NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
VII. volebné obdobie
Návrh
ZÁKON
z ... 2018,
ktorým sa ustanovujú množstvá omamných látok a psychotropných látok a rastlín a húb obsahujúcich omamné látky alebo psychotropné látky a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet úpravy
Tento zákon vymedzuje omamné látky a psychotropné látky a rastliny a huby obsahujúce omamné látky alebo psychotropné látky a ustanovuje množstvá omamných látok a psychotropných látok a rastlín a húb obsahujúcich omamné látky alebo psychotropné látky na vykonanie ustanovení Trestného zákona a všeobecného predpisu o priestupkoch.[1])
§ 2
Vymedzenie pojmov
(1) Omamnými látkami a psychotropnými látkami sa rozumejú omamné látky, psychotropné látky a prípravky podľa osobitného predpisu[2]) okrem prípravkov obsahujúcich rizikové látky.[3])
(2) Rastlinami a hubami obsahujúcimi omamné látky alebo psychotropné látky sa rozumejú rastliny a huby uvedené v prílohe č. 1.
Ustanovenie množstiev omamných látok a psychotropných látok
§ 3
(1) Nepatrné množstvo omamnej látky alebo psychotropnej látky uvedených v prílohe č. 2 zodpovedá maximálnemu množstvu materiálu s obsahom účinnej látky uvedenému v treťom stĺpci uvedenom v prílohe č. 2. Ak množstvo materiálu presahuje hodnotu uvedenú v treťom stĺpci, pre výsledné určenie, či ide o nepatrné množstvo omamnej látky alebo psychotropnej látky, je rozhodujúce množstvo účinnej látky vo forme voľnej bázy obsiahnuté v celkovom množstve materiálu, ktoré pri nepatrnom množstve omamnej látky alebo psychotropnej látky nesmie presiahnuť hodnotu uvedenú v štvrtom stĺpci uvedenom v prílohe č. 2.
(2) Pri omamných látkach a psychotropných látkach, ktoré nie uvedené v prílohe č. 2, nepatrné množstvo zodpovedá najviac jednému gramu materiálu s obsahom účinnej látky.
(3) Držba viac ako dvoch rôznych omamných látok alebo psychotropných látok nepresahujúcich hodnotu nepatrného množstva podľa odseku 1 alebo odseku 2 sa považuje za držbu malého množstva omamných látok alebo psychotropných látok.
§ 4
Ak množstvo omamnej látky alebo psychotropnej látky presahuje hodnotu nepatrného množstva podľa § 3, za množstvo
a) malé sa považuje množstvo materiálu nepresahujúce desaťnásobok nepatrného množstva,
b) väčšie sa považuje množstvo materiálu nepresahujúce päťstonásobok nepatrného množstva,
c) značné sa považuje množstvo materiálu nepresahujúce tritisícnásobok nepatrného množstva,
d) veľké sa považuje množstvo materiálu nepresahujúce desaťtisícnásobok nepatrného množstva,
e) mimoriadne veľké sa považuje množstvo materiálu presahujúce desaťtisícnásobok nepatrného množstva.
§ 5
Ustanovenie množstva rastlín a húb obsahujúcich omamné látky alebo psychotropné látky
(1) Hodnoty ustanovujúce nepatrné množstvo rastlín a húb obsahujúcich omamné látky alebo psychotropné látky sú uvedené v prílohe č. 1.
(2) Ak množstvo rastlín alebo húb obsahujúcich omamné látky alebo psychotropné látky presahuje hodnotu nepatrného množstva podľa odseku 1, za množstvo
a) malé sa považuje množstvo rastlín alebo húb nepresahujúce päťnásobok nepatrného množstva,
b) väčšie sa považuje množstvo rastlín alebo húb nepresahujúce päťdesiatnásobok nepatrného množstva,
c) značné sa považuje množstvo rastlín alebo húb nepresahujúce dvestonásobok nepatrného množstva,
d) veľké sa považuje množstvo rastlín alebo húb nepresahujúce tisícnásobok nepatrného množstva,
e) mimoriadne veľké sa považuje množstvo rastlín alebo húb presahujúce tisícnásobok nepatrného množstva.
Čl. II
Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 497/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 257/2009 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 492/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 33/2011 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 246/2012 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 428/2012 Z. z., uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 189/2013 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 260/2014 Z. z., zákona č. 73/2015 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z., zákona č. 87/2015 Z. z., zákona č. 174/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 398/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 316/2016 Z. z., zákona č. 264/2017 Z. z. a zákona č. 274/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 5a sa slová „nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držania a obchodovanie s nimi 171 a 172)“ nahrádzajú slovami „neoprávneného pestovania, výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou 172), neoprávneného prechovávania a výroby drogového prekurzora a predmetu určeného na výrobu omamnej látky a psychotropnej látky alebo drogového prekurzora 173)“.
2. V § 40 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2) Od potrestania páchateľa trestného činu podľa § 171 ods. 1 alebo 2 alebo § 172 ods. 1 možno upustiť, ak mu súd súčasne uloží ochranné liečenie za podmienok podľa § 73.“
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
3. V § 40 ods. 3 sa za slová „odseku 1“ vkladajú slová „alebo odseku 2“.
4. V § 47 ods. 2 sa slová „nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 172 ods. 2, 3 alebo 4“ nahrádzajú slovami „neoprávneného pestovania, výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou podľa § 172 ods. 6, 7 alebo 8, neoprávneného prechovávania a výroby drogového prekurzora a predmetu určeného na výrobu omamnej látky a psychotropnej látky alebo drogového prekurzora podľa § 173 ods. 5“.
5. V § 58 ods. 2 sa slová „nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 173 ods. 3“ nahrádzajú slovami „neoprávneného pestovania, výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou podľa § 172 ods. 6, trestného činu neoprávneného prechovávania a výroby drogového prekurzora a predmetu určeného na výrobu omamnej látky a psychotropnej látky alebo drogového prekurzora podľa § 173 ods. 4“.
6. V § 58 ods. 3 sa slová „nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 172 ods. 3 alebo 4 alebo § 173
ods. 4“ nahrádzajú slovami „neoprávneného prechovávania omamnej látky a psychotropnej látky podľa § 171 ods. 6, trestného činu neoprávneného pestovania, výroby a obchodovania s omamnou látkou a psychotropnou látkou podľa § 172 ods.7 alebo 8, trestného činu neoprávneného prechovávania a výroby drogového prekurzora a predmetu určeného na výrobu omamnej látky a psychotropnej látky alebo drogového prekurzora podľa § 173 ods. 5“.
7. V § 73 ods. 2 písm. d) sa na konci vkladá čiarka a pripájajú sa tieto slová: „ak páchateľ s uložením ochranného liečenia súhlasí“.
8. § 135 vrátane nadpisu znie:
㤠135
Obchodovanie s omamnou látkou, psychotropnou látkou, drogovým prekurzorom a predmetom určeným na ich výrobu
(1) Obchodovaním s omamnou látkou, psychotropnou látkou, drogovým prekurzorom a predmetom určeným na ich výrobu sa na účely tohto zákona rozumie dovoz, vývoz, prevoz, preprava, prechovávanie pre iného, ponuka, predaj, kúpa, výmena alebo iné zadováženie omamnej látky, psychotropnej látky, rastlín alebo húb obsahujúcich omamné látky alebo psychotropné látky, drogového prekurzora alebo predmetu určeného na výrobu omamnej látky, psychotropnej látky alebo drogového prekurzora, sprostredkovanie alebo financovanie týchto činností.
(2) Obchodovaním s omamnou látkou alebo psychotropnou látkou nie je dovoz, vývoz, prevoz, preprava, kúpa alebo iné zadováženie omamnej látky, psychotropnej látky alebo rastlín alebo húb obsahujúcich omamné látky alebo psychotropné látky najviac v malom množstve, ak omamná látka, psychotropná látka alebo rastliny alebo huby obsahujúce omamné látky alebo psychotropné látky nie sú určené na ďalšiu distribúciu.“.
9. Za § 135 sa vkladá § 135a, ktorý znie:
㤠135a
Na účely trestných činov podľa § 171 a 172 vymedzenie omamných látok a psychotropných látok a rastlín a húb obsahujúcich omamné látky alebo psychotropné látky a množstvá omamných látok a psychotropných látok a rastlín a húb obsahujúcich omamné látky alebo psychotropné látky ustanovuje osobitný predpis.“.
10. Nadpis nad § 171 sa vypúšťa.
11. § 171 až 173 vrátane nadpisov znejú:
㤠171
Neoprávnené prechovávanie omamnej látky a psychotropnej látky
(1) Kto neoprávnene po akúkoľvek dobu prechováva omamnú látku alebo psychotropnú látku v nepatrnom množstve, hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.
(2) Kto neoprávnene po akúkoľvek dobu prechováva omamnú látku alebo psychotropnú látku v malom množstve, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
(3) Odňatím slobody na tri roky šesť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 2 vo väčšom množstve.
(4) Odňatím slobody na šesť rokov desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 2 v značnom množstve.
(5) Odňatím slobody na desať rokov pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 2 vo veľkom množstve.
(6) Odňatím slobody na pätnásť rokov dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 2 v mimoriadne veľkom množstve.
§ 172
Neoprávnené pestovanie, výroba a obchodovanie s omamnou látkou a psychotropnou látkou
(1) Kto neoprávnene pestuje rastliny alebo huby obsahujúce omamné látky alebo psychotropné látky v nepatrnom množstve, potrestá sa odňatím slobody až na päť rokov.
(2) Kto neoprávnene vyrobí omamnú látku alebo psychotropnú látku alebo s nimi obchoduje najviac v malom množstve, potrestá sa odňatím slobody na štyri roky šesť rokov.
(3) Odňatím slobody na tri roky šesť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a už bol za taký čin odsúdený, alebo
b) v malom množstve.
(4) Odňatím slobody na šesť rokov desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 2 a už bol za taký čin odsúdený.
(5) Odňatím slobody na šesť rokov desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) voči chránenej osobe,
b) pre osobu, ktorá sa lieči z drogovej závislosti, alebo
c) vo väčšom množstve.
(6) Odňatím slobody na desať rokov pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) závažnejším spôsobom konania,
b) voči dieťaťu vo väčšom množstve alebo
c) v značnom množstve.
(7) Odňatím slobody na pätnásť rokov dvadsať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
b) voči dieťaťu mladšiemu ako pätnásť rokov alebo prostredníctvom takéhoto dieťaťa alebo
c) vo veľkom množstve.
(8) Odňatím slobody na dvadsať rokov dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb,
b) ako člen nebezpečného zoskupenia alebo
c) v mimoriadne veľkom množstve.
§ 173
Neoprávnené prechovávanie a výroba drogového prekurzora a predmetu určeného na výrobu omamnej látky a psychotropnej látky alebo drogového prekurzora
(1) Kto neoprávnene prechováva drogový prekurzor alebo predmet určený na nedovolenú výrobu omamnej látky, psychotropnej látky alebo drogového prekurzora, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
(2) Kto neoprávnene vyrobí drogový prekurzor alebo predmet určený na nedovolenú výrobu omamnej látky, psychotropnej látky alebo drogového prekurzora, alebo s nimi obchoduje, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až šesť rokov.
(3) Odňatím slobody na tri roky osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) a už bol za taký čin odsúdený,
b) závažnejším spôsobom konania,
c) pre osobu, ktorá sa lieči z drogovej závislosti,
d) voči chránenej osobe alebo
e) vo väčšom rozsahu.
(4) Odňatím slobody na osem rokov dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,
b) voči dieťaťu mladšiemu ako pätnásť rokov alebo prostredníctvom takéhoto dieťaťa alebo
c) v značnom rozsahu.
(5) Odňatím slobody na dvanásť rokov pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2
a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví viacerým osobám alebo smrť viacerých osôb,
b) ako člen nebezpečného zoskupenia alebo
c) vo veľkom rozsahu.“.
12. V § 348 ods. 1 sa za písmeno f) vkladá nové písmeno g), ktoré znie:
„g) bez vážneho dôvodu nenastúpi liečbu nariadenú v civilnom procese alebo sa dopustí závažného konania, aby zmaril účel takejto liečby,“.
Doterajšie písmená g) až l) sa označujú ako písmená h) až m).
Čl. III
Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 498/2008 Z. z., zákona č. 5/2009 Z. z., zákona č. 59/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 97/2009 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 290/2009 Z. z., zákona č. 291/2009 Z. z., zákona č. 305/2009 Z. z., zákona č. 576/2009 Z. z., zákona č. 93/2010 Z. z., zákona č. 224/2010 Z. z., zákona č. 346/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 220/2011 Z. z., zákona č. 262/2011 Z. z., zákona č. 331/2011 Z. z., zákona č. 236/2012 Z. z., zákona č. 334/2012 Z. z., zákona č. 345/2012 Z. z., zákona č. 204/2013 Z. z., zákona č. 305/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 195/2014 Z. z., zákona č. 307/2014 Z. z., zákona č. 353/2014 Z. z., zákona č. 78/2015 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č.139/2015 Z. z., zákona č. 174/2015 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 398/2015 Z. z., zákona č. 401/2015 Z. z., zákona č. 440/2015 Z. z., zákona č. 444/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 316/2016 Z. z., zákona č. 152/2017 Z. z., zákona č. 236/2017 Z. z. a zákona č. 247/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 110 ods. 1 sa vypúšťa slovo „jedy,“.
2. V § 111 ods. 1 sa za slovo „vývoze“ vkladá čiarka, slová „alebo prevoze“ sa nahrádzajú slovami „prevoze alebo preprave“ a vypúšťa sa slovo „jedy“.
Čl. IV
Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 524/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 266/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 237/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 248/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 250/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 265/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 285/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 319/1998 Z. z., zákona č. 298/1999 Z. z., zákona č. 313/1999 Z. z., zákona č. 195/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 122/2001 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 253/2001 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 507/2001 Z. z., zákona č. 139/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 510/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 364/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 570/2005 Z. z., zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 211/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 250/2007 Z. z., zákona č. 547/2007 Z. z., zákona č. 666/2007
Z. z., zákona č. 86/2008 Z. z., zákona č. 245/2008 Z. z., zákona č. 298/2008 Z. z., zákona č. 445/2008 Z. z., zákona č. 479/2008 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z., zákona č. 8/2009 Z. z., zákona č. 70/2009 Z. z., zákona č. 72/2009 Z. z., zákona č. 191/2009 Z. z., zákona č. 206/2009 Z. z., zákona č. 387/2009 Z. z., zákona č. 465/2009 Z. z., zákona č. 513/2009 Z. z., zákona č. 60/2010 Z. z., zákona č. 433/2010 Z. z., zákona č. 547/2010 Z. z., zákona č. 313/2011 Z. z., zákona č. 362/2011 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 96/2012 Z. z., zákona č. 31/2013 Z. z., zákona č. 80/2013 Z. z., zákona č. 94/2013 Z. z., zákona č. 299/2013 Z. z., zákona č. 388/2013 Z. z., zákona č. 417/2013 Z. z., zákona č. 474/2013 Z. z., zákona č. 1/2014 Z. z., zákona č. 204/2014 Z. z., zákona č. 374/2014 Z. z., zákona č. 397/2015 Z. z., zákona č. 430/2015 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z., zákona č. 311/2016 Z. z. a zákona č. 315/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. § 11 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4) Od uloženia sankcie sa v rozhodnutí o priestupku upustí vždy, ak ide o priestupok podľa § 30 ods. 1 písm. i) a spáchal ho mladistvý; na takého páchateľa sa hľadí, ako keby nebol postihnutý za priestupok.“.
2. V § 30 sa odsek 1 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i) neoprávnene prechováva omamnú látku alebo psychotropnú látku v nepatrnom množstve podľa osobitného predpisu.3da)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3da znie:
3da) Zákon č. .../2018, ktorým sa ustanovujú množstvá omamných látok a psychotropných látok a rastlín a húb obsahujúcich omamné látky alebo psychotropné látky, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.“.
Doterajší odkaz 3da sa označuje ako odkaz 3db a doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 3da sa označuje ako poznámka pod čiarou k odkazu 3db.
3. V § 30 odsek 2 znie:
„(2) Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) d) a f) možno uložiť pokutu do 99 eur, za priestupok podľa odseku 1 písm. e), g) a i) pokutu do 165 eur a za priestupok podľa odseku 1 písm. h) do 331 eur; zákaz činnosti do šiestich mesiacov možno uložiť za priestupok podľa odseku 1 písm. f), do jedného roku za priestupok podľa odseku 1 písm. g) a do dvoch rokov za priestupok podľa odseku 1 písm. h).“.
4. V § 52 ods. 1 sa slovo „obvodné“ nahrádza slovom „okresné“.
5. § 52 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3) Priestupky podľa § 30 ods. 1 písm. i) prejednávajú okresné úrady v sídle kraja.“.
6. V § 58 ods. 4 písm. a) sa slovo „h)“ nahrádza slovom „i)“.
7. V § 86 písm. a) sa za slová „§ 30“ vkladajú slová „ods. 1 písm. a) až h)“.
8. Za § 90 sa vkladá § 91, ktorý znie:
㤠91
Ak dôjde k upusteniu od uloženia sankcie podľa § 11 ods. 4, správny orgán podá podnet orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately na postup podľa osobitného predpisu.20) Správny orgán informuje účastníkov konania o tomto postupe.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:
20) Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. V
Zákon č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a o sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 215/2008 Z. z., zákona č. 466/2008 Z. z., zákona č. 317/2009 Z. z., zákona č. 180/2011 Z. z., zákona č. 185/2014 Z. z., zákona č. 219/2014 Z. z., zákona č. 310/2014 Z. z., zákona č. 131/2015 Z. z., zákona č. 175/2015 Z. z., zákona č. 378/2015 Z. z., zákona č. 91/2016 Z. z., zákona č. 125/2016 Z. z. a zákona č. 351/2017 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1. V § 17 sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 až 8, ktoré znejú:
„(6) Ak sa upustilo od uloženia sankcie v konaní o priestupku za neoprávnené prechovávanie omamnej látky alebo psychotropnej látky v nepatrnom množstve, ktorý spáchal mladistvý,15a) orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
a) motivuje mladistvého k absolvovaniu diagnostiky závislosti od alkoholu a drog u poskytovateľa špecializovanej ambulantnej starostlivosti poskytovanej lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore detská psychiatria a
b) poskytne mladistvému sociálne poradenstvo, ktorého účelom je predchádzanie zneužívania alkoholu a drog.
(7) Ak je možné dosiahnuť účel sociálneho poradenstva podľa odseku 6 písm. b) účasťou mladistvého
a) na výchovnom skupinovom programe podľa odseku 4 zameranom na predchádzanie zneužívania alkoholu a drog, zapojí orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately mladistvého do takéhoto programu,
b) na programe alebo na inom odbornom poradenstve zameranom na predchádzanie zneužívania alkoholu a drog, ktoré vykonáva alebo organizuje iný subjekt podľa odseku 5, sprostredkuje orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately mladistvému takýto program alebo odborné poradenstvo.
(8) Ak sa postupom podľa odseku 6 nedosiahne absolvovanie diagnostiky mladistvým, orgán sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately podá návrh na súd na nariadenie neodkladného opatrenia, ktorým sa mladistvému uloží povinnosť absolvovať diagnostiku závislosti od alkoholu a drog u poskytovateľa špecializovanej ambulantnej starostlivosti poskytovanej lekárom so špecializáciou v špecializačnom odbore detská psychiatria. Ak mladistvý odmieta sociálne poradenstvo, je súčasťou návrhu podľa prvej vety aj návrh na uloženie povinnosti mladistvému zúčastniť sa sociálneho poradenstva zameraného na predchádzanie zneužívania alkoholu a drog a návrh počtu hodín sociálneho poradenstva.“.
Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 9.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:
15a) § 11 ods. 4 a § 91 zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“.
2. V § 73 ods. 4 písm. a) a v odseku 5 sa za slová „§ 17 ods. 4“ vkladajú slová „a ods. 6 písm. b)“.
Čl. VI
Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 378/2015 Z. z. a zákona č. 125/2016 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 134 ods. 2 písm. a) sa za slovo „užiť“ vkladajú slová „alebo prechovávať“.
Čl. VII
Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 316/2016 Z. z. sa mení takto:
V § 3 ods. 1 sa slová „nedovolená výroba omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi podľa § 172 a 173“ nahrádzajú slovami „neoprávnené prechovávanie omamnej látky a psychotropnej látky podľa § 171, neoprávnené pestovanie, výroba a obchodovanie s omamnou látkou a psychotropnou látkou podľa § 172, neoprávnené prechovávanie a výroba drogového prekurzora a predmetu určeného na výrobu omamnej látky a psychotropnej látky alebo drogového prekurzora podľa § 173,“.
Čl. VIII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2018.
Príloha č. 1
k zákonu č. .../2018 Z. z.
Hodnoty ustanovujúce nepatrné množstvo rastlín a húb obsahujúcich omamné látky alebo psychotropné látky
Rastlina alebo huba obsahujúca omamnú látku alebo psychotropnú látku
Účinná látka
Nepatrné množstvo
Rastliny rodu Cannabis okrem odrôd konopy siatej uvedených v osobitnom predpise[4])
tetrahydrokanabinoly, všetky izoméry delta hor. index 6a(10a), delta hor. index 6a(7), delta hor. index 7, delta hor. index 8, delta hor. index 10, delta hor. index 9(11) a ich stereochemické varianty (THC)
najviac 2 rastliny
Kokaínovník pravý
(Erythroxylum coca)
metylester benzoylekgonínu
najviac 1 rastlina
Huby s obsahom psilocybínu a psilocínu - plodnice
3-[2-(dimetylamino)etyl]-1H-indol-4-yl(dihydrogénfosfát) a 3-[2-(dimetylamino)etyl]-1H-indol-4-ol
najviac 40 plodníc
Príloha č. 2
k zákonu č. .../2018 Z. z.
Hodnoty ustanovujúce nepatrné množstvo omamných látok a psychotropných látok
Druh omamnej látky alebo psychotropnej látky
Účinná látka
Nepatrné množstvo
Množstvo účinnej látky vo forme voľnej bázy
Rastliny rodu Cannabis (konopa) – sušina, marihuana
tetrahydrokanabinoly, všetky izoméry delta hor. index 6a(10a), delta hor. index 6a(7), delta hor. index 7, delta hor. index 8, delta hor. index 10, delta hor. index 9(11) a ich stereochemické varianty (THC)
1 g
100 mg
Živica z rastlín rodu Cannabis (konopa), hašiš
tetrahydrokanabinoly, všetky izoméry delta hor. index 6a(10a), delta hor. index 6a(7), delta hor. index 7, delta hor. index 8, delta hor. index 10, delta hor. index 9(11) a ich stereochemické varianty (THC)
1 g
100 mg
Metamfetamín, pervitín
N-metyl-(1-fenylpropán-2-yl)amín
0,2 g
140 mg
Heroín
(N-metyl-4, 5-epoxy-7, 8-didehydromorfinán-3, 6-diyl)diacetát
0,5 g
70 mg
Kokaín
metylester benzoylekgonínu
0,3 g
100 mg
Amfetamín
(<)-(1-fenylpropán-2-yl)amín
0,2 g
140 mg
Fentanyl
N-fenyl-N-(1-fenetyl-4-piperidyl)propánamid
0,5 g
3 mg
meta- Chlórfenylpiperazín, mCPP
1- (3-chlórfenyl) piperazín
0,8 g alebo 3 tablety
150 mg
3, 4-Metyléndioxymetamfetamín MDMA
N-metyl-1-(3, 4-metyléndioxyfenyl)propán-2-amín
0,8 g alebo 3 tablety
300 mg
Tenamfetamín, MDA
1-(3, 4-metyléndioxyfenyl)propán-2-amín
0,8 g alebo 3 tablety
300 mg
N-Etyl MDA, MDEA
N-etyl-1-(3, 4-metyléndioxyfenyl)propán-2-amín
0,8 g alebo 3 tablety
300 mg
Huby s obsahom psilocybínu a psilocínu - sušina
3-[2-(dimetylamino)etyl]-1H-indol-4-yl(dihydrogénfosfát) a 3-[2-(dimetylamino)etyl]-1H-indol-4-ol
10 g
100 mg
(+)-Lysergid, LSD, LSD-25
(+)-N, N-dietyllysergamid
3 papieriky alebo 3 tobolky napustené účinnou látkou (trip)
0,5 mg
8
[1]) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
[2]) § 3 zákona č. 139/1998 Z. z. o omamných látkach, psychotropných látkach a prípravkoch v znení neskorších predpisov.
[3]) § 2 ods. 3 písm. b) zákona č. 139/1998 Z. z. v znení zákona č. 40/2013 Z. z.
[4]) Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 639/2014 z 11. marca 2014, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013, ktorým sa ustanovujú pravidlá priamych platieb pre poľnohospodárov na základe režimov podpory v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky, a ktorým sa mení príloha X k uvedenému nariadeniu (Ú. v. EÚ L 181, 20.6.2014) v platnom znení.