N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y
VII. volebné obdobie
NÁVRH
Z á k o n
z ........................,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 310/2016 Z. z. a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 310/2016 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.V § 7 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3) Doložka vybraných vplyvov a analýza vplyvov obsahuje predpokladané vplyvy návrhu právneho predpisu a ich analýzu, a to najmä:
a)vplyvy na rozpočet verejnej správy,
b)vplyvy na manželstvo, rodičovstvo a rodinu,
c)vplyvy na podnikateľské prostredie,
d)sociálne vplyvy,
e)vplyvy na životné prostredie,
f)vplyvy na informatizáciu spoločnosti,
g)vplyvy na služby verejnej správy pre občana.
(4) Doložka vybraných vplyvov a analýza vplyvov podľa odseku 3 písm. b) obsahuje analýzu vplyvov návrhu právneho predpisu najmä na rodinné prostredie, vzájomnú súdržnosť členov rodiny, výchovu detí, práva rodičov voči deťom, základné zásady zákona o rodine 1a), uzavieranie manželstva a na disponibilný príjem domácností viacdetných rodín.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 5.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
1a) Čl. 1 až 5 Zákona o rodine.“.
2. Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠28a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2018
Návrh právneho predpisu predložený do pripomienkového konania pred 1. júlom 2018 obsahuje náležitosti návrhu právneho predpisu podľa predpisov účinných do 30. júna 2018.“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 350/1996 Z. z. o rokovacom poriadku Národnej rady Slovenskej republiky v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 77/1998 Z. z., zákona č. 86/2000 Z. z., zákona č. 138/2002 Z. z., zákona č. 100/2003 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 360/2004 Z. z., zákona č. 253/2005 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 320/2005 Z. z., zákona č. 261/2006 Z. z., zákona č. 199/2007 Z. z., zákona č. 400/2009 Z. z., zákona č. 38/2010 Z. z., zákona č. 153/2011 Z. z., zákona č. 187/2011 Z. z., zákona č. 69/2012 Z. z., zákona č. 79/2012 Z. z., zákona č. 236/2012 Z. z., zákona č. 296/2012 Z. z., zákona č. 330/2012 Z. z., zákona č. 309/2013 Z. z., zákona č. 402/2013 Z. z., zákona č. 375/2015 Z. z., zákona č. 399/2015 Z. z., zákona č. 1/2017 Z. z. a zákona č. 55/2017 Z. z. sa dopĺňa takto:
1. V § 68 ods. 3 sa za slová „organizačné zabezpečenie“ vkladá čiarka a slová „vplyvu na manželstvo, rodičovstvo a rodinu“.
2. Za § 150a sa vkladá § 150b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠150b
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. júla 2018
Náležitosti návrhu zákona predloženého národnej rade pred 1. júlom 2018 sa posudzujú podľa § 68 ods. 3 v znení účinnom do 30. júna 2018.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2018.