vytvorenia nového typu priestupku, ktorý spočíva v neoprávnenom prechovávaní omamnej alebo psychotropnej latky v nepatrnom množstve, určenom podľa osobitného predpisu. Tento priestupok bude postihovaný uložením pokuty v správnom konaní. Nakoľko predkladateľ nevie kvantifikovať počet takýchto priestupkov, počet pokút a následnú potrebu možného navýšenia počtu zamestnancov okresných úradov, nie je možné ani vyčíslenie pozitívneho a negatívneho dopadu na rozpočet verejnej správy. Prípadné zvýšené vplyvy na rozpočet verejnej správy budú zabezpečené v rámci schváleného limitu výdavkov ako aj schváleného počtu zamestnancov dotknutých subjektov verejnej
správy na príslušný rozpočtový rok, bez dodatočných požiadaviek na štátny rozpočet.
A.4. Alternatívne riešenia
bezpredmetné
A.5. Stanovisko gestorov
Návrh zákona bol zaslaný na vyjadrenie Ministerstvu financií SR