Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
V prípade transpozície uveďte zoznam transponovaných predpisov:
- Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/800 z 11. mája 2016 o procesných zárukách pre deti, ktoré podozrivými alebo obvinenými osobami v trestnom konaní (Ú. v. EÚ L 132, 21.5.2016)
- Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1919 z 26. októbra 2016 o právnej pomoci pre podozrivé a obvinené osoby v trestnom konaní a pre vyžiadané osoby v konaní o európskom zatykači (Ú. v. EÚ L 297, 4.11.2016)
- Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/541 z 15. marca 2017 o boji proti terorizmu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV a mení rozhodnutie Rady 2005/671/SVV (Ú. v. EÚ L 88, 31.3.2017).
Termín začiatku a ukončenia PPK
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
december 2017
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
február 2018
2.Definovanie problému
Súčasná situácia v Európe a aj na celom svete čelí teroristickej hrozbe. Na základe uvedeného a Rada Európy prijala právne nástroje v oblasti boja proti terorizmu. Návrhom zákona sa uskutočňuje transpozícia Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/541 z 15. marca 2017 o boji proti terorizmu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady 2002/475/SVV a mení rozhodnutie Rady 2005/671/SVV (Ú. v. L 88, 31.3.2017) (ďalej len „smernica 2017/541“) a implementácia Dodatkového protokolu k Dohovoru Rady Európy o predchádzaní terorizmu Slovenskou republikou (ďalej len „dodatkový protokol“) do právneho poriadku Slovenskej republiky, resp. plnenie záväzkov vyplývajúcich z členstva Slovenskej republiky v EÚ a Rade Európy.
Dodatkový protokol je záväzným právnym dokumentom Rady Európy, ktorý napomôcť pri predchádzaní terorizmu a odstraňovaní jeho negatívnych účinkov na plné uplatňovanie ľudských práv, najmä práva na život, prostriedkami prijatými na národnej úrovni a prostredníctvom medzinárodnej spolupráce, s náležitým ohľadom na existujúce platné mnohostranné alebo dvojstranné zmluvy alebo dohody medzi zmluvnými stranami.
3.Ciele a výsledný stav
Návrh zákona predstavuje komplexnú právnu úpravu v oblasti boja proti terorizmu. Smernica 2017/541 predpokladá prijatie opatrení týkajúcich sa zabráneniu najzávažnejších porušení univerzálnych hodnôt ľudskej dôstojnosti, slobody, rovnosti a solidarity a uplatňovania ľudských práv a základných slobôd a najvážnejších útokov na demokraciu a právny štát.
Dodatkový protokol je záväzným právnym dokumentom Rady Európy, ktorý za cieľ doplniť Dohovor Rady Európy o predchádzaní terorizmu (ozn. č. 186/2007 Z. z.) o ustanovenia týkajúce sa trestnosti viacerých činov, ktoré súvisia s teroristickými trestnými činmi a výmeny informácií. Trestnosť týchto činov bude po podpise dodatkového protokolu
2
zohľadnená v Trestnom zákone.
4.Dotknuté subjekty
Štátne orgány, fyzické osoby, právnické osoby
5.Alternatívne riešenia
Alternatívne riešenia neboli posudzované. Súčasná právna úprava si vyžaduje novelizáciu inter alia na účely implementácie medzinárodných záväzkov Slovenskej republiky.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Áno
Nie
7.Transpozícia práva EÚ
Národná právna úprava nejde nad rámec minimálnych požiadaviek EÚ.
8.Preskúmanie účelnosti**
Preskúmanie účelnosti navrhovaného predpisu bude vykonávané priebežne po nadobudnutí účinnosti.
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
Prípadné výdavky súvisiace s realizáciou návrhu budú zabezpečené v rámci schválených limitov dotknutej kapitoly na príslušný rozpočtový rok, bez dodatočných požiadaviek na štátny rozpočet.
11.Kontakt na spracovateľa
Mgr. Simona Kočišová (tel. č. 02 888 91 299), JUDr. Michaela Gašparová tel. č. 02 888 91 163), JUDr. Ladislav Rybanský (tel. č. 02 888 91 436) - odbor legislatívy trestného práva , Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
12.Zdroje
Návrh zákona bol vypracovaný v spolupráci s dotknutými štátnymi orgánmi (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky) a je výsledkom odbornej diskusie orgánov aplikácie týchto právnych noriem.
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
3