VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Na rokovanie Číslo: ÚV-6473/2018
Národnej rady Slovenskej republiky
869
VLÁDNY NÁVRH
Zákon
o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)
___________________________________________________________________________
Návrh uznesenia:
Národná rada Slovenskej republiky
schvaľuje vládny návrh zákona
o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii)
Predkladá:
Robert Fico
predseda vlády
Slovenskej republiky
Bratislava február 2018