TABUĽKA ZHODY  
právneho predpisu  
s právom Európskej únie  
Smernica Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2017/541 z 15. marca 2017  
o boji proti terorizmu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady  
2002/475/SVV a mení rozhodnutie Rady 2005/671/SVV  
1. Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a o  
zmene a doplnení niektorých zákonov  
2. Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon  
3. Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok  
4. Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
5. Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník  
6. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Zb. o Slovenskej informačnej službe  
7. Zákon č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách  
8. Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o  
slobode informácií)  
9. Zákon č. 153/2011 Z. z. o prokuratúre  
10. Zákon č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
11. Zákon č. 274/2017 o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
12. Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a  
o zmene a doplnení niektorých zákonov  
13. Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy  
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok  
Č, O, V, P  
Text  
Spôsob  
ranspozí  
cie  
Číslo  
Článok  
(Č, §, O, V, P)  
Text  
Zhoda  
Poznámky  
Č:1 PREDMET ÚPRAVY A VYMEDZENIE POJMOV  
Predmet úpravy  
n.a.  
n.a.  
Na účely uvedenia  
transpozície je po-  
trebné vo vzťahu k čl.  
1 smernice vnímať  
komplexne vnútroš-  
tátnu úpravu v danej  
oblasti. To znamená,  
že z hľadiska vyme-  
dzenia pravidiel týka-  
júcich sa trestných či-  
nov a sankcií treba  
brať do úvahy ustano-  
venia trestného zá-  
kona, ako aj Trestného  
poriadku z hľadiska  
procesnej stránky  
V tejto smernici sa stanovujú minimálne pravidlá týkajúce sa vy-  
medzenia trestných činov a sankcií v oblasti trestných činov te-  
rorizmu, trestných činov súvisiacich s teroristickou skupinou a  
trestných činov súvisiacich s teroristickými činnosťami, ako aj  
opatrenia na ochranu a podporu obetí terorizmu a pomoc týmto  
obetiam.  
a súčasne na účely  
opatrení viažucich sa  
1
k obetiam treba pri-  
hliadať na osobitný  
zákon o obetiach.  
Okrem uvedeného, čl.  
1 smernice predsta-  
vuje len zhrnutie pred-  
metu úpravy, ktorá je  
špecifikovaná v nasle-  
dovných článkoch  
smernice, preto nie je  
potrebné transponovať  
samotný čl. 1 smer-  
nice.  
Č:2 Vymedzenie pojmov  
O:1  
N
Zákon č.  
300/2005 Z.  
z.  
§ 130  
O:1  
Vecou sa na účely tohto zákona rozumejú  
a) hnuteľná vec alebo nehnuteľná vec, byt alebo nebytový pries-  
tor, zviera, ak z jednotlivých ustanovení tohto zákona nevyplýva  
niečo iné,  
b) ovládateľná prírodná sila alebo energia,  
c) cenný papier bez ohľadu na jeho podobu.  
d) peňažné prostriedky na účte,  
e) príjem z trestnej činnosti, ako aj zisky, úroky a iné úžitky z  
týchto príjmov,  
f) listina, ktorá je podkladom uplatnenia si právneho nároku,  
alebo  
V slovenskom práv-  
nom poriadku  
Ú
Na účely tejto smernice sa uplatňuje toto vymedzenie pojmov:  
síce absentuje legálna  
definícia majetku ako  
podstatného súkrom-  
noprávneho inštitútu,  
avšak zo slovenskej,  
ako aj európskej ju-  
dikatúry jednoznačne  
vyplýva, že pojem  
majetok  
zahrňuje hmotný, ne-  
hmotný majetok, ako  
aj práva spojené s  
týmto majetkom, kto-  
rými sú  
1. „majetok“ je majetok každého druhu, či už hmotný alebo ne-  
hmotný, hnuteľný alebo nehnuteľný, získaný akýmkoľvek  
spôsobom, a právne dokumenty alebo listiny v akejkoľvek forme  
vrátane elektronickej alebo digitálnej, ktoré dokazujú  
vlastnícke právo k takémuto majetku alebo podiel na ňom, okrem  
iného vrátane bankových úverov, cestovných šekov,  
bankových šekov, peňažných poukážok, akcií, cenných papie-  
rov, obligácií, zmeniek a akreditívov;  
g) majetkové právo alebo iná peniazmi oceniteľná hodnota.  
§ 130  
O:2  
Za vec sa považuje aj nehmotná informácia, dáta výpočtovej tech-  
niky alebo obrazový záznam na technickom nosiči.  
napr. vecné bremená,  
nájomné práva, pohľa-  
dávky a pod.  
Č:2 2. „právnická osoba“ je každý subjekt, ktorý má právnu subjek-  
O:2 tivitu podľa uplatniteľného práva, s výnimkou štátov alebo  
orgánov verejnej moci pri výkone štátnej moci a verejných me-  
dzinárodných organizácií;  
N
Zákon č.  
40/1964 Zb.  
§ 18  
O:1  
Spôsobilosť mať práva a povinnosti majú aj právnické osoby.  
Ú
§ 18  
Právnickými osobami sú:  
O:2  
a) združenia fyzických alebo právnických osôb,  
P: a) d) b) účelové združenia majetku,  
c) jednotky územnej samosprávy,  
d) iné subjekty, o ktorých to ustanovuje zákon.  
Zákon č.  
91/2016 Z.  
z.  
§ 5  
O:1  
P: a)- f)  
Podľa tohto zákona nie sú trestne zodpovedné  
a) Slovenská republika a jej orgány,  
b) iné štáty a ich orgány,  
c) medzinárodné organizácie zriadené na základe medzinárod-  
ného práva verejného a ich orgány,  
d) obce a vyššie územné celky,  
2
e) právnické osoby, ktoré sú v čase spáchania trestného činu zria-  
dené zákonom,  
f) iné právnické osoby, ktorých majetkové pomery ako dlžníka  
nemožno usporiadať podľa osobitného predpisu upravujúceho  
konkurzné konanie.1)  
§5  
O:2  
Majetková účasť právnických osôb uvedených v odseku 1 na  
právnickej osobe nevylučuje trestnú zodpovednosť takejto práv-  
nickej osoby podľa tohto zákona.  
Č:2 3. „teroristická skupina“ je štruktúrovaná skupina viac ako dvoch  
O:3 osôb, ktorá existuje počas určitého obdobia a koná  
koordinovane s cieľom páchať trestné činy terorizmu; „štruktú-  
rovaná skupina“ je skupina, ktorá nebola vytvorená  
N
Návrh zá-  
kona, kto-  
rým sa mení  
a dopĺňa zá-  
kon č.  
300/2005 Z.  
z. Trestný  
zákon v  
§ 129  
O:5  
Teroristickou skupinou sa na účely tohto zákona rozumie skupina  
najmenej troch osôb, ktorá existuje počas určitého časového ob-  
dobia na účely spáchania niektorého z trestných činov terorizmu,  
ktorej činnosť sa vyznačuje koordinovanosťou; nemusí mať for-  
málne vymedzené úlohy svojich členov, stálu členskú základňu,  
ani rozvinutú štruktúru.  
Ú
náhodne na okamžité spáchanie trestného činu a ktorá nemusí  
mať formálne vymedzené úlohy svojich členov, stálu  
členskú základňu ani rozvinutú štruktúru.  
znení ne-  
skorších  
predpisov a  
o zmene a  
doplnení  
niektorých  
zákonov  
Č:3  
TRESTNÉ ČINY TERORIZMU  
A
TRESTNÉ ČINY  
N
Návrh zá-  
kona, kto-  
rým sa mení  
a dopĺňa zá-  
kon č.  
300/2005 Z.  
z. Trestný  
zákon v  
znení ne-  
skorších  
predpisov a  
o zmene a  
doplnení  
§ 140b  
Trestné činy terorizmu sú trestný čin založenia, zosnovania a pod- Ú  
porovania teroristickej skupiny podľa § 297, trestný čin teroru  
podľa § 313 a 314, trestný čin teroristického útoku podľa § 419,  
trestný čin niektorých foriem účasti na terorizme podľa § 419b,  
trestný čin financovania terorizmu podľa § 419c, trestný čin ces-  
tovania na účel terorizmu podľa § 419d a zločin spáchaný z oso-  
bitného motívu podľa § 140 písm. d).  
O:1 SÚVISIACE S TERORISTICKOU SKUPINOU  
P:a)  
Trestné činy terorizmu  
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho,  
aby nasledujúce úmyselné činy, ktoré sú vymedzené  
ako trestné činy podľa vnútroštátneho práva a ktoré vzhľadom na  
svoju povahu alebo kontext môžu vážne poškodiť  
krajinu alebo medzinárodnú organizáciu, boli vymedzené ako  
trestné činy terorizmu, ak boli spáchané s jedným z cieľov  
vymenovaných v odseku 2:  
§ 419  
O: 1  
P: a)  
Kto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie alebo obranyschopnosť  
štátu, narušiť alebo zničiť základnú politickú, hospodársku alebo  
spoločenskú štruktúru štátu alebo medzinárodnej organizácie, zá-  
važným spôsobom zastrašiť obyvateľstvo alebo donútiť vládu  
alebo iný orgán verejnej moci alebo medzinárodnej organizácie,  
aby niečo konala, opomenula alebo strpela  
a) útoky na život osoby, ktoré môžu spôsobiť smrť  
niektorých  
zákonov  
a) hrozí spáchaním útoku alebo spácha útok ohrozujúci život,  
zdravie človeka alebo jeho osobnú slobodu,  
....potrestá sa odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť  
rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie  
Č:3  
O:1  
P:b)  
b) útoky na fyzickú integritu osoby;  
N
Návrh zá-  
kona, kto-  
rým sa mení  
§ 419  
O: 1  
P: a)  
Kto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie alebo obranyschopnosť  
štátu, narušiť alebo zničiť základnú politickú, hospodársku alebo  
Ú
3
a dopĺňa zá-  
kon č.  
300/2005 Z.  
z. Trestný  
zákon v  
znení ne-  
skorších  
predpisov a  
o zmene a  
doplnení  
spoločenskú štruktúru štátu alebo medzinárodnej organizácie, zá-  
važným spôsobom zastrašiť obyvateľstvo alebo donútiť vládu  
alebo iný orgán verejnej moci alebo medzinárodnej organizácie,  
aby niečo konala, opomenula alebo strpela  
a) hrozí spáchaním útoku alebo spácha útok ohrozujúci život,  
zdravie človeka alebo jeho osobnú slobodu,  
...potrestá sa odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť  
rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie  
niektorých  
zákonov  
Č:3  
O:1  
P:c)  
c) únos alebo branie rukojemníka;  
N
Návrh zá-  
kona, kto-  
rým sa mení  
a dopĺňa zá-  
kon č.  
300/2005 Z.  
z. Trestný  
zákon v  
§ 419  
O: 1  
P: a)  
Kto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie alebo obranyschopnosť  
štátu, narušiť alebo zničiť základnú politickú, hospodársku alebo  
spoločenskú štruktúru štátu alebo medzinárodnej organizácie, zá-  
važným spôsobom zastrašiť obyvateľstvo alebo donútiť vládu  
alebo iný orgán verejnej moci alebo medzinárodnej organizácie,  
aby niečo konala, opomenula alebo strpela  
Ú
a) hrozí spáchaním útoku alebo spácha útok ohrozujúci život,  
zdravie človeka alebo jeho osobnú slobodu,  
znení ne-  
skorších  
...potrestá sa odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť  
rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie  
predpisov a  
o zmene a  
doplnení  
niektorých  
zákonov  
Č:3  
d) spôsobenie rozsiahleho poškodenia štátneho alebo verejného  
N
Návrh zá-  
kona, kto-  
rým sa mení  
a dopĺňa zá-  
kon č.  
300/2005 Z.  
z. Trestný  
zákon v  
znení ne-  
skorších  
predpisov a  
o zmene a  
doplnení  
§ 419  
O: 1  
P: b)  
Kto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie alebo obranyschopnosť  
štátu, narušiť alebo zničiť základnú politickú, hospodársku alebo  
spoločenskú štruktúru štátu alebo medzinárodnej organizácie, zá-  
važným spôsobom zastrašiť obyvateľstvo alebo donútiť vládu  
alebo iný orgán verejnej moci alebo medzinárodnej organizácie,  
aby niečo konala, opomenula alebo strpela  
b) zničí, znefunkční alebo poškodí verejné zariadenie, dopravný  
systém, telekomunikačný systém, informačný systém, vrátane zá-  
važného bránenia vo fungovaní informačného systému alebo pre-  
rušenia fungovania informačného systému, pevnú plošinu na  
podmorskej plytčine, energetické zariadenie, vodárenské zariade-  
nie, zdravotnícke zariadenie alebo iné dôležité zariadenie, verejné  
priestranstvo alebo majetok, alebo takýmto konaním hrozí  
...potrestá sa odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť  
rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie  
Ú
V právnom poriadku  
SR v trestnoprávnej  
oblasti sa nepoužíva  
pojem majetok s urče-  
ním jeho druhu (t.j.  
teda ide o majetok,  
ako taký, bez diferen-  
ciácie jeho  
druhu/typu-takže po-  
kiaľ sa v skutkovej  
podstate objaví pojem  
majetok, je potrebné  
chápať pod týmto po-  
jmom ako verejný tak  
aj súkromný majetok.  
O:1 zariadenia, dopravného systému, zariadenia infraštruktúry  
P:d) vrátane informačného systému, pevnej plošiny umiestnenej na  
podmorskej plytčine, verejného miesta alebo  
súkromného majetku, ktoré môže ohroziť ľudský život alebo mať  
za následok vážnu hospodársku stratu;  
niektorých  
zákonov  
V návrhu zákona, kto-  
rým je transponovaná  
smernica sa v rámci  
navrhovaného znenia  
4
nenavrhuje doplniť  
zákonný znak, ktorým  
by bolo, že konanie  
,, môže ohroziť ľud-  
ský život alebo mať za  
následok vážnu hos-  
podársku stratu“, na-  
koľko by uvedené  
mohlo v praxi spôso-  
bovať problémy pri  
dokazovaní. V zmysle  
uvedeného tak stačí ak  
je spáchané takéto ko-  
nanie a to už samo  
o sebe postačuje pre  
postihnutie páchateľa.  
Ide sa tak nad rámec  
smernice.  
Č:3  
e) ovládnutie lietadiel, lodí alebo iných prostriedkov verejnej  
N
Návrh zá-  
kona, kto-  
rým sa mení  
a dopĺňa zá-  
kon č.  
300/2005 Z.  
z. Trestný  
zákon v  
znení ne-  
skorších  
predpisov a  
o zmene a  
doplnení  
§ 419  
O: 1  
P: d)  
Kto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie alebo obranyschopnosť  
štátu, narušiť alebo zničiť základnú politickú, hospodársku alebo  
spoločenskú štruktúru štátu alebo medzinárodnej organizácie, zá-  
važným spôsobom zastrašiť obyvateľstvo alebo donútiť vládu  
alebo iný orgán verejnej moci alebo medzinárodnej organizácie,  
aby niečo konala, opomenula alebo strpela  
d) zmocní sa lietadla, lode, iného prostriedku osobnej dopravy  
alebo nákladnej dopravy alebo pevnej plošiny na podmorskej  
plytčine, alebo nad takým dopravným prostriedkom alebo pevnou  
plošinou vykonáva kontrolu, alebo zničí alebo vážne poškodí na-  
vigačné zariadenie alebo zasahuje do jeho prevádzky alebo  
oznámi nepravdivú informáciu, čím ohrozí život alebo zdravie  
ľudí, bezpečnosť takého dopravného prostriedku alebo vydá cudzí  
majetok do nebezpečenstva škody veľkého rozsahu, alebo ta-  
kýmto konaním hrozí,  
Ú
O:1 alebo nákladnej dopravy;  
P:e)  
niektorých  
zákonov  
...potrestá sa odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť  
rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie  
Č:3  
f) výroba, držanie, získanie, preprava, dodávka alebo použitie  
N
Návrh zá-  
kona, kto-  
rým sa mení  
a dopĺňa zá-  
kon č.  
300/2005 Z.  
z. Trestný  
zákon v  
§ 419  
O: 1  
P: e)  
Kto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie alebo obranyschopnosť  
štátu, narušiť alebo zničiť základnú politickú, hospodársku alebo  
spoločenskú štruktúru štátu alebo medzinárodnej organizácie, zá-  
važným spôsobom zastrašiť obyvateľstvo alebo donútiť vládu  
alebo iný orgán verejnej moci alebo medzinárodnej organizácie,  
aby niečo konala, opomenula alebo strpela  
e) požaduje, vyrobí, získa, prechováva, vlastní, drží, dovezie, vy-  
vezie, prevezie, dá prepraviť, dodá alebo inak použije výbušninu,  
jadrový materiál, rádioaktívnu látku, chemickú látku, biologický  
Ú
O:1 výbušnín alebo zbraní, vrátane chemických, biologických,  
P:f) rádiologických alebo jadrových zbraní, ako aj výskum a vývoj  
chemických, biologických, rádiologických alebo jadrových  
zbraní;  
5
znení ne-  
skorších  
predpisov a  
o zmene a  
doplnení  
agens alebo toxín, strelnú zbraň, jadrovú zbraň, rádiologickú  
zbraň, biologickú zbraň, chemickú zbraň alebo inú zbraň, bojový  
prostriedok alebo materiál obdobnej povahy, alebo robí výskum a  
vývoj jadrovej zbrane, biologickej zbrane, chemickej zbrane  
alebo inej zbrane alebo bojového prostriedku alebo výbušniny,  
alebo zariadenia na výrobu, úpravu, skladovanie alebo použitie  
jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, chemických látok  
alebo biologických agensov a toxínov, alebo takýmto konaním  
hrozí, alebo  
niektorých  
zákonov  
...potrestá sa odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť  
rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie  
Č:3  
g) uvoľnenie nebezpečných látok alebo spôsobenie požiaru, záp-  
N
N
N
Návrh zá-  
kona, kto-  
rým sa mení  
a dopĺňa zá-  
kon č.  
300/2005 Z.  
z. Trestný  
zákon v  
znení ne-  
skorších  
predpisov a  
o zmene a  
doplnení  
§ 419  
O: 1  
P: f)  
Kto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie alebo obranyschopnosť  
štátu, narušiť alebo zničiť základnú politickú, hospodársku alebo  
spoločenskú štruktúru štátu alebo medzinárodnej organizácie, zá-  
važným spôsobom zastrašiť obyvateľstvo alebo donútiť vládu  
alebo iný orgán verejnej moci alebo medzinárodnej organizácie,  
aby niečo konala, opomenula alebo strpela  
f) vydá ľudí do nebezpečenstva smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví  
alebo cudzí majetok do nebezpečenstva škody veľkého rozsahu  
tým, že spôsobí požiar alebo povodeň alebo škodlivý účinok vý-  
bušnín, plynu, elektriny alebo iných podobne nebezpečných látok  
alebo síl alebo sa dopustí iného podobne nebezpečného konania,  
alebo také nebezpečenstvo zvýši alebo sťaží jeho odvrátenie alebo  
zmiernenie, alebo takýmto konaním hrozí,  
Ú
Ú
Ú
O:1 lav alebo výbuchov, ktorých následkom je ohrozenie  
P:g) ľudského života;  
niektorých  
zákonov  
... potrestá sa odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť  
rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie  
Č:3  
h) zasahovanie do dodávky vody, energie alebo iných základ-  
Návrh zá-  
kona, kto-  
rým sa mení  
a dopĺňa zá-  
kon č.  
300/2005 Z.  
z. Trestný  
zákon v  
znení ne-  
skorších  
predpisov a  
o zmene a  
doplnení  
§ 419  
O: 1  
P: c)  
Kto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie alebo obranyschopnosť  
štátu, narušiť alebo zničiť základnú politickú, hospodársku alebo  
spoločenskú štruktúru štátu alebo medzinárodnej organizácie, zá-  
važným spôsobom zastrašiť obyvateľstvo alebo donútiť vládu  
alebo iný orgán verejnej moci alebo medzinárodnej organizácie,  
aby niečo konala, opomenula alebo strpela  
c) naruší, znefunkční alebo preruší dodávku vody, elektrickej  
energie alebo iného základného prírodného zdroja s cieľom vydať  
ľudí do nebezpečenstva smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví alebo  
cudzí majetok do nebezpečenstva škody veľkého rozsahu, alebo  
takýmto konaním hrozí,  
O:1 ných prírodných zdrojov alebo ich prerušenie, ktorých  
P:h) následkom je ohrozenie ľudského života;  
... potrestá sa odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť  
rokov alebo trestom odňatia slobody na doživotie  
niektorých  
zákonov  
Č:3  
i) protiprávny zásah do systému uvedený v článku 4 smernice  
Návrh zá-  
kona, kto-  
rým sa mení  
§ 419  
O: 1  
P: b)  
Kto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie alebo obranyschopnosť  
štátu, narušiť alebo zničiť základnú politickú, hospodársku alebo  
spoločenskú štruktúru štátu alebo medzinárodnej organizácie, zá-  
važným spôsobom zastrašiť obyvateľstvo alebo donútiť vládu  
O:1 Európskeho parlamentu a Rady 2013/40/EÚ (1) v prípadoch,  
P:i) keď sa uplatňuje článok 9 ods. 3 alebo článok 9 ods. 4 písm. b)  
alebo c) uvedenej smernice, a protiprávny zásah  
6
do údajov uvedený v článku 5 uvedenej smernice v prípadoch,  
keď sa uplatňuje článok 9 odsek 4 písm. c) uvedenej  
smernice;  
a dopĺňa zá-  
kon č.  
300/2005 Z.  
z. Trestný  
zákon v  
znení ne-  
skorších  
predpisov a  
o zmene a  
doplnení  
alebo iný orgán verejnej moci alebo medzinárodnej organizácie,  
aby niečo konala, opomenula alebo strpela  
b) zničí, znefunkční alebo poškodí verejné zariadenie, dopravný  
systém, telekomunikačný systém, informačný systém, vrátane zá-  
važného bránenia vo fungovaní informačného systému alebo pre-  
rušenia fungovania informačného systému, pevnú plošinu na  
podmorskej plytčine, energetické zariadenie, vodárenské zariade-  
nie, zdravotnícke zariadenie alebo iné dôležité zariadenie, verejné  
priestranstvo alebo majetok, alebo takýmto konaním hrozí  
niektorých  
zákonov  
Č:3  
j) vyhrážanie sa spáchaním niektorého z činov uvedených v pís-  
N
Návrh zá-  
kona, kto-  
§ 419  
O: 1  
Kto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie alebo obranyschopnosť  
štátu, narušiť alebo zničiť základnú politickú, hospodársku alebo  
Ú
O:1 menách a) až i).  
P:j)  
rým sa mení P: a) f) spoločenskú štruktúru štátu alebo medzinárodnej organizácie, zá-  
a dopĺňa zá-  
kon č.  
300/2005 Z.  
z. Trestný  
zákon v  
važným spôsobom zastrašiť obyvateľstvo alebo donútiť vládu  
alebo iný orgán verejnej moci alebo medzinárodnej organizácie,  
aby niečo konala, opomenula alebo strpela  
a) hrozí spáchaním útoku alebo spácha útok ohrozujúci život,  
zdravie človeka alebo jeho osobnú slobodu,  
znení ne-  
skorších  
predpisov a  
o zmene a  
doplnení  
b) zničí, znefunkční alebo poškodí verejné zariadenie, dopravný  
systém, telekomunikačný systém, informačný systém, vrátane  
závažného bránenia vo fungovaní informačného systému alebo  
prerušenia fungovania informačného systému, pevnú plošinu na  
podmorskej plytčine, energetické zariadenie, vodárenské zaria-  
denie, zdravotnícke zariadenie alebo iné dôležité zariadenie, ve-  
rejné priestranstvo alebo majetok, alebo takýmto konaním hrozí,  
c) naruší, znefunkční alebo preruší dodávku vody, elektrickej  
energie alebo iného základného prírodného zdroja s cieľom vy-  
dať ľudí do nebezpečenstva smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví  
alebo cudzí majetok do nebezpečenstva škody veľkého rozsahu,  
alebo takýmto konaním hrozí,  
niektorých  
zákonov  
d) zmocní sa lietadla, lode, iného prostriedku osobnej dopravy  
alebo nákladnej dopravy alebo pevnej plošiny na podmorskej  
plytčine, alebo nad takým dopravným prostriedkom alebo pev-  
nou plošinou vykonáva kontrolu, alebo zničí alebo vážne po-  
škodí navigačné zariadenie alebo zasahuje do jeho prevádzky  
alebo oznámi nepravdivú informáciu, čím ohrozí život alebo  
zdravie ľudí, bezpečnosť takého dopravného prostriedku alebo  
vydá cudzí majetok do nebezpečenstva škody veľkého rozsahu,  
alebo takýmto konaním hrozí,  
e) požaduje, vyrobí, získa, prechováva, vlastní, drží, dovezie,  
vyvezie, prevezie, dá prepraviť, dodá alebo inak použije výbuš-  
ninu, jadrový materiál, rádioaktívnu látku, chemickú látku, bio-  
logický agens alebo toxín, strelnú zbraň, jadrovú zbraň, rádiolo-  
gickú zbraň, biologickú zbraň, chemickú zbraň alebo inú zbraň,  
bojový prostriedok alebo materiál obdobnej povahy, alebo robí  
7
výskum a vývoj jadrovej zbrane, biologickej zbrane, chemickej  
zbrane alebo inej zbrane alebo bojového prostriedku alebo vý-  
bušniny, alebo zariadenia na výrobu, úpravu, skladovanie alebo  
použitie jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, chemic-  
kých látok alebo biologických agensov a toxínov, alebo takýmto  
konaním hrozí, alebo  
f) vydá ľudí do nebezpečenstva smrti alebo ťažkej ujmy na zdraví  
alebo cudzí majetok do nebezpečenstva škody veľkého rozsahu  
tým, že spôsobí požiar alebo povodeň alebo škodlivý účinok vý-  
bušnín, plynu, elektriny alebo iných podobne nebezpečných látok  
alebo síl alebo sa dopustí iného podobne nebezpečného konania,  
alebo také nebezpečenstvo zvýši alebo sťaží jeho odvrátenie alebo  
zmiernenie, alebo takýmto konaním hrozí,  
potrestá sa odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť ro-  
kov alebo trestom odňatia slobody na doživotie  
Č:3 Ciele uvedené v odseku 1 sú:  
O:2  
P:a) a) vážne zastrašiť obyvateľstvo;  
N
Návrh zá-  
kona, kto-  
rým sa mení  
a dopĺňa zá-  
kon č.  
300/2005 Z.  
z. Trestný  
zákon v  
§ 419  
O: 1  
Kto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie alebo obranyschopnosť  
štátu, narušiť alebo zničiť základnú politickú, hospodársku alebo  
spoločenskú štruktúru štátu alebo medzinárodnej organizácie, zá-  
važným spôsobom zastrašiť obyvateľstvo alebo donútiť vládu  
alebo iný orgán verejnej moci alebo medzinárodnej organizácie,  
aby niečo konala, opomenula alebo strpela  
Ú
znení ne-  
skorších  
predpisov a  
o zmene a  
doplnení  
niektorých  
zákonov  
Č:3 b) neoprávnene donútiť vládu alebo medzinárodnú organizáciu k  
O:2 určitému konaniu alebo zdržaniu sa konania;  
P:b)  
N
Návrh zá-  
kona, kto-  
rým sa mení  
a dopĺňa zá-  
kon č.  
300/2005 Z.  
z. Trestný  
zákon v  
§ 419  
O: 1  
Kto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie alebo obranyschopnosť  
štátu, narušiť alebo zničiť základnú politickú, hospodársku alebo  
spoločenskú štruktúru štátu alebo medzinárodnej organizácie, zá-  
važným spôsobom zastrašiť obyvateľstvo alebo donútiť vládu  
alebo iný orgán verejnej moci alebo medzinárodnej organizácie,  
aby niečo konala, opomenula alebo strpela  
Ú
znení ne-  
skorších  
predpisov a  
o zmene a  
doplnení  
niektorých  
zákonov  
8
Č:3 c) vážne destabilizovať alebo zničiť základné politické, ústavné,  
O:2 hospodárske alebo sociálne zriadenie krajiny alebo  
N
Návrh zá-  
kona, kto-  
rým sa mení  
a dopĺňa zá-  
kon č.  
300/2005 Z.  
z. Trestný  
zákon v  
§ 419  
O: 1  
Kto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie alebo obranyschopnosť  
štátu, narušiť alebo zničiť základnú politickú, hospodársku alebo  
spoločenskú štruktúru štátu alebo medzinárodnej organizácie, zá-  
važným spôsobom zastrašiť obyvateľstvo alebo donútiť vládu  
alebo iný orgán verejnej moci alebo medzinárodnej organizácie,  
aby niečo konala, opomenula alebo strpela  
Ú
P:c)  
medzinárodnej organizácie.  
znení ne-  
skorších  
predpisov a  
o zmene a  
doplnení  
niektorých  
zákonov  
Č:4 Trestné činy súvisiace s teroristickou skupinou  
P:a)  
N
Návrh zá-  
kona, kto-  
rým sa mení  
a dopĺňa zá-  
kon č.  
300/2005 Z.  
z. Trestný  
zákon v  
§ 140b  
Trestné činy terorizmu sú trestný čin založenia, zosnovania a pod-  
porovania teroristickej skupiny podľa § 297, trestný čin teroru  
podľa § 313 a 314, trestný čin teroristického útoku podľa § 419,  
trestný čin niektorých foriem účasti na terorizme podľa § 419b,  
trestný čin financovania terorizmu podľa § 419c, trestný čin ces-  
tovania na účel terorizmu podľa § 419d a zločin spáchaný z oso-  
bitného motívu podľa § 140 písm. d).  
Ú
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho,  
aby nasledujúce činy boli trestné, ak boli spáchané  
úmyselne:  
a) riadenie teroristickej skupiny;  
znení ne-  
skorších  
predpisov a  
o zmene a  
doplnení  
niektorých  
zákonov  
Zákon č.  
300/2005 Z.  
z.  
§ 21  
O: 1  
P: a)  
Účastník na dokonanom trestnom čine alebo na jeho pokuse je  
ten, kto úmyselne  
a)zosnoval alebo riadil spáchanie trestného činu (organizátor),  
§ 21  
O: 2  
Na trestnú zodpovednosť účastníka sa použijú ustanovenia o trest-  
nej zodpovednosti páchateľa, ak tento zákon neustanovuje inak.  
§ 297  
Kto založí alebo zosnuje teroristickú skupinu, je jej členom, je pre  
ňu činný alebo ju podporuje, potrestá sa odňatím slobody na desať  
rokov až pätnásť rokov.  
9
Č:4 b) účasť na činnostiach teroristickej skupiny vrátane poskytova-  
P:b) nia informácií alebo materiálnych zdrojov alebo akéhokoľvek  
financovania jej činností s vedomím, že táto účasť prispeje k  
trestnej činnosti tejto teroristickej skupiny.  
N
Návrh zá-  
kona, kto-  
rým sa mení  
a dopĺňa zá-  
kon č.  
300/2005 Z.  
z. Trestný  
zákon v  
§ 140b  
Trestné činy terorizmu sú trestný čin založenia, zosnovania a pod-  
porovania teroristickej skupiny podľa § 297, trestný čin teroru  
podľa § 313 a 314, trestný čin teroristického útoku podľa § 419,  
trestný čin niektorých foriem účasti na terorizme podľa § 419b,  
trestný čin financovania terorizmu podľa § 419c, trestný čin ces-  
tovania na účel terorizmu podľa § 419d a zločin spáchaný z oso-  
bitného motívu podľa § 140 písm. d).  
Ú
znení ne-  
skorších  
predpisov a  
o zmene a  
doplnení  
niektorých  
zákonov  
Zákon č.  
300/2005 Z.  
z.  
§ 21  
O: 1  
Účastník na dokonanom trestnom čine alebo na jeho pokuse je  
ten, kto úmyselne  
P: a) d) a)zosnoval alebo riadil spáchanie trestného činu (organizátor),  
b) naviedol iného na spáchanie trestného činu (návodca),  
c) požiadal iného, aby spáchal trestný čin (objednávateľ), alebo  
d) poskytol inému pomoc na spáchanie trestného činu, najmä za-  
dovážením prostriedkov, odstránením prekážok, radou, utvrdzo-  
vaním v predsavzatí, sľubom pomôcť po trestnom čine (pomoc-  
ník).  
§ 21  
Na trestnú zodpovednosť účastníka sa použijú ustanovenia o trest-  
O: 2  
nej zodpovednosti páchateľa, ak tento zákon neustanovuje inak.  
§ 297  
Kto založí alebo zosnuje teroristickú skupinu, je jej členom, je pre  
ňu činný alebo ju podporuje, potrestá sa odňatím slobody na desať  
rokov až pätnásť rokov.  
Č:5  
TRESTNÉ ČINY SÚVISIACE  
ČINNOSŤAMI  
S
TERORISTICKÝMI  
N
Návrh zá-  
kona, kto-  
rým sa mení  
a dopĺňa zá-  
kon č.  
§ 419b  
O:1  
Kto verejne podnecuje na spáchanie niektorého z trestných činov  
terorizmu alebo verejne schvaľuje niektorý z trestných činov te-  
rorizmu, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až desať rokov.  
Ú
Verejné podnecovanie k páchaniu trestných činov terorizmu  
300/2005 Z.  
10  
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho,  
aby šírenie alebo akékoľvek iné sprístupnenie akýmkoľvek  
spôsobom, či online alebo offline, informácií verejnosti s úmys-  
lom podnietiť spáchanie niektorého z trestných činov  
z. Trestný  
zákon v  
znení ne-  
skorších  
uvedených v článku 3 ods. 1 písm. a) až i), pokiaľ takéto konanie  
priamo alebo nepriamo obhajuje páchanie trestných  
činov terorizmu, napríklad ich glorifikáciou, a spôsobuje tým ri-  
ziko, že môže byť spáchaný jeden alebo viac takých  
predpisov a  
o zmene a  
doplnení  
niektorých  
zákonov  
trestných činov, bolo trestné, ak je takéto konanie úmyselné.  
Zákon č.  
300/2005 Z.  
z.  
§ 122  
O:2  
Trestný čin je spáchaný verejne, ak je spáchaný  
a) obsahom tlačoviny alebo rozširovaním spisu, filmom, rozhla-  
P: a) a b) som, televíziou, použitím počítačovej siete alebo iným obdobne  
účinným spôsobom, alebo  
b) pred viac ako dvoma súčasne prítomnými osobami.  
Č:6  
Nábor na terorizmus  
N
Návrh zá-  
kona, kto-  
rým sa mení  
a dopĺňa zá-  
kon č.  
300/2005 Z.  
z. Trestný  
zákon v  
§ 419b  
O:2  
P: c)  
Kto,  
Ú
c) požiada iného, aby spáchal alebo mal účasť na spáchaní niekto-  
rého z trestných činov terorizmu  
...potrestá sa odňatím slobody na sedem rokov až pätnásť rokov.  
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho,  
aby navádzanie inej osoby, aby spáchala jeden z trestných  
činov uvedených v článku 3 ods. 1 písm. a) až i) alebo v článku  
4 alebo aby prispela k spáchaniu takéhoto trestného činu,  
bolo trestné, ak je takéto konanie úmyselné.  
znení ne-  
skorších  
predpisov a  
o zmene a  
doplnení  
niektorých  
zákonov  
11  
Č:7  
Poskytovanie výcviku na terorizmus  
N
Návrh zá-  
kona, kto-  
rým sa mení  
a dopĺňa zá-  
kon č.  
300/2005 Z.  
z. Trestný  
zákon v  
§ 419b  
O:2  
P: b)  
Kto  
Ú
b) poskytne znalosti metód alebo techník na výrobu, skladovanie,  
prepravu alebo použitie výbušnín, strelných zbraní, jadrových  
zbraní, biologických zbraní alebo chemických zbraní alebo jadro-  
vých materiálov, rádioaktívnych látok, chemických látok alebo  
biologických agensov a toxínov alebo iných podobne škodlivých  
látok alebo nebezpečných látok na účely spáchania niektorého z  
trestných činov terorizmu, alebo  
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho,  
aby poskytnutie návodu na výrobu alebo použitie  
výbušnín, strelných zbraní alebo iných zbraní, alebo škodlivých  
alebo nebezpečných látok, alebo iných osobitných  
metód alebo techník na účely spáchania niektorého z trestných  
činov uvedených v článku 3 ods. 1 písm. a) až i)  
alebo prispenia k ich spáchaniu s vedomím, že poskytnuté zruč-  
nosti sa majú použiť na tieto účely, bolo trestné, ak je  
takéto konanie úmyselné.  
znení ne-  
skorších  
predpisov a  
o zmene a  
doplnení  
... potrestá sa odňatím slobody na sedem rokov až pätnásť rokov.  
niektorých  
zákonov  
Zákon č.  
300/2005 Z.  
z.  
§ 21  
O: 1  
Účastník na dokonanom trestnom čine alebo na jeho pokuse je  
ten, kto úmyselne  
a) zosnoval alebo riadil spáchanie trestného činu (organizátor),  
b) naviedol iného na spáchanie trestného činu (návodca),  
c) požiadal iného, aby spáchal trestný čin (objednávateľ), alebo  
d) poskytol inému pomoc na spáchanie trestného činu, najmä za-  
dovážením prostriedkov, odstránením prekážok, radou, utvrdzo-  
vaním v predsavzatí, sľubom pomôcť po trestnom čine (pomoc-  
ník).  
§ 21  
O: 2  
Na trestnú zodpovednosť účastníka sa použijú ustanovenia o trest-  
nej zodpovednosti páchateľa, ak tento zákon neustanovuje inak.  
Č:8  
Absolvovanie výcviku na terorizmus  
N
Návrh zá-  
kona, kto-  
rým sa mení  
a dopĺňa zá-  
kon č.  
300/2005 Z.  
z. Trestný  
zákon v  
§ 419b  
O:2  
P: a)  
Kto  
Ú
a) získa znalosti metód alebo techník alebo si osvojí zručnosti na  
výrobu, skladovanie, prepravu alebo použitie výbušnín, strelných  
zbraní, jadrových zbraní, biologických zbraní alebo chemických  
zbraní alebo jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, chemic-  
kých látok alebo biologických agensov a toxínov alebo iných po-  
dobne škodlivých látok alebo nebezpečných látok na účely spá-  
chania niektorého z trestných činov terorizmu  
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho,  
aby prijatie návodu na výrobu alebo použitie výbušnín,  
strelných zbraní alebo iných zbraní, alebo škodlivých alebo ne-  
bezpečných látok, alebo iných osobitných metód alebo  
techník na účely spáchania niektorého z trestných činov uvede-  
ných v článku 3 ods. 1 písm. a) až i) alebo prispenia k nim  
bolo trestné, ak je takéto konanie úmyselné.  
znení ne-  
skorších  
...potrestá sa odňatím slobody na sedem rokov až pätnásť rokov.  
predpisov a  
o zmene a  
doplnení  
12  
niektorých  
zákonov  
Zákon č.  
300/2005 Z.  
z.  
§ 21  
O: 1  
Účastník na dokonanom trestnom čine alebo na jeho pokuse je  
ten, kto úmyselne  
a) zosnoval alebo riadil spáchanie trestného činu (organizátor),  
b) naviedol iného na spáchanie trestného činu (návodca),  
c) požiadal iného, aby spáchal trestný čin (objednávateľ), alebo  
d) poskytol inému pomoc na spáchanie trestného činu, najmä za-  
dovážením prostriedkov, odstránením prekážok, radou, utvrdzo-  
vaním v predsavzatí, sľubom pomôcť po trestnom čine (pomoc-  
ník).  
§ 21  
O: 2  
Na trestnú zodpovednosť účastníka sa použijú ustanovenia o trest-  
nej zodpovednosti páchateľa, ak tento zákon neustanovuje inak.  
Č:9 Cestovanie na účely terorizmu  
O:1  
N
Návrh zá-  
kona, kto-  
rým sa mení  
a dopĺňa zá-  
kon č.  
300/2005 Z.  
z. Trestný  
zákon v  
znení ne-  
skorších  
predpisov a  
o zmene a  
doplnení  
§ 419d  
O:1  
Kto cestuje zo Slovenskej republiky alebo cez územie Slovenskej  
republiky do iného štátu, na účel spáchania niektorého z trestných  
činov terorizmu, okrem trestného činu teroru podľa § 313 a 314 a  
trestného činu teroristického útoku podľa § 419, potrestá sa  
trestom odňatia slobody na päť rokov až dvanásť rokov.  
Ú
Pri trestnom čine te-  
roru podľa § 313 a  
1. Každý členský štát prijme potrebné opatrenia na zabezpečenie  
toho, aby cestovanie do inej krajiny, ako je tento  
členský štát, na účely spáchania trestného činu terorizmu uvede-  
ného v článku 3 alebo prispenia k jeho spáchaniu, účasti  
na činnostiach teroristickej skupiny s vedomím, že takáto účasť  
prispeje k trestnej činnosti takejto skupiny, ako sa uvádza  
v článku 4, alebo poskytovania alebo absolvovania výcviku na  
terorizmus uvedeného v článkoch 7 a 8 bolo trestné, ak je  
takéto konanie úmyselné.  
314 a trestného činu  
teroristického útoku  
podľa § 419 sa bude  
cestovanie postihovať  
v rámci prípravy (t.j.  
možno použiť rov-  
nakú trestnú sadzbu  
ako pri dokonanom  
trestnom čine), na-  
koľko pri samotnom  
trestnom čine cestova-  
nia sú za tento nižšie  
trestné sadzby a tak je  
vylúčenie vyššie uve-  
dených trestných či-  
nov dôvodné, aby ne-  
došlo k depenalizácii.  
§ 419d  
O:2  
Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto cestuje z iného štátu do  
Slovenskej republiky na účel spáchania niektorého z trestných či-  
nov terorizmu, okrem trestného činu teroru podľa § 313 a § 314 a  
trestného činu teroristického útoku podľa § 419.  
niektorých  
zákonov  
Č:9 2. Každý členský štát prijme potrebné opatrenia na zabezpečenie N  
O:2 toho, aby boli nasledujúce konania trestné, ak boli  
P:a) úmyselné:  
Návrh zá-  
kona, kto-  
rým sa mení  
a dopĺňa zá-  
kon č.  
300/2005 Z.  
z. Trestný  
zákon v  
§ 419d  
O:1  
Kto cestuje zo Slovenskej republiky alebo cez územie Slovenskej  
republiky do iného štátu, na účel spáchania niektorého z trestných  
činov terorizmu, okrem trestného činu teroru podľa § 313 a 314 a  
trestného činu teroristického útoku podľa § 419, potrestá sa  
trestom odňatia slobody na päť rokov až dvanásť rokov.  
Ú
Pri trestnom čine te-  
roru podľa § 313 a  
314 a trestného činu  
teroristického útoku  
podľa § 419 sa bude  
cestovanie postihovať  
v rámci prípravy (t.j.  
možno použiť rov-  
nakú trestnú sadzbu  
ako pri dokonanom  
a) cestovanie do tohto členského štátu na účely spáchania trest-  
ného činu terorizmu uvedeného v článku 3 alebo  
prispenia k jeho spáchaniu, účasti na činnostiach teroristickej  
skupiny s vedomím, že takáto účasť prispeje k trestnej  
činnosti takejto skupiny, ako sa uvádza v článku 4, alebo posky-  
tovania alebo absolvovania výcviku na terorizmus  
uvedeného v článkoch 7 a 8, alebo  
§ 419d  
O:2  
Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto cestuje z iného štátu do  
Slovenskej republiky na účel spáchania niektorého z trestných či-  
nov terorizmu, okrem trestného činu teroru podľa § 313 a § 314 a  
trestného činu teroristického útoku podľa § 419.  
znení ne-  
skorších  
predpisov a  
13  
o zmene a  
doplnení  
niektorých  
zákonov  
trestnom čine), na-  
koľko pri samotnom  
trestnom čine cestova-  
nia sú za tento nižšie  
trestné sadzby a tak je  
vylúčenie vyššie uve-  
dených trestných či-  
nov dôvodné, aby ne-  
došlo k depenalizácii.  
Č:9 b) príprava zo strany osoby vstupujúcej do tohto členského štátu N  
O:2 s úmyslom spáchať trestný čin terorizmu uvedený  
P:b) v článku 3, alebo prispieť k jeho spáchaniu.  
Zákon č.  
300/2005 Z.  
z.  
§ 13  
O: 1  
Príprava na zločin je konanie, ktoré spočíva v úmyselnom organi-  
zovaní zločinu, zadovažovaní alebo prispôsobovaní prostriedkov  
alebo nástrojov na jeho spáchanie, v spolčení, zhluknutí, návode,  
objednávaní alebo pomoci na taký zločin alebo v inom úmysel-  
nom vytváraní podmienok na jeho spáchanie, ak nedošlo k pokusu  
ani dokonaniu zločinu.  
Ú
Pri trestnom čine te-  
roru podľa § 313 a §  
314 a trestného činu  
teroristického útoku  
podľa § 419 sa bude  
cestovanie postihovať  
v rámci prípravy (t.j.  
možno použiť rov-  
nakú trestnú sadzbu  
ako pri dokonanom  
trestnom čine), na-  
koľko pri samotnom  
trestnom čine cestova-  
nia sú za tento nižšie  
trestné sadzby a tak je  
vylúčenie vyššie uve-  
dených trestných či-  
nov dôvodné, aby ne-  
došlo k depenalizácii.  
§ 13  
O: 2  
Príprava na zločin je trestná podľa trestnej sadzby ustanovenej za  
zločin, ku ktorému smerovala.  
§ 13  
O: 4  
Ustanovením odseku 3 nie je dotknutá trestnosť páchateľa za iný  
trestný čin, ktorý už týmto konaním spáchal.  
§ 21  
O: 1  
P:d)  
Účastník na dokonanom trestnom čine alebo na jeho pokuse je  
ten, kto úmyselne  
d) poskytol inému pomoc na spáchanie trestného činu, najmä za-  
dovážením prostriedkov, odstránením prekážok, radou, utvrdzo-  
vaním v predsavzatí, sľubom pomôcť po trestnom čine (pomoc-  
ník).  
§ 21  
O: 2  
Na trestnú zodpovednosť účastníka sa použijú ustanovenia o trest-  
nej zodpovednosti páchateľa, ak tento zákon neustanovuje inak.  
Návrh zá-  
kona, kto-  
rým sa mení  
a dopĺňa zá-  
kon č.  
§ 419d  
O:1  
Kto cestuje zo Slovenskej republiky alebo cez územie Slovenskej  
republiky do iného štátu, na účel spáchania niektorého z trestných  
činov terorizmu, okrem trestného činu teroru podľa § 313 a 314 a  
trestného činu teroristického útoku podľa § 419, potrestá sa  
trestom odňatia slobody na päť rokov až dvanásť rokov.  
300/2005 Z.  
z. Trestný  
zákon v  
znení ne-  
skorších  
§ 419d  
O:2  
Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto cestuje z iného štátu do  
Slovenskej republiky na účel spáchania niektorého z trestných či-  
nov terorizmu, okrem trestného činu teroru podľa § 313 a § 314 a  
trestného činu teroristického útoku podľa § 419.  
predpisov a  
o zmene a  
doplnení  
niektorých  
zákonov  
14  
Č:10 Organizovanie alebo iné uľahčovanie cestovania na účely tero- N  
Zákon č.  
300/2005 Z.  
z.  
§ 21  
O: 1  
P: a), d)  
Účastník na dokonanom trestnom čine alebo na jeho pokuse je  
ten, kto úmyselne  
Ú
Zabezpečenie  
rizmu  
trestnosti vyplýva zo  
skutočnosti, že cesto-  
vanie na účely tero-  
rizmu je samo o sebe  
trestné a osoba, ktorá  
k dokonaniu takéhoto  
trestného činu pri-  
spieva resp. napomáha  
bude trestne zodpo-  
vedná v zmysle usta-  
novení o účastníctve,  
pričom bude postih-  
nutá rovnako ako sa-  
motný páchateľ.  
a) zosnoval alebo riadil spáchanie trestného činu (organizátor),  
d) poskytol inému pomoc na spáchanie trestného činu, najmä za-  
dovážením prostriedkov, odstránením prekážok, radou, utvrdzo-  
vaním v predsavzatí, sľubom pomôcť po trestnom čine (pomoc-  
ník).  
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho,  
aby akékoľvek konanie s cieľom zorganizovať alebo  
uľahčiť akejkoľvek osobe cestovanie na účely terorizmu uvedené  
v článku 9 ods. 1 a článku 9 ods. 2 písm. a) s vedomím,  
že takto poskytnutá pomoc je určená na tieto účely, bolo trestné,  
ak je takéto konanie úmyselné.  
§ 21  
O: 2  
Na trestnú zodpovednosť účastníka sa použijú ustanovenia o trest-  
nej zodpovednosti páchateľa, ak tento zákon neustanovuje inak.  
Návrh zá-  
kona, kto-  
rým sa mení  
a dopĺňa zá-  
kon č.  
§ 419d  
O:1  
Kto cestuje zo Slovenskej republiky alebo cez územie Slovenskej  
republiky do iného štátu, na účel spáchania niektorého z trestných  
činov terorizmu, okrem trestného činu teroru podľa § 313 a 314 a  
trestného činu teroristického útoku podľa § 419, potrestá sa  
trestom odňatia slobody na päť rokov až dvanásť rokov.  
300/2005 Z.  
z. Trestný  
zákon v  
znení ne-  
skorších  
§ 419d  
O:2  
Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto cestuje z iného štátu do  
Slovenskej republiky na účel spáchania niektorého z trestných či-  
nov terorizmu, okrem trestného činu teroru podľa § 313 a 314 a  
trestného činu teroristického útoku podľa § 419.  
predpisov a  
o zmene a  
doplnení  
niektorých  
zákonov  
Č:11 Financovanie terorizmu  
O:1  
N
Návrh zá-  
kona, kto-  
rým sa mení  
a dopĺňa zá-  
kon č.  
300/2005 Z.  
z. Trestný  
zákon v  
znení ne-  
skorších  
predpisov a  
o zmene a  
doplnení  
§ 419c  
O:1  
Kto sám alebo prostredníctvom iného zhromažďuje alebo posky- Ú  
tuje priamo alebo nepriamo veci, finančné prostriedky alebo iné  
prostriedky pre páchateľa terorizmu, pre teroristickú skupinu, jej  
člena, alebo na spáchanie niektorého z trestných činov terorizmu  
alebo zhromažďuje veci, finančné prostriedky alebo iné pro-  
striedky v úmysle, aby ich bolo možné takto použiť, alebo s ve-  
domím, že na taký účel môžu byť použité, potrestá sa odňatím  
slobody na päť rokov až pätnásť rokov.  
1. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho,  
aby poskytovanie alebo zhromažďovanie majetku  
akýmkoľvek spôsobom, či už priamo alebo nepriamo, s úmys-  
lom, že sa použije, alebo s vedomím, že sa má použiť úplne  
alebo sčasti na spáchanie ktoréhokoľvek z trestných činov uve-  
dených v článkoch 3 až 10 alebo prispeje k ich spáchaniu,  
bolo trestné, ak je takéto konanie úmyselné.  
§ 419c  
O:2  
Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto sám alebo prostredníc-  
tvom iného poskytne veci, finančné prostriedky alebo iné pro-  
striedky blízkej osobe toho, kto sa podieľa alebo podieľal na prí-  
prave, pokuse alebo na spáchaní niektorého z trestných činov te-  
rorizmu, za to, že sa na takom konaní podieľa alebo podieľal.  
niektorých  
zákonov  
15  
Č:11 2. Ak sa financovanie terorizmu uvedené v odseku 1 tohto článku N  
O:2 týka ktoréhokoľvek z trestných činov stanovených  
v článkoch 3, 4 a 9, nie je potrebné, aby sa majetok skutočne  
použil, či už úplne alebo čiastočne, na spáchanie  
Návrh zá-  
kona, kto-  
rým sa mení  
a dopĺňa zá-  
kon č.  
300/2005 Z.  
z. Trestný  
zákon v  
znení ne-  
skorších  
predpisov a  
o zmene a  
doplnení  
§ 419c  
O:1  
Kto sám alebo prostredníctvom iného zhromažďuje alebo posky- Ú  
tuje priamo alebo nepriamo veci, finančné prostriedky alebo iné  
prostriedky pre páchateľa terorizmu, pre teroristickú skupinu, jej  
člena, alebo na spáchanie niektorého z trestných činov terorizmu  
alebo zhromažďuje veci, finančné prostriedky alebo iné pro-  
striedky v úmysle, aby ich bolo možné takto použiť, alebo s ve-  
domím, že na taký účel môžu byť použité, potrestá sa odňatím  
slobody na päť rokov až pätnásť rokov.  
V zmysle § 419c ods.  
1 nie je potrebné aby  
tieto prostriedky boli  
aj reálne použité, už  
len skutočnosť, že ich  
osoba zhromažďuje za  
týmto účelom je pos-  
tačujúce pre vyvode-  
nie trestnej zodpoved-  
nosti.  
ktoréhokoľvek z týchto trestných činov alebo prispel k ich spá-  
chaniu, a nie je ani potrebné, aby páchateľ vedel, na  
ktorý konkrétny trestný čin alebo konkrétne trestné činy sa ma-  
jetok má použiť.  
§ 419c  
O:1  
Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto sám alebo prostredníc-  
tvom iného poskytne veci, finančné prostriedky alebo iné pro-  
striedky blízkej osobe toho, kto sa podieľa alebo podieľal na prí-  
prave, pokuse alebo na spáchaní niektorého z trestných činov te-  
rorizmu, za to, že sa na takom konaní podieľa alebo podieľal.  
niektorých  
zákonov  
16  
Č:12 Iné trestné činy súvisiace s teroristickými činnosťami  
P:a)  
N
Zákon č.  
300/2005 Z.  
z.  
§ 212  
O: 1  
Kto si prisvojí cudziu vec tým, že sa jej zmocní a spôsobí tak malú  
škodu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.  
Ú
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho,  
aby medzi trestné činy súvisiace s teroristickými činnos-  
ťami patrilo toto úmyselné konanie:  
§ 212  
O: 2  
Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto si prisvojí cudziu vec  
tým, že sa jej zmocní a  
P: a) f) a) čin spácha vlámaním,  
b) bezprostredne po čine sa pokúsi uchovať si vec násilím alebo  
a) krádež s priťažujúcimi okolnosťami s cieľom spáchať niektorý  
z trestných činov uvedených v článku 3;  
hrozbou bezprostredného násilia,  
c) čin spácha na veci, ktorú má iný na sebe alebo pri sebe,  
d) takou vecou je vec z úrody z pozemku, ktorý patrí do poľno-  
hospodárskeho pôdneho fondu, alebo drevo z pozemku, ktorý  
patrí do lesného pôdneho fondu, alebo ryba z rybníka s intenzív-  
nym chovom,  
e) čin spácha na veci, ktorej odber podlieha spoplatneniu na zá-  
klade osobitného predpisu, alebo  
f) bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch  
postihnutý.  
§ 212  
O: 3  
P: c)  
Odňatím slobody na šesť mesiacov až tri roky sa páchateľ po-  
trestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2  
c) z osobitného motívu.  
§ 212  
O: 5  
P: b)  
Odňatím slobody na desať rokov až pätnásť rokov sa páchateľ po-  
trestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2  
b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo  
§ 141  
Nebezpečné zoskupenie  
P:b)  
Nebezpečným zoskupením sa rozumie  
b) teroristická skupina.  
Návrh zá-  
kona, kto-  
rým sa mení  
a dopĺňa zá-  
kon č.  
300/2005 Z.  
z. Trestný  
zákon v  
§ 140b  
Trestné činy terorizmu sú trestný čin založenia, zosnovania a pod-  
porovania teroristickej skupiny podľa § 297, trestný čin teroru  
podľa § 313 a 314, trestný čin teroristického útoku podľa § 419,  
trestný čin niektorých foriem účasti na terorizme podľa § 419b,  
trestný čin financovania terorizmu podľa § 419c, trestný čin ces-  
tovania na účel terorizmu podľa § 419d a zločin spáchaný z oso-  
bitného motívu podľa § 140 písm. d).  
znení ne-  
skorších  
§ 140  
Osobitným motívom sa rozumie spáchanie trestného činu  
predpisov a  
P:d)  
d) v úmysle spáchať niektorý z trestných činov terorizmu,  
17  
o zmene a  
doplnení  
niektorých  
zákonov  
Č:12 b) vydieranie s cieľom spáchať niektorý z trestných činov uve- N  
P:b) dených v článku 3;  
Zákon č.  
300/2005 Z.  
z.  
§ 189  
O:1  
Kto iného násilím, hrozbou násilia alebo hrozbou inej ťažkej ujmy  
núti, aby niečo konal, opomenul alebo trpel, potrestá sa odňatím  
slobody na dva roky až šesť rokov.  
Ú
§ 189  
O:2  
Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ po-  
trestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1  
P:c)  
c) z osobitného motívu, alebo  
§ 189  
O:4  
P:c)  
Odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo  
trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spá-  
cha čin uvedený v odseku 1  
c) ako člen nebezpečného zoskupenia.  
§ 141  
Nebezpečné zoskupenie  
P:b)  
Nebezpečným zoskupením sa rozumie  
b) teroristická skupina.  
Návrh zá-  
kona, kto-  
rým sa mení  
a dopĺňa zá-  
kon č.  
300/2005 Z.  
z. Trestný  
zákon v  
§ 140b  
Trestné činy terorizmu sú trestný čin založenia, zosnovania a pod-  
porovania teroristickej skupiny podľa § 297, trestný čin teroru  
podľa § 313 a 314, trestný čin teroristického útoku podľa § 419,  
trestný čin niektorých foriem účasti na terorizme podľa § 419b,  
trestný čin financovania terorizmu podľa § 419c, trestný čin ces-  
tovania na účel terorizmu podľa § 419d a zločin spáchaný z oso-  
bitného motívu podľa § 140 písm. d).  
znení ne-  
skorších  
§ 140  
Osobitným motívom sa rozumie spáchanie trestného činu  
predpisov a  
o zmene a  
doplnení  
P:d)  
d) v úmysle spáchať niektorý z trestných činov terorizmu,  
niektorých  
zákonov  
18  
Č:12 c) vystavenie alebo použitie falošných administratívnych doku- N  
P:c) mentov s cieľom spáchať niektorý z trestných činov uvedených  
v článku 3 ods. 1 písm. a) až i), v článku 4 písm. b) a v článku 9.  
Zákon č.  
300/2005 Z.  
z.  
§ 352  
O: 1  
Kto verejnú listinu, úradnú pečať, úradnú uzáveru, úradný znak,  
úradnú značku alebo ciachu falšuje, podstatne pozmení ich obsah  
v úmysle, aby sa použili ako pravé, alebo ich použije ako pravé,  
alebo si ich nechá vyhotoviť s úmyslom použiť ich ako pravé, po-  
trestá sa odňatím slobody až na tri roky.  
Ú
§ 352  
O: 2  
Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto dosiahne vydanie pravej  
verejnej listiny, úradnej pečate, úradnej uzávery, úradného znaku,  
úradnej značky alebo ciachy na základe aj nepravých podkladov.  
Návrh zá-  
kona, kto-  
rým sa mení  
a dopĺňa zá-  
kon č.  
§ 352  
O:4  
Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá,  
ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2  
a) a spôsobí ním značnú škodu, alebo  
b) z osobitného motívu.  
300/2005 Z.  
z. Trestný  
zákon v  
znení ne-  
skorších  
predpisov a  
o zmene a  
doplnení  
niektorých  
zákonov  
Zákon č.  
300/2005 Z.  
z.  
§ 352  
O: 6  
Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ  
potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 alebo 2 ako člen ne-  
bezpečného zoskupenia.  
§ 352  
O: 7  
Ochrana podľa odsekov 1 až 6 sa poskytuje aj cudzozemským ve-  
rejným listinám, úradným pečatiam, úradným uzáverám, úrad-  
ným znakom alebo úradným značkám.  
Návrh zá-  
kona, kto-  
rým sa mení  
a dopĺňa zá-  
kon č.  
300/2005 Z.  
z. Trestný  
zákon v  
§ 140b  
Trestné činy terorizmu sú trestný čin založenia, zosnovania a pod-  
porovania teroristickej skupiny podľa § 297, trestný čin teroru  
podľa § 313 a 314, trestný čin teroristického útoku podľa § 419,  
trestný čin niektorých foriem účasti na terorizme podľa § 419b,  
trestný čin financovania terorizmu podľa § 419c, trestný čin ces-  
tovania na účel terorizmu podľa § 419d a zločin spáchaný z oso-  
bitného motívu podľa § 140 písm. d).  
znení ne-  
skorších  
§ 140  
P:d)  
Osobitným motívom sa rozumie spáchanie trestného činu  
d) v úmysle spáchať niektorý z trestných činov terorizmu,  
predpisov a  
o zmene a  
doplnení  
19  
niektorých  
zákonov  
Zákon č.  
300/2005 Z.  
z.  
§ 141  
P:b)  
Nebezpečné zoskupenie  
Nebezpečným zoskupením sa rozumie  
b) teroristická skupina.  
Č:13 VŠEOBECNÉ  
USTANOVENIA  
TÝKAJÚCE  
SA N  
Návrh zá-  
kona, kto-  
rým sa mení  
a dopĺňa zá-  
kon č.  
300/2005 Z.  
z. Trestný  
zákon v  
znení ne-  
skorších  
predpisov a  
o zmene a  
doplnení  
§ 140b  
Trestné činy terorizmu sú trestný čin založenia, zosnovania a pod-  
porovania teroristickej skupiny podľa § 297, trestný čin teroru  
podľa § 313 a 314, trestný čin teroristického útoku podľa § 419,  
trestný čin niektorých foriem účasti na terorizme podľa § 419b,  
trestný čin financovania terorizmu podľa § 419c, trestný čin ces-  
tovania na účel terorizmu podľa § 419d a zločin spáchaný z oso-  
bitného motívu podľa § 140 písm. d).  
Ú
Uvedené trestné činy  
sú trestné bez toho  
TRESTNÝCH ČINOV TERORIZMU, TRESTNÝCH ČINOV  
SÚVISIACICH  
S TERORISTICKOU SKUPINOU A TRESTNÝCH ČINOV  
SÚVISIACICH S TERORISTICKÝMI ČINNOSŤAMI  
aby došlo k reálnemu  
spáchaniu trestného  
činu terorizmu, proti-  
právne konanie je už  
napr. samotné riadenie  
teroristickej skupiny,  
navádzanie na spácha-  
nie trestného činu  
a pod., pričom toto nie  
je podmienené násled-  
ným reálnym spácha-  
ním trestného činu te-  
rorizmu. Taktiež  
Vzťah k trestným činom terorizmu  
Na to, aby bol trestný čin uvedený v článku 4 alebo v hlave III  
trestný, nie je potrebné, aby bol trestný čin terorizmu  
skutočne spáchaný, a pokiaľ ide o trestné činy uvedené v člán-  
koch 5 až 10 a článku 12, nie je ani potrebné, aby sa  
preukázalo spojenie s iným konkrétnym trestným činom uvede-  
ným v tejto smernici.  
niektorých  
zákonov  
v rámci postihovania  
účastníctva je postaču-  
júci aj pokus a nie vý-  
lučne len dokonanie  
trestného činu. Taktiež  
v rámci ustanovení  
postihujúcich prípravu  
nemusí dôjsť k reál-  
nemu spáchaniu spo-  
čívajúcom v dokonaní  
trestného činu.  
Zákon č.  
300/2005 Z.  
z.  
§ 297  
§ 337  
Kto založí alebo zosnuje teroristickú skupinu, je jej členom, je pre  
ňu činný alebo ju podporuje, potrestá sa odňatím slobody na desať  
rokov až pätnásť rokov.  
Kto verejne podnecuje na trestný čin alebo verejne vyzýva na hro-  
madné neplnenie dôležitej povinnosti uloženej zákonom alebo na  
jeho základe, alebo na závažné porušovanie verejného poriadku,  
potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.  
§ 338  
O: 1  
Kto verejne schvaľuje trestný čin alebo verejne vychvaľuje pre  
trestný čin jeho páchateľa, potrestá sa odňatím slobody až na je-  
den rok.  
§ 338  
O: 2  
Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto v úmysle prejaviť s  
trestným činom súhlas  
a) páchateľa alebo osobu jemu blízku odmení alebo odškodní za  
trest, alebo  
b) zbiera prostriedky na takú odmenu alebo odškodnenie.  
§ 21  
O: 1  
Účastník na dokonanom trestnom čine alebo na jeho pokuse je  
ten, kto úmyselne  
a) zosnoval alebo riadil spáchanie trestného činu (organizátor),  
b) naviedol iného na spáchanie trestného činu (návodca),  
20  
c) požiadal iného, aby spáchal trestný čin (objednávateľ), alebo  
d) poskytol inému pomoc na spáchanie trestného činu, najmä za-  
dovážením prostriedkov, odstránením prekážok, radou, utvrdzo-  
vaním v predsavzatí, sľubom pomôcť po trestnom čine (pomoc-  
ník).  
§ 21  
Na trestnú zodpovednosť účastníka sa použijú ustanovenia o trest-  
O: 2  
nej zodpovednosti páchateľa, ak tento zákon neustanovuje inak.  
§ 13  
O: 1  
Príprava na zločin je konanie, ktoré spočíva v úmyselnom organi-  
zovaní zločinu, zadovažovaní alebo prispôsobovaní prostriedkov  
alebo nástrojov na jeho spáchanie, v spolčení, zhluknutí, návode,  
objednávaní alebo pomoci na taký zločin alebo v inom úmysel-  
nom vytváraní podmienok na jeho spáchanie, ak nedošlo k pokusu  
ani dokonaniu zločinu.  
§ 13  
Príprava na zločin je trestná podľa trestnej sadzby ustanovenej za  
O: 2  
zločin, ku ktorému smerovala.  
§ 13  
O: 4  
Ustanovením odseku 3 nie je dotknutá trestnosť páchateľa za iný  
trestný čin, ktorý už týmto konaním spáchal.  
Č:14 Napomáhanie a navádzanie, podnecovanie a pokus  
O:1  
N
Zákon č.  
300/2005 Z.  
z.  
§14  
O:1  
Pokus trestného činu je konanie, ktoré bezprostredne smeruje k  
dokonaniu trestného činu, ktorého sa páchateľ dopustil v úmysle  
spáchať trestný čin, ak nedošlo k dokonaniu trestného činu.  
Ú
Ako napomáhanie  
môže byť chápané aj  
poskytovanie znalostí  
a metód, resp. posky-  
tovanie výcviku.  
1. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho,  
aby bolo napomáhanie trestným činom uvedeným  
v článkoch 3 až 8, 11 a 12 a navádzanie na ne trestné.  
§14  
Pokus trestného činu je trestný podľa trestnej sadzby ustanovenej  
O:2  
na dokonaný trestný čin.  
§ 21  
O: 1  
Účastník na dokonanom trestnom čine alebo na jeho pokuse je  
ten, kto úmyselne  
a) zosnoval alebo riadil spáchanie trestného činu (organizátor),  
b) naviedol iného na spáchanie trestného činu (návodca),  
c) požiadal iného, aby spáchal trestný čin (objednávateľ), alebo  
d) poskytol inému pomoc na spáchanie trestného činu, najmä za-  
dovážením prostriedkov, odstránením prekážok, radou, utvrdzo-  
vaním v predsavzatí, sľubom pomôcť po trestnom čine (pomoc-  
ník).  
§ 21  
O: 2  
Na trestnú zodpovednosť účastníka sa použijú ustanovenia o trest-  
nej zodpovednosti páchateľa, ak tento zákon neustanovuje inak.  
§ 337  
Kto verejne podnecuje na trestný čin alebo verejne vyzýva na hro-  
madné neplnenie dôležitej povinnosti uloženej zákonom alebo na  
jeho základe, alebo na závažné porušovanie verejného poriadku,  
potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.  
21  
§ 339  
Kto páchateľovi trestného činu pomáha v úmysle umožniť mu,  
aby unikol trestnému stíhaniu, trestu alebo ochrannému opatreniu  
alebo ich výkonu, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky; ak  
však takto pomáha páchateľovi trestného činu, na ktorý tento zá-  
kon ustanovuje miernejší trest, potrestá sa týmto miernejším  
trestom.  
Návrh zá-  
kona, kto-  
rým sa mení  
a dopĺňa zá-  
kon č.  
300/2005 Z.  
z. Trestný  
zákon v  
znení ne-  
skorších  
predpisov a  
o zmene a  
doplnení  
§ 419b  
O:1  
Kto verejne podnecuje na spáchanie niektorého z trestných činov  
terorizmu alebo verejne schvaľuje niektorý z trestných činov te-  
rorizmu, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až desať rokov.  
§ 419b  
O:2  
P:a) c)  
Kto  
a) získa znalosti metód alebo techník alebo si osvojí zručnosti na  
výrobu, skladovanie, prepravu alebo použitie výbušnín, strel-  
ných zbraní, jadrových zbraní, biologických zbraní, chemic-  
kých zbraní, jadrových materiálov, rádioaktívnych látok, che-  
mických látok, biologických agensov a toxínov alebo iných po-  
dobne škodlivých látok alebo nebezpečných látok na účely spá-  
chania niektorého z trestných činov terorizmu,  
b) poskytne znalosti metód alebo techník na výrobu, skladova-  
nie, prepravu alebo použitie výbušnín, strelných zbraní, jadro-  
vých zbraní, biologických zbraní, chemických zbraní, jadro-  
vých materiálov, rádioaktívnych látok, chemických látok, bio-  
logických agensov a toxínov alebo iných podobne škodlivých  
látok alebo nebezpečných látok na účely spáchania niektorého z  
trestných činov terorizmu, alebo  
niektorých  
zákonov  
c) požiada iného, aby spáchal alebo mal účasť na spáchaní nie-  
ktorého z trestných činov terorizmu,  
potrestá sa odňatím slobody na sedem rokov až pätnásť rokov.  
Č:14 2. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho, N  
O:2 aby bolo podnecovanie na trestné činy uvedené  
v článkoch 3 až 12 trestné.  
Zákon č.  
300/2005 Z.  
z.  
§ 337  
Kto verejne podnecuje na trestný čin alebo verejne vyzýva na hro-  
madné neplnenie dôležitej povinnosti uloženej zákonom alebo na  
jeho základe, alebo na závažné porušovanie verejného poriadku,  
potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.  
Ú
Návrh zá-  
kona, kto-  
rým sa mení  
a dopĺňa zá-  
kon č.  
300/2005 Z.  
z. Trestný  
zákon v  
§ 419b  
O: 1  
Kto verejne podnecuje na spáchanie niektorého z trestných činov  
terorizmu alebo verejne schvaľuje niektorý z trestných činov te-  
rorizmu, potrestá sa odňatím slobody na tri roky až desať rokov.  
§ 419b  
O: 2  
P: c)  
Kto,  
c) požiada iného, aby spáchal alebo mal účasť na spáchaní nie-  
ktorého z trestných činov terorizmu,  
potrestá sa odňatím slobody na sedem rokov až pätnásť rokov.  
znení ne-  
skorších  
predpisov a  
o zmene a  
doplnení  
22  
niektorých  
zákonov  
Č:14 3. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho,  
O:3 aby bol pokus o spáchanie trestného činu uvedeného  
v článkoch 3, 6, 7, článku 9 ods. 1, článku 9 ods. 2 písm. a) a v  
článkoch 11 a 12, s výnimkou držby uvedenej  
N
N
N
Zákon č.  
300/2005 Z.  
z.  
§14  
O:1  
Pokus trestného činu je konanie, ktoré bezprostredne smeruje k  
dokonaniu trestného činu, ktorého sa páchateľ dopustil v úmysle  
spáchať trestný čin, ak nedošlo k dokonaniu trestného činu.  
Ú
Ú
Ú
Trestnosť pokusu  
o spáchanie akéhokoľ-  
vek trestného činu je  
v slovenskom trest-  
nom práve zavedená,  
pričom logicky sa ne-  
uplatní pri takých  
trestných činoch,  
z ktorých skutkovej  
podstaty vyplýva, že  
štádium pokusu pri  
nich nie je možné zre-  
alizovať.  
v článku 3 ods. 1 písm. f) a trestného činu uvedeného v článku 3  
ods. 1 písm. j) trestný.  
§14  
O:2  
Pokus trestného činu je trestný podľa trestnej sadzby ustanovenej  
na dokonaný trestný čin.  
Č:15 Tresty pre fyzické osoby  
O:1  
Zákon č.  
300/2005 Z.  
z.  
§ 31  
O: 1  
Sankcie podľa tohto zákona sú tresty a ochranné opatrenia, ktoré  
sú právnym následkom spáchaného trestného činu alebo činu inak  
trestného.  
1. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho,  
aby sa trestné činy uvedené v článkoch 3 až 12  
a článku 14 trestali uložením účinných, primeraných a odrádza-  
júcich trestov, ktoré môžu zahŕňať odovzdanie alebo  
vydanie.  
§ 31  
O: 2  
Trest je ujma na osobnej slobode, majetkových alebo iných prá-  
vach odsúdeného, ktorú môže uložiť páchateľovi len súd podľa  
tohto zákona za spáchaný trestný čin.  
§ 31  
O: 3  
Ochranné opatrenie je ujma na osobnej slobode alebo majetku od-  
súdeného alebo inej osoby, ktorú môže uložiť len súd podľa tohto  
zákona v záujme ochrany spoločnosti pred trestnými činmi alebo  
činmi inak trestnými.  
Č:15 2. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia na zabezpečenie toho,  
O:2 aby sa trestné činy terorizmu uvedené v článku 3  
a trestné činy uvedené v článku 14, pokiaľ súvisia s trestnými  
činmi terorizmu, trestali trestami odňatia slobody s vyššou  
trestnou sadzbou, než sú tresty, ktoré možno podľa vnútroštát-  
neho práva uložiť za tieto trestné činy v prípade neexistencie  
osobitného úmyslu vyžadovaného podľa článku 3, s výnimkou  
prípadov, keď už ide o tresty s najvyššou možnou  
Návrh zá-  
kona, kto-  
rým sa mení  
a dopĺňa zá-  
kon č.  
300/2005 Z.  
z. Trestný  
zákon v  
znení ne-  
skorších  
predpisov a  
o zmene a  
§ 140  
P:d)  
Osobitným motívom sa rozumie spáchanie trestného činu  
d) v úmysle spáchať niektorý z trestných činov terorizmu,  
Pri trestných činoch,  
ktoré nemožno subsu-  
movať priamo pod  
skutkovú podstatu  
trestného činu tero-  
rizmu (teda ide  
o trestné činy uvedené  
v čl. 3 smernice resp.  
čl. 14 – napomáhanie  
navádzanie a pod.),  
ale tento je ich výsled-  
§ 140b  
Trestné činy terorizmu sú trestný čin založenia, zosnovania a pod-  
porovania teroristickej skupiny podľa § 297, trestný čin teroru  
podľa § 313 a 314, trestný čin teroristického útoku podľa § 419,  
trestný čin niektorých foriem účasti na terorizme podľa § 419b,  
trestný čin financovania terorizmu podľa § 419c, trestný čin ces-  
tovania na účel terorizmu podľa § 419d a zločin spáchaný z oso-  
bitného motívu podľa § 140 písm. d).  
trestnou sadzbou podľa vnútroštátneho práva.  
23  
doplnení  
niektorých  
zákonov  
kom, resp. úzko súvi-  
sia s takýmto trestným  
činom terorizmu obsa-  
hujú kvalifikované  
skutkové podstaty,  
v rámci ktorých je vy-  
medzený kvalifikačný  
znak spočívajúci  
v osobitnom motíve  
konania (za účelom  
spáchania terorizmu).  
Takže tieto sa trestajú  
sa vyššou trestnou  
Zákon č.  
300/2005 Z.  
z.  
§141  
P:b)  
Nebezpečným zoskupením sa rozumie  
b) teroristická skupina.  
§ 297  
Kto založí alebo zosnuje teroristickú skupinu, je jej členom, je pre  
ňu činný alebo ju podporuje, potrestá sa odňatím slobody na desať  
rokov až pätnásť rokov.  
§ 313  
Kto v úmysle poškodiť ústavné zriadenie Slovenskej republiky  
iného úmyselne usmrtí alebo sa o to pokúsi, potrestá sa odňatím  
slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov alebo trestom od-  
ňatia slobody na doživotie.  
sadzbou, už len z toho  
titulu, že sú v kvalifi-  
kovaných skutkových  
podstatách.  
§ 314  
O:1  
Kto sa zmocní rukojemníka a hrozí, že ho usmrtí alebo že mu spô-  
sobí ujmu na zdraví alebo inú ujmu s cieľom vynútiť si splnenie  
podmienok poškodzujúcich ústavné zriadenie Slovenskej repub-  
liky, potrestá sa odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť ro-  
kov.  
§ 314  
O:2  
Odňatím slobody na dvanásť rokov až dvadsať rokov sa páchateľ  
potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1  
P: a) c) a) a spôsobí ním ťažkú ujmu na zdraví alebo smrť,  
b) na chránenej osobe, alebo  
c) závažnejším spôsobom konania.  
§ 314  
O:3  
Odňatím slobody na pätnásť rokov až dvadsaťpäť rokov alebo  
trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spá-  
P: a) c) cha čin uvedený v odseku 1  
a) a spôsobí ním smrť viacerých osôb,  
b) ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo  
c) za krízovej situácie.  
§144  
O:1  
Kto iného úmyselne usmrtí s vopred uváženou pohnútkou, po-  
trestá sa odňatím slobody na dvadsať rokov až dvadsaťpäť rokov.  
Odňatím slobody na dvadsaťpäť rokov alebo trestom odňatia slo-  
body na doživotie sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v  
odseku 1  
§144  
O:2  
P:e)  
e) z osobitného motívu, alebo  
§144  
O:3  
Trestom odňatia slobody na doživotie sa páchateľ potrestá, ak  
spácha čin uvedený v odseku 1  
P:b)  
b) v nebezpečnom zoskupení