1
TABUĽKA ZHODY
NA ÚČELY OZNÁMENIA TRANSPOZÍCIE SMERNICE 2005/89/ES
Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/89/ES z 18. januára 2006 o opatreniach na zabezpečenie bezpečnosti dodávok elektrickej energie a investícií do infraštruktúry
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Návrh ZoE“).
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
(pri návrhu predpisu – predpokladaný dátum účinnosti**)
Čl. 4
O: 4
Členské štáty zabezpečia, aby sa obmedzenie dodávok v núdzových situáciách uskutočňovalo podľa vopred stanovených kritérií riadenia nerovnováhy prevádzkovateľmi prenosových sústav. Ochranné opatrenia sa prijímajú po porade s ďalšími významnými prevádzkovateľmi prenosových sústav pri dodržiavaní príslušných dvojstranných dohôd vrátane dohôd o výmene informácií.
N
Návrh ZoE
§ 20
§ 20 vrátane nadpisu znie:
㤠20
Stav núdze v elektroenergetike, predchádzanie stavu núdze v elektroenergetike a skúška stavu núdze v elektroenergetike
(1) Stavom núdze v elektroenergetike je náhly nedostatok alebo hroziaci nedostatok elektriny, zmena frekvencie v sústave nad alebo pod úroveň určenú pre technické prostriedky zabezpečujúce automatické odpájanie zariadení od sústavy v súlade s technickými podmienkami prevádzkovateľa prenosovej sústavy podľa § 19 alebo prerušenie paralelnej prevádzky prenosových sústav, ktoré môže spôsobiť významné zníženie alebo prerušenie dodávok elektriny alebo vyradenie energetických zariadení z činnosti alebo ohrozenie života a zdravia ľudí na vymedzenom území alebo na časti vymedzeného územia v dôsledku
a)mimoriadnej udalosti alebo krízovej situácie,42)
b)opatrení hospodárskej mobilizácie,43)
c)havárií na zariadeniach pre výrobu, prenos a distribúciu elektriny aj mimo vymedzeného územia,
Ú
2
d)ohrozenia bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky sústavy,
e)nevyrovnanej bilancie sústavy alebo jej časti,
f)trestného činu terorizmu.43a)
(2) Predchádzaním stavu núdze v elektroenergetike je súbor opatrení a postupov, vrátane obmedzujúcich opatrení v elektroenergetike, ktoré sa uplatňujú, ak hrozí stav núdze v elektroenergetike.
(3) Skúškou stavu núdze v elektroenergetike je overenie súboru opatrení a postupov, vrátane obmedzujúcich opatrení v elektroenergetike, uplatňovaných pri stave núdze v elektroenergetike alebo pri predchádzaní stavu núdze v elektroenergetike.
(4) Obmedzujúcimi opatreniami v elektroenergetike sú
a)obmedzenie spotreby elektriny,
b)prerušenie distribúcie elektriny,
c)zmena hodnoty výkonu dodávaného výrobcom elektriny do sústavy,
d)použitie voľných výrobných kapacít,
e)operatívne vypnutie časti zariadenia v rozsahu nevyhnutnom pre vyrovnanie výkonovej bilancie dotknutej časti sústavy,
f)opatrenia pre obnovu prenosu a distribúcie elektriny.
(5) Stav núdze v elektroenergetike na vymedzenom území alebo na časti vymedzeného územia po posúdení dôsledkov podľa odseku 1 vyhlasuje a odvoláva prevádzkovateľ prenosovej sústavy vo verejnoprávnych hromadných oznamovacích prostriedkoch a pomocou prostriedkov
3
dispečerského riadenia. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy vyhlásenie a odvolanie stavu núdze v elektroenergetike bezodkladne oznamuje ministerstvu. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy vyhlasuje stav núdze v elektroenergetike pred prijatím obmedzujúcich opatrení v elektroenergetike; to neplatí pri rozpade sústavy alebo hrozbe rozpadu sústavy, kedy je prevádzkovateľ prenosovej sústavy oprávnený vyhlásiť stav núdze v elektroenergetike dodatočne. Dodatočné vyhlásenie stavu núdze v elektroenergetike uskutoční prevádzkovateľ prenosovej sústavy bezodkladne po prijatí opatrení nevyhnutných na ochranu a obnovu sústavy, pričom v dodatočnom vyhlásení stavu núdze v elektroenergetike určí presný čas, v ktorom nastal stav núdze v elektroenergetike; tento čas sa považuje za čas vyhlásenia stavu núdze v elektroenergetike.
(6) Prevádzkovateľ prenosovej sústavy je oprávnený vykonať skúšku stavu núdze v elektroenergetike v súlade s technickými podmienkami prevádzkovateľa prenosovej sústavy podľa § 19 v rozsahu nevyhnutnom na zabezpečenie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky sústavy. Počas skúšky stavu núdze v elektroenergetike je možné realizovať všetky obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike podľa odseku 4. Počas skúšky stavu núdze v elektroenergetike sa neuplatňujú štandardy kvality podľa osobitného predpisu.43b) Každý účastník trhu s elektrinou je povinný poskytnúť prevádzkovateľovi prenosovej sústavy pri skúške stavu núdze v elektroenergetike a príprave na túto skúšku potrebnú súčinnosť a dodržiavať pokyny prevádzkovateľa prenosovej sústavy. Vyhodnotenie a zúčtovanie
4
odchýlok a regulačnej elektriny pri skúške stavu núdze v elektroenergetike sa uskutočňuje v rozsahu podľa pravidiel trhu. Úrad zohľadní náklady na vykonanie skúšok stavu núdze v elektroenergetike v navrhovanom spôsobe cenovej regulácie.
(7) Obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike pri stave núdze v elektroenergetike na vymedzenom území alebo na časti vymedzeného územia vyhlasuje a odvoláva prevádzkovateľ prenosovej sústavy vo verejnoprávnych hromadných oznamovacích prostriedkoch a pomocou prostriedkov dispečerského riadenia. Obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike pri stave núdze v elektroenergetike na časti vymedzeného územia vyhlasuje a odvoláva prevádzkovateľ prenosovej sústavy na základe žiadosti prevádzkovateľa distribučnej sústavy; prevádzkovateľ distribučnej sústavy, ktorý požiada prevádzkovateľa prenosovej sústavy o vyhlásenie obmedzujúcich opatrení v elektroenergetike pri stave núdze v elektroenergetike na časti vymedzeného územia zodpovedá za spôsobenú škodu, ak neboli splnené podmienky ustanovené týmto zákonom na ich vyhlásenie. Obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike pri predchádzaní stavu núdze v elektroenergetike a skúške stavu núdze v elektroenergetike sa nevyhlasujú, musia sa však oznámiť dotknutým účastníkom trhu s elektrinou najneskôr do jednej hodiny po ich prijatí, ak tento zákon alebo všeobecne záväzný právny predpis vydaný podľa § 95 ods. 1 písm. d) neustanovuje inak.
(8) Prevádzkovateľ prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy postupuje
5
pri prijímaní obmedzujúcich opatrení v elektroenergetike tak, aby nedošlo nad nevyhnutnú mieru k obmedzeniu alebo prerušeniu dodávok elektriny pre zariadenia verejnoprospešných služieb a pre odberateľov elektriny v domácnosti.
(9) Každý účastník trhu s elektrinou je povinný podrobiť sa obmedzujúcim opatreniam v elektroenergetike počas ich prípravy a realizácie a opatreniam zameraným na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike; to neplatí pre odberateľa elektriny pripojeného do sústavy mimo vymedzeného územia. Ak bol vyhlásený stav núdze v elektroenergetike, účastník trhu s elektrinou je povinný sa podieľať na odstránení príčin a dôsledkov stavu núdze v elektroenergetike a na obnove dodávok elektriny.
(10) Ak účastník trhu s elektrinou nedodrží obmedzujúce opatrenia v elektroenergetike po ich vyhlásení alebo oznámení, prevádzkovateľ prenosovej sústavy a pri nedodržaní obmedzujúcich opatrení v elektroenergetike na časti vymedzeného územia prevádzkovateľ distribučnej sústavy, právo požadovať od neho náhradu škody, ktorá prevádzkovateľovi prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľovi distribučnej sústavy z tohto dôvodu vznikla.
(11) Účastník trhu s elektrinou je povinný na vlastné náklady zabezpečiť, aby jeho zariadenia spĺňali požiadavky ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 95 ods. 1 písm. d) a technickými podmienkami prevádzkovateľa prenosovej sústavy podľa § 19. Požiadavky na zariadenia
6
podľa prvej vety sa uplatňujú na nové a existujúce zariadenia dotknutého účastníka trhu s elektrinou. Náklady subjektov podľa osobitného predpisu43c) vyvolané plnením týchto požiadaviek úrad zohľadní v navrhovanom spôsobe cenovej regulácie.
(12) Pri stave núdze v elektroenergetike do jeho odvolania a v čase trvania obmedzujúcich opatrení v elektroenergetike vyhlásených alebo oznámených za podmienok ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným podľa § 95 ods. 1 písm. d), je právo na náhradu škody a ušlého zisku z dôvodu, pre ktorý bol stav núdze v elektroenergetike vyhlásený alebo pre ktorý stav núdze v elektroenergetike hrozil, alebo z dôvodu realizácie obmedzujúcich opatrení v elektroenergetike vylúčené. Právo na náhradu škody a ušlého zisku z dôvodu, pre ktorý bol stav núdze v elektroenergetike vyhlásený alebo pre ktorý stav núdze v elektroenergetike hrozil, alebo z dôvodu realizácie obmedzujúcich opatrení v elektroenergetike je vylúčené aj vtedy, ak bolo zariadenie užívateľa sústavy odpojené v dôsledku činnosti technických prostriedkov zabezpečujúcich automatické odpájanie zariadení od sústavy v súlade s technickými podmienkami prevádzkovateľa prenosovej sústavy podľa § 19. Vyhodnotenie a zúčtovanie odchýlok a regulačnej elektriny sa uskutočňuje v rozsahu podľa pravidiel trhu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 43a až 43c znejú:
43a) § 140b zákona č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 316/2016 Z. z.
43b) § 40 ods. 2 zákona č. 250/2012 Z. z.
43c) § 1 písm. c) zákona č. 250/2012 Z. z.“.
7
Č: 7
O: 1
P: d
Členské štáty zabezpečia, aby správa uvedená v článku 4 smernice 2003/54/ES zahŕňala celkovú schopnosť elektrickej sústavy pokrývať súčasný a očakávaný dopyt po elektrickej energii vrátane:
d
investičných zámerov prevádzkovateľov prenosových sústav a im známych investičných zámerov akejkoľvek inej strany týkajúcich sa poskytovania cezhraničnej prenosovej kapacity na nasledujúcich päť alebo viac kalendárnych rokov.
N
Návrh ZoE
§ 28 ods. 3 písm. b)
V § 28 ods. 3 písmeno b) znie:
„b) raz za dva roky vypracúvať plán rozvoja prenosovej sústavy vrátane plánu rozvoja spojovacích vedení na obdobie nasledujúcich desiatich rokov (ďalej len „desaťročný plán rozvoja sústavy“) a predložiť ho ministerstvu a úradu do 30. apríla druhého kalendárneho roka, v ktorom sa plní príslušný desaťročný plán rozvoja sústavy, spolu so správou o plnení desaťročného plánu rozvoja sústavy,“.
Ú
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiastočná zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)
Zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov preberajúcich smernicu 2005/89/ES z 18. januára 2006
Por. č.
Názov predpisu
1.
Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov