1
Dôvodová správa
Všeobecná časť
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky predkladá návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony na základe úlohy vyplývajúcej z Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2017. Táto úloha bola odložená do 31. marca 2018.
Návrhom zákona dochádza k úprave a doplneniu nasledovných definícií pojmov farmový chov, držiteľ zvierat, schválená osoba, osoba oprávnená disponovať so zvieratami za účelom, aby sa predchádzalo pochybnostiam v praxi pri definovaní práv a povinností vo vzťahu k zvieratám. Upravujú a dopĺňajú sa kompetencie štátnej veterinárnej a potravinovej správy, ako aj kompetencie regionálnych veterinárnych a potravinových správ v nadväznosti na problémy vyplývajúce z praktického výkonu veterinárnych kontrol alebo prameniace z novoprijatej legislatívy Európskej únie v oblasti veterinárnej starostlivosti a legislatívy upravujúcej potraviny živočíšneho pôvodu.
Návrhom zákona sa upravujú ustanovenia o identifikácii a registrácii zvierat, v spojitosti s ustanoveniami o živých nálezoch zvierat, odchytu túlavých zvierat a ich umiestňovaní do karanténnych staníc a útulkov pre zvieratá. Uvedená právna úprava reaguje na problémy aplikačnej praxe v súvislosti s povinnosťami obcí pokiaľ ide o odchyt túlavých zvierat a ich umiestnenie do karanténnych staníc a útulkov pre zvieratá, ktoré často preplnené. Návrh zákona podrobne upravuje zriaďovanie karanténnych staníc a útulkov pre zvieratá, umiestňovanie zvierat do nich a zriaďovanie staníc pre zvieratá, ktoré podliehajú veterinárnym opatreniam a na účely určené v zákone. Cieľom predloženej novely je zjednodušiť a skrátiť dobu, po uplynutí ktorej stráca bývalý vlastník túlavého zvieraťa vlastnícke právo k zvieraťu s tým, že vlastníctvo prejde na obec.
Návrh zákona obsahuje úpravu ustanovení o ochrane zvierat, ktorá zahŕňa právnu úpravu podmienok použitia zvieraťa na účely verejného vystúpenia a jeho výcvik.
Návrhom zákona sa zavádza nový systém registrácie chovov hospodárskych zvierat, nový systém schvaľovania prevádzkarní medikovaných krmív na ich prípravu a uvádzanie na trh, upravuje sa systém schvaľovania prevádzkarní pre produkty živočíšneho pôvodu v súvislosti s posúdením podmienok na ochranu zvierat.
Predložená novela obsahuje právnu úpravu, v zmysle ktorej živé zviera osobitný význam a hodnotu ako živý tvor, ktorý je schopný vnímať vlastnými zmyslami a v občianskoprávnych vzťahoch osobitné postavenie. Na zviera sa ustanovenia o hnuteľných veciach použijú, len ak to neodporuje povahe zvieraťa ako živého tvora. Predmetom úpravy je osobitná právna úprava postavenia zvierat v súkromnoprávnych vzťahoch v Občianskom zákonníku pokiaľ ide o definíciu zvieraťa s tým, že zviera bude len objektom právnych vzťahov.
Návrh zákona bude mať pozitívny aj negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, bude mať negatívny vplyv na podnikateľské prostredie, negatívny vplyv na služby verejnej správy pre občana a bude mať negatívne aj pozitívne sociálne vplyvy tak, ako je uvedené v doložke vplyvov a analýzach vplyvov. Návrh zákona nebude mať žiadne vplyvy na informatizáciu spoločnosti, ani na životné prostredie.
Návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, nálezmi Ústavného súdu Slovenskej republiky, zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj s právne záväznými aktmi Európskej únie, medzinárodnými zmluvami a inými medzinárodnými dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Návrh zákona nebude predmetom vnútrokomunitárneho pripomienkového konania.
Dátum nadobudnutia účinnosti je navrhnutý tak, aby adresáti zákona mali dostatok času na oboznámenie sa s novou právnou úpravou.
2
Doložka zlučiteľnosti právneho predpisu
s právom Európskej únie
1.Predkladateľ právneho predpisu: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
2.Názov právneho predpisu: Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
3.Problematika návrhu právneho predpisu:
a)je upravená v práve Európskej únie
primárnom:
- v hlave II Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, najmä čl. 37
- v článku 43 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
sekundárnom (prijatom po nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy, ktorou sa mení a dopĺňa Zmluva o Európskej únii a Zmluva o založení Európskeho spoločenstva po 30. novembri 2009):
1. legislatívne akty:
- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013 z 12. júna 2013 o nekomerčnom premiestňovaní spoločenských zvierat a zrušení nariadenia (ES) č. 998/2003 (Ú. v. EÚ L 178, 28.6.2013) v platnom znení
- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013 zo 17. decembra 2013 , ktorým sa vytvára spoločná organizácia trhov s poľnohospodárskymi výrobkami, a ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007 (Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013) v platnom znení
- nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 z 29. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú osobitné predpisy na organizáciu úradných kontrol produktov živočíšneho pôvodu určených na ľudskú spotrebu (Ú. v. EÚ L 139, 30.4.2004) v platnom znení
2. nelegislatívne akty:
- vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2016/1141 z 13. júla 2016, ktorým sa prijíma zoznam inváznych nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Únie podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014 (Ú. v. EÚ L 189, 14.7.2016) v platnom znení
- vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 577/2013 z 28. júna 2013 o vzorových identifikačných dokladoch na nekomerčné premiestňovanie psov, mačiek a fretiek, o zostavení zoznamov území a tretích krajín a požiadavkách na formát, grafickú úpravu a jazyky vo vyhláseniach potvrdzujúcich súlad s určitými podmienkami stanovenými v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 576/2013 (Ú. v. L 178, 28.6.2013) v platnom znení
- nariadenie Komisie (EÚ) č. 142/2011 z 25. februára 2011, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009, ktorým sa ustanovujú zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na ľudskú spotrebu, a ktorým sa vykonáva smernica Rady 97/78/ES, pokiaľ ide o určité vzorky a predmety vyňaté spod povinnosti veterinárnych kontrol na hraniciach podľa danej smernice (Ú. v. EÚ L 54, 26.2.2011) v platnom znení
- nariadenie Komisie (ES) č. 1739/2005 z 21. októbra 2005, ktorým sa ustanovujú veterinárne požiadavky na pohyb cirkusových zvierat medzi členskými štátmi (Ú. v. EÚ L 279, 22.10.2005)
b)nie je obsiahnutá v judikatúre Súdneho dvora Európskych spoločenstiev alebo Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev.
4.Záväzky Slovenskej republiky vo vzťahu k Európskej únii:
a)lehota na prebratie smernice alebo lehota na implementáciu nariadenia alebo rozhodnutia
bezpredmetné,
b)lehota určená na predloženie návrhu právneho predpisu na rokovanie vlády, podľa určenie gestorských ústredných orgánov štátnej správy zodpovedných za transpozíciu smerníc
3
a vypracovania tabuliek zhody k návrhom všeobecne záväzných právnych predpisov
bezpredmetné
c)informácia o konaní začatom proti Slovenskej republike o porušení podľa čl. 258 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie
proti Slovenskej republike nebolo začaté konanie o porušení Zmluvy o fungovaní Európskej únie v platnom znení podľa čl. 258 až 260 tejto zmluvy,
d)informácia o právnych predpisoch, v ktorých preberané smernice prebraté spolu s uvedením rozsahu tohto prebratia
5.Stupeň zlučiteľnosti návrhu právneho predpisu s právom Európskej únie:
Úplná zlučiteľnosť.
6.Gestor a spolupracujúce rezorty:
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.
4
Doložka vybraných vplyvov
1.Základné údaje
Názov materiálu
Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
Predkladateľ (a spolupredkladateľ)
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Materiál nelegislatívnej povahy
Materiál legislatívnej povahy
Charakter predkladaného materiálu
Transpozícia práva EÚ
Termín začiatku a ukončenia PPK
8.-21.8.2017
28.8.-12.9.2017
Predpokladaný termín predloženia na MPK*
26.09.2017
Predpokladaný termín predloženia na Rokovanie vlády SR*
marec 2018
2.Definícia problému
Návrh zákona reaguje na poznatky z praxe orgánov veterinárnej správy.
3.Ciele a výsledný stav
Návrhom zákona dochádza k úprave a doplneniu nasledovných definícií pojmov farmový chov, držiteľ zvierat, schválená osoba, osoba oprávnená disponovať so zvieratami za účelom, aby sa predchádzalo pochybnostiam v praxi pri definovaní práv a povinností vo vzťahu k zvieratám. Upravujú a dopĺňajú sa kompetencie štátnej veterinárnej a potravinovej správy, ako aj kompetencie regionálnych veterinárnych a potravinových správ v nadväznosti na problémy vyplývajúce z praktického výkonu veterinárnych kontrol alebo prameniace z novoprijatej legislatívy Európskej únie v oblasti veterinárnej starostlivosti a legislatívy upravujúcej potraviny živočíšneho pôvodu. Návrhom zákona sa upravujú ustanovenia o identifikácii a registrácii zvierat, v spojitosti s ustanoveniami o živých nálezoch zvierat, odchytu túlavých zvierat a ich umiestňovaní do karanténnych staníc a útulkov pre zvieratá. Uvedená právna úprava reaguje na problémy aplikačnej praxe v súvislosti s povinnosťami obcí pokiaľ ide o odchyt túlavých zvierat a ich umiestnenie do karanténnych staníc a útulkov pre zvieratá, ktoré často preplnené. Návrh zákona podrobne upravuje zriaďovanie karanténnych staníc a útulkov pre zvieratá, umiestňovanie zvierat do nich a zriaďovanie staníc pre zvieratá, ktoré podliehajú veterinárnym opatreniam a na účely určené v zákone. Návrh zákona obsahuje úpravu ustanovení o ochrane zvierat, ktorá zahŕňa právnu úpravu podmienok použitia zvieraťa na účely verejného vystúpenia a jeho výcvik. Návrhom zákona sa zavádza nový systém registrácie chovov hospodárskych zvierat, nový systém schvaľovania prevádzkarní medikovaných krmív na ich prípravu a uvádzanie na trh, upravuje sa systém schvaľovania prevádzkarní pre produkty živočíšneho pôvodu v súvislosti s posúdením podmienok na ochranu zvierat. Predložená novela obsahuje právnu úpravu, v zmysle ktorej živé zviera osobitný význam a hodnotu ako živý tvor, ktorý je schopný vnímať vlastnými zmyslami a v občianskoprávnych vzťahoch osobitné postavenie. Na zviera sa ustanovenia o hnuteľných veciach použijú, len ak to neodporuje povahe zvieraťa ako živého tvora. Predmetom úpravy je osobitná právna úprava postavenia zvierat v súkromnoprávnych vzťahoch v Občianskom zákonníku pokiaľ ide o definíciu zvieraťa s tým, že zviera bude len objektom právnych vzťahov, zodpovednostných vzťahov pri spôsobení škody na zvierati resp. škody spôsobenej zvieraťom.
5
4.Dotknuté subjekty
Orgány veterinárnej správy, vlastníci, držitelia zvierat, chovatelia zvierat, obce, súkromní veterinárni lekári.
5.Alternatívne riešenia
Žiadne.
6.Vykonávacie predpisy
Predpokladá sa prijatie/zmena vykonávacích predpisov?
Vyhláška o podmienkach zabíjania farmovej zveri a hovädzieho dobytka chovaného pod šírym nebom strelnou zbraňou s voľným projektilom v mieste držby zvierat.
Vyhláška MP SR č. 123/2008 Z. z. o podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá.
Predpokladá sa prijatie vykonávacieho predpisu, v ktorom sa ustanoví zoznam zvierat, ktorých verejné vystupovanie a výcvik na tento účel bude zakázaný.
Áno
Nie
7.Transpozícia práva EÚ
Žiadne
8.Preskúmanie účelnosti**
* vyplniť iba v prípade, ak materiál nie je zahrnutý do Plánu práce vlády Slovenskej republiky alebo Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky.
** nepovinné
9.Vplyvy navrhovaného materiálu
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho rozpočtovo zabezpečené vplyvy
Áno
Nie
Čiastočne
Vplyvy na podnikateľské prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
z toho vplyvy na MSP
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Sociálne vplyvy
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na životné prostredie
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na informatizáciu
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
Vplyvy na služby verejnej správy pre občana, z toho
vplyvy služieb verejnej správy na občana
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
vplyvy na procesy služieb vo verejnej správe
Pozitívne
Žiadne
Negatívne
10.Poznámky
Predkladaný návrh zákona bude mať negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, z dôvodu, že sa zavádza register túlavých zvierat, bude potrebné zriadiť softvér a zamestnať pracovníka, ktorý ho bude spravovať. Ďalej sa preberajú kompetencie zo zákona o odpadoch na zákon o veterinárnej starostlivosti a tým na regionálnu veterinárnu a potravinovú správu v súvislosti s odstránením vedľajších živočíšnych produktov. Pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy je možný v súvislosti so zavedením nových sankcií za nedodržanie povinností ustanovených v návrhu zákona, ktoré príjmom do štátneho rozpočtu. Nie je možné vopred kvantifikovať očakávané príjmy do štátneho rozpočtu v jednotlivých rokoch z dôvodu jednak prechodného obdobia určitých ustanovení a taktiež z dôvodu pridaných nových ustanovení a povinností pre fyzické osoby, fyzické osoby
6
podnikateľov a právnické osoby, ktoré sa doteraz v zákone nevyskytovali.
11.Kontakt na spracovateľa
Ing. Lenka Capeková, PhD.
lenka.capekova@land.gov.sk
12.Zdroje
13.Stanovisko Komisie pre posudzovanie vybraných vplyvov z PPK
Stanovisko komisie, ktoré bolo doručené dňa 13.09.2017, bolo nesúhlasné s odporúčaním na dopracovanie materiálu podľa pripomienok. Pripomienky boli zapracované.
II. Pripomienky a návrhy zmien: Komisia uplatňuje k materiálu nasledovné pripomienky a odporúčania:
K analýze vplyvov na podnikateľské prostredie
Komisia žiada predkladateľa o dopracovanie analýzy vplyvov na podnikateľské prostredie z kvalitatívneho i kvantitatívneho hľadiska (vyčíslenie nákladov nových povinností pre podnikateľské subjekty).
Odôvodnenie: predkladateľ vyčerpávajúco nezapracoval pripomienky Komisie týkajúce sa predmetnej analýzy
vznesené v rámci prvotného PPK. V analýze vplyvov je nutné uviesť všetky nové povinnosti pre podnikateľské subjekty, ktoré materiál zavádza, a rovnako aj vyčíslenie nákladov týchto povinností s
použitím kalkulačky
nákladov regulácie
. V prípade nemožnosti vyčíslenia nákladov na celé podnikateľské prostredie je potrebné
vyčísliť priame a administratívne finančné náklady aspoň na jedného podnikateľa.
Komisia odporúča v bode 3.2 Vyhodnotenie konzultácií uviesť výsledky konzultácií.
Komisia zato, že predkladateľom vyplnená Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie je nedostatočná, mal by prinajmenšom kvalitatívne vyplniť Analýzu vplyvov na podnikateľské prostredie, nakoľko navrhované úpravy sa dotknú aj chovateľov zvierat, súkromných veterinárnych lekárov a výrobcov krmiva, napr. tým, že vo vzťahu k:
1)chovateľom zvierat sa zavádza povinné čipovanie psov a nahlasovanie zmeny majiteľa (pri porušení zo strany právnickej osoby hrozí sankcia do výšky 3500 eur)
2)veterinárnym lekárom pribudne povinnosť do 24 hodín registrovať čipované zvieratá v Centrálnom registri spoločenských zvierat a zadávať doňho i ďalšie údaje (napr. o vakcínach, veterinárnej činnosti, atď.)
3)prevádzkovateľom cirkusu budú zakázané vybrané druhy zvierat na verejné vystupovanie, a títo sa budú musieť zaregistrovať na Štátnej veterinárnej a potravinovej správe, ktorá bude vydávať, pozastavovať a zrušovať rozhodnutia a schválení pre cirkusy.
4)výrobcom krmív sa upravujú podmienky, napr. vzhľadom na certifikáciu, veterinárne požiadavky, bezpečnosť či fungovanie prevádzkarní.
V priloženej Analýze vplyvov na podnikateľské prostredie a síce niektoré z hore uvedených opatrení spomenuté, avšak spôsob ich kvalitatívneho popisu je chaotický a príliš všeobecný. Komisia preto odporúča predkladateľovi aby dôsledky opatrenia č. 1) zaradil tak do časti 3.3.2 Nepriame finančné náklady ako aj do časti 3.3.3 Administratívne náklady. Opatrenie č. 2) do časti 3.3.3 Administratívne náklady, opatrenie č. 3) a 4) do časti 3.3.2 Nepriame finančné náklady ako aj do časti 3.3.3 Administratívne náklady, osobitne opatrenie č. 3) do časti 3.4 Konkurencieschopnosť a správanie sa podnikov na trhu.
K analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy
V analýze vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu je vyčíslený vplyv na výdavky obcí na roky 2017 2020 v sume 1 500 000 eur ročne. Nakoľko z predloženého materiálu nie je zrejmé, na aký účel majú byť finančné prostriedky použité, Komisia žiada doplniť účel ich použitia. V súlade s § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako aj podľa platnej Jednotnej metodiky na posudzovanie vybraných vplyvov Komisia žiada doplniť návrhy na úhradu zvýšených výdavkov rozpočtov obcí na bežný rok a na tri nasledujúce rozpočtové roky. V súvislosti s kvantifikovaným vplyvom na obce ďalej Komisia žiada opraviť v tabuľke č. 1 analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy, na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu sumy uvedené v riadku „Výdavky verejnej správy celkom“ vo všetkých rokoch. Súčasne upozorňujeme, že podľa Čl. 6 ods. 2 ústavného zákona č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti, ak zákon pri úprave pôsobnosti ustanovuje nové úlohy obci, štát na ich plnenie zabezpečí obci zodpovedajúce finančné prostriedky. Taktiež Komisia upozorňuje, že je potrebné zosúladiť číslovanie jednotlivých úprav zákona vo vlastnom materiáli s ich číslovaním v dôvodovej správe – osobitná časť.
7
Predkladateľ v časti 2.1.1. Financovanie návrhu analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy konštatuje, že problematika riešenia likvidácie uhynutých tiel zvierat prechádza zo zákona o odpadoch do zákona o veterinárnej starostlivosti. V tejto súvislosti Komisia žiada doplniť v časti 2.2.1. Popis návrhu analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy, v kompetencii ktorej kapitoly bola doteraz likvidácia uhynutých tiel zvierat podľa zákona o odpadoch a aké výdavky boli na tento účel vynakladané. Súčasne Komisia žiada uviesť, na čo sa zvýšené výdavky v sume 80 000 eur ročne (od roku 2018) majú použiť nad rámec doterajších úloh v tejto oblasti. MF SR upozorňuje, že s predloženým materiálom bude možné súhlasiť len s podmienkou, že všetky výdavky budú rozpočtovo zabezpečené v rámci kapitoly MPRV SR a z materiálu nevyplynie negatívny, rozpočtovo nezabezpečený vplyv na rozpočet verejnej správy.
Vzhľadom na to, že predkladateľ sa v doložke vybraných vplyvov a ani v časti 2.1.1. Financovanie návrhu analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy nevyjadruje k zabezpečeniu financovania zvýšených výdavkov a ani k zabezpečeniu požadovaného zvýšenia počtu zamestnancov (jedno nové pracovné miesto na Štátnej veterinárnej a potravinovej správe SR pre vedenie registra odchytených túlavých zvierat), Komisia žiada doplniť do analýzy vplyvov na rozpočet verejnej správy, že všetky vplyvy za oblasť zamestnanosti budú zabezpečené tak v rámci limitu výdavkov, ako aj v rámci limitu počtu zamestnancov kapitoly MPRV SR na príslušné rozpočtové roky.
K analýze sociálnych vplyvov
Predkladateľ v doložke vybraných vplyvov identifikoval, že predložený návrh zákona aj pozitívne sociálne vplyvy; tieto však nezhodnotil v analýze sociálnych vplyvov. Preto je potrebné analýzu sociálnych vplyvov doplniť o hodnotenie pozitívnych sociálnych vplyvov. V bode 4.2 analýzy sociálnych vplyvov - zhodnotenie vplyvov navrhovanej právnej úpravy na prístup obyvateľstva k zdrojom, právam, tovarom a službám Komisia odporúča doplniť kvalitatívne hodnotenie pozitívneho sociálneho vplyvu obdobne, ako je uvedené napr. aj vo všeobecnej časti dôvodovej správy.
K bodu 4.1 analýzy sociálnych vplyvov:
V časti týkajúcej sa popisu negatívneho vplyvu je potrebné uviesť opis hodnoteného návrhu opatrenia s vplyvom na hospodárenie domácností – návrhu na zavedenie povinného čipovania psov.
V časti týkajúcej sa špecifikácie negatívne ovplyvnenej skupiny Komisia odporúča doplniť/konkretizovať, ktoré osoby a v akom prípade majú povinnosť dať začipovať psa. Osobitne Komisia odporúča uviesť, ktoré osoby dotknuté navrhovaným prechodným ustanovením v súvislosti so zavedením povinného čipovania psov.
V časti týkajúcej sa údajov o veľkosti ovplyvnenej skupiny je potrebné uviesť tento údaj a vypustiť text „Všetci držitelia psov“. V prípade, že tento údaj predkladateľovi nie je známy, je potrebné v časti „Dôvod chýbajúcej kvantifikácie:“ uviesť túto skutočnosť.
K bodu 4.2 analýzy sociálnych vplyvov:
Predložený text uvedený v časti týkajúcej sa zraniteľných skupín je potrebné vypustiť, keďže vplyv zavedenia povinného čipovania psov je hodnotený v bode 4.1 analýzy sociálnych vplyvov.
K analýze vplyvov na služby verejnej správy:
V bode 7.1.2 analýzy vplyvov na služby verejnej správy pre občana Komisia navrhuje vymenovať všetky služby ako uvedené aj v bode 7.1.1 tejto analýzy a zároveň, keďže dochádza aj k zmene niektorých služieb, tak je potrebné uviesť aj platnú právnu úpravu, na základe ktorej sú služby poskytované.
V bode 7.2.1 pri zvýšení priamych finančných nákladov Komisia odporúča žiadateľovi vyčísliť aspoň približne uvedené zvýšenie nákladov.
V bode 7.2.4 je potrebné uviesť všetky povinnosti, ktoré vyplývajú z návrhu pre občana (z bodu 7.1.1 vyplýva, že ich je viac ako len 3).
III. Záver: Stála pracovná komisia na posudzovanie vybraných vplyvov vyjadruje
nesúhlasné stanovisko
8
Analýza vplyvov na rozpočet verejnej správy,
na zamestnanosť vo verejnej správe a financovanie návrhu
2.1 Zhrnutie vplyvov na rozpočet verejnej správy v návrhu
Tabuľka č. 1
Vplyv na rozpočet verejnej správy (v eurách)
Vplyvy na rozpočet verejnej správy
2018
2019
2020
2021
Príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
v tom:
0
0
0
0
z toho:
- vplyv na ŠR
0
0
0
0
Rozpočtové prostriedky
0
0
0
0
EÚ zdroje
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Výdavky verejnej správy celkom
65 000
1 594 817
1 594 817
1 594 817
v tom:
z toho:
- vplyv na ŠR
65 000
94 817
94 817
94 817
Rozpočtové prostriedky MPRV SR/zdroj 111/08W010J
65 000
94 817
94 817
94 817
EÚ zdroje
0
0
0
0
spolufinancovanie
0
0
0
0
- vplyv na obce
0
1 500 000
1 500 000
1 500 000
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na počet zamestnancov
0
1
1
1
- vplyv na ŠR
0
1
1
1
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Vplyv na mzdové výdavky
0
10 980
10 980
10 980
- vplyv na ŠR
0
10 980
10 980
10 980
- vplyv na obce
0
0
0
0
- vplyv na vyššie územné celky
0
0
0
0
- vplyv na ostatné subjekty verejnej správy
0
0
0
0
Financovanie zabezpečené v rozpočte
65 000
94 817
94 817
94 817
Rozpočtové prostriedky MPRV SR/zdroj 111/08W010J
65 000
94 817
94 817
94 817
Iné ako rozpočtové zdroje (obce)
0
0
0
0
Rozpočtovo nekrytý vplyv / úspora
0
1 500 000
1 500 000
1 500 000
9
2.1.1. Financovanie návrhu - Návrh na riešenie úbytku príjmov alebo zvýšených výdavkov podľa § 33 ods. 1 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy:
Návrh zákona zavádza povinnosť vedenia evidencie registra odchytených túlavých zvierat. Na sprevádzkovanie registra bude nevyhnutné zabezpečiť v roku 2018 software s pridruženými nákladmi v hodnote cca 65 000 eur. Analyzovať aktuálny stav registra bude 1 zamestnanec Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR.
V súvislosti s vypustením problematiky riešenia likvidácie uhynutých tiel zvierat zo zákona o odpadoch a návrhom komplexného riešenia tejto problematiky v zákone o veterinárnej starostlivosti, na odstraňovanie a likvidáciu živočíšnych vedľajších produktov štátom vychádzajúc z navrhovaného riešenia a berúc do úvahy špecifiká živočíšnych vedľajších produktov a nevyhnutnosť ich bezodkladného odstraňovania predpokladáme náklady vo výške odhadom 80 000 eur ročne. Uvedené finančné prostriedky (na zabezpečenie softwéru a náklady spojené s odstraňovaním živočíšnych produktov, mzdové náklady na 1 zamestnanca ŠVPS SR) budú rozpočtovo zabezpečené z kapitoly MPRV SR zo zdroja 111, programu 08W010J na príslušné rozpočtové roky.
Vplyvy za oblasť zamestnanosti (1 zamestnanec) budú súčasťou limitu počtu zamestnancov kapitoly MPRV SR.
V súvislosti s registrom túlavých zvierat a zriaďovaním a prevádzkou útulkov sa od roku 2019 predpokladá finančný objem 1 500 000 €, ktorý budú obce vynakladať na uvedené aktivity, ktoré však nie nad rámec požadovaných činností, ktoré obciam podľa zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti vyplývajú a ktoré doteraz uskutočňovali na svoje vlastné náklady. Financovanie na roky 2019-2021 je rozpočtovo nezabezpečené a bude predmetom rokovaní.
Návrh zákona bude mať pozitívny vplyv na rozpočet verejnej správy, pretože sa zvýšia sankcie za nedodržanie ustanovení v tomto zákone, ktoré príjmom do štátneho rozpočtu. V súčasnosti nie je možné vopred kvantifikovať očakávané príjmy do štátneho rozpočtu v jednotlivých rokoch z dôvodu nielen prechodného obdobia určitých ustanovení, ale taktiež z pridaných nových ustanovení a povinností pre fyzické osoby, fyzické osoby podnikateľov a právnické osoby, ktoré sa doteraz v zákone nevyskytovali.
2.2. Popis a charakteristika návrhu
2.2.1. Popis návrhu:
Problematika likvidácie uhynutých tiel zvierat a živočíšnych produktov bola v minulosti v kompetencii okresných úradov, ktoré zastrešovalo Ministerstvo vnútra SR a výdavky s ňou spojené predstavovali odhadom objem 80 000 eur ročne. Použitie výdavkov od roku 2018, ktoré sa majú použiť nad rámec doterajších úloh v tejto oblasti predstavujú bezodkladné odstraňovanie a likvidáciu živočíšnych vedľajších produktov, ktoré musia príslušné regionálne veterinárne a potravinové správy zabezpečiť.
Účel použitia finančných prostriedkov pre obce v objeme 1 500 000 eur na je nasledovný:
Zriadenie a prevádzkovanie KS/Ú – zabezpečenie inžinierskych sieti (voda a elektrina), mzdové náklady na ošetrovateľov, pripojenie na internet,
Zabezpečenie dopravného prostriedku na prevoz odchytených túlavých zvierat a pohonné hmoty
Vyškolenie zamestnancov prostredníctvom vzdelávacieho programu - odchyt túlavých zvierat, preprava zvierat
10
Odchyt túlavých zvierat - zabezpečenie pomôcok na odchyt (sieť, klietka, návnady,...) zabezpečenie ochranných odevov pre zamestnancov , ktorí budú vykonávať odchyt túlavých zvierat,
Technické zabezpečenie - zabezpečenie čítacích zariadení transpondérov (čítačiek mikročipov), počítač – na zapisovanie zvierat do registra túlavých zvierat
Zabezpečenie dennej starostlivosti odchytených túlavých zvierat a zvierat, ktoré budú prinesené ako „živý nález“ - bežná starostlivosť (kŕmenie, napájanie, venčenie), preventívna veterinárna starostlivosť (povinná vakcinácia a revakcinácia proti besnote, pravidelné odčervovanie) a špeciálna veterinárna starostlivosť (sterilizácia, zranenia a zlomeniny, eutanázia)
Zabezpečenie krmiva, misiek na kŕmenie, stelivo (slama, deky), obojky a vodítka
Náklady na povinnú individuálnu identifikáciu zvieraťa mikročipom, ak ešte nie je identifikované
Náklady na odstránenie vedľajších živočíšnych produktov (kafiléria)
Ostatné náklady
Náklady na umiestnenie zvierat (budova, výbehy)
Mzdové náklady na ošetrovateľov, SVL,
Náklady na technické zabezpečenie - koterce, klietky, deky, misky
- voda, elektrika, kúrenie
Špeciálna veterinárna starostlivosť – liečba, sterilizácia, eutanázia
Náklady na kafilériu
Iné náklady
V prípade, že obec uzavrie zmluvu s osobou schválenou na odchyt túlavých zvierat, ktorá následne zabezpečí umiestnenie týchto zvierat do karanténnej stanice, cena za odchyt 1 odchyteného zvieraťa sa pohybuje v rozmedzí od 55 120 Eur, v závislosti od veľkosti zvieraťa, jeho zdravotného stavu, identifikácie zvieraťa, vzdialenosti obce od karanténnej stanice, kde bude zviera umiestnené.
Za ostatné 2 roky na odchyt túlavých zvierat a ich starostlivosť, nezohľadňujúc náklady na zriadenie a prevádzkovanie karanténnych staníc a útulkov, bolo obcami a neziskovými organizáciami vynaložených cca 7 000 000 Eur, pri počte 76 schválených karanténnych staníc a útulkov a 23 200 prijatých odchytených túlavých zvierat.  
Momentálne je schválených 76 zariadení na umiestnenie túlavých zvierat (karanténne stanice a útulky pre spoločenské zvieratá). Z toho je približne 35 zariadení patriacich obciam, ostatné sú väčšinou neziskové organizácie (41).
Cena za odchyt túlavého zvieraťa sa pohybuje približne 55 eur / kus.
2.2.2. Charakteristika návrhu:
zmena sadzby
zmena v nároku
nová služba alebo nariadenie (alebo ich zrušenie)
kombinovaný návrh
x iné
2.2.3. Predpoklady vývoja objemu aktivít:
11
Jasne popíšte, v prípade potreby použite nižšie uvedenú tabuľku. Uveďte aj odhady základov daní a/alebo poplatkov, ak sa ich táto zmena týka.
Tabuľka č. 2
Odhadované objemy
Objem aktivít
2018
2019
2020
2021
Indikátor ABC
Indikátor KLM
Indikátor XYZ
2.2.4. Výpočty vplyvov na verejné financie
Za rok 2015 bolo do karanténnych staníc (6061 ks) / útulkov (4993 ks) prijatých cca 11 000 túlavých zvierat, z toho cca 450 zvierat uhynulo alebo bolo eutanazovaných.
Za rok 2016 bolo do karanténnych staníc (5606 ks) / útulkov (6583 ks) prijatých cca 12 200 túlavých zvierat, 550 zvierat uhynulo alebo bolo eutanazovaných.
Vyčíslenie za odchyt (odchyt zvieraťa + preprava do KS/Ú)
r. 2015: Odchyt cca 605 000 eur
r. 2016: Odchyt cca 671 000 eur / 76 = cca 8829 eur/ rok/ zariadenie
Náklady na bežnú dennú starostlivosť na jedno zviera / deň – cca 0, 90-1,00 Eur
r. 2015: 9900-11 000 eur/ deň * 365 = 3 613 500 – 4 015 000 / rok
r. 2016: 10 980- 12 200 eur/deň * 365 = 4 007 700 – 4 453 000/ rok
- cca 4 % za uhynuté zvieratá
- náklady na 1 zariadenie na rok – cca 4 000 000 / 76 = 52 632 ročne
12
Tabuľka č. 3
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
obce
Tabuľka č. 4
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2018
2019
2020
2021
poznámka
Daňové príjmy (100)1
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1, v tom: 341 prostriedky z rozpočtu EÚ
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Príjmy (v eurách)
2018
2019
2020
2021
poznámka
Daňové príjmy (100)1
Nedaňové príjmy (200)1
Granty a transfery (300)1, v tom: 341 prostriedky z rozpočtu EÚ
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)
Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)
Dopad na príjmy verejnej správy celkom
0
0
0
0
13
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
obce
Tabuľka č. 5
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2018
2019
2020
2021
poznámka
Bežné výdavky (600)
65 000
94 817
94 817
94 817
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
0
10 980
10 980
10 980
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
0
3 837
3 837
3 837
Tovary a služby (630)2
0
80 000
80 000
80 000
Bežné transfery (640)2
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
65 000
0
0
0
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
65 000
0
0
0
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
65 000
94 817
94 817
94 817
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Výdavky (v eurách)
2018
2019
2020
2021
poznámka
Bežné výdavky (600)
0
1 500 000
1 500 000
1 500 000
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
Tovary a služby (630)2
0
1 500 000
1 500 000
1 500 000
Bežné transfery (640)2
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom, pôžičkou, návratnou finančnou výpomocou a finančným prenájmom (650)2
Kapitálové výdavky (700)
Obstarávanie kapitálových aktív (710)2
Kapitálové transfery (720)2
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (800)
Dopad na výdavky verejnej správy celkom
0
1 500 000
1 500 000
1 500 000
14
Vplyv na rozpočet verejnej správy
Zamestnanosť
2018
2019
2020
2021
poznámka
Počet zamestnancov celkom
1
1
1
z toho vplyv na ŠR
1
1
1
Priemerný mzdový výdavok (v eurách)
915
915
915
z toho vplyv na ŠR
915
915
915
Osobné výdavky celkom (v eurách)
14 817
14 817
14 817
Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania (610)
10 980
10 980
10 980
z toho vplyv na ŠR
10 980
10 980
10 980
Poistné a príspevok do poisťovní (620)
3 837
3 837
3 837
z toho vplyv na ŠR
3 837
3 837
3 837
Poznámky:
Ak sa vplyv týka viacerých subjektov verejnej správy, vypĺňa sa samostatná tabuľka za každý subjekt. Ak sa týka rôznych skupín zamestnancov, je potrebné počty, mzdy a poistné rozpísať samostatne podľa spôsobu odmeňovania (napr. policajti, colníci ...).
Priemerný mzdový výdavok je tvorený podielom mzdových výdavkov na jedného zamestnanca na jeden kalendárny mesiac bežného roka.
Kategórie 610 a 620 sú z tejto prílohy prenášané do príslušných kategórií prílohy „výdavky“.
15
Analýza vplyvov na podnikateľské prostredie
(vrátane testu MSP)
Materiál bude mať vplyv s ohľadom na veľkostnú kategóriu podnikov:
iba na MSP (0 - 249 zamestnancov)
iba na veľké podniky (250 a viac zamestnancov)
na všetky kategórie podnikov
3.1 Dotknuté podnikateľské subjekty
- z toho MSP
Uveďte, aké podnikateľské subjekty budú predkladaným návrhom ovplyvnené.
- súkromní veterinárni lekári
- fyzické osoby, fyzické osoby - podnikatelia alebo právnické osoby, ktoré sú oprávnené disponovať so zvieratami, násadovými vajcami, produktmi živočíšneho pôvodu, živočíšnymi vedľajšími produktmi alebo krmivami.
- prevádzkovatelia cirkusov
- chovatelia zvierat,
- schválené osoby na odchyt túlavých zvierat,
- výrobcovia krmív
Aký je ich počet? Cca 50 000
3.2 Vyhodnotenie konzultácií
- z toho MSP
Uveďte, akou formou (verejné alebo cielené konzultácie a prečo) a s kým bol návrh konzultovaný.
Po dobu 4 týždňov na webovej stránke MPRV SR a po dobu 4 týždňov so ŠVPS SR, Komorou veterinárnych lekárov SR, Únia kynologických klubov, Zástupcovia chovateľských zväzov, ÚKSUP, Policajný zbor SR, zástupcovia organizácií z prostredia ochrany zvierat, mediálna diskusia
Ako dlho trvali konzultácie? 4 týždne
Uveďte hlavné body konzultácií a výsledky konzultácií.
Hlavými bodmi konzultácii bolo bližšie zadefinovanie pojmov (napr. držiteľ, utýranie, schválená osoba a pod.), doplnenie a preklasifikovanie kompetencií orgánov veterinárnej správy (ŠVPS SR a RVPS), zavedenie nových povinností pre vlastníkov, držiteľov zvierat a osôb oprávnených manipulovať so zvieratami (napr. povinná identifikácia a registrácia psov, registrácia cirkusov, schvaľovací proces osôb zabezpečujúcich odchyt túlavých zvierat, oznamovacia povinnosť držiteľa zvieraťa z farmového chovu v prípade úniku zvieraťa), vstup na pozemok držiteľov zvierat, centrálny register spoločenských zvierat (zadávanie údajov a štatisticko–kontrolné výstupy).
Výsledkom konzultácii a rokovaní MPRV SR so ŠVPS SR a ÚKSUP, bol ucelený odborný dokument (návrh novely zákona), ktorý bol následné predložený ostatným organizáciám, z dôvodu možného zásahu do ich výkonných kompetencií (napr.: Komora veterinárnych lekárov SR).
V nadväznosti na vyššie uvedené prebehla konzultácia o pripravenosti a možnostiach systému Centrálneho registra spoločenských zvierat s Komorou veterinárnych lekárov SR. Výsledkom bolo konštatovanie, že systém je schopný prijať zmeny stanovené navrhovanou legislatívou.
Neformálnou cestou prebehla aj konzultácia s Odborom environmentálnej kriminality PPZ SR ohľadom ich požiadaviek na legislatívu z pohľadu vyšetrovania prípadov týrania zvierat, ich požiadavky boli vykonzultované.
3.3 Náklady regulácie
16
- z toho MSP
3.3.1 Priame finančné náklady
Dochádza k zvýšeniu/zníženiu priamych finančných nákladov (poplatky, odvody, dane clá...)? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Jednorazové náklady na zakúpenie čítacích zariadení pre novovzniknuté karanténne stanice a útulky pre zvieratá a osoby, ktoré budú ako fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba vykonávať činnosť odchytu túlavých zvierat a pravidelné náklady na zabezpečenie internetového pripojenia, keďže ich povinnosťou bude odchytené túlavé zviera zaregistrovať do registra odchytených túlavých zvierat. Hodnota čítacieho zariadenia mikročipov sa pohybuje v rozmedzí 120-260 eur, v závislosti od výrobcu, parametrov a kvality čítačky.
3.3.2 Nepriame finančné náklady
Vyžaduje si predkladaný návrh dodatočné náklady na nákup tovarov alebo služieb? Zvyšuje predkladaný návrh náklady súvisiace so zamestnávaním? Ak áno, popíšte a vyčíslite ich. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Vlastníkom psov sa zavádza povinné čipovanie psov a nahlasovanie zmeny vlastníka (pri porušení zo strany právnickej osoby hrozí sankcia do výšky 3500 eur).
Prevádzkovateľom cirkusov budú zakázané vybrané druhy zvierat na verejné vystupovanie.
Výrobcom krmív sa upravujú podmienky, napr. vzhľadom na certifikáciu, veterinárne požiadavky, bezpečnosť či fungovanie prevádzkarní.
Pravidelné náklady (mesačné) na zabezpečenie internetového pripojenia (v súvislosti s povinnosťou zadať do registra túlavých zvierat odchytené túlavé zviera). Mesačne priemerne 15 eur
3.3.3 Administratívne náklady
Dochádza k zavedeniu nových informačných povinností alebo odstráneniu, príp. úprave existujúcich informačných povinností? (napr. zmena požadovaných dát, zmena frekvencie reportovania, zmena formy predkladania a pod.) Ak áno, popíšte a vyčíslite administratívne náklady. Uveďte tiež spôsob ich výpočtu.
Povinnosť pre súkromných veterinárnych lekárov zadávať údaje v Centrálnom registri spoločenských zvierat o všetkých psoch, ktoré trvalo označia transpondérom (mikročipom) a zadávať doňho i ďalšie údaje (napr. o vakcínach, veterinárnej činnosti, atď.)
Povinnosť schválených osôb na odchyt túlavých zvierat požiadať pred začatím činnosti o schválenie orgán veterinárnej správy (ŠVPS SR).
Povinnosť schválených osôb na odchyt túlavých zvierat, karanténnych staníc a útulkov zadávať do registra údaje o odchytených túlavých zvieratách a aktualizovať zmeny. Schvaľovací proces cirkusov.
Povinnosť držiteľa zvieraťa, ktoré uniklo z farmového chovu, oznámiť bezodkladne túto skutočnosť užívateľovi poľovného revíru,do ktorého zviera uniklo a orgánu štátnej správy poľovníctva a povinnosť v stanovenej lehote zabezpečiť jeho odchyt.
Chovateľom zvierat sa zavádza povinné