TABUĽKA ZHODY
právneho predpisu s právom Európskej únie
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1919 z 26. októbra 2016 o právnej pomoci pre podozrivé a obvinené osoby v trestnom konaní a pre vyžiadané osoby v konaní o európskom zatykači
1.Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
2.Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok
3.Zákon č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze
4.Zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č.
455/1991 Zb.
o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon)
4. Zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov
5. Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O, V, P)
Text
Spôsob transpozície
Predpis
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č: 1
O:1
P: a)
Predmet úpravy
Touto smernicou sa stanovujú spoločné minimálne pravidlá týkajúce sa práva na právnu pomoc pre:
a) podozrivé a obvinené osoby v trestnom konaní; a
N
Zákon č. 301/2005 Z. z.
§: 1
§: 2O: 9
Trestný poriadok upravuje postup orgánov činných v trestnom konaní a súdov tak, aby trestné činy boli náležite zistené a ich páchatelia podľa zákona spravodlivo potrestaní, pričom treba rešpektovať základné práva a slobody fyzických osôb a právnických osôb.
Každý, proti komu sa vedie trestné konanie, právo na obhajobu.
Ú
Ustanovenia, ku ktorých transpozícii smernica zaväzuje, obsiahnuté v platnom právnom poriadku in concreto v Trestnom poriadku a zákone č. 154/2010 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze, pričom tieto treba vnímať ako celok a ustanovenia posudzovať komplexne a vo vzájomnej súvislosti.
Pozn. Právny poriadok SR pojem „podozrivá osoba“ nedefinuje. Pre účely smernice však možno vychádzať z toho, že v zmysle § 33 Trestného poriadku
Strana 2 z 13
toho, kto je podozrivý zo spáchania trestného činu, možno považovať za obvineného a použiť proti nemu prostriedky určené týmto zákonom proti obvinenému vtedy, ak bolo proti nemu vznesené obvinenie.
Č: 1
O: 1
P: b)
b) osoby, ktoré predmetom konania o európskom zatykači podľa rámcového rozhodnutia 2002/584/SVV (ďalej len „vyžiadané osoby“).
N
Zákon č. 154/2010 Z. z.
§: 1O: 1
§: 14O: 1
Tento zákon upravuje postup slovenských orgánov pri vydávaní osôb medzi členskými štátmi Európskej únie na základe európskeho zatýkacieho rozkazu a s tým súvisiace konanie.
V konaní o európskom zatýkacom rozkaze musí mať vyžiadaná osoba obhajcu.
Ú
Č: 1
O: 2
Táto smernica dopĺňa smernice 2013/48/EÚ a (EÚ) 2016/800. Žiadne ustanovenie tejto smernice sa nesmie vykladať spôsobom, ktorý by obmedzoval práva stanovené v uvedených smerniciach.
n. a.
n. a.
Č: 2
O: 1
P: a)
Rozsah pôsobnosti
Táto smernica sa vzťahuje na podozrivé a obvinené osoby v trestnom konaní, ktoré majú právo na prístup k obhajcovi podľa smernice 2013/48/EÚ a ktoré:
a) sú pozbavené osobnej slobody;
N
Zákon č. 301/2005 Z. z.
§: 2O: 9
§: 34
O: 1
Každý, proti komu sa vedie trestné konanie, právo na obhajobu.
Obvinený právo od začiatku konania proti svojej osobe vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa mu kladú za vinu, a k dôkazom o nich, však právo odoprieť vypovedať. Môže uvádzať okolnosti, navrhovať, predkladať a obstarávať dôkazy slúžiace na jeho obhajobu, robiť návrhy a podávať žiadosti a opravné prostriedky. právo zvoliť si obhajcu a s ním sa radiť aj počas úkonov vykonávaných orgánom činným v trestnom konaní alebo súdom. S obhajcom sa však v priebehu svojho výsluchu nemôže radiť o tom, ako odpovedať na položenú otázku. Môže žiadať, aby bol vypočúvaný za účasti svojho obhajcu a aby sa obhajca zúčastnil aj na iných úkonoch prípravného konania. Ak je obvinený zadržaný, vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody, môže s obhajcom hovoriť bez prítomnosti tretej osoby; to neplatí pre telefonický rozhovor obvineného s obhajcom počas výkonu väzby, ktorého podmienky a spôsob výkonu ustanovuje osobitný
Ú
Strana 3 z 13
predpis. právo v konaní pred súdom vypočúvať svedkov, ktorých sám navrhol alebo ktorých s jeho súhlasom navrhol obhajca, a klásť svedkom otázky. Obvinený môže uplatňovať svoje práva sám alebo prostredníctvom obhajcu.
Č: 2
O: 1
P. b)
b) musia byť zastúpené obhajcom v súlade s právom Únie alebo vnútroštátnym právom; alebo
N
Zákon č. 301/2005 Z. z.
§: 2O: 9
Každý, proti komu sa vedie trestné konanie, právo na obhajobu.
Ú
Č: 2
O: 1
P. c)
c) povinné zúčastniť sa alebo ktorým bola povolená účasť na vyšetrovacom úkone alebo úkone spojenom so zhromažďovaním dôkazov, ktoré zahŕňajú minimálne:
i) identifikácie;
ii) konfrontácie;
iii) rekonštrukcie miesta činu.
N
Zákon č. 301/2005 Z. z.
§: 2O: 9
§: 44
O: 2
§: 213
O: 2
§: 213
O: 3
§: 213
O: 4
Každý, proti komu sa vedie trestné konanie, právo na obhajobu.
Obhajca je oprávnený v prípravnom konaní robiť v mene obvineného návrhy, podávať v jeho mene žiadosti a opravné prostriedky, nazerať do spisov a zúčastniť sa podľa ustanovení tohto zákona v konaní pred súdom úkonov, ktorých právo zúčastniť sa obvinený, a vo vyšetrovaní alebo v skrátenom vyšetrovaní úkonov podľa § 213 ods. 2 až 4.
Obhajca právo od vznesenia obvinenia zúčastniť sa úkonov, ktorých výsledok môže byť použitý ako dôkaz v konaní pred súdom, iba ak vykonanie úkonu nemožno odložiť a obhajcu o ňom vyrozumieť. Obvinenému a iným vypočúvaným osobám môže obhajca klásť otázky potom, keď policajt výsluch skončí.
Ak obhajca oznámi policajtovi, že sa chce zúčastniť vyšetrovacieho úkonu podľa odseku 2, policajt je povinný včas mu oznámiť čas, miesto konania úkonu a druh úkonu okrem prípadu, keď vykonanie úkonu nemožno odložiť a vyrozumenie obhajcu nemožno zabezpečiť. O tomto postupe policajt vyhotoví záznam, ktorý založí do spisu.
Ak sa obhajca alebo ním splnomocnený obhajca nedostaví na nariadený úkon, policajt vykoná tento úkon aj bez jeho účasti okrem výsluchu obvineného, ktorý trvá na prítomnosti obhajcu.
Ú
Č: 2
O: 2
Táto smernica sa vzťahuje aj na vyžiadané osoby po zadržaní vo vykonávajúcom
N
Zákon č. 301/2005
§: 502
O: 3
V konaní o vydanie do cudziny musí mať vyžiadaná osoba obhajcu.
Ú
Strana 4 z 13
členskom štáte, ktoré majú právo na prístup k obhajcovi podľa smernice 2013/48/EÚ.
Z. z.
Č: 2
O: 3
Táto smernica sa za rovnakých podmienok, ako podmienky stanovené v odseku 1, vzťahuje aj na osoby, ktoré pôvodne neboli podozrivými alebo obvinenými osobami, ale ktoré sa stali podozrivými alebo obvinenými osobami počas výsluchu políciou alebo iným orgánom presadzovania práva.
N
Zákon č. 301/2005 Z. z.
§: 85
O: 5
Ustanovenia § 34, § 121 124 sa primerane použijú aj vtedy, ak je zadržaná osoba vypočúvaná v čase, keď proti nej ešte nebolo vznesené obvinenie.
Ú
Č: 2
O: 4
P. a)
Bez toho, aby bolo dotknuté právo na spravodlivé súdne konanie v prípade menej závažných trestných činov:
a) ak právo členského štátu umožňuje uloženie sankcie zo strany iného orgánu než súdu s právomocou v trestných veciach a ak možno proti uloženiu takejto sankcie podať na takomto súde opravný prostriedok alebo uloženie takejto sankcie možno postúpiť takémuto súdu;
táto smernica sa vzťahuje iba na konania na súde s právomocou v trestných veciach.
V každom prípade sa táto smernica uplatňuje po prijatí rozhodnutia o vzatí do väzby a počas väzby, v každom štádiu konania do jeho skončenia.
N
Zákon č. 301/2005 Z. z.
§: 2
O: 9
Každý, proti komu sa vedie trestné konanie, právo na obhajobu.
Ú
Právo na obhajcu sa vzťahuje na všetky štádiá trestného konania, t. j. od predsúdneho konania po vykonávacie konanie.
Č: 2
O: 4
P. b)
b) ak ako sankciu nemožno uložiť pozbavenie osobnej slobody,
táto smernica sa vzťahuje iba na konania na súde s právomocou v trestných veciach.
V každom prípade sa táto smernica uplatňuje po prijatí rozhodnutia o vzatí do väzby a počas väzby, v každom štádiu konania do jeho skončenia.
N
Zákon č. 301/2005 Z. z.
§: 2
O: 9
Každý, proti komu sa vedie trestné konanie, právo na obhajobu.
Ú
Právo na obhajcu sa vzťahuje na všetky štádiá trestného konania, t. j. od predsúdneho konania po vykonávacie konanie.
Č: 3
Vymedzenie pojmu
Na účely tejto smernice „právna pomoc“ znamená financovanie pomoci obhajcu členským štátom, ktoré umožňuje výkon
N
Zákon č. 301/2005 Z. z.
§: 34
O: 3
Obvinený, ktorý nemá dostatočné prostriedky na úhradu trov obhajoby, nárok na bezplatnú obhajobu alebo na obhajobu za zníženú odmenu; nárok na bezplatnú obhajobu alebo obhajobu za zníženú odmenu musí obvinený preukázať najneskôr pri rozhodovaní o náhrade trov
Ú
Pod pojmom právna pomoc vymedzeným v smernici sa v Trestnom poriadku myslí bezplatná
Strana 5 z 13
práva na prístup k obhajcovi.
§: 40
O: 2
V: 1
trestného konania a ak ide o ustanovenie obhajcu podľa
§
40 ods. 2
, najneskôr do 30 dní po tom, čo mu bolo doručené opatrenie o ustanovení obhajcu.
Obvinenému, ktorý nemá dostatočné prostriedky na úhradu trov obhajoby a požiada o ustanovenie obhajcu, je povinný v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie a v konaní pred súdom predseda senátu ustanoviť obhajcu z advokátov aj v prípade, že neexistujú dôvody povinnej obhajoby.
obhajoba resp. obhajoba za zníženú odmenu v zmysle ustanovenia § 34 ods. 3 Trestného poriadku.
Č: 4
O: 1
Právna pomoc v trestnom konaní
Členské štáty zabezpečia, aby podozrivé a obvinené osoby v trestnom konaní, ktoré nemajú dostatok prostriedkov na zaplatenie pomoci obhajcu, mali právo na právnu pomoc, ak to vyžadujú záujmy spravodlivosti.
N
Zákon č. 301/2005 Z. z.
§: 34
O: 3
Obvinený, ktorý nemá dostatočné prostriedky na úhradu trov obhajoby, nárok na bezplatnú obhajobu alebo na obhajobu za zníženú odmenu; nárok na bezplatnú obhajobu alebo obhajobu za zníženú odmenu musí obvinený preukázať najneskôr pri rozhodovaní o náhrade trov trestného konania a ak ide o ustanovenie obhajcu podľa
§
40 ods. 2
, najneskôr do 30 dní po tom, čo mu bolo doručené opatrenie o ustanovení obhajcu.
Ú
Č: 4
O: 2
Členské štáty môžu preskúmať majetkové pomery a/alebo skutkové okolnosti, aby tak rozhodli o potrebe poskytnúť právnu pomoc v súlade s odsekom 1.
N
Zákon č. 301/2005 Z. z.
§: 122
O: 1
V: 1
§: 40
O: 2
§: 40
O: 6
Pred prvým výsluchom treba vždy zistiť totožnosť obvineného, jeho osobné, rodinné, majetkové a zárobkové pomery a predchádzajúce trestné stíhania a tresty, ktoré mu boli uložené.
Obvinenému, ktorý nemá dostatočné prostriedky na úhradu trov obhajoby a požiada o ustanovenie obhajcu, je povinný v prípravnom konaní sudca pre prípravné konanie a v konaní pred súdom predseda senátu ustanoviť obhajcu z advokátov aj v prípade, že neexistujú dôvody povinnej obhajoby. Skutočnosť, že nemá dostatočné prostriedky, musí obvinený preukázať.
Ak sa v priebehu konania zistí, že obvinený dostatočné prostriedky, aby uhradil trovy obhajoby alebo ak obvinený nepreukáže nárok na bezplatnú obhajobu v lehote podľa
§ 34 ods. 3
, obhajcu ustanoveného podľa odseku 2 zruší ten, kto ho ustanovil.
Ú
Č: 4
O: 3
Pri preskúmaní majetkových pomerov členský štát zohľadňuje všetky relevantné a objektívne faktory, ako je príjem, kapitál a rodinná situácia príslušnej osoby, náklady na pomoc obhajcu a životná úroveň v uvedenom členskom štáte, s cieľom stanoviť, či podozrivá alebo obvinená osoba
N
Zákon č. 301/2005 Z. z.
§: 122
O: 1
V: 1
Pred prvým výsluchom treba vždy zistiť totožnosť obvineného, jeho osobné, rodinné, majetkové a zárobkové pomery a predchádzajúce trestné stíhania a tresty, ktoré mu boli uložené.
Ú
Strana 6 z 13
nemá dostatok prostriedkov na zaplatenie pomoci obhajcu v súlade s kritériami uplatniteľnými v uvedenom členskom štáte.
Č: 4
O: 4
P: a)
Pri preskúmaní skutkových okolností členský štát zohľadňuje závažnosť trestného činu, zložitosť prípadu a prísnosť možnej sankcie, aby tak rozhodli, či záujmy spravodlivosti vyžadujú poskytnutie právnej pomoci. V každom prípade predpoklady na preskúmanie skutkových okolností splnené v týchto situáciách:
a) ak je podozrivá alebo obvinená osoba predvedená pred príslušný súd alebo sudcu, ktorý rozhodnúť o jej väzbe v ktorejkoľvek fáze konania v rozsahu pôsobnosti tejto smernice; a
N
Zákon č. 301/2005 Z. z.
§: 122
O: 1
V: 1
§: 2
O: 9
Pred prvým výsluchom treba vždy zistiť totožnosť obvineného, jeho osobné, rodinné, majetkové a zárobkové pomery a predchádzajúce trestné stíhania a tresty, ktoré mu boli uložené.
Každý, proti komu sa vedie trestné konanie, právo na obhajobu.
Ú
Právo na obhajcu sa vzťahuje na všetky štádiá trestného konania, t. j. od predsúdneho konania po vykonávacie konanie.
Č: 4
O: 4
P: b)
b) počas väzby.
N
Zákon č. 301/2005 Z. z.
§: 2
O: 9
Každý, proti komu sa vedie trestné konanie, právo na obhajobu.
Ú
Právo na obhajcu sa vzťahuje na všetky štádiá trestného konania, t. j. od predsúdneho konania po vykonávacie konanie.
Č: 4
O: 5
Členské štáty zabezpečia, aby právna pomoc bola poskytnutá bez zbytočného odkladu, najneskôr však pred výsluchom políciou, iným orgánom presadzovania práva alebo justičným orgánom, alebo pred vykonaním vyšetrovacích úkonov alebo úkonov spojených so zhromažďovaním dôkazov uvedených v článku 2 ods. 1 písm. c).
N
Zákon č. 301/2005
Z. z.
§: 34
O: 3
§: 2
O: 6
§: 2
O: 7
Obvinený, ktorý nemá dostatočné prostriedky na úhradu trov obhajoby, nárok na bezplatnú obhajobu alebo na obhajobu za zníženú odmenu; nárok na bezplatnú obhajobu alebo obhajobu za zníženú odmenu musí obvinený preukázať najneskôr pri rozhodovaní o náhrade trov trestného konania a ak ide o ustanovenie obhajcu podľa § 40 ods. 2, najneskôr do 30 dní po tom, čo mu bolo doručené opatrenie o ustanovení obhajcu.
Ak tento zákon neustanovuje inak, orgány činné v trestnom konaní a súdy konajú z úradnej povinnosti. Väzobné veci povinné vybavovať prednostne a urýchlene. Na obsah petícií zasahujúcich do plnenia týchto povinností orgány činné v trestnom konaní ani súd neprihliadajú.
Každý právo, aby jeho trestná vec bola spravodlivo a v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom v jeho prítomnosti tak, aby sa mohol vyjadriť ku všetkým vykonávaným dôkazom, ak tento zákon
Ú
OČTK konajú ex offo, pričom dodržiavajú zásadu rýchlosti konania, ktorá je upravená v ust. § 2 TP ako jedna zo základných zásad trestného konania a platí všeobecne pre akékoľvek úkony v súvislosti s trestným konaním.
Strana 7 z 13
neustanovuje inak.
Č: 4
O: 6
Právna pomoc sa poskytuje iba na účely trestného konania, v ktorom je dotknutá osoba podozrivá alebo obvinená zo spáchania trestného činu.
N
Zákon č. 301/2005
Z. z.
§: 34
O: 3
Obvinený, ktorý nemá dostatočné prostriedky na úhradu trov obhajoby, nárok na bezplatnú obhajobu alebo na obhajobu za zníženú odmenu; nárok na bezplatnú obhajobu alebo obhajobu za zníženú odmenu musí obvinený preukázať najneskôr pri rozhodovaní o náhrade trov trestného konania a ak ide o ustanovenie obhajcu podľa
§
40 ods. 2
, najneskôr do 30 dní po tom, čo mu bolo doručené opatrenie o ustanovení obhajcu.
Ú
Č: 5
O: 1
Právna pomoc v konaní o európskom zatykači
Vykonávajúci členský štát zabezpečí, aby mali vyžiadané osoby právo na prístup k právnej pomoci po zadržaní na základe európskeho zatykača do odovzdania alebo do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o ich neodovzdaní.
N
Zákon č. 154/2010 Z. z.
§: 14
O: 1
§: 14
O: 3
V konaní o európskom zatýkacom rozkaze musí mať vyžiadaná osoba obhajcu.
Vyžiadaná osoba právo zvoliť si obhajcu aj v štáte pôvodu v súlade s právom tohto štátu na účel poskytovania súčinnosti obhajcovi, ktorý zastupuje vyžiadanú osobu v konaní o európskom zatýkacom rozkaze na území Slovenskej republiky; uplatnenie práva vyžiadanej osoby v štáte pôvodu nemá vplyv na lehoty podľa
§ 24 a 25
. O využití tohto práva vyžiadanej osoby informuje prokurátor bezodkladne justičný orgán štátu pôvodu.
Ú
Č: 5
O: 2
Vydávajúci členský štát zabezpečí, aby mali vyžiadané osoby, ktoré predmetom konania o európskom zatykači na účely trestného stíhania a ktoré využijú svoje právo zvoliť si obhajcu vo vydávajúcom členskom štáte v súlade s článkom 10 ods. 4 a 5 smernice 2013/48/EÚ, právo na právnu pomoc vo vydávajúcom členskom štáte na účel takéhoto konania vo vykonávajúcom členskom štáte, pokiaľ je právna pomoc nevyhnutná na zabezpečenie účinného prístupu k spravodlivosti.
N
Zákon č. 154/2010 Z. z.
§: 5
O: 10
§: 14
O: 3
Ak vyžiadaná osoba nemá v trestom konaní vedenom na území Slovenskej republiky zvoleného alebo ustanoveného obhajcu a justičný orgán vykonávajúceho štátu vyrozumie súd, ktorý vydal európsky zatýkací rozkaz o uplatnení práva vyžiadanej osoby zvoliť si obhajcu na území Slovenskej republiky na účel poskytovania súčinnosti obhajcovi v konaní o európskom zatýkacom rozkaze vo vykonávajúcom štáte, súd bez zbytočného odkladu poskytne vyžiadanej osobe prostredníctvom príslušného orgánu vykonávajúceho štátu zoznam obhajcov, ktorý na tento účel vedie Slovenská advokátska komora; ustanovenie
§ 40 ods. 2
všeobecného predpisu o trestnom konaní sa pritom nepoužije.
Vyžiadaná osoba právo zvoliť si obhajcu aj v štáte pôvodu v súlade s právom tohto štátu na účel poskytovania súčinnosti obhajcovi, ktorý zastupuje vyžiadanú osobu v konaní o európskom zatýkacom rozkaze na území Slovenskej republiky; uplatnenie práva vyžiadanej osoby v štáte pôvodu nemá vplyv na lehoty podľa
§ 24 a 25
. O využití tohto práva vyžiadanej osoby informuje prokurátor bezodkladne justičný orgán štátu pôvodu.
Ú
Č: 5
O: 3
Právo na právnu pomoc uvedené v odsekoch 1 a 2 je možné podmieniť preskúmaním
O
Zákon č. 154/2010
§: 1
O: 2
Na konanie podľa tohto zákona sa použije všeobecný predpis o trestnom konaní,1) ak tento zákon neustanovuje
Ú
V tomto prípade sa subsidiárne použije
Strana 8 z 13
majetkových pomerov v súlade s článkom 4 ods. 3, ktorý sa uplatňuje mutatis mutandis.
Z. z.
V: 1
inak.
všeobecný predpis o trestnom konaní - Trestný poriadok a jeho príslušné ustanovenia.
Č: 6
O: 1
Rozhodnutia o poskytnutí právnej pomoci
Rozhodnutia o tom, či sa poskytne alebo neposkytne právna pomoc a o ustanovení obhajcov prijme príslušný orgán bezodkladne. Členské štáty prijmú vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, aby príslušný orgán prijímal svoje rozhodnutia svedomito a aby bolo dodržané právo na obhajobu.
N
Zákon č. 301/2005 Z. z.
§: 2
O: 7
Každý právo, aby jeho trestná vec bola spravodlivo a v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným súdom v jeho prítomnosti tak, aby sa mohol vyjadriť ku všetkým vykonávaným dôkazom, ak tento zákon neustanovuje inak.
Ú
OČTK konajú ex offo, pričom dodržiavajú zásadu rýchlosti konania, ktorá je upravená v ust. § 2 TP ako jedna zo základných zásad trestného konania a platí všeobecne pre akékoľvek úkony v súvislosti s trestným konaním.
Č: 6
O: 2
Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby boli podozrivé, obvinené a vyžiadané osoby písomne informované o tom, či ich žiadosť o právnu pomoc bola zamietnutá úplne alebo čiastočne.
N
Zákon č. 301/2005 Z. z.
Zákon č. 154/2010
Z. z.
§: 34
O: 3
§: 34
O: 6
§: 36
O: 5
§: 1
O: 2
V: 1
Obvinený, ktorý nemá dostatočné prostriedky na úhradu trov obhajoby, nárok na bezplatnú obhajobu alebo na obhajobu za zníženú odmenu; nárok na bezplatnú obhajobu alebo obhajobu za zníženú odmenu musí obvinený preukázať najneskôr pri rozhodovaní o náhrade trov trestného konania a ak ide o ustanovenie obhajcu podľa § 40 ods. 2, najneskôr do 30 dní po tom, čo mu bolo doručené opatrenie o ustanovení obhajcu.
Orgán činný v trestnom konaní obvinenému, ktorý bol zadržaný alebo zatknutý, poskytne bez zbytočného odkladu poučenie o jeho právach v písomnej forme; táto skutočnosť sa poznamená v zápisnici. Obvinený právo ponechať si toto poučenie u seba po celú dobu obmedzenia osobnej slobody.
Účinky zastupovania obhajcom nastávajú okamihom doručenia splnomocnenia alebo opatrenia o ustanovení obhajcu konajúcemu orgánu činnému v trestnom konaní alebo súdu.
Na konanie podľa tohto zákona sa použije všeobecný predpis o trestnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak.
Ú
O tom, či sa žiadosti o obhajcu vyhovelo alebo nie, sa rozhoduje opatrením, ktoré sa doručuje žiadateľovi.
V prípade vyžiadanej osoby sa subsidiárne použije všeobecný predpis o trestnom konaní - Trestný poriadok a príslušné ustanovenia o opravných prostriedkoch.
Č: 7
O: 1
Kvalita služieb právnej pomoci a odbornej prípravy
N
Zákon č. 301/2005
§: 2
O: 7
Každý právo, aby jeho trestná vec bola spravodlivo a v primeranej lehote prejednaná nezávislým a nestranným
Ú
Strana 9 z 13
P: a)
Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, a to aj v súvislosti s financovaním, s cieľom zabezpečiť:
a) existenciu účinného a dostatočne kvalitného systému právnej pomoci; a
Z. z.
§: 2
O: 9
§: 44
O: 1
súdom v jeho prítomnosti tak, aby sa mohol vyjadriť ku všetkým vykonávaným dôkazom, ak tento zákon neustanovuje inak.
Každý, proti komu sa vedie trestné konanie, právo na obhajobu.
Obhajca je povinný poskytovať obvinenému potrebnú právnu pomoc, na obhajovanie jeho záujmov účelne využívať prostriedky a spôsoby obhajoby uvedené v zákone, najmä starať sa o to, aby boli v konaní náležite a včas objasnené skutočnosti, ktoré obvineného zbavujú viny alebo jeho vinu zmierňujú.
Č: 7
O: 1
P: b)
b) právne služby v kvalite postačujúcej na zabezpečenie spravodlivého konania, s náležitým ohľadom na nezávislosť právnického povolania.
N
Zákon č. 301/2005 Z. z.
Zákon č. 586/2003 Z. z.
§: 44
O: 1
§: 36
O: 1
§: 2
O: 2
Obhajca je povinný poskytovať obvinenému potrebnú právnu pomoc, na obhajovanie jeho záujmov účelne využívať prostriedky a spôsoby obhajoby uvedené v zákone, najmä starať sa o to, aby boli v konaní náležite a včas objasnené skutočnosti, ktoré obvineného zbavujú viny alebo jeho vinu zmierňujú.
Obhajcom môže byť len advokát.
Advokát je pri poskytovaní právnych služieb nezávislý, je viazaný všeobecne záväznými právnymi predpismi a v ich medziach príkazmi klienta.
Ú
Č: 7
O: 2
Členské štáty zabezpečia, aby pracovníkom zapojeným do rozhodovania o právnej pomoci v trestnom konaní a konaní o európskom zatykači bola poskytnutá vhodná odborná príprava.
N
Zákon č. 385/2000 Z. z.
§: 30
O: 7
§: 35
O: 1
§: 35
Sudca je povinný prehlbovať si svoje odborné vedomosti a využívať ponúknuté možnosti na vzdelávanie. Sudca je povinný prispievať svojimi skúsenosťami a schopnosťami pri odbornej príprave, funkčne mladších sudcov, justičných čakateľov a ďalších zamestnancov súdov, ak tomu nebráni plnenie jeho povinností pri výkone súdnictva.
Sudca právo na zabezpečenie podmienok systematického a bezplatného vzdelávania po celý čas výkonu svojej funkcie, na bezplatné poskytovanie právnych predpisov, odbornej literatúry a informácií nevyhnutných na riadny výkon funkcie sudcu.
Vzdelávanie sudcov zabezpečujú tuzemské a zahraničné vzdelávacie inštitúcie. Vzdelávanie sudcov sa vykonáva aj
Ú
Strana 10 z 13
O: 2
odbornými študijnými pobytmi v tuzemských a zahraničných súdnych inštitúciách, ktoré môžu trvať najviac jeden rok; počas ich trvania sudca nesmie rozhodovať o veciach patriacich do vecnej pôsobnosti súdov.
Č: 7
O: 3
S náležitým ohľadom na nezávislosť právnického povolania a na úlohu osôb zodpovedných za odbornú prípravu obhajcov, členské štáty prijmú vhodné opatrenia na podporu poskytovania vhodnej odbornej prípravy obhajcov, ktorí poskytujú služby právnej pomoci.
N
Zákon č. 586/2003 Z. z.
§: 3
O: 1
P: d
Komora zapíše do zoznamu advokátov na písomnú žiadosť do dvoch mesiacov odo dňa jej doručenia toho, kto
absolvoval vzdelávanie v rozsahu a za podmienok určených stavovským predpisom komory,
Ú
Predpisom komory sa rozumie Advokátsky poriadok.
Č: 7
O: 4
Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby podozrivé, obvinené a vyžiadané osoby mali právo na výmenu obhajcu poskytujúceho služby právnej pomoci, ktorý bol ustanovený v ich prípade, ak o to požiadajú a ak je to odôvodnené konkrétnymi okolnosťami.
N
Zákon č. 301/2005 Z. z.
Zákon č. 154/2010
Z. z.
§: 39
O: 5
§: 43
O: 1
§: 14
O: 3
Obvinený môže namiesto obhajcu, ktorého si zvolil alebo ktorého mu zvolila oprávnená osoba uvedená v odseku 1, zvoliť iného obhajcu.
Zo závažných dôvodov môže byť ustanovený obhajca na svoju žiadosť alebo žiadosť obvineného oslobodený od povinnosti obhajovania a namiesto neho zvolený alebo ustanovený iný obhajca. Iný obhajca môže byť obvinenému ustanovený aj vtedy, ak si ustanovený obhajca dlhodobo neplní svoje povinnosti.
Vyžiadaná osoba právo zvoliť si obhajcu aj v štáte pôvodu v súlade s právom tohto štátu na účel poskytovania súčinnosti obhajcovi, ktorý zastupuje vyžiadanú osobu v konaní o európskom zatýkacom rozkaze na území Slovenskej republiky; uplatnenie práva vyžiadanej osoby v štáte pôvodu nemá vplyv na lehoty podľa § 24 a 25. O využití tohto práva vyžiadanej osoby informuje prokurátor bezodkladne justičný orgán štátu pôvodu.
Ú
Č: 8
Opravné prostriedky
Členské štáty zabezpečia, aby podozrivé, obvinené a vyžiadané osoby mali podľa vnútroštátneho práva účinné opravné prostriedky v prípadoch porušenia ich práv vyplývajúcich z tejto smernice.
N
Zákon č. 300/2005 Z. z.
§: 34
O: 1
§: 210
Obvinený právo od začiatku konania proti svojej osobe vyjadriť sa ku všetkým skutočnostiam, ktoré sa mu kladú za vinu, a k dôkazom o nich, však právo odoprieť vypovedať. Môže uvádzať okolnosti, navrhovať, predkladať a obstarávať dôkazy slúžiace na jeho obhajobu, robiť návrhy a podávať žiadosti a opravné prostriedky. právo zvoliť si obhajcu a s ním sa radiť aj počas úkonov vykonávaných orgánom činným v trestnom konaní alebo súdom.
Obvinený, poškodený a zúčastnená osoba majú právo
Ú
Slovenská republika pristupuje k dodržiavaniu práva na obhajobu veľmi zodpovedne a dôsledne dodržiava všetky záväzky vyplývajúce z medzinárodných zmlúv garantujúcich právo na obhajobu.
Strana 11 z 13
Zákon č. 154/2010
Z. z.
§: 230
O: 1
§: 230
O: 2
P: f
§: 241
O: 1
P: f
§: 244
O: 1
P: h
§: 371
O: 1
P: c
§: 1
O: 2
V: 1
kedykoľvek v priebehu vyšetrovania alebo skráteného vyšetrovania žiadať prokurátora, aby bol preskúmaný postup policajta, najmä aby boli odstránené prieťahy alebo iné nedostatky vo vyšetrovaní alebo skrátenom vyšetrovaní. Policajt musí žiadosť prokurátorovi bez meškania predložiť. Prokurátor je povinný žiadosť preskúmať a o výsledku žiadateľa upovedomiť.
Dozor nad dodržiavaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania a v prípravnom konaní vykonáva prokurátor.
Pri výkone tohto dozoru je prokurátor oprávnený
f) zrušiť nezákonné alebo neopodstatnené rozhodnutia policajta, ktoré môže nahradiť vlastnými rozhodnutiami;
Obžalobu podanú na súde pre prečin a zločin s hornou hranicou trestnej sadzby neprevyšujúcou osem rokov preskúma samosudca a podľa jej obsahu a obsahu spisu
f) obžalobu odmietne a vráti vec prokurátorovi, ak zistí závažné procesné chyby, najmä porušenie práva na obhajobu,
Pri predbežnom prejednaní obžaloby súd
h) obžalobu odmietne a vráti vec prokurátorovi, ak zistí závažné procesné chyby, najmä že boli porušené ustanovenia zabezpečujúce práva obhajoby,
Dovolanie možno podať, ak
c) zásadným spôsobom bolo porušené právo na obhajobu,
Na konanie podľa tohto zákona sa použije všeobecný predpis o trestnom konaní, ak tento zákon neustanovuje inak.
V prípade porušenia takého práva je možné za určitých podmienok podať aj mimoriadny opravný prostriedok dovolanie v zmysle § 371 Trestného poriadku.
V prípade porušenia práv vyžiadanej osoby sa subsidiárne použije všeobecný predpis o trestnom konaní - Trestný poriadok a príslušné ustanovenia o opravných prostriedkoch.
Č: 9
Zraniteľné osoby
Členské štáty zabezpečia, aby sa pri vykonávaní tejto smernice zohľadnili osobitné potreby podozrivých, obvinených a vyžiadaných osôb v zraniteľnej situácii.
N
Zákon č. 301/2005 Z. z.
§: 122
O: 1
V: 1
Pred prvým výsluchom treba vždy zistiť totožnosť obvineného, jeho osobné, rodinné, majetkové a zárobkové pomery a predchádzajúce trestné stíhania a tresty, ktoré mu boli uložené.
Ú
Č: 10
O: 1
Poskytovanie údajov a predkladanie správ
N
Zákon č. 575/2001 Z. z.
§:35
O:7
Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu vymedzenej pôsobnosti plnia voči orgánom Európskej únie informačnú a oznamovaciu povinnosť, ktorá
Ú
Strana 12 z 13
Do 25. mája 2021 a potom každé tri roky zašlú členské štáty Komisii dostupné údaje o tom, ako sa vykonávajú práva stanovené v tejto smernici.
im vyplýva z právne záväzných aktov týchto orgánov.
Č: 10
O: 2
Do 25. mája 2022 a potom každé tri roky Komisia predloží Európskemu parlamentu a Rade správu o vykonávaní tejto smernice. Vo svojej správe Komisia posúdi vykonávanie tejto smernice, pokiaľ ide o právo na právnu pomoc v trestnom konaní a v konaní o európskom zatykači.
n.a.
n.a.
Č: 11
Zákaz zníženia úrovne ochrany
Žiadne ustanovenie tejto smernice sa nesmie vykladať ako obmedzovanie alebo odchýlka od akýchkoľvek práv a procesných záruk, ktoré zaručené podľa charty, EDĽP alebo iných relevantných ustanovení medzinárodného práva alebo práva ktoréhokoľvek z členských štátov, ktorý poskytuje vyššiu úroveň ochrany.
n.a.
n.a.
Č: 12
O: 1
Transpozícia
Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou najneskôr do 25. mája 2019. Bezodkladne o tom informujú Komisiu.
Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty.
N
Zákon č. 575/2001 Z. z.
1.
§:35
O:7
Príloha
Čl. IV
Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu vymedzenej pôsobnosti plnia voči orgánom Európskej únie informačnú a oznamovaciu povinnosť, ktorá im vyplýva z právne záväzných aktov týchto orgánov.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVAZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE
Príloha sa dopĺňa bodmi 16 a 17, ktoré znejú:
„16. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/800 z 11. mája 2016 o procesných zárukách pre deti, ktoré podozrivými alebo obvinenými osobami v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 132, 21.5.2016).
17. Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1919 z 26. októbra 2016 o právnej pomoci pre podozrivé a obvinené osoby v trestnom konaní a pre vyžiadané osoby v konaní o európskom zatykači (Ú. v. L 297, 4.11.2016).“.
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2018.
Ú
Č: 12
Členské štáty oznámia Komisii znenie
N
Zákon č.
§:35
Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v
Ú
Strana 13 z 13
O: 2
ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice.
575/2001 Z. z.
O:7
rozsahu vymedzenej pôsobnosti plnia voči orgánom Európskej únie informačnú a oznamovaciu povinnosť, ktorá im vyplýva z právne záväzných aktov týchto orgánov.
Č: 13
Nadobudnutie účinnosti
Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
n.a.
n.a.
Č: 14
Adresáti
Táto smernica je určená členským štátom v súlade so zmluvami.
n.a.
n.a.
LEGENDA:
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda
Č – čiastočná zhoda
Ž žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani čiastková ani úplná zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)