1
Doložka vybraných vplyvov
1. Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
* Materiál nelegislatívnej povahy
Σ Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Σ Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
Začiatok: 27.11.2017Ukončenie: 30.11.2017
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
december 2017
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
január 2018
2. Definícia problému
Návrh zákona reflektuje dodatočné požiadavky Európskej komisie k transpozícii tretieho energetického balíčka a zaistenie súladu so Smernicami 2009/72/ES a 2009/73/ES, ako aj poznatky z aplikačnej praxe, z ktorej vyplynula potreba niektorých zmien doterajšieho znenia zákona č. 251/2012 Z. z.
3. Ciele a výsledný stav
Cieľom navrhovanej právnej úpravy je zapracovať niektoré poznatky z aplikačnej praxe, a to najmä z pohľadu zvyšovania energetickej bezpečnosti a konkurencie na trhu s elektrinou a plynom. Zmeny v zákone o energetike zároveň reflektujú dodatočné požiadavky Európskej komisie k transpozícii tretieho energetického balíčka a zaistenie súladu so smernicami 2009/72/ES a 2009/73/ES.
4. Dotknuté subjekty
Účastníci trhu s elektrinou a plynom.
5. Alternatívne riešenia
Neboli posudzované alternatívne riešenia.
6. Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov? Áno Nie
Návrh vyhlášky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o postupe pri vyhlasovaní stavu núdze v elektroenergetike a vyhlasovaní obmedzujúcich opatrení v elektroenergetike, obmedzujúcich opatreniach v elektroenergetike zameraných na predchádzanie stavu núdze v elektroenergetike, pri stave núdze v elektroenergetike, skúškach stavu núdze v elektroenergetike a opatreniach zameraných na odstránenie stavu núdze v elektroenergetike.
7. Transpozícia práva EÚ
Navrhované zmeny v zákone č. 251/2012 Z. z. reflektujú dodatočné požiadavky Európskej komisie k transpozícii tretieho energetického balíčka a zabezpečenia súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/72/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou, ktorou sa zrušuje smernica 2003/54/ES a smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2009/73/ES z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh so zemným plynom, ktorou sa zrušuje smernica
2
2003/55/ES.
8. Preskúmanie účelnosti**
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9. Vplyvy navrhovaného materiálu
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na rozpočet verejnej správy z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
* Áno
* Nie
* Čiastočne
Σ Pozitívne
* Žiadne
Σ Negatívne
Vplyvy na podnikateľské prostredie z toho vplyvy na MSP
Σ Pozitívne
* Žiadne
Σ Negatívne
Sociálne vplyvy
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
Vplyvy na služby pre občana z toho vplyvy služieb verejnej správy na občana vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
* Pozitívne
Σ Žiadne
* Negatívne
10. Poznámky
11. Kontakt na spracovateľa
Ing. Milan Horváth, sekcia energetiky, Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
12. Zdroje
13. Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadrila nesúhlasné stanovisko s materiálom predloženým na predbežné pripomienkové konanie, s odporúčaním na jeho dopracovanie podľa pripomienok a odporúčaní v bode II.:
K vplyvom na rozpočet verejnej správy
V doložke vybraných vplyvov sa uvádza, že návrh zákona nebude mať vplyv na rozpočet verejnej správy. S týmto konštatovaním Komisia nesúhlasí, pretože v § 91 sa doplňujú nové správne delikty za porušenie ustanovení v zmysle zákona, čo môže mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy. V nadväznosti na uvedené je potrebné v doložke vybraných vplyvov označiť pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy a súčasne doplniť kvantifikáciu predpokladaných dosiahnutých príjmov z výnosov pokút na jednotlivé roky.
Vyhodnotenie pripomienok:
3
Ministerstvo hospodárstva SR v praxi nepredpokladá také závažné porušenie zákona č. 251/2012 Z. z., za ktoré by bolo možné uložiť pokutu vo výške presahujúcej výšku doposiaľ ukladaných pokút, a teda ani nárast príjmov do štátneho rozpočtu. V dôsledku uvedeného sa nepredpokladá pozitívny vplyv návrhu zákona na rozpočet verejnej správy.
4
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
Aký je ich počet?
Fyzické a právnické osoby pôsobiace v sektore elektroenergetiky a plynárenstva. Počet subjektov nie je možné kvantifikovať.
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Ako dlho trvali konzultácie?
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
Cielená konzultácia, kde s požiadavkou o predloženie podnetov, námetov, identifikovaných bariér, ako aj konkrétnych návrhov na prípadnú úpravu a doplnenie platného zákona o energetike boli oslovené profesijné subjekty v oblasti energetiky a ad hoc konzultácia s dotknutými subjektmi.
Konzultácie sa uskutočnili s nasledovnými subjektmi:
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., OKTE, a.s., Západoslovenská distribučná, a.s., Stredoslovenská energetika Distribúcia, a.s., Východoslovenská distribučná, a.s., ZSE Energia, a.s., Stredoslovenská energetika, a.s., Východoslovenská energetika a.s., Slovenské elektrárne, a.s., Združenie dodávateľov energií, Združenie prevádzkovateľov miestnych distribučných sústav, eustream, a.s., Slovenský plynárenský priemysel, a.s., SPP - distribúcia, a.s., NAFTA a.s., POZAGAS a.s., Slovenský plynárenský a naftový zväz, Republiková únia zamestnávateľov, Klub 500, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, Slovenský zväz výrobcov tepla a Združenie priemyselných odberateľov energie.
Konzultácie boli vedené formou rokovaní a mailovej komunikácie. Uskutočnili sa v dobe medzi 22.augustom 2016 a 23. augustom 2017. Cieľom bolo posúdiť doručené podnety a identifikovať potenciálne oblasti na zmenu a doplnenie zákona o energetike. Akceptované a zapracované boli prioritné podnety z aplikačnej praxe hlavne z pohľadu zvyšovania energetickej bezpečnosti a konkurencie na trhu s elektrinou a plynom.
3.3 Náklady regulácie
- z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
-
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
-
3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Znížené administratívne náklady možno očakávať navrhovanou zmenou frekvencie predkladania plánov rozvoja prenosovej sústavy a vypustením informačnej povinnosti prevádzkovateľa zásobníka.
Náklady na vykonanie skúšok stavu núdze v elektroenergetike zohľadní ÚRSO v navrhovanom spôsobe cenovej regulácie.
Predpokladáme negatívne vplyvy v súvislosti s doplnením povinností pre účastníkov trhu s elektrinou uzatvoriť
5
zmluvu o poskytovaní údajov s organizátorom krátkodobého trhu s elektrinou, na základe ktorej budú tieto údaje poskytované.
Právo na náhradu škody a ušlého zisku pri stave núdze v elektroenergetike a v čase trvania obmedzujúcich opatrení v elektroenergetike je za ustanovených podmienok vylúčené. Realizáciou obmedzujúcich opatrení dochádza k odvráteniu škody alebo zmenšeniu jej rozsahu. Vzhľadom na to, že pri takejto výnimočnej situácii nie je možné vopred odhadnúť dopady na účastníkov trhu, je problematické vyčísliť predpokladané celkové náklady regulácie.
3.3.4 Súhrnná tabuľka nákladov regulácie
Náklady na 1 podnikateľa
Náklady na celé podnikateľské prostredie
Priame finančné náklady
0
0
Nepriame finančné náklady
0
0
Administratívne náklady
0
0
Celkové náklady regulácie
0
0
3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu
- z toho MSP
Dochádza k vytvoreniu bariér pre vstup na trh pre nových dodávateľov alebo poskytovateľov služieb? Bude mať navrhovaná zmena za následok prísnejšiu reguláciu správania sa niektorých podnikov? Bude sa s niektorými podnikmi alebo produktmi zaobchádzať v porovnateľnej situácii rôzne (špeciálne režimy pre mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP)? Ak áno, popíšte.
Aký vplyv bude mať navrhovaná zmena na obchodné bariéry? Bude mať vplyv na vyvolanie cezhraničných investícií (príliv /odliv zahraničných investícií resp. uplatnenie slovenských podnikov na zahraničných trhoch)? Ak áno, popíšte.
Ako ovplyvní cenu alebo dostupnosť základných zdrojov (suroviny, mechanizmy, pracovná sila, energie atď.)?
Ovplyvňuje prístup k financiám? Ak áno, ako?
-
3.5 Inovácie
- z toho MSP
Uveďte, ako podporuje navrhovaná zmena inovácie.
Zjednodušuje uvedenie alebo rozšírenie nových výrobných metód, technológií a výrobkov na trh?
Uveďte, ako vplýva navrhovaná zmena na jednotlivé práva duševného vlastníctva (napr. patenty, ochranné známky, autorské práva, vlastníctvo know-how).
Podporuje vyššiu efektivitu výroby/využívania zdrojov? Ak áno, ako?
Vytvorí zmena nové pracovné miesta pre zamestnancov výskumu a vývoja v SR?
-