1
TABUĽKA ZHODY
NA ÚČELY OZNÁMENIA TRANSPOZÍCIE SMERNICE 2009/72/ES
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 2003/54/ES
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len Návrh „ZoE“)
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
Č:25
O:5
Každý prevádzkovateľ distribučnej sústavy, pokiaľ vykonáva takúto činnosť, zabezpečuje energiu na pokrývanie energetických strát a rezervné kapacity v sústave transparentnými, nediskriminačnými a trhovými postupmi. Touto požiadavkou nie dotknuté práva na používanie elektriny získanej na základe zmlúv uzatvorených pred 1. januárom 2002.
N
Návrh ZoE
§ 31 ods. 1 písm. b)
V § 31 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a na základe trhových postupov“.
Ú
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V – veta
P – číslo (písmeno)
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou, s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiast. zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je
2
potrebné ho prebrať)
Zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov preberajúcich smernicu 2009/72/ES z 13. júla 2009
Por. č.
Názov predpisu
1.
Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
2.
Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
3.
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
3
TABUĽKA ZHODY
NA ÚČELY OZNÁMENIA TRANSPOZÍCIE SMERNICE 2009/73/ES
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom, ktorou sa zrušuje smernica 2003/55/ES
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Návrh ZoE“).
1
2
3
4
5
6
7
8
Článok
(Č, O,
V, P)
Text
Spôsob transp.
(N, O, D, n.a.)
Číslo
Článok
(Č, §, O, V, P)
Text
Zhoda
Poznámky
(pri návrhu predpisu – predpokladaný dátum účinnosti**)
Čl. 4
O: 2
Za okolností, v ktorých je na výstavbu alebo prevádzku plynárenských zariadení potrebné povolenie (napr. licencia, povolenie, koncesia, súhlas alebo schválenie), členské štáty alebo akýkoľvek nimi určený príslušný orgán udeľujú povolenie na výstavbu a/alebo prevádzku týchto zariadení, plynovodov a súvisiacich zariadení na svojom území v súlade s odsekmi 2 4. Členské štáty alebo akýkoľvek nimi určený príslušný orgán môžu na rovnakom základe udeľovať povolenia aj pre dodávku zemného plynu a pre veľkoobchodných odberateľov.
N
Návrh ZoE
§ 7 ods. 5
V § 7 ods. 5 sa na konci pripája táto veta:
„Žiadateľ o vydanie povolenia na distribúciu plynu je povinný okrem splnenia podmienok uvedených v odsekoch 1 a 2 preukázať osvedčenie na výstavbu energetického zariadenia podľa § 12 aj vtedy, ak bude prevádzkovať novú distribučnú sieť vybudovanú ako rozšírenie existujúcej distribučnej siete iného prevádzkovateľa.“.
Ú
Čl. 41
O:3
Ak bol podľa článku 14 určený nezávislý prevádzkovateľ siete, regulačný orgán okrem plnenia svojich povinností ustanovených v odseku 1 tohto článku:
a) monitoruje, či si vlastník prepravnej siete a nezávislý prevádzkovateľ siete plnia svoje povinnosti vyplývajúce z tohto článku, a ukladá sankcie za ich neplnenie v súlade s odsekom 4 písm. d);
b) monitoruje vzťahy a komunikáciu medzi nezávislým prevádzkovateľom
N
Návrh ZoE
§ 63
ods. 5
V § 63 ods. 5 sa vypúšťajú slová „treťou osobou“.
Ú
4
siete a vlastníkom prepravnej siete tak, aby sa zabezpečilo plnenie povinností zo strany nezávislého prevádzkovateľa siete, a predovšetkým schvaľuje zmluvy a koná ako orgán na urovnanie sporov medzi nezávislým prevádzkovateľom siete a vlastníkom prepravnej siete v súvislosti so sťažnosťami ktorejkoľvek strany podľa odseku 11;
c) bez toho, aby bol dotknutý postup uvedený v článku 14 ods. 2 písm. c), schvaľuje v súvislosti s prvým 10-ročným plánom rozvoja siete investičné plánovanie a viacročný plán rozvoja siete, ktoré každoročne predkladá nezávislý prevádzkovateľ siete;
d) zabezpečuje, aby tarify za prístup do siete, ktoré vyberá nezávislý prevádzkovateľ siete, zahŕňali náhradu pre vlastníka siete alebo vlastníkov siete, ktorá tvorí primeranú kompenzáciu za používanie aktív siete a všetky nové investície do nej za predpokladu, že hospodárne a efektívne; a
e) právomoc vykonávať inšpekcie v priestoroch vlastníka prepravnej siete a nezávislého prevádzkovateľa siete vrátane neohlásených inšpekcií.
Čl. 41
O:4
P:d
d) plynárenským podnikom, ktoré si neplnia povinnosti vyplývajúce z tejto smernice alebo iných príslušných právne záväzných rozhodnutí regulačného orgánu alebo agentúry ukladať účinné, primerané a odrádzajúce sankcie alebo navrhovať príslušnému súdu, aby uložil takéto sankcie. Toto zahŕňa právomoc ukladať prevádzkovateľovi prepravnej siete alebo vertikálne integrovanému podniku podľa situácie sankcie
N
Návrh ZoE
§ 91 ods. 2
1.V § 91 ods. 2 sa na začiatku vkladajú písmená a) a b), ktoré znejú:
a) do 10% celkového obratu prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo prevádzkovateľa prepravnej siete alebo vlastníka siete za rok predchádzajúci roku, v ktorom došlo k porušeniu povinností, za porušenie povinností prevádzkovateľa prenosovej sústavy, prevádzkovateľa prepravnej siete alebo vlastníka siete uložených v § 15 ods. 9, 12, 17,
Ú
5
za neplnenie ich príslušných povinností, ktoré vyplývajú z tejto smernice, alebo navrhovať uloženie takýchto sankcií, v maximálnej výške 10 % ročného obratu prevádzkovateľa prepravnej siete alebo 10 % ročného obratu vertikálne integrovaného podniku;
18, § 16, § 19 ods. 6, 8, § 28 ods. 2 písm. i) q), x) z), § 28 ods. 3 písm. a), b), e) g), i), p) u), w), x), z) ac), § 28 ods. 5, § 29, § 30, § 49 ods. 3 5, § 49 ods. 6 písm. c) h), j), k), m),
§ 49 ods. 7 písm. a)
,
b), c)
,
f)
,
h)
m)
, § 49 ods. 8 10, § 50 63, § 96 ods. 14, 16, 22,
b) do 10% celkového obratu vertikálne integrovaného podniku za rok predchádzajúci roku, v ktorom došlo k porušeniu povinností, za porušenie povinností vertikálne integrovaného podniku uložených v § 15 ods. 9, 12, 17, 18, § 16, § 19 ods. 6, 8, § 28 ods. 2 písm. i) q), x) z), § 28 ods. 3 písm. a), b), e) g), i), p) u), w), x), z) ac), § 28 ods. 5, § 29, § 30, § 32, § 49 ods. 3 5, § 49 ods. 6 písm. c) h), j), k), m), § 49 ods. 7 písm. a), c) e), h), k) p), § 49 ods. 8 10, § 50 63, § 65, § 96 ods. 14, 16, 22,
Doterajšie písmená a) h) sa označujú ako písmená c) až j).
V § 91 ods. 2 písmeno c) znie:
„c) od 1 000 eur do 1 000 000 eur za porušenie povinností podľa § 18 ods. 3, § 19 ods. 7 alebo za porušenie povinností organizátora krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou alebo subjektu zúčtovania uložených v § 15 ods. 9 a 10, § 37 alebo prevádzkovateľa kombinovanej siete uložených v § 68,“.
V stĺpci (1):
Č – článok
O – odsek
V stĺpci (3):
N – bežná transpozícia
O – transpozícia s možnosťou voľby
V stĺpci (5):
Č – článok
§ – paragraf
V stĺpci (7):
Ú – úplná zhoda (ak bolo ustanovenie smernice prebraté v celom rozsahu, správne, v príslušnej forme, so zabezpečenou inštitucionálnou infraštruktúrou,
6
V – veta
P – číslo (písmeno)
D – transpozícia podľa úvahy (dobrovoľná)
n.a. – transpozícia sa neuskutočňuje
O – odsek
V – veta
P – písmeno (číslo)
s príslušnými sankciami a vo vzájomnej súvislosti)
Č – čiastočná zhoda (ak minimálne jedna z podmienok úplnej zhody nie je splnená)
Ž – žiadna zhoda (ak nebola dosiahnutá ani úplná ani čiastočná zhoda alebo k prebratiu dôjde v budúcnosti)
n.a. – neaplikovateľnosť (ak sa ustanovenie smernice netýka SR alebo nie je potrebné ho prebrať)
Zoznam všeobecne záväzných právnych predpisov preberajúcich smernicu 2009/73/ES z 13. júla 2009
Por. č.
Názov predpisu
4.
Zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
5.
Zákon č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
6.
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov