1
Návrh
VYHLÁŠKA
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky
z ..............,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní stavu núdze v elektroenergetikea vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení v elektroenergetike, obmedzujúcich opatreniach v elektroenergetike zameraných na predchádzanie stavu núdze v elektroenergetike, pri stave núdze v elektroenergetike, skúškach stavu núdze v elektroenergetikea opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) podľa § 95 ods. 1 písm. d) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ustanovuje:
§ 1
Obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike
(1) Obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike sa realizujú najmä podľa
a)havarijného vypínacieho plánu,
b)frekvenčného plánu,
c)plánu obmedzovania spotreby.
(2) Obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike môžu byť realizované automaticky alebo na základe pokynu dispečingu prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo dispečingu prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
(3) Stav núdze a obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike pri stave núdze na vymedzenom území vyhlasuje a odvoláva dispečing prevádzkovateľa prenosovej sústavy vo verejnoprávnych hromadných oznamovacích prostriedkoch1) a telefonickým oznámením odberateľom pripojeným do prenosovej sústavy a dispečingom prevádzkovateľov distribučných sústav. Obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike pri stave núdze na časti vymedzeného územia vyhlasuje a odvoláva dispečing prevádzkovateľa prenosovej sústavy na základe žiadosti dispečingu prevádzkovateľa distribučnej sústavy vo verejnoprávnych hromadných oznamovacích prostriedkoch1) a telefonickým oznámením odberateľom pripojeným do prenosovej sústavy.
(4) Obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike pri predchádzaní stavu núdze v elektroenergetike na vymedzenom území a pri skúškach stavu núdze v elektroenergetike sa nevyhlasujú, ale oznamujú a odvolávajú dispečingom prevádzkovateľa prenosovej sústavy telefonickým oznámením odberateľom pripojeným do prenosovej sústavy a dispečingom prevádzkovateľov distribučných sústav. Obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike na predchádzanie stavu núdze v elektroenergetike na časti vymedzeného územia oznamuje a odvoláva dispečing prevádzkovateľa prenosovej sústavy na základe žiadosti dispečingu prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
1)§ 3 písm. p), r) a s) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov.
§ 5 ods. 1 písm. l) zákona č. 532/2010 Z. z. o Rozhlase a televízii Slovenska a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2
(5) Obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike pri predchádzaní stavu núdze a pri skúškach stavu núdze v elektroenergetike realizované podľa plánu obmedzovania spotreby vyhlasuje a odvoláva dispečing prevádzkovateľa prenosovej sústavy vo verejnoprávnych hromadných oznamovacích prostriedkoch1) a telefonickým oznámením odberateľom pripojeným do prenosovej sústavy a dispečingom prevádzkovateľov distribučných sústav. Obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike pri predchádzaní stavu núdze a pri skúškach stavu núdze v elektroenergetike na časti vymedzeného územia vyhlasuje, oznamuje a odvoláva dispečing prevádzkovateľa prenosovej sústavy na základe žiadosti dispečingu prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
(6) Odberatelia pripojení do prenosovej sústavy realizujú obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike na základe telefonického oznámenia dispečingu prevádzkovateľa prenosovej sústavy. Odberatelia pripojení do distribučnej sústavy realizujú obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike samostatne na základe vyhlásenia dispečingu prevádzkovateľa prenosovej sústavy vo verejnoprávnych hromadných oznamovacích prostriedkoch. Havarijné vypínacie stupne v havarijnom vypínacom pláne realizujú dispečingy prevádzkovateľov distribučných sústav pripojených do prenosovej sústavy na základe telefonického oznámenia dispečingu prevádzkovateľa prenosovej sústavy.
(7) Dispečing prevádzkovateľa distribučnej sústavy žiada dispečing prevádzkovateľa prenosovej sústavy o vyhlásenie obmedzujúcich opatrení v elektroenergetike na časti vymedzeného územia telefonickým oznámením dispečingu prevádzkovateľa prenosovej sústavy.
(8) Plán obmedzovania spotreby určí obmedzenie spotreby elektriny odberateľom na základe obmedzujúcich odberových stupňov elektrického výkonu. Obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike realizované v súlade s plánom obmedzovania spotreby je potrebné vždy vyhlásiť. Plán obmedzovania spotreby sa uplatňuje pri nedostatku elektriny v prenosovej sústave a distribučnej sústave, ak nie je možné zabezpečiť jej dostatok. Jednotlivé obmedzujúce odberové stupne plánu obmedzovania spotreby môžu byť uplatňované súčasne. Výkonovú náplň obmedzujúcich odberových stupňov každoročne určuje a aktualizuje dispečing prevádzkovateľa prenosovej sústavy v spolupráci s prevádzkovateľmi distribučných sústav pripojených do prenosovej sústavy podľa vlastností prenosovej sústavy a pripojených distribučných sústav. Pre odberateľov, na ktorých sa vzťahujú obmedzujúce odberové stupne, je určené bezpečnostné minimum. Bezpečnostným minimom je najnižšia hodnota odoberaného výkonu, pri ktorej nebudú ohrozené životy a zdravie osôb a nedôjde k poškodeniu výrobných technologických zariadení. Plán obmedzovania spotreby je uvedený v prílohe č. 1; prevádzkovateľ prenosovej sústavy je oprávnený vydať prevádzkové inštrukcie, ktorými spresní spôsob realizácie plánu obmedzovania spotreby; pri ich vypracovaní postupuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy v spolupráci s prevádzkovateľmi distribučných sústav priamo pripojených do prenosovej sústavy.
(9) Plán obmedzovania spotreby a obmedzujúce odberové stupne elektrického výkonu sa neuplatnia pri odberateľoch, ktorými sú
a)zdravotnícke zariadenia zaradené do verejnej minimálnej siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu2), ambulancie záchrannej zdravotnej služby, lekárne a výdajne zdravotníckych pomôcok podľa osobitného predpisu3),
2)Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3)Zákon č. 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
3
b)objekty obrannej infraštruktúry,
c)letiská a letecké pozemné zariadenia,
d)objekty a zariadenia Úradu vlády Slovenskej republiky, Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ozbrojených síl Slovenskej republiky, Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a Policajného zboru,
e)komunikačná a informačná infraštruktúra integrovaného záchranného systému,
f)jadrové zariadenia podľa osobitného predpisu4),
g)zariadenia uvedené v krízovom pláne hospodárskej mobilizácie podľa osobitného predpisu5),
h)prvky kritickej infraštruktúry a prvky európskej kritickej infraštruktúry podľa osobitného predpisu6).
(10) Havarijný vypínací plán je prevádzkovateľom prenosovej sústavy a prevádzkovateľom distribučnej sústavy uplatňovaný pri náhlej výraznej nerovnováhe v sústave, ako aj pri likvidácii porúch v prenosovej sústave alebo distribučnej sústave prerušením prenosu a distribúcie elektriny odberateľom. Havarijný vypínací plán je uvedený v prílohe č. 2.Prevádzkovateľ prenosovej sústavy je oprávnený vydať prevádzkové inštrukcie, ktorými spresní spôsob realizácie havarijného vypínacieho plánu; pri ich vypracovaní postupuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy v spolupráci s prevádzkovateľmi distribučných sústav priamo pripojených do prenosovej sústavy.
(11) Prerušenie prenosu a distribúcie elektriny odberateľom uskutoční dispečing prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy vypnutím vývodov v rozvodniach veľmi vysokého napätia a vysokého napätia s cyklickým vystriedaním vypnutia vývodov spravidla na dve hodiny od realizácie havarijného vypínacieho stupňa. Výkonovú náplň havarijných vypínacích stupňov stanovuje a aktualizuje dispečing prevádzkovateľa prenosovej sústavy.
(12) Frekvenčný plán je prevádzkovateľom prenosovej sústavy a prevádzkovateľom distribučnej sústavy uplatňovaný zväčša včasnými a automatickými zásahmi do sústavy s cieľom obmedziť vznik veľkých systémových porúch, vrátiť a udržať frekvenciu sústavy po vzniku systémových porúch na hodnotách, pri ktorých nie je ohrozené technické zariadenie výrobcov elektriny a odberateľov, a vytvoriť podmienky pre návrat frekvencie do normálneho frekvenčného pásma v sústave, ktorým je rozsah frekvencií v intervale 49,8 50,2 Hz. V normálnom frekvenčnom pásme sa reguluje činný výkon využitím podporných služieb, ako primárna, sekundárna a terciárna regulácia výkonu. Ak sa frekvencia v sústave vychýli mimo normálneho frekvenčného pásma 49,8 50,2 Hz ide o havarijný stav, ktorý je potrebné riešiť obmedzujúcimi opatreniami v elektroenergetike. Aktivácia frekvenčného plánu sa začína pri dosiahnutí frekvencie v sústave 49,8 alebo 50,2 Hz. Frekvenčný plán je uvedený v prílohe č. 3. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy je oprávnený vydať prevádzkové inštrukcie, ktorými spresní spôsob realizácie frekvenčného plánu; pri ich vypracovaní postupuje prevádzkovateľ prenosovej sústavy v spolupráci s prevádzkovateľmi distribučných sústav, odberateľmi a výrobcami elektriny priamo pripojenými do prenosovej sústavy a v súlade s pravidlami synchrónne prepojenej európskej sústavy.
(13) Pri poklese frekvencie na hodnotu 49 Hz a nižšiu sa prevádzkovateľ prenosovej
4)Zákon č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)Zákon č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov.
6)Zákon č. 45/2011 Z. z. o kritickej infraštruktúre.
4
sústavy a prevádzkovateľ distribučnej sústavy pri realizácii obmedzujúcich opatrení v elektroenergetike riadia frekvenčným vypínacím plánom, ktorý je súčasťou frekvenčného plánu a je realizovaný automaticky použitím technických zariadení na vymedzenom území alebo na časti vymedzeného územia. Stupne frekvenčného vypínacieho plánu stanovuje a aktualizuje dispečing prevádzkovateľa prenosovej sústavy v spolupráci s prevádzkovateľmi distribučných sústav pripojených do prenosovej sústavy podľa vlastností prenosovej sústavy a pripojených distribučných sústav. Frekvenčný vypínací plán slúži najmä na odľahčenie zaťaženia elektrizačnej sústavy pri predchádzaní stavu núdze v elektroenergetike a pri stave núdze v elektroenergetike, ako aj z príčin, ktoré súvisia s havarijným poklesom frekvencie.
(14) Ak dochádza k poklesu frekvencie na hodnotu 49 Hz a nižšiu, dispečing prevádzkovateľa prenosovej sústavy, dispečingy prevádzkovateľov distribučných sústav, výrobcovia a odberatelia elektriny pripojení k postihnutej časti sústavy bezodkladne použijú všetky dostupné technické prostriedky na vyrovnanie výkonovej bilancie a udržanie frekvencie v predpísaných medziach, aby sa zabránilo veľkým škodám, ktoré by vznikli alebo by mohli vzniknúť narušením celistvosti sústavy.
(15) Frekvenčný plán je vykonávaný automaticky technickými prostriedkami na odpojenie spotreby elektriny umiestnenými v zariadeniach prevádzkovateľov distribučných sústav, odberateľov a výrobcov pripojených k postihnutej časti sústavy. Prevádzkovatelia distribučných sústav a odberatelia pripojení do prenosovej sústavy technické prostriedky na odpojenie spotreby elektriny v rámci frekvenčného plánu nainštalujú, nastavia a prevádzkujú. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy určí rozloženie objemov vypínania spotreby pre jednotlivé stupne frekvenčného plánu na jednotlivé oblasti distribučných sústav a kontroluje ich umiestnenie a nastavenie.
(16) Obnovu napájania spotreby elektriny odpojenej pôsobením technických prostriedkov v rámci frekvenčného plánu a odpojenej v rámci havarijného vypínacieho plánu vykonávajú dispečingy prevádzkovateľov distribučných sústav a odberatelia pripojení do prenosovej sústavy len na základe pokynu dispečingu prevádzkovateľa prenosovej sústavy. Odberatelia pripojení do prenosovej sústavy a odberatelia pripojení do distribučnej sústavy realizujú pripojenie spotreby v rámci príslušného odberového stupňa plánu obmedzovania spotreby na základe informácie o zrušení odberového stupňa vyhlásenej vo verejnoprávnych hromadných oznamovacích prostriedkoch.
(17) Ak dôjde k stavu núdze v plynárenstve, dispečing prevádzkovateľa prenosovej sústavy môže pri uplatnení obmedzujúcich opatrení v elektroenergetike požiadať plynárenský dispečing o pozastavenie uplatnenia obmedzujúcich opatrení v plynárenstve pre jednotlivých poskytovateľov podporných služieb v elektroenergetike, ktorí viazaní na odber zemného plynu. Ak to umožní situácia v zásobovaní plynom, plynárenský dispečing na základe žiadosti dispečingu prevádzkovateľa prenosovej sústavy pozastaví vykonávanie obmedzujúcich opatrení v plynárenstve pre poskytovateľov podporných služieb v elektroenergetike na nevyhnutnú dobu, ktorú dispečing prevádzkovateľa prenosovej sústavy odôvodní v žiadosti. Pozastavenie vykonávania obmedzujúcich opatrení v plynárenstve na konkrétny čas oznámi dispečing prevádzkovateľa prenosovej sústavy poskytovateľovi podpornej služby a ministerstvu.
§ 2
Opatrenia zamerané na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike
5
(1) Opatrenia na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike sa vykonávajú ako osobitné postupy na obnovenie normálneho prevádzkového stavu prenosovej a distribučnej sústavy bezodkladne.
(2) Pri odstraňovaní stavu núdze v elektroenergetike dispečing prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa distribučnej sústavy postupuje podľa plánu obnovy po rozpade sústavy, pričom rešpektuje konkrétnu situáciu v prenosovej sústave alebo distribučnej sústave.
§ 3
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť......................
6
Príloha č. 1
k vyhláške č. .../2018 Z. z.
PLÁN OBMEDZOVANIA SPOTREBY
1. Obmedzenie spotreby elektriny odberateľom je realizované na základe plánu obmedzovania spotreby obmedzujúcimi odberovými stupňami takto:
a)základný odberový stupeň vyjadruje normálny prevádzkový stav sústavy s vyrovnanou výkonovou bilanciou a potrebnou výkonovou rezervou,
b)obmedzujúci odberový stupeň 1 predstavuje zníženie odoberaného výkonu odberateľov zo sietí veľmi vysokého napätia a vysokého napätia s dohodnutou rezervovanou kapacitou vyššou ako 1 000 kW s realizáciou do 30 minút po vyhlásení a so súčasným zvýšením dodávaného výkonu výrobcami elektriny na ich technické maximum,
c)obmedzujúci odberový stupeň 2 predstavuje zníženie odoberaného výkonu odberateľov zo sietí veľmi vysokého napätia a vybraných odberateľov zo sietí vysokého napätia s dohodnutou rezervovanou kapacitou vyššou ako 1 000 kW s realizáciou do 30 minút po vyhlásení a so súčasným zvýšením dodávaného výkonu výrobcami elektriny na ich technické maximum,
d)obmedzujúci odberový stupeň 3 predstavuje zníženie odoberaného výkonu odberateľov zo sietí vysokého napätia s dohodnutou rezervovanou kapacitou od 150 kW do 1 000 kW vrátane s realizáciou do dvoch hodín po vyhlásení, ak nie je určený dlhší čas,
e)obmedzujúci odberový stupeň 4 predstavuje zníženie odoberaného výkonu vybraných odberateľov zo sietí vysokého napätia s dohodnutou rezervovanou kapacitou od 150 kW do 1 000 kW vrátane s realizáciou do dvoch hodín po vyhlásení, ak nie je určený dlhší čas,
f)obmedzujúci odberový stupeň 5 nariaďuje znížiť spotrebu elektriny odberateľom na najnižšiu dohodnutú úroveň odstavením odberných zariadení, ktoré možno odstaviť z prevádzky do jednej hodiny po vyrozumení, a znížiť odber elektriny ostatných zariadení na bezpečnostné minimum; odberatelia, ktorí nemajú určený obmedzujúci odberový stupeň 5, pri jeho vyhlásení znížia odber elektriny na bezpečnostné minimum,
g)obmedzujúci odberový stupeň 6 nariaďuje znížiť spotrebu elektriny odberateľom na najnižšiu dohodnutú úroveň odstavením odberných zariadení, ktoré možno odstaviť z prevádzky do ôsmich hodín po vyrozumení, a znížiť odber elektriny ostatných zariadení na bezpečnostné minimum; odberatelia, ktorí nemajú určený obmedzujúci odberový stupeň 6, pri jeho vyhlásení znížia odber elektriny na bezpečnostné minimum.
2. Obmedzenia odoberaného výkonu pri obmedzujúcich odberových stupňoch 1 4 sa uskutočňujú znížením dohodnutého výkonu v hodinovom diagrame zaťaženia odberateľov s registračným záznamom priebehu spotreby a znížením dohodnutých priemerných hodinových výkonov ostatných odberateľov o hodnotu výkonovej náplne týchto obmedzujúcich odberových stupňov.
3. Obmedzenia odberu elektrického výkonu pri obmedzujúcich odberových stupňoch 5 a 6 sú realizované znížením odoberaného výkonu na hodnotu bezpečnostného minima.
4. Rozsah výkonovej náplne obmedzujúcich odberových stupňov vzťahujúci sa na obmedzujúce stupne 1 4 pre každého odberateľa je najmenej 37% z hodnoty rezervovanej kapacity. Uvedenú hodnotu obmedzenia možno rozložiť do väčšieho počtu obmedzujúcich odberových stupňov.
7
5. Obmedzujúce odberové stupne 5 a 6, pri ktorých dochádza k obmedzeniu dodávky elektriny na hodnotu bezpečnostného minima, možno uplatniť po vyčerpaní všetkých možností riešenia stavu núdze.
8
Príloha č. 2
k vyhláške č. .../2018 Z. z.
HAVARIJNÝ VYPÍNACÍ PLÁN
1. Prerušenie dodávky elektriny, ktoré je vykonávané ako obmedzujúce opatrenie v elektroenergetike pri náhlej výraznej nerovnováhe výroby a spotreby v sústave a pri likvidácii porúch v sústave, ak nie je možné použiť iné opatrenie, je realizované prostredníctvom havarijných vypínacích stupňov 21 až 30.
2. Pri použití havarijného vypínacieho stupňa 21 vypínané úseky elektroenergetických zariadení veľmi vysokého napätia a vysokého napätia v takom rozsahu, aby obmedzenie spotreby neprekročilo hodnotu 2,5% ročného maxima zaťaženia príslušnej distribučnej sústavy.
3. Každý nasledujúci havarijný vypínací stupeň zahŕňa sumárnu hodnotu výkonu vypnutých zariadení odberateľov v predchádzajúcom stupni zvýšenú o hodnotu 2,5% ročného maxima zaťaženia príslušnej distribučnej sústavy.
4. V jednotlivých havarijných vypínacích stupňoch je udávaná sumárna hodnota vypínaného výkonu vo vzťahu k hodnote ročného maxima zaťaženia príslušnej distribučnej sústavy v predchádzajúcom roku.
9
Príloha č. 3
k vyhláške č. .../2018 Z. z.
FREKVENČNÝ PLÁN
I. Frekvenčný plán v sústave pri zníženej frekvencii v sústave
1. V pásme frekvencií od hodnoty 49,8 Hz do hodnoty 49 Hz povinní prijať potrebné opatrenia výrobcovia elektriny pripojení k postihnutej časti sústavy. Regulácia frekvencie je zaisťovaná podľa pokynov dispečingu prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo automatickou zmenou výkonu zariadení prevádzkovaných výrobcami elektriny. Prevádzkovatelia prečerpávacích vodných elektrární povinní zabezpečiť prechod do turbínovej prevádzky, a to automaticky alebo podľa pokynov dispečingu prevádzkovateľa prenosovej sústavy.
2. V pásme poklesu frekvencie na hodnotu 49 Hz a nižšie prijíma prevádzkovateľ prenosovej sústavy opatrenia v oblasti zaťaženia sústavy. Vopred stanovené objemy výkonov frekvenčných stupňov automaticky odpojované pomocou frekvenčných relé. Počet stupňov, ich nastavenie, a objemy odopínaného výkonu stanovené prevádzkovateľom prenosovej sústavy na základe systémových výpočtov poruchových režimov a v súlade s pravidlami synchrónne prepojenej európskej sústavy.
3. V pásme poklesu frekvencie na hodnotu 47,5 Hz a nižšie vybrané zariadenia výrobcov elektriny automaticky odpojené od postihnutej časti sústavy a prechádzajú na prevádzku na vlastnú spotrebu. Odpojovanie blokov výrobcov elektriny prebieha pri takých hodnotách frekvencie, aby nedošlo k prekročeniu technického obmedzenia zariadení výrobcov elektriny a prechod na vlastnú spotrebu bol spoľahlivý. Vo výnimočných prípadoch z odôvodniteľných technologických obmedzení zariadení výrobcov elektriny je možné odpojenie zariadenia od sústavy pri vyšších frekvenciách ako 47,5 Hz.
II. Frekvenčný plán v sústave pri zvýšenej frekvencii v sústave
1. V pásme frekvencií od hodnoty 50,2 Hz a vyššie povinní prijať potrebné opatrenia výrobcovia elektriny pripojení k postihnutej časti sústavy. Regulácia frekvencie je zaisťovaná podľa pokynov dispečingu prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo automatickou zmenou výkonu zariadení prevádzkovaných výrobcami elektriny. Prevádzkovatelia prečerpávacích vodných elektrární povinní zabezpečiť prechod do čerpadlovej prevádzky, a to automaticky alebo podľa pokynov dispečingu prevádzkovateľa prenosovej sústavy.
2. V pásme frekvencií od hodnoty 51,5 Hz a vyššie vybrané zariadenia výrobcov elektriny automaticky odpojené od postihnutej časti sústavy a prechádzajú na prevádzku na vlastnú spotrebu. Vo výnimočných prípadoch z odôvodniteľných technologických obmedzení zariadení výrobcov elektriny a po súhlase prevádzkovateľa prenosovej sústavy je možné odpojenie zariadenia od sústavy pri frekvenciách nižších ako hodnota 51,5 Hz.
III. Spracovanie frekvenčného plánu
1. Frekvenčný plán v sústave spracováva prevádzkovateľ prenosovej sústavy v spolupráci s prevádzkovateľmi distribučných sústav, výrobcami elektriny a odberateľmi priamo pripojenými do prenosovej sústavy, a v súlade s pravidlami synchrónne prepojenej
10
európskej sústavy.
2. Ak dôjde v sústave v rámci prepojenia so susednými sústavami k zmenám, ktoré majú vplyv na frekvenčný plán, je prevádzkovateľ prenosovej sústavy povinný frekvenčný plán aktualizovať v spolupráci s prevádzkovateľmi distribučných sústav, výrobcami elektriny a v súlade s pravidlami synchrónne prepojenej európskej sústavy.