DOLOŽKA ZLUČITEĽNOSTI
návrhu zákona s právom Európskej únie
1.Predkladateľ návrhu zákona: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
2.Názov návrhu zákona: návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
3.Problematika návrhu zákona:
a)je upravená v práve Európskej únie:
-v primárnom
čl. 82 ods. 2 písm. b) Zmluvy o fungovaní Európskej únie (smernica 2016/800 a smernica 2016/1919)
čl. 83 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (smernica 2017/541)
-v sekundárnom (prijatom po nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii po 30. novembri 2009)
1.legislatívne akty
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/800 z 11. mája 2016 o procesných zárukách pre deti, ktoré podozrivými alebo obvinenými osobami v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 132, 21.5.2016)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1919 z 26. októbra 2016 o právnej pomoci pre podozrivé a obvinené osoby v trestnom konaní a pre vyžiadané osoby v konaní o európskom zatykači (Ú. v. EÚ L 297, 4.11.2016)
Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/541 z 15. marca 2017 o boji proti terorizmu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV a mení rozhodnutie Rady 2005/671/SVV (Ú. v. EÚ L 88, 31.3.2017)
2.nelegislatívne akty
-v sekundárnom (prijatom pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskom spoločenstve a Zmluva o Európskej únii do 30. novembra 2009)
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia
smernica 2016/800 – 11. jún 2019
smernica 2016/1919 – 25. mája 2019
smernica 2017/541 – 8. september 2018
b)lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády podľa určenia gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc a vypracovanie tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov
31. decembra 2017 uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 405/2016 (smernica 2016/800)
28. februára 2018 uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 124/2017(smernica 2016/1919)
15. januára 2018 uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 427/2017 (smernica 2017/541)
c)informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
Neprebiehajú žiadne konania proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 a 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
d)informácia o právnych predpisoch, v ktorých preberané smernice prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia
zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov (úplná transpozícia)
zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov (úplná transpozícia)
zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 316/2016 Z. z. (úplná transpozícia)
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu zákona s právom Európskej únie:
Úplný
6.Gestor (spolupracujúce rezorty):
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky